Magyar Nemzet, 1957. november (13. évfolyam, 47-72. szám)

1957-11-01 / 47. szám

Védtek, 1957. november 1.. Magyar NyMti Országjáráson német vendégeinkkel Baranya, Bácska, Csongrád... Mikor Johannes Dieckmann és az NDK Népi Kamarájának küldöttei Magyarországra in­dultak, kérték, adjanak nekik lehetőséget, hogy utazzanak és sok emberrel ismerkedjenek meg. Nem múzeumokat és ré­giségeket keresnek, hanem a mai magyar népet szeretnék látni — mondták. Szerda reggel indult ország­járásra a­ német delegáció s az első két napon ismerkedés, beszélgetés terén — Dieck­mann szavait idézve — "mesz­­sae túlteljesítette a tervét". A pécsi Pedagógiai Főiskoláit A küldöttség szerda délelőtt több mint négy órát töltött a holyi állami gazdaságban. A delegáció kísérői — Kristóf István, az Elnöki Tanács titká­ra és Vass Istvánné, az Or­szággyűlés alelnöke — az idő­sebbekre való tekintettel java­solták a program szűkítését. A 64 esztendős Johannes Dieck­mann egy látogatáshoz azon­ban feltétlenül ragaszkodott: a pécsi Pedagógiai Főiskolára minden körülmények között el akart menni. Miért? A pécsi főiskola né­met tanszékének­ vezetői né­hány hete érintkezésbe léptek a berlini Tudományos Akadé­miával, s javasolták: hozza­nak létre tapasztalatcserét a potsdami egyetem oktatói és diákjai, valamint a pécsi né­met szakos hallgatók között. Varga Károly tanszékvezető levelére azonban mindeddig nem érkezett válasz. A pécsi főiskolások — akik nem tudták, miért éppen hoz­zájuk jönnek a német vendé­gek — elhatározták, hogy ki­használják a lehetőséget és most a Népi Kamara elnöke előtt ismétlik meg indítványu­kat. Varga Károly szépen megfo­galmazott levelet olvasott fel a küldöttség előtt. Miben­ befe­jezte mondanivalóját, Dieck­mann a zsebébe nyúlt és fel­állt Kivett egy levelet: a ber­lini Tudományos Akadémia válaszát a pécsiek kérésére. Az üzenet helyeselte a magyarok javaslatát. Már Rudolf Helmer, az NDK budapesti nagykövete és az il­letékes magyar szervek intézik a továbbiakat. Ki nevelje a fiatalokat? A küldöttség ifjúsági szak­értője — úgy látszik —, Karl Schirdewan, az NSZEP Poli­tikai Bizottságának tagja. Schirdewan minden alkalmat megragad, hogy fiatalokkal s a fiatalokról beszéljen. Pécsett vacsora után pohárköszöntőt mondott. — Még Pesten, az Ikarus­­gyárban beszéltem egy 24 esz­tendős fiatalemberrel — mondta. — Bizonyos büszke­séggel magyarázta, hogy az apja régi kommunista. De ez csak egy ideig tartó vita után derült ki, mikor azt mondta: ő munkás, hogyan ellenezhet­né hát a szocializmust? — És mit teszel érte? — kérdeztem. — Dolgozom s ez elég — felel­te. — Lehet-e ez egy igazi munkás válasza? Nem lehet. Ez a felelet azt mutatja, hogy abban a kis családban, ahol az apa régi kommunista, valami hiba van. Mi lehet ez a hiba? Régen, a kapitalizmusban, ha fiatal munkás került a gyárba, a munkások törődtek vele, hogy belépjen a szakszer­vezetbe. Nevelték a fiatalt 14­­ éves korától. És most? Sokan úgy gondolják, helyes, ha ezt csak az államra bízzák ... De nálunk négy éve, Magyaror­szágon tavaly kiderült: nem elég. Az öreg kommunista fia, aki ma már azt mondja: nem ellenzi a szocializmust, egy éve talán — ahogy önök szok­ták mondani — hőbörgött. S miért? Mert otthon nem törőd­tek eleget a fejlődésével. Ezért most a párt és az egész tár­sadalom ügyévé kell tenni az ifjúság nevelését. S mit lehet Schildewan sza­vaihoz hozzátenni? Legfeljebb ennyit: igaza van! Én nem azért jelentkeztem... Bács-Kiskun megyében a küldöttség Garára látogatott el. A falunak az a nevezetes­sége, hogy lakóinak jelentős része németajkú. A delegáció Garán a német tagozatú isko­lában részt vett egy órán. A német vendégek elfoglalták a padokat, Dieckmann pedig a tanári katedrához ült. A falu öreg tanítója egy­másután szólította fel 8—9 éves diákjait, akik elfogulatla­nul, ügyesen felelgettek — né­metül. — Hogyan írják a németben a főneveket? — kérdezte a ta­nító. Hirschliger Józsi, a falu nyolcesztendős, híres kiscsibé­­sze felnyújtotta a kezét. A ta­nító kiszólította, de a gye­rek állt némán a katedra előtt. — Was ist? Mi történt? — kérdezte Adolf Hennecke, a küldöttség bányásztagja a kis­fiútól, mikor az visszaült a he­t lakásépítés időtartamának lerövidítése, az építési költsé­gek csökkentése szorosan ösz­­szefügg az előregyártott nagy elemek fokozottabb alkalma­zásával. Milyen szerepe lesz az építőiparban az előregyár­tott elemeknek — ez iránt ér­deklődtünk az Építésügyi Mi­nisztériumban. Az előregyártott elemek al­kalmazása a lakásépítésben komplex­ ellátást jelent. Nem­csak nagyméretű falelemek (panelek), hanem egy darabból álló mennyezet, padló stb. be­építését is jelenti. Ahhoz, hogy a lakástermelés fellendüljön, szükség van könnyűsúlyú, ol­csó, hazai anyagból előállítha­tó, jó hang- és hőszigetelő anyagú elemekre. Meghallgatják a lakók véleményét A tervezők és kivitelezők tevékeny együttműködése szükséges ahhoz, hogy az el­gondolás megvalósuljon, a la­kásépítés közeli és távolabbi terveit valóra tudják váltani. Olyan lakásokat akarnak épí­teni az elkövetkező években, hogy kis alapterületen is biz­tosítsák a dolgozók kényel­mét. E célból a tervezők úgy tervezik a lakásokat, hogy azokban falba süllyesztett, be­épített bútorok lesznek, ily módon a lakás nagyobb lakó­értéket tud majd nyújtani. Egy-két helyen kísérleti la­kóházakat, lakótelepeket lé­tesítenek. Megkérdezik majd a lakáshasználókat: mi a véle­ményük az új elrendezésű la­kásokról és tanácsaik, javasla­taik alapján folytatják majd a további építkezéseket. A bér­lőknek is meg kell majd szok­niuk az új lakásokat, de az is szükséges, hogy a miniszté­rium is tapasztalatokat szerez­zen. A lakásépítéseknél szakítani kell a hagyományos, több év­százados építési módszerrel, alkalmazni kell az új techni­kát, az új elrendezési megol­dásokat. Új hazai építőanyag Az előregyártásnál, a nagy­­­méretű panelek készítéséhez új építőanyagot alkalmaznak az eddig kipróbált anyagokon kívül. Az új anyag a keramzit. A geológiai kutatások azt mutat­ják, hogy az országban több helyen rendelkezünk duzzadó agyaggal. Ebből forgókemen­cében, megfelelő hőfokon éget­ve, keramzitot, könnyű agyag­kavicsot tudnak előállítani, amely a folyami kavicsot he­lyettesítve, könnyű és nagy szilárdságú, jó hőszigetelőké­­képességű ibetonelem előállí­tására alkalmas. Csehszlovák példa Csehszlovákiában, Brnóban és Bratislavában sikeres kísér­letek folytak a keramzittal. Bratislavában egy ötemeletes házban 36 kétszobás összkom­fortos lakást építettek, illetve szereltek össze két hónap alatt. Ezzel a módszerrel egész lakónegyedek épültek a szlo­vák fővárosban. A csehszlovák—magyar együttműködés, baráti segít­ségnyújtás eredményét hama­rosan nálunk is alkalmazzák. A keramzit felhasználására ígére. — Miért nem válaszol­tál? — Ah — mondta kertelés nélkül a legényke —, tévedés volt az egész. Én nem azért jelentkeztem, hogy feleljek. Csak kérdezni akartam vala­mit a tanító úrtól... * Az NDK parlamenti delegá­ciója csütörtök délben Szeged­re érkezett, ahol a városi és a megyei tanács által rendezett díszebéden vett részt. A kül­döttség délután megtekintette a város nevezetességeit és el­látogatott az egyetemre. Este a német vendégek a szegedi Nemzeti Színház előadásában megtekintették Johann Strauss »Egy éj Velencében" című operettjét. * Kocsis Tamás két kísérleti telepet létesíte­nek. Elsőnek a pécsi új vá­rosrészben alkalmazzák a csehszlovákoktól átvett mód­szert. Az Építésügyi Minisz­térium Baranya megyei Építő­ipari Vállalata nagy kedvet érez az új módszer bevezeté­sére. A vállalattól a nyáron kül­döttség járt Csehszlovákiában és megtekintették a könnyű panelekből épített lakóháza­kat. Nemeskéri László, a vál­lalat igazgatója, továbbá Ju­hász Ferenc építőmester a csehszlovák példán fellelke­sülve, két hónappal ezelőtt hozzáfogtak a hazai kísérletek­hez. A Pécs környékén nagy mennyiségben található duz­zadó agyagból keramzitot ál­lítottak elő és cement, salak, pernye hozzáadásával sikerült nagyszilárdságú próbakocká­kat gyártani. A törési próbák alkalmával igen jó eredmé­nyeket kaptak, mert a 140 kg/cm2 előírt minőséget mesz­­sze túlszárnyalták. A Baranya megyei Építőipari Vállalat az új építőanyagból egyelőre földszintes házakat épít Pécs déli városrészében, de tervbe vette emeletes há­zak készítését is a könnyű épí­tőanyagból. Tervezik 10 tégla nagyságú könnyű elem előállí­tását is. Ezekkel a blokkokkal a falazás munkája már jelen­tékenyen meggyorsul. A nagy panelekkel és blok­kokkal tulajdonképpen már nem építés, hanem szerelés fo­rrást lyik. Egy szoba falát tulaj­donképpen négy darabból kell összerakni, összeszerelni és az egy darabból álló mennyezetet csak rá kell majd helyezni a falakra. A nagy, panelek alkal­mazása kiküszöböli a falrakás kézműjellegét. A szabvány méretű — 25 centiméter hosz­­szú, 6 centiméter magas — tég­lák egymásra helyezése helyett, itt már egyszerre lehet beemel­ni helyére portáldaru segítsé­gével a több méter magas és hosszú oldalfalakat, födéme­ket. Két kísérleti üzem A pécsi vállalatot dicséret illeti, hogy a keramzit alkal­mazásáért fáradhatatlanul küzdött. A tervek szerint a Tiszántúlon is hamarosan fel­állítanak hasonló kísérleti üze­met az Alföldön található duz­zadó agyag felhasználására. Az Építésügyi Minisztérium támo­gatja mindkét üzem létrejöt­tét. A két új üzem azért is szükséges, hogy mód nyíljék a versenyre és a két üzem egy­mással vetélkedve minél jobb minőségű, korszerű, olcsó szer­kezeteket állítson elő. Tárgyilagos szakértők meg­állapítása szerint a keramzit felhasználásával előállított előregyártott elem az eddigi kísérleti anyagokat felülmúlja és az elkövetkező években bi­­zonyára több új földszintes és emeletes házat építenek majd a »keramzit"-elemekből. KERAMZIT — az új építőanyag Földszintes és emeletes lakóházakat építenek keramzit-elemekből 175 WtS A MAGYAR MÉRNÖKKÉPZÉS Az 1782-ben létesült Mérnöki Intézet a világ első műszaki főiskolaija A budapesti Műegyetem, a magyar mérnökképzés törté­netének jelentős napjához ér­kezett. 175 évvel ezelőtt, 1782. november 1-én kezdte meg működését az Institutum Geo­­metricum­ Mérnöki Intézet. Ez volt a világ első olyan tan­intézete, ahol főiskolai főkön történt a fű­érnökképzés. Az Institutum Geomatricum 12 évvel megelőzte a franciák hí­res műszaki főiskoláját, a francia forradalom szellemi hatása alatt született École Po­­lytechnique-t. A Mérnöki Intézet a­ budai Tudományegyetem kebelében működött. Szervezeti szabály­zatát II. József 1782. szeptem­ber 19-én hagyta jóvá. A Mér­nöki Intézet a kor legégetőbb igényeinek megfelelően, első­sorban földmérő-, út-, víz-, hadmérnökök nevelését jelölte meg feladataként. A Mérnöki Intézet a Nagyszombatról Budára helyezett Tudományegyetem mellett működött. Az egyetemi oktatás céljait szolgáló helyi­ségek dolgában rosszul állt az­­Egyetem. Két év múltán, 1784-ben a jogi kart, az orvosi kart és a bölcsészeti kart a Mérnöki Intézettel Pestre he­lyezték át. A Mérnöki Intézet a ferencrendiek zárdájában kapott helyet és fennállásának végéig a Reáltanoda utcára néző kis épületben volt, amely­nek helyén az Egyetemi Könyvtár épülete áll. Az év­forduló alkalmából jelöljük meg emléktáblával ezt a he­lyet! A Mérnöki Intézet vezetője Rausch Ferenc, az alkalma­zott matematika professzora volt. Kiváló tanárainak sorá­ban ott volt: Jedlik Ányos, a fizika és mechanika tanára, az elektromotor és a dinamó­­elektromos elv feltalálója; Dugonics András, a neves író, a mennyiségtant tanította­; Petzvál József, Pest városi mérnöke, később a bécsi Egye­tem professzora, a fotóoptika felfedezője. A Mérnöki Intézetben vég­zett neves mérnökök: Vedres István, Szeged városá­nak mérnöke. »A Tiszát a Du­nával összekapcsoló új hajóz­ható csatorná«-ról­­ szóló érte­kezése úttörő jelentőségű. Be­szédes József, a Tudományos Akadémia tagja, kiváló víz­­mérnök, aki komoly tanul­mányt írt Magyarország víz­építészetéről, a Kolozsvártól Grácig hajózható nagy csator­náról és a duna-tiszai hajóz­ható csatornáról. Vásárhelyi Pál, a Tudományos Akadémia tagja, Széchenyi kiváló mun­katársa, az Al-Duna és Tisza­­szabályozás nagy művének tervezője és irányítója. Kecz­­kés Károly, a Duna-szabályo­­zás terveinek felülvizsgálója, Vásárhelyi halála után a Ti­­szavölgyi Társulat főmérnöke, Győry Sándor, a Tudományos Akadémia tagja, aki 1832-ben »A Buda és Pest közt építen­dő állóhídról« címmel írt ér­tekezést. Szerinte »a Rudas ferdő és pesti parochiák temp­loma irányában a lánchidat keresztül vinni egy feszülés­sel lehetséges lenne«. Az Eskü téri híd első gondolata­ Reit­ter Ferenc, a Tudományos Akadémia tagja kiváló volt mint vízmérnök és mint épí­tészmérnök egyaránt. Munká­ját az első magyarországi köz­forgalmi vasút, a pozsony— nagyszombati vasút építésénél kezdte. A volt Andrássy út és Nagykörút tervét ő készítette. És meg kell említenünk a Mérnöki Intézetben végzett mérnökök között Stoczek Jó­zsefet, aki az önálló Műegye­tem első­­ választott rektora volt, s a Magyar Tudományos Akadémia másodelnöke. Az Institutum Geometericum­ Mérnöki Intézet 1782-től 1850-ig működött s ez idő alatt 1275 mérnök kapott oklevelet ,­szigorú próba­ (szigorlat) alapján. A XIX. század első felében,­­hosszú és küzdelmes harc indult az önálló műegyetem létesíté­séért. Az 1832—36-os diétán már sokat foglalkoztak a mű­egyetem kérdésével. Létesíté­sére vonatkozó indítvány meg­tételére Zemplén megye uta­sította a követeit. A Karok és Rendek 1836-ban országos vá­lasztmányt szerveztek a mű­egyetem létesítése érdekében. Határozatukat törvényjavaslat formájában terjesztették V. Ferdinánd király elé. A ma­gyargyűlölő Habsburg a tör­vényjavaslatot visszaküldte az­zal, hogy királyi tisztjénél fogva gondoskodik majd erről, amennyiben a körülmények megengedik, de »ebben a tárgyban törvényjavaslat szük­­sége nem forog fenn”. A választ­­keserű - kifakadd-­ sokkal fogadták a követek. És újab­b feliratukban már azt üzenték a királynak: »... nem lehet a nemzetet meggátolni abban, hogy a szép mestersé­geknek és tudományoknak ki­műveléséről ő maga is ne gon* doskodjék.. .. Kossuth, Széchenyi, Eötvös voltak az élén annak a küzde­ lemnek, amely az önálló ma­gyar műegyetem felépítéséért folyt. Széchenyi azzal érvel: ►^legalább mások is lehetnek ifjaink mint jogászok*. Kos­suth a magyar ipar fejlődésé­nek nagy lehetőségeit látja a műegyetemben. Önálló műegyetemhez a habsburgi politika miatt nem jutott egyhamar a nemzet. Az 1846-ban létesített József Ipar­tanoda nem felelt meg az igé­nyeknek. Az abszolutizmus in­tézkedései még ennek a kö­zépfokú intézménynek műkö­dését is kedvezőtlenül befolyá­solták. Sértették a magyar nemzet érzését azzal is, hogy a magyar nyelvet száműzték a József Ipartanodából, a ta­nároknak német nyelven kel­lett tanítaniuk. Azt sem en­gedték meg, hogy Pesten mű­ködjék az intézet. »Legfelsőbb el­határozásnál fogva az Ipar­tanoda Pesten kívül valamely más városba lészen elhelye­zendő", szólt a rendelet. Ami­re az iskola tanárainak egy­hangú határozata volt: Budá­ra! ... Így került a Várba, az egyetemi nyomda épületébe. Csaknem 120 000 négyzetméter területen épült fel az új, modern mtc egyetem. Az egyetem kiváló professzorai magas színvonalú és korszerű oktatással Európa­­szerte elismerést és megbecsü­lést szereztek. Lehetetlen fel­sorolni még a legkiválóbbakat is. Mégis néhány nevet meg kell említenünk: Stoczek Jó­zsef a technikai fizikát taní­totta, első rektora volt a Mű­egyetemnek. Kruspér István, a gyakorlati mértan, Nentdivich Károly, a kémiai technológiát, Khemdl Antal, a hídépítés, Kisfaludy-Lipthay Sándor, az út- és vasútépítés, Bánki Do­­nát, a karburátor és Bánki- turbina világhírű feltalálója az elméleti géptan, Ziper­­nowsky Károly, a transzfor­mátor egyik feltalálója az elektrotechnika, Sigmond Elek, a mezőgazdasági kémia, Rejtő Sándor, a mechanikai techno­lógia, Kömig Gyula, Kürschák József, Rados Gusztáv, a mate­­matika, Szily Kálmán, a kísér­leti fizika, Schafarzik Ferenc, a geológia, Steindl Imre, az Országház építője, Hauszmann Alajos, több középület és a Műegyetem új épületének ter­vezője (1906) az építészet ta­nára Európa-szerte, sőt világ­­viszonylatban is megbecsülés szerzett a magyar tudomány­nak. A Műegyetemen végzett mérnökök közül ki tudná fel­­sorolni csak a legkiválóbbakat is? Említsük meg két világ­hírű mérnökünk nevét: Kandó Kálmán, a nagyfeszültségű há­romfázisú és az 50 periódusos fázisváltós rendszer megalko­tója; Jendrassik Kornél, a Ganz—Jendrassák nyersolaj­motor feltalálója. A Műegyetem a második világháborúban súlyos pusztulásokat szenve­­dett. Romtérfogata meghaladta a 100 000 légköbmétert. Újjá­építésére megmozdult az egész ország. De a Műegyetem tudós professzorai — neves szakem­berek — is tevékenyen részt vettek az ország újjáépítésé­ben. A Műegyetem nemcsak újjáépült, hanem új épületek­kel is bővült, öt esztendővel ezelőtt, 1952-ben pedig az épí­tész- és mérnöki kar kiválá­sával önálló Építőipari és Köz­lekedési Műszaki Egyetem lé­tesült. Mindkét műszaki egye­­temen kiváló professzorok, is­mert szaktekintélyek taníta­nak és azon fáradoznak, hogy elméletileg és gyakorlatilag jól képzett mérnököket nevel­­jenek. Az évforduló alkalmából mérnökök ezrei hálás szívvel gondolnak ősi iskolájukra és szeretettel köszöntik az Ahajá­tMaterfe.­­ Dr. • Fonyath Emil Megérkezett a szovjet filmküldöttség két tagja Csütörtökön megérkezett a Szovjet Film Ünnepén részt vevő szovjet filmküldöttség két tagja, J. Rajzman rendező és I. Szkobceva művésznő. Fo­gadásukra a Ferihegyi repülő­téren megjelent Aczél György művelődésügyi miniszterhe­lyettes, Rózsa Irén, a Kulturá­lis Kapcsolatok Intézetének fő­titkára, valamint kulturális életünk számos képviselője. Ott volt V. A. Csernyikov, a szovjet nagykövetség attaséja. A vendégeket Aczél György üdvözölte. Az üdvözlésre J. Rajzman válaszolt. Nemsokára vízrebocsátják a szovjet atomjégtörőt Leningrádból jelenti a TASZSZ. A világ első atom­­meghajlású jégtörőhajójának építése befejezéshez közeledik, s a hajót a leningrádi hajó­gyárból nemsokára vízrebo­csátják. A Krasznij Flot jelentése szerint a hajó atomberendezé­sének alapzatába most szere­lik a védőberendezéseket. Az óriási teljesítőképességű mag­reaktor megfelelő szigetelést kap. A lap néhány adatot sorol fel a Lenin jégtörőhajóról. Vízkiszorítása 16 000 tonna. A hajó törzsében és felépítmé­nyein 900 helyiség van. A fő­motorok kapacitása 44 000 ló­erő. Ez egy nagy város vil­lanyellátásához elegendő. A hajó egyszeri üzemanyagtáro­lással akár egy évig is úton lehet. Az atommeghajtású hajó hatósugara a gyakorlat­ban korlátlan. A hajó egy nap alatt összesen néhány tized­­gramm­ magüzemanyagot hasz­nál fel. Az atoni­ jégtörőhajó fedélzetén két helikopter lesz. 37,4 millió forint nyereség hat hónap alatt a Csepel Vas- és Fémművekben A Csepel Vas- és Fémmű­vek igazgatói értekezletén Komjáthy László vezérigaz­gat­ó a II. és III. negyedév adatait ismertette. Ez alatt az idő alatt jól gazdálkodott az üzem. A II. negyedévben 11,6 millió fo­rinttal, a III. negyedévben pe­dig 25,8 millió forinttal tel­jesítette túl rentábilitási fel­adatát. A félév alatt 37,4 mil­lió forint többletnyereséget értek el. Mi a szép eredmény titka? A vállalatok intézkedési ter­vet készítettek a legfontosabb­ műszaki-szervezési feladatok­ra, ez egyedül 30 millió forint önköltség-csökkentést eredmé­nyezett. A munkafegyelem, és bérfegyelem helyreállítása, és szigorú ellenőrzése, a szüksé­ges anyag biztosítása is hozzá­járultak az eredmény elérésé­hez. Minden dolgozónak nye­reségrészesedési könyvecskét adtak. Ebben havonta feltün­tetik, hogy a dolgozó jó mun­kája nyomán részesül-e, vagy hanyagság, mulasztás, s egyéb kizáró ok m­iatt nem­ kap majd a nyereségből. ____

Next