Magyar Nemzet, 1958. március (14. évfolyam, 51-76. szám)

1958-03-01 / 51. szám

Szombat, 1958. március 1.­ Magyar Nemzet Soha nem voltak ilyen nagy lehetőségeink boldogabb szocialista jövőnk megteremtésére Megkezdődött a magyar szakszervezetek XIX. kongresszusa Pénteken megkezdődött a magyar szakszervezetek XIX. kongresszusa az Építők Rózsa Ferenc Művelődési Házában. A kongresszuson megjelent dr. Münnich Ferenc, a forra­dalmi munkás-paraszt kor­mány elnöke, Marosán György államminiszter, Biszku Béla belügyminiszter, Fock Jenő, az MSZMP Központi Bizottsá­gának titkára, a párt Politikai Bizottságának tagjai. Ott volt a kormány több tagja, a Haza­fias Népfront, a KISZ, a Ma­gyar—Szovjet Baráti Társaság és a Magyar Nők Országos Ta­nácsának vezetői. Részt vett Louis Saillant, a Szakszerveze­ti Világszövetség főtitkára és a világszövetség három titká­ra, továbbá a szovjet, az arab, a francia, az olasz, az osztrák, a lengyel, a csehszlovák, a ro­mán, a német, a bolgár, az al­bán, a jugoszláv, a koreai és a vietnami szakszervezetek, va­lamint a Vegyipari Dolgozók Szakszervezetei Nemzetközi Szövetségének küldöttei. A megnyitó beszédet Somogyi Miklós, a SZOT elnöke mon­dotta. Utána megválasztották a különböző bizottságokat, majd Gáspár Sándor, a SZOT főtitkára tartotta meg beszá­molóját. takarékosságnak és a minőség javításának eszköze. Végső so­ron nem más, mint a dolgozók tudatos részvétele a szocialista építésben. Más szóval: a ver­seny a szocializmus építésének kommunista módszere. Az előadó megállapította: a szakszervezetek felelősek a bérből és fizetésből élők élet­­színvonalának alakulásáért. Az életszínvonal alakulását természetesen nem lehet elvo­natkoztatni az ország adott gazdasági fejlettségétől. Reá­lis képet csak úgy kapunk, ha azt vetjük egybe, hogy a meg­termelt új értékekből milyen arányban részesülnek a dol­gozók. Meg kell akadályozni minden olyan bürokratikus tö­rekvést, amely a kialakult élet­­színvonalat csökkentené akár az árak — burkolt áremelés, vagy minőségrontás —, akár a bérek, akár pedig a szociális juttatások oldaláról. Ezután rátért a nyugdíjkér­désre. Kijelentette: szó sincs arról, hogy nyugdíjrendsze­rünk egészében rossz volna és azt át kellene szervezni. Jelen­leg is kiállja az összehasonlí­tást valamennyi tőkés orszá­géval. Még nagy azonban az aránytalanság a régi és az új alapon megállapított nyugdí­jak között. A nyugdíjrendezés több százezer dolgozót érint, hiszen jelenleg hatszázezer nyugdíjas van. Ennek megfe­lelően a rendezés hatalmas összegeket igényelne. Úgy gon­doljuk, helyes volna, ha a kongresszus úgy foglalna ál­lást: a hároméves tervben az élet- és munkakörülmények javítására rendelkezésre álló alapokat mindenek előtt erre a célra használjuk fel. Társadal­mi összefogással a kérdés meg­oldását előbbre lehetne hozni. A lakáskérdésről, a társadalmi tulajdon védelméről és az ideológiai nevelésről Beszélt ezután­ a dolgozók legszélesebb rétegeit érintő la­káskérdésről. Az utóbbi két­­három évben sokkal több la­kás épült, mint a megelőző években. Többi között tízezer új bányászlakás is. A társa­dalmi tulajdon védelméről szólva elmondotta: az üzemi tolvajok túlnyomó része lum­pen-proletár és a desklasszátt elemek soraiból került ki. Az ügyészség csupán 1957 harma­dik negyedében 130 millió fo­rint kárt okozó ügyekben in­dított eljárást. A szakszervezeteknek töre­kedniük kell arra, hogy a szervezett dolgozók egységesek legyenek a munkáshatalom megszilárdítása, ,a szocialista építés fő céljai, a béke védel­me és a nemzetközi munkás­szolidaritás alapvető kérdései­ben. A szakszervezeteknek a munkáshatalom érdekében kell politizálniuk. Az ideoló­giai nevelésnek külön jelentő­sége van a fejlődésünk mos­tani időszakában, amikor a munkásosztály sorai felhígul­tak és még érezhető az ellen­forradalom okozta ideológiai zűrzavar, a revizionizmus ha­tása. A munkásosztály ideoló­giájától idegen nacionalista, soviniszta nézetekről szólt ez­után és kiemelte, hogy e né­zetek terjesztői ellen nagyon határozottan fel kell lépni. Gáspár Sándor ezután a ma­gyar dolgozók nevében köszö­netet mondott a külföldi mun­kástestvéreknek, a baráti szo­cialista országok dolgozóinak — elsősorban a szovjet nép­nek, valamint a Szakszervezeti Világszövetségnek, mert mel­lénk álltak a megpróbáltatások súlyos óráiban és segítséget nyújtottak. Beszámolt a magyar szak­­szervezeti mozgalomról is, amely a lakosság egyharma­­dát, a bérből és fizetésből élők 82 százalékát, összesen mint­egy 2 millió embert tömörít. Befejezésül kiemelte, soha nem voltak olyan nagy lehe­tőségeink, mint ma, hogy a magyar dolgozó nép szebb, bol­dogabb szocialista jövőjének megteremtése érdekében a bé­kéért, a szocializmusért és a társadalmi haladásért munkál­kodjék. A szünet után Marosán György álamminiszter, az MSZMP Politikai Bizottságá­nak tagja, a párt Központi Bizottságának nevében üdvö­zölte a kongresszust. (Marosán György beszédére holnapi szá­munkban visszatérünk.) Beszéde után Harustyák Jó­zsef, a számvizsgáló bizottság elnöke előterjesztette a bizott­ság jelentését. Ülésezik a szakszervezetek XIX. kongresszusa. Marosán György beszél. Mellette az elnökség tagjai Gáspár Sándor főtitkár beszámolója Bevezetőjében a XIX. kong­resszus jelentőségéről beszélt. Kiemelte, hogy a termelés emeléséért folyó harc mellett nem fordítottunk elég figyel­met a dolgozók mindennapi igényeinek jobb kielégítésére. A Szovjetunió Kommunista Pártjának XX. kongresszusa nyomán hozzáfogtunk a hibák kijavításához, de ezt megsza­kította az 1956 októberében ki­tört ellenforradalmi lázadás. Igaz ugyan, hogy a demagóg jelszavak megzavarták a dol­gozók sorait, de a munkások, parasztok, az értelmiségiek nagy többsége hű maradt a szocialista rendszerhez és — ki korábban, ki későbben­­— felismerte a demagóg szóla­mok mögött az ellenforrada­lom népellenes céljait. A szak­­szervezetek nem vettek részt az ellenforradalom eszmei és politikai előkészítésében, szem­beszálltak az ellenforradalmi és revizionista propaganda féktelen demagógiájával Gáspár Sándor ezután a szakszervezetek szerepéről és helyéről beszélt a szocializ­must építő társadalmunkban. Kiemelte, hogy a szakszerve­zetekhez való tartozás végső fokon a munkáshatalom elis­merését jelenti A beszámoló után rátért a szakszervezetek feladataira a munkáshatalom gazdasági erő­sítésében. A munkáshatalom erősítésének legfőbb kérdése ma az ellenforradalmi táma­dás következményeinek felszá­molása, gazdasági nehézsé­geink leküzdése, az elért élet­­színvonal biztos alapjainak megteremtése. Az 1958. évi gazdasági terv és a most ké­szülő hároméves terv célkitű­zéseit ez határozza meg. Ez év­ben a dolgozó nép termelő munkáját megtestesítő nem­zeti jövedelem 4,3 százalékkal, a munkások és alkalmazottak reálbére 4,6 százalékkal emel­kedik. Az üzem­­tanács valamennyi üzemi dolgozó fóruma Beszélt ezután a takarékos­ságról, az önköltségcsökken­tésről. Megemlítette az üzemi demokrácia fejlesztésének szükségességét, majd az üzemi tanácsokról szólva hangsúlyoz­ta, hogy azok az üzem vala­mennyi dolgozójának fórumai, a szervezetle­n dolgozóké is. A munkaversenyekről szólva el­mondotta, hogy az elmúlt években a szocialista verseny értelmezése és gyakorlata sok vonatkozásban helytelen volt. A szocialista munkaverseny nem cél, hanem a gazdaságo­sabb termelésnek, az önkölt­ség csökkentésének, az anyag­ Az SZKP Központi Bizottsága határozatot hozott a kolhozrendszer további fejlesztéséről és a gépállomások átszervezéséről Moszkvából jelenti a TASZSZ. Mint ismeretes, az SZKP Köz­ponti Bizottsága 1958. február 25—26-i ülésén meghallgatta és megvitatta Hruscsov be­számolóját "A kolhozrendszer további fejlesztéséről és a gépállomások átszervezéséről i­s megfelelő határozatot hozott. A plénum elhatározta, hogy a kérdést a Szovjetunió Legfelső Tanácsának soron­­ következő ülésszaka elé terjeszti megvi­tatásra Előadóul Hruscsovot, az SZKP Központi Bizottságá­nak első titkárát jelölték ki. A plénum célszerűnek is­merte el, hogy még a Legfelső Tanács ülésszaka előtt a nép országszerte vitassa meg a tervbe vett intézkedéseket, s ezért nyilvánosságra hozzák Hruscsov beszámolójának té­ziseit. A plénum célszerűnek tartja azt is, hogy 1959 elejére hív­ják össze a kolhozparasztok harmadik országos kongresz­­szusát és ezen vitassák meg a kolhozok fejlesztésének meg­oldásra érett kérdéseit és hajt­sák végre a mezőgazdasági artjelek minta-alapszabályza­tában szükségessé vált módo­sításokat. A határozat rámutat arra, milyen óriási történelmi jelen­tőségük volt a kolhozrendszer megteremtésében és megszi­lárdításában a gépállomások­nak. — A jelenlegi körülmények között — mutat rá a határozat — már nincs összhangban a mezőgazdasági termelő erők fejlődésének szükségleteivel a jelenlegi forma, amikor is a kolhozok a gépállomások út­ján kapják meg a termeléshez szükséges technikai szolgálta­tásokat. Sőt, ez a forma sok esetben akadály. — Célszerű áttérni arra — mondja a határozat —, hogy a traktorokat, a kombájnokat és egyéb mezőgazdasági gépeket közvetlenül eladják a kolho­zoknak. A határozat kifejti, hogy a gépállomásokat műszaki kar­bantartó állomásokká kell át­szervezni, amelyeknek felada­ta a traktorok és egyéb gépek javítás­ának biztosítása, a kol­hozok technikai kiszolgálása, a kolhozok és szovhozok új gé­pekkel, pótalkatrészekkel és egyéb anyagokkal (eladás út­ján) történő ellátása. A gép­állomások átszervezésének kü­lönböző időpontokban kell megtörténnie, figyelembe véve az egyes körzetek és kolhozok sajátságait A plénum szükségesnek tartja, hogy a kolhozok gépál­lomások útján történő ellátá­sának jelenleg fennálló rendje átmenetileg fennmaradjon azokban a körzetekben, ame­lyekben még nem minden kol­hoznak van lehetősége trakto­rok és egyéb gépek beszerzé­sére és — ami a fő dolog — még nem minden kolhoz tudja helyesen felhasználni ezeket a gépeket. A határozat megállapítja, hogy a XX. pártkongresszus óta eltelt két év alatt a Szov­jetunió ipari termelése 22 szá­zalékkal, a nehézipar termelé­se pedig majdnem 24 százalék­kal növekedett. A munkások és alkalmazottak egy dolgozóra eső reáljövedelme az említett időszakban 10 százalékkal emelkedett. — Sikeresen fejlődik a szo­cialista mezőgazdaság is — hangzik tovább a határozat. — A szűz- és parlagföldeknek a Szovjetunió keleti területein történt hasznosítása lehetővé tette, hogy az utóbbi négy esz­tendő alatt a Szovjetunióban 27 százalékkal több szemester­ményt takarítottak be, mint az előző négy év alatt. Megszün­tették az állattenyésztés hosz­­szantartó elmaradottságát. Az 1953—1957-ig eltelt időszak alatt a szarvasmarha-állomány 10 900 000 darabbal növekedett. A hústermelés 38 százalékkal, a tejtermelés 50 százalékkal emelkedett. A határozat adatokat sorol fel, amelyek a kolhoz­gazdál­kodás fellendüléséről, a kollek­tív gazdaságok jövedelmének növekedéséről, a munkaegység értékének emelkedéséről ta­núskodnak. A kolhozparasztok egy dolgozóra eső pénz- és ter­mészetbeli jövedelme a közös és az egyéni gazdaságból 1957- ben 33 százalékkal volt na­gyobb, mint 1953-ban. A kol­hozok oszthatatlan alapja az 1953 elején fennállott 63 mil­liárd 100 milió rubelről 1957 elejére 98 milliárd 600 millió rubelre növekedett. Az előző négyéves időszak­hoz viszonyítva a Szovjetunió mezőgazdasága jelenleg más­­félszer-kétszer annyi traktor­ral, kombájnnal, teherautóval és egyéb korszerű géppel ren­delkezik. Az utóbbi négy év alatt a szovjet mezőgazdaság 908 000 traktort kapott (15 ló­erős traktorokban számítva), továbbá 293 000 gabonakom­bájnt, 143 000 siló- és kukori­caszedő kombájnt, 467 000 te­herautót. A kisebb kolhozok egyesíté­séből keletkezett nagy kolho­zok az utóbbi években gazda­ságilag erősebbek lettek, sok­féle termelési ágat űző, tech­nikailag jól felszerelt gazda­ságokká váltak. A kolhozok­ban dolgozó káderek gazdag tapasztalatokat szereztek ab­ban, hogyan kell a nagy, közös gazdaságokat a technika újabb vívmányainak és a tudomány eredményeinek alkalmazásá­val vezetni. JÓSZOLGÁLAT ÚR" KÉT ARCA Negyedik napja tárgyal Tuniszban Robert Murphy amerikai külügyi államtitkár, aki a nyugati sajtóban a »Jó­szolgálat úr« nevet kapta. Zárt ajtók mögött, a legszigorúbb titoktartás mellett igyekszik kibogozni a francia—tuniszi feszültség szövevényes szálait. Megbízatása egyáltalán nem könnyű és nem irigylés­remél­­tó. Murphy azonban — mint az amerikai lapok kétkedve ír­ják — a legalkalmasabb sze­mély erre a rendkívül kényes diplomáciai misszióra, hiszen már a második világháború alatt és után több évet töltött Észak-Afrikában és egyike a washingtoni külügyminiszté­rium első "ötcsillagos táborno­ki rangnak" megfelelő főtiszt­viselőinek. A tuniszi ügy napjainkban kétségtelenül egyike a nemzet­közi élet központi problémái­nak. A tragikus szakheti bom­batámadás óta egyetlen pilla­natra sem került le a nagy­diplomácia napirendjéről. El­lenkezőleg. Minél jobban távo­lodunk a határmenti falucska lerombolásától, annál inkább világossá válik, hogy itt nem csupán elszigetelt, helyi jelentőségű eseményről van szó, hanem az egész világpoli­tika alakulására komoly hatást gyakorló problémáról, az álla­mok közötti békés együttélést fertőző gócról. Ha az összefüggéseket sze­retnénk megvizsgálni, előbb feltétlenül szükséges közelebb­ről megismerni: milyen állás­pontot foglal el a vitás kérdé­sek tekintetében elsősorban a két, jelenleg szembenálló fél, ezen túlmenően pedig a fe­szültség felszámolásában köz­reműködő két közvetítő, az Egyesült Államok és Nagy- Brit­annia. Elöljáróban talán elég annyit megjegyeznünk, a helyzet jel­lemzésére, hogy ki-ki igyek­szik saját pecsenyéjét sütöget­ni és a másikkal vagy a töb­biekkel kikapartatni a sült­gesztenyét. Logikusnak tűnik, ha elő­ször az ügy szenvedő részesé­vel, Tunisszal próbálunk tisz­tába jönni. A kis, alig négy­millió lakost számláló és ha­zánk fele területénél nem sok­kal nagyobb ország néhány hét múlva, pontosan március 20-án ünnepli nemzeti függet­lenségének második évfordu­lóját Burgida köztársasági el­nök, akinek már francia fele­sége révén is köztudomásúak a nyugat iránti szimpátiái, min­dig abból az alapfeltevésből indult ki, hogy országának el­engedhetetlenül szüksége van a franciák barátságára és tá­mogatására. Egészen az utóbbi hetekig azt remélte, hogy a párizsi kormánnyal egyenran­gú tárgyalásokon sikerül vég­leges megegyezést találni. Bur­giba szíve mélyén nagy tervet melengetett: Tunisz, Marokkó és a hasonló függetlenséget nyert Algéria hármas szövet­ségét szerette volna létrehozni és e három észak-afrikai ál­lamot a nyugati tömbök rend­szeréhez kapcsolni. Bennem val­lott elképzelése szerint az új államszövetség élén természe­tesen ő állott volna. Szakiét egyszeriben hideg zuhanyként hatott és kijózaní­­totta az elnököt illúzióiból. Kénytelen-kelletlen belátta, hogy a jelenlegi francia kor­mánykörökkel nem lehet ész­szerű, mindkét fél számára előnyös alkuba bocsátkozni. Ami a francia felfogást ille­ti, semmi különösebb előreha­ladásról vagy hajlékonyságról nem számolhatunk be. Gail­­lard miniszterelnök és Pineau külügyminiszter konok ma­kacssággal ismételgeti a kor­mány alapfikcióját, amely sze­rint Algéria mint nemzetközi kérdés nem létezik, az algé­riai háború csupán szigorúan belügy, amelyhez senkinek sincs köze. A párizsi politikai vezetők még mindig azt hiszik, hogy újabb hadosztályok bedo­básával eldönthetik a harc ki­menetelét. Legújabban kitalál­ták a »senkiföldje« tézisét. Tu­nisz és Algéria között ki akar­ják telepíteni körülbelül 30 ki­lométer mélységben a polgári lakosságot és ebben a légüres térben drótkerítés mögött és teljes riadókészültség segítsé­gével szeretnék megakadá­lyozni, hogy az algériai sza­badságharcosok bármilyen módon összeköttetésbe kerül­jenek a külső világgal. Enyhén szólva gúnyosan derül az an­gol és az amerikai polgári saj­tó is e naiv elgondolás halla­tán. A franciák a tuniszi közvé­lemény lecsillapítására haj­landóknak mutatkoznak bizo­nyos kártérítést fizetni a sza­kheti pusztításért, nem zárkóz­nak el a szárazföldi csapa­tok kérdésének megtárgyalása elől sem, viszont Bizerta számukra tabu. A kormányhoz közelálló Le Monde hasábjain Jean Planchais azt fejtegeti, hogy Bizerta végeredményben már most is a NATO földközi­tengeri bástyája. A 6. ameri­kai flotta, amelynek nincs ki­mondott támaszpontja — csu­pán számtalan lerakata a Földközi-tenger partján —, ilyen tárolóhelyet létesített Bizertában is, ahol üzemanya­got és muníciót vehet fel. Amellett a francia légierőknek itt van két ultramodern ra­darhálózatuk, amelyek szoros kapcsolatban állnak az olasz­­országiakkal. Ezeknek egyike sem tartozik kifejezetten a NATO légvédelmi rendszeré­hez, de ennek ellenére rend­kívül fontosak az Atlanti Szö­vetség szempontjából. Fran­ciaország tehát szemmel látha­tóan próbálja megnyújtani tu­niszi és főleg bizertai tartóz­kodásának nyilvánvalóan szűkreszabott időpontját. Mit szólnak ehhez az ame­rikaiak? Aki ezekben a hetek­ben rendszeresen olvassa a te­kintélyes amerikai lapokat, meggyőződhet arról, hogy az Egyesült Államok nagyon is átlátszó manőverbe kezdett francia szövetségese támoga­tásának ürügyén a francia po­zíciók ellen. Az amerikaiak kettős játszmájának célja az, hogy ne idegenítse el sem a franciákat, sem a tunisziakat és közben minél nagyobb hasznot húzzon kettőjük vi­szályából. A New York He­rald Tribüne február 21-i szá­mában Marguerite Higgins háromhasábos, nagy cikkben körvonalazza az amerikai ál­láspontot. Mindenekelőtt sze­mére veti a franciáknak, hogy mennyire immel-ámmal fo­gadták csak el az amerikai "jószolgálatokat" és nem tit­kolták gyanújukat Washing­ton felajánlkozásával szem­ben. A továbbiakban meglec­kézteti a franciákat és kifejti, hogy a Szakrét elleni támadás tulajdonképpen ►diplomáciai szputnyik volt, amely megvilá­gította Észak-Afrika eltaszítá­­sának nagy tragédiáját — olyan személyeknek meghara­­gítását, akik Burgidához ha­sonlóan a francia akcióig a Nyugat ügyének szentelték te­vékenységüket.* Higgins szerint "nincs még későn Észak-Afrika számára, de a helyes választ csak akkor találjuk meg, ha fájdalmasan és szükségszerűen Amerika és Franciaország, sőt valóban a nyugati világ és Franciaor­szág tárgyalása alapján keres­sük a kiutat-e. Ez, azt hisszük, elég világos beszéd. Ma már voltaképpen nem elsősorban Franciaország és Tunisz viszonyáról folyik a színfalak mögött a nagy al­kudozás, hanem sorompóba­­léptek az Egyesült Államok politikai, gazdasági és katonai erői is, hogy "jobb belátásra" bírják a franciákat és közben feltűnés nélkül elfoglalják he­lyüket Észak-Afrikában. Dana Adams Schmidt a New York Timesben a hivatalos wash­ingtoni véleménynek ad han­got, amikor azt írja, hogy az amerikai politikában forduló­pont következett be, s növek­szik az Egyesült Államok ér­dekeltsége Tuniszban és a töb­bi új országban is. Anglia mindenesetre sokkal szerényebben viselkedik, hiszen maga is a franciákhoz hasonló cipőben jár­ó Cipruson. Ha tartózkodóbb és diplomatiku­­sabb is az angol "közvetítés", mégis elég egyértelmű ahhoz, hogy bizonyos következtetése­ket lehessen levonni belőle. Londonban igen rossz néven vették, hogy Pineau francia külügyminiszter felvetette a gondolatot: alakítsák át az an­golok kezén levő Máltát vagy Gibraltárt N­ATO-támaszpon­­tokká, amennyiben a bizerzai francia haditengerészeti tá­maszpont mégis a NATO fenn­hatósága alá kerülne. E kis intermezzo bizonyára híven tükrözi, milyen nagy az »egyetértés« a nyugati zene­karban ... Matolcsy Károly

Next