Magyar Nemzet, 1959. március (15. évfolyam, 51-75. szám)

1959-03-01 / 51. szám

% Ida választanak Szovjetunió kilenc köztársaságában Moszkvából jelenti az MTI. Március elsején a Szovjetunió kilenc köztársaságában vá­lasztják meg a köztársaság Legfelső Tanácsát, illetve a helyi szovjetek tagjait. Két hét múlva a hátralevő hat köztársaságban is sor kerül a választásokra. Előreláthatólag csaknem 140 millió választó mintegy 1 800 000 tanácstagot választ meg. A szavazásra mindenütt megtörténtek az utolsó előké­születek. Az OSZSZSZK-ban — ahol ma lesznek a válasz­tások —, valamennyi város­ban, községben, lakónegyedek­ben, előkészítették a szavazó­helyiségeket. A választási bi­zottságok megkapták a ki­nyomtatott szavazólapokat és a választók névjegyzékét min­denütt gondosan ellenőrizték. Nagy lelkesedéssel készül a választásokra Moszkva népe. A szovjet fővárosiban több mint ezer népnevelőközpont nyílt meg, ahol a szavazók meg­ismerkedhetnek jelöltjeikkel, felvilágosítást kapnak a vá­lasztás módjáról, a szovjetek tevékenységéről. A választási eredményeket előreláthatólag két-három nap­pal a szavazás lezajlása után közlik. Hruscsov fogadta Ceylon moszkvai nagykövetét Moszkvából jelenti a TASZSZ. N. Sz. Hruscsov, a Szovjetunió Minisztertanácsának elnöke szombaton fogadta G. P. Mala­­laszekerát, Ceylon moszkvai nagykövetét, s megbeszélést folytatott vele. A találkozó a ceyloni nagykövet kérésére történt.. Makariosz érsek Ciprusra repült Londonból jelenti az MTI. Makariosz ciprusi érsek szom­baton reggel a londoni re­pülőtérről elindult Ciprus felé, de a gép hatperces repülés után motorhiba miatt kényte­len volt visszatérni elindulási helyére. A gép az Olympia légiköz­lekedési társaság DC—2 típusú utasszállító gépe volt, amely­nek egyik motorja röviddel elindulása után felmondta a szolgálatot. A repülőtársaság Frankfurt­ból újabb gépet küldött Lon­donba, amellyel Makariosz érsek és kísérete szombaton délután elindult Rómán ke­resztül Ciprus felé. A ciprusi görög közösség lelkes fogadtatást készít elő az érsek számára, aki három évet töltött száműzetésben. A cip­rusi brit polgári és katonai személyek távol tartják magu­kat az ünnepléstől. Az AFP nicosiai tudósítója szerint a ciprusi közvélemény és sajtó szombaton csalódását fejezte ki az amnesztiarende­let miatt. A ciprusiak az ösz­­szes letartóztatottak azonnali szabadonbocsátását várták, az amnesztiarendelet érvényessé­ge azonban csak bizonyos ka­tegóriákra korlátozódik. A britek Görögországba szóló menlevelet helyeztek ki­látásba Grivasz ezredesnek, az EOKA vezérének, de minden jel arra mutat, hogy ő bevárni készül Makariosz megérkezé­sét, mielőtt a menlevelet elfo­gadná Mendés-France élesen bírálta a francia kormány politikáját Londonból jelenti a TASZSZ. Az oxfordi egyetem diák­klub­ja vitát rendezett a franciaor­szági helyzetről. A vitában fel­szólalt Mendés-France ismert francia politikus is. Az AFP tudósítójának jelentése szerint élesen bírálta a francia kor­mány algériai és észak-afrikai politikáját. Megállapította, hogy az elmúlt kilenc hónap­ban az itteni helyzet egyálta­lán nem javult. Az algériaiak „csalódást éreznek­, s ennek következtében megromlott az algériai helyzet, majd pedig a Tunéziával és más észak-afri­kai országokkal való francia viszony is. A szónok kifejezte nagy nyugtalanságát a franciaorszá­gi politikai helyzet alakulása miatt, s hangsúlyozta: minél erősebb lesz a francia nép elégedetlensége a mai kormány politikája miatt, annál hatá­rozottabban lépnek majd fel a fasiszta elemek. Mendes- B­rance rámutatott arra is, hogy a szélsőjobboldali elemek erős hatással vannak a hadse­regre. A vita részvevői határozatot fogadtak el, amelyben kifeje­zést adnak a mai franciaorszá­gi helyzet miatt érzett aggodal­muknak. Az olasz képviselőház bizalmi szavazása Rómából jelenti az MTI. Mint ismeretes, az olasz kép­viselőház pénteken este bizal­mat szavazott a Segni kor­mánynak. A kormány 333 sza­vazatot kapott, ellene 248-an szavaztak. Egy képviselő tar­tózkodott — jelenti az AFP. Segni ellen szavaztak a kom­munisták, Saragat hívei, Nen­i szocialistái és a balközép Re­publikánus Párt tagjai. Mel­lette a monarchisták, neo­fasiszták és a liberálisok sza­vaztak. Az AP a képviselőház sza­vazásának eredményét kom­mentálva azt állítja, hogy a Segni-kormány nagy szavazat­­többséggel kap bizalmat a jövő héten a szenátusban is. A szavazás eredményével kapcsolatos kommentárjában az AFP foglalkozik az új olasz kormány belpolitikai helyze­tével és rámutat, hogy míg a­­ Fanfani kormány külföldi köl­­■ csönre épített tervezett re­­­­formja­nak megvalósítására, addig Segni tervei megvalósí­tása érdekében a magánkez­deményezést és magántőkét kívánja igénybevenni. Az ország külpolitikai vo­nalvezetésében nem lesz vál­tozás. Úgy tudják, hogy Pella külügyminiszter rendezni kí­vánja a Dél-Tirol-i ügyet. Egyes körökben rámutatnak, hogy Pella esetleg javasolni fogja a két érdekelt külügy­miniszter találkozóját. Politikai megfigyelők véle­ménye az, hogy a jelen pilla­natban Olaszországban tulaj­donképpen a Liberális Párt győzött, amely határozott ígé­retet kapott az új kormánytól a tekintetben, hogy­­megnyit­­ja kapuit jobbfelé" és "­lezárja sorait balfelé". Az iraki miniszterel­ti­tk az arab egységről Bagdadból jelenti a TASZSZ. Abdel Kartan Kasszem iraki miniszterelnök pénteken Bag­dadban a tiszti klubban be­szédet mondott. Beszédében írás- és belpolitikai kérdések­kel foglalkozott. — Hatalmasak lettünk — mondotta. — Sem belső föld­alatti erők, sem a határain­kon kívüli árulók nem tudnak többé ártani Iraknak. — Politikánk az alkotó mun­kára épül — folytatta. — Erős és hatalmas hadseregünk lesz, s e hadsereg egyúttal az arab nép hadserege is lesz. Politikánk célja az, hogy a népnek teljes cselekvési és gondolatszabad­­ságot adjunk. Mindig a népet fogjuk szolgálni, minden erőnkkel azon leszünk, hogy megszüntessük nyomorát,­­nél­­különzéseit és szenvedéseit Továbbra is rendíthetetlenül haladunk a szabadság útján, bármilyen nehézségekkel kell is megküzdenünk. A miniszterelnök összefogás­ra és egységre szólította fel Irak népét. “Vissza, kell ver­nünk mindennemű ármányko­dást és demagóg kirohanást — hangsúlyozta —, meg kell őriz­nünk a nyugalmat, bölcsen kell cselekednünk. Csak így tudjuk elzárni az utat az ide­genek, vagy azok előtt, akik zűrzavart és széthúzást akar­nak kelteni sorainkban." Irak gazdasági fejlesztésé­nek terveivel foglalkozva Kasszem a következőket mon­dotta: “Fejlesztési terveink nagy jelentőségűek lesznek, és köztársaságunk polgárainak, az egész arab világnak javát fogják szolgálni** . Magyar nemzet _ Hruscsov skandináviai meghívása Moszkvából jelenti a TASZSZ, R. Sohlman, D. Gundersen és A. Moerch Svédország, Nor­végia, illetve Dánia moszkvai nagykövete, február 25-én látogatást tett Gromiko szov­jet külügyminiszternél. Meg­hívást adtak át, hogy Hrus­csov, a Szovjetunió Miniszter­­tanácsának elnöke 1959 au­gusztusában tegyen látogatást Svédországban, Norvégiában és Dániában. Gromiko kije­lentette, hogy tájékoztatja Hruscsovot a meghívásokról. Az SZKP Központi Bizottságának és a Szovjetunió Minisztertanácsának határozata a közétkeztetés javítására Moszkvából jelenti a TASZSZ. Az SZKP Központi Bizottsága és a Szovjetunió miniszterta­nácsa határozatot hozott »A közétkeztetés további megja­vításáról«. A határozat meg­állapítja: a párt-, a szovjet-, a gazdasági szervezetek és a szakszervezetek az SZKP XX. kongresszusának határozatai alapján fejlesztették a közét­keztetést. A legutóbbi években a városokban és a falvakban jelentősen kibővült a közét­keztetési vállalatok hálózata, növekedett e hálózatnak hűtő­­berendezésekkel, műszaki és kereskedelmi felszereléssel való ellátása, emelkedett a konyhai üzemek termelése, s javult a lakosság kiszolgálása. A központi bizottság és a minisztertanács helyteleníti, hogy egyes gazdasági vezetők, vállalati, szevház- és iskola­­igazgatók nem foglalkoznak a közétkeztetés megszervezésé­vel, étkezdék építésével, mert úgy vélik, hogy ez a megfe­lelő szervezetek feladata. A párt- és szovjetszervezetek, nem hívják fel arra az emlí­tett vezetők figyelmét, hogy helytelenül látják e fontos kérdést, nem számolnak azzal, hogy a közétkeztetés nem csu­pán anyagi- és munkaerő megtakarítást jelent, hanem gyökeresen megváltoztatja a család életét is és mentesíti a nőket a háztartás gondjaitól. A központi bizottság és a minisztertanács kötelezi a szö­vetségi köztársaságok kommu­nista pártjainak központi bi­zottságait, a köztársaságok minisztertanácsait, valamint minden párt-, szovjet és egyéb szervezetet, hogy területükön a helyi viszonyoknak megfe­lelően dolgozzák ki és valósít­sák meg azokat az intézkedé­seket, amelyek a közétkezte­tés fejlesztését szolgálják. Te­kintsék feladatuknak, hogy a legközelebbi években valóban tömegessé, kényelmessé és­­ előnyössé tegyék a közétkez­tetést a dolgozók számára. A határozat­ szerint a közét­keztetési vállalatok termelését 1965-ben az 1948. évinek több mint kétszeresére kell növelni, s a közétkeztetést ki kell ter­jeszteni a munkások, az alkal­mazottak és a tanulók több­ségére. 1959—1965-ben jelentő­sen növelni kell az állami és a szövetkezeti kereskedelem közétkeztetési vállalatainak hálózatát. A határozat ezután felsorol több olyan intézke­dést, amely a közétkeztetési vállalatok félkész­ ételekkel való ellátását, biztosítják. Az 1959—1961. években a közétkeztetési vállalatok át­térnek a lakosság ellátásának olyan korszerű új módszerei­re, mint az ebéd házhoz szál­lítása, az előfizetéses reggeli, ebéd és vacsora, az önkiszolgá­lás és más olyan módszerek további tökéletesítése, ame­lyek révén növelhető a válla­latok befogadóképessége és emelhető a fogyasztók kiszol­gálásának kultúrája. 1959—1960-ban közös étkez­déket szerveznek minden szov­­hozban, nemcsak a szovhozok központjában, hanem az egyes nagyobb gazdasági egységek­ben is. Ajánlatos, hogy a kol­hozok szélesebb körű munkát indítsanak a kolhozétkezdék megszervezésére. Az SZKP Központi Bizott­sága és a Szovjetunió Minisz­tertanácsa felhívta a szakszer­vezetek figyelmét, hogy társa­dalmi úton fokozottabban el­lenőrizzék a közétkeztetési vállalatok munkáját, szervez­zenek széleskörű szocialista munkaversenyt a közétkezte­tési alkalmazottak között a dolgozók jobb ellátásáért. A határozat végezetül hang­súlyozza, hogy a közétkeztetés további fejlesztése és lényeges megjavítása valamennyi párt­szerv, tanácsi, sz­akszervezeti és gazdasági szerv egyik leg­fontosabb feladata. Egy amerikai torpedóromboló megállított és átkutatott egy szovjet halászhajót New Yorkból jelenti a TASZSZ. Az AP hírügynökség washingtoni jelentése szerint a “fiaté" amerikai torpedórom­boló New­ Foundlandtől észak­keletre feltartóztatta a »Novo­­rosszijszk­« szovjet halászhajót és öttagú vizsgáló bizottságot küldött fedélzetére. A bizott­ság átvizsgálta a szovjet ha­lászhajó iratait, majd eltávo­zott Az amerikai hadügyminisz­térium közleménye szerint a torpedórombolót azért küldték ki a szovjet halászhajó meg­vizsgálására, mert az Ameri­can Telephon and Telegraph Company és a Western Union bejelentette, hogy az Atlanti- óceánban húzódó kábelek kö­zül öt kábelen szakadás tör­tént, állítólag olyan pontokon, amelyek a szovjet halászhajó útvonalába estek. Wright tengernagy az atlanti térségben állomásozó amerikai fegyveres erők parancsnoka, aki a szovjet halászhajó átvizs­gálását elrendelte, jelentésé­ben rámutat :nem találtak semmiféle olyan jelet, amely arra mutatna, hogy a hajó ha­lászaton kívül más célokat is követ. A szovjet halászhajó kapitánya szívélyes volt és az együttműködés szellemében járt el". MŰANYAG TASAKBAN 14 dkg. ÁRA 5 Ft BUDAPESTI CSOKOLÁDÉGYÁR Meghasonlott ifjúság MINT MAGÁNYOS MACKÓ AZ ERDŐBEN... A nyugati kapitalista világ­­ meghasonlott lelkű ifjúságában különleges helyet tölt be a saját életéből, a mai angol tár­sadalomból kiábrándult angol ifjúság. Ezeket, gyűjtőszóval :"The angry young man"-nek, haragos fiatalok gyülekezeté­nek nevezik. Bár számra néz­ve csak töredékét alkotják az angol ifjúságnak, mégis bete­ges befolyásuk messze túlha­ladja a számukat, mivel han­got kaptak az új angol iroda­lomban, elsősorban John Os­­■ borne sok vihart és ellentmon­­­­dást kiváltott színdarabjaiban­­ és a körülötte csoportosuló fiatal angol írókban. Mindjárt bevezetőben meg kell állapítanunk, hogy ha­ragjuk, lázadó dühük nem te­remtő harag, mert önkínzó tehetetlenséggel jár együtt. Épp ezért bár hadat üzennek a mai angol társadalom kép­mutatásának, a viktoriánus korszak hamis illúzióinak, ez a harcuk éppen tehetetlensé­gük folytán meddő harc, olyan mint a sivatagban eltűnő folyó. Lelki állapotukat Osborne ,»Lookback in anger«, Vissza­pillantás a haragba című színdarabja rajzolja meg a drasztikus, szinte flagelláns őszinteséggel. Főhőse a huszon­öt éves Jimmy, a maga vigasztalan ifjúságának értel­mét, vagy inkább értelmetlen­ségét ebben a vallomásban fe­jezi ki. Kora fiatalságában megtanulta, mi az haragosnak lenni, haragosnak és tehetet­lennek. “Olyan sokat tudtam már tízéves koromban — a szerelemről... az elárultatás­­ról... és a halálról." Ez a korai megismerkedés az élet árnyékos oldalával, ki­tépett ebből az ifjúságból min­den hitet, minden reményt, ő maga ezt így fejezi ki: “Azt hiszem, mi már nem áldozhat­juk fel az életünket igaz ügyért. Megtették ezt értünk a 30-as, 40-es években, amikor mi még kölykök voltunk. Ne­künk már nem marad jó, igaz ügy egy sem." Mi kínozza legi­­kább ezt a meghasonlott angol ifjúságot, amely dühöngésében is telje­sen tehetetlen? “Hogy vágjam egy kis normális emberi lel­kesedésre. Csak egy kis lelke­sedésre — semmi más nem kellene" — mondja őszinteségi rohamában Jimmy. — Majd így fol­gatja: “De rég nem voltam már együtt olyannal, aki egyáltalán tudott lelkesed­ni valamiért, akármiért. A kórokozó bacilus ennek az if­júságnak lázaiban, ködös ér­telmében, a dühöngök cellájá­ba zártság kétségbeesett érzé­sében az a betegség, amit a hu­szadik század nihilizmusa ez­zel a szakkifejezéssel fejez ki: "taedium vitae", az életbe való belefáradás, az élettől való el­­kedvetlenedés, a nihilizmus céltalanságának átérzése. És ennek a kórnak a terjesz­tésében nagy­mértékben bűnö­sek az angol irodalom régebbi és idővel egyre inkább a pesz­­szimizmus vadonjába tért írók, az Aldous Huxley-ek, az Or­­wellek, az Evelyn Waughok, akik önmagukban és regé­­­­nyeikb­en tenyésztették ki ezt, a mérgező vírust és átadták az ifjú nemzedék egy részének. • Az idősebb írónemzedék és a fiatalok között az a lényeg­bevágó különbség, hogy az­­ idősek már nem is keresnek­­ kivezető utat ebből a fojtogató , pesszimizmusból. A fiatalok , azonban még lázadoznak és­­ ebben a lázadozásban lehetet­­­ len fel nem ismerni az anti-­­ vírust, amellyel a gondolko­dásmódjukat megfertőző, mér­ges anyagoknak a szervezetük­­­ ből való kiűzésére van még re­­c­mény.­­ Egyelőre azonban még nem­­ tartanak ott, hogy leküzdjék a­­ bénító tehetetlenséget, még 1 nem tartanak ott, hogy vala­mi igaz ügyért: legyen az bár az emberi haladás, a szerelem.. . az emberi élet magasabbren­­dűségének felismerése, harcol­ni tudjanak. A szerelemről ugyanolyan megvető nézetük van, mint a társadalomról, a saját lelkük ürességéről, az emberi haladá­sért folytatott meg nem szűnő harcnak általuk céltalannak hirdetett értelméről. Mit is mond Jimmy fele­sége, ez a ragyogóan szép, de huszonöt éves korára már tel­jesen koravén, minden illú­zióból kifosztott asszony, a szerelemről? “Nekem elege ", volt, minden szerelembe Akár ne is halljak róla több soha többé." És ugyanígy fonnyadt el e fiatal asszony­nak az ifjúság legnagyobb ér­tékéről, az ifjúságba, szenve­délyes harci készségébe vetett hite. “Sokszor eltűnődöm rajta — mondja —, hogy milyen ér­zés is volt fiatalnak lenni, iga­zán fiatalnak." Az elvesztett ifjúság, az e­l­satnyult hit után csak néha­­néha mereng fel bennük a fáj­dalmasan tehetetlen nosztal­gia. Nem ismerik az ifjúság leg­nagyobb vitalitását, életked­vét, az ifjúság legdrágább kin­csét, amit a növénybiológiából átvett műszóval “heliotropiz­­musnak", a nap felé való for­dulásnak, a nagy eszmék von­zóerejének, az ifjúság harcos bátorságának nevezhetnénk. Ehelyett egy angol szójárás­ban gyakran hallott fogalom rontó ereje tartja őket bűvö­letben. Ezt a fogalmat úgy hívják: “escapizmus", az élet­től való menekülés, az éltető naptól, a harctól való elfor­dulás, egy általános, fáradt nihilizmus. Ez az egy­­etlen, amelyet, mint a társadalmi halál, az ifjúság elvetélésének öngyilkos módszerét még glorifikálni is képesek és egy hamis heroizmus látszatába tudnak öltöztetni. Az ifjúság öngyilkosságának ezt a mód­szerét Jimmy hazug pátosszal, a következőképpen dicsőíti: “A legnagyobb és legerősebb teremtmények, a legmagányo­sabbak ezen a világon. Men­nek egyedül, mint az öreg mackók a sűrű erdőben, az orruk után. A csorda melege nem könnyíti meg az életüket. Messzehangzó kiáltás nem is jöhet gyenge torokból." Ebben a nihilista antinouális vallo­másban benne foglaltatik az angol »angry young man«-ek sivár életfilozófiája és strucc­politikája. Az élet szava elől korunk nagy problémáinak, a világbéke megőrzésének, a szo­ciális problémák megoldásá­nak csatakiáltásai elől homok­ba dugják a fejüket. Nem akarják meghallani a kor nagy harci riadóit, amelyek az egész emberiség haladása, jóléte ér­dekében hívják csatasorba az egész világon a haladás, a szociális igazságosság, a hu­manizmus érdekében az egész­séges ifjúságot. Ahogy elvesz­tették ifjúságukat, úgy vesz­tették el szemmértéküket s az őket megillető helyet korunk nagy társadalmi, politikai vi­haraiban, a jóért, az egész­ségesért folytatott világméretű harcban. Az “escapizmus" lidércfénye által csábítva letértek az élet, a jövő útjairól és a saját lelki ürességük, céltalannak vallott életük szakadékába zuhantak. Hulló csillagok ők, nemcsak az angol, de az egész európai társadalom egén. Tragikus hullásuk oka azon-­­­ban nemcsak bennük keresen­dő, hanem az­ említett pesszi­mista írók hatásában és főleg­­ a brit társadalom fonákságai­ban és ellentmondásaiban. Parragi György Vasárnap, 1959. májsié ! Tovább fejlesztik a német-magyar vegyipari együttműködést A Magyar Népköztársaság, valamint a Német Demokra­tikus Köztársaság gazdasági és műszaki együttműködési meg­állapodása alapján megbeszé­lést tartottak Budapesten a magyar és a német vegyipa szakemberei. A tanácskozás német, részről Hann Kollmann, az NDK állami tervbizottsága vegyipari főosztályának he­lyettes vezetője, magyar rész­ről Szekér Gyula nehézipari miniszterhelyettes vezette. Megbeszélték, miként fejlesz­­szék tovább a német és a ma­gyar vegyipar már eddig is gyümölcsöző kapcsolatát.

Next