Magyar Nemzet, 1959. december (15. évfolyam, 282-306. szám)

1959-12-01 / 282. szám

««»- Magyar Nemzet " A HAZAFIAS NÉPFRONT LAPJA • Kádár János beszámolójával megkezdte tanácskozásait a Magyar Szocialista Munkáspárt VII. kongresszusa Hatalmas lelkesedéssel köszönti az ország népe Hruscsovot, a Szovjetunió Kommunista Pártja küldöttségének vezetőjét Hétfő délelőtt kilenc órakor az Építők Rózsa Ferenc Művelődési Otthonában meg­kezdődött a Magyar Szocialista Munkáspárt VII. kongresszusa. A kongresszus termét a "Vi­lág proletárjai egyesüljetek!" felirat, a nemzet­közi munkásmozgalom nagy tanítóinak, Marxnak, Engelsnek és Leninnek dombor­művű képei, vörös és nemzetiszínű zászlók dí­szítik. A kongresszusi küldöttek és a meghívottak hatalmas tapsa közben léptek a terembe az­­MSZMP Politikai Bizottságának tagjai és pót­tagjai, N. Sz. Hruscsov, az SZKP Központi Bizottságának első titkára, a Szovjetunió Mi­nisztertanácsának elnöke, az SZKP küldöttsé­­ségének vezetője és a többi testvéri kommu­nista és munkáspárt küldöttségeinek vezetői. Dr. Münnich Ferenc, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a forradalmi munkás-pa­raszt kormány elnöke bejelentette, hogy a kongresszus első teendője a kongresszus el­nökségének és bizottságainak megválasztása. Az elnökség tagjává választották Kádár Já­nost, az MSZMP Központi Bizottságának első titkárát, Apró Antalt, Biszku Bélát, Fehér La­jost, Fock Jenőt, Kállai Gyulát, Kiss Károlyt, Marosán Györgyöt, dr. Münnich Ferencet, Ró­nai Sándort, Somogyi Miklóst, az MSZMP Po­litikai Bizottságának tagjait, Komócsin Zoltánt és Nemes Dezsőt, a Politikai Bizottság póttag­jait. Az elnökség tagja Barta Elekné, a Ken­­der-Jutagyár pártbizottságának titkára, Benke Valéria, a Központi Bizottság tagja, Blaha Béla, a Bányász Szakszervezet főtitkára, Brutyó János, a Központi Bizottság tagja, Czi­­nege Lajos, a Szolnok megyei pártbizottság első titkára, Dobi István, a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke, Erdei Lászlóné, a Magyar Nők Országos Tanácsának elnöke, Földes Andrásné, a Baranya megyei pártbi­zottság tagja, Gáspár Sándor, a Központi Bi­zottság tagja, Hevesi Gyula akadémikus, Kri­­zsanyik Jánosné, a pásztói Szabadság Termelő­­szövetkezet elnöke, Lombos Ferenc, a Győr megyei pártbizottság első titkára, Major Ta­más, a Központi Bizottság tagja, Molnár Ernő, a Csepel Vas- és Fémművek pártbizottságá­nak első titkára, Nemeskéri János, a Lenin Kohászati Művek pártbizottságának titkára, Nógrádi Sándor, a Központi Bizottság tagja, Paizer György, a székesfehérvári városi párt­­bizottság titkára, Papp Sándor, a Csongrád megyei tanács végrehajtó bizottságának el­nöke, Prieszol József, a Központi Bizottság tagja, Révész Géza, a Központi Bizottság tagja, dr. Sik Endre külügyminiszter, Szako­síts Árpád, a Magyar Újságírók Országos Szö­vetségének elnöke, Tálas László, a pécsi já­rási pártbizottság titkára, Tóth Tiborné, a XX. kerületi pártbizottság titkára, Zala Jó­zsef, a Csepel Vasmű dolgozója. Az elnökség tagjává választották N. Sz. Hruscsovot, a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságának első titkárát, a Szov­jetunió Minisztertanácsának elnökét, az SZKP küldöttségének vezetőjét, valamint a többi testvérpárt küldöttségeinek vezetőit. Az elnökség tagjai a kongresszus részvevői­nek nagy tapsa közben foglalták el helyüket az elnöki emelvényen. A kongresszuson a meghívottak soraiban részt vesznek a magyar politikai élet pár­­tonkívüli képviselői is. A megnyitó ülésen megjelent a budapesti diplomáciai képvisele­tek számos vezetője is. Miután az elnökség tagjai elfoglalták helyü­ket, dr. Münnich Ferenc, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a forradalmi munkás-pa­raszt kormány elnöke emelkedett szólásra. Dio Mije elvtársat, a Politikai Bizottság tagját, a Dán Kom­­mu­unista Párt küldöttét, Jorgen Jensen elvtársat, a Központi Bizottság tagját, az Algériai Kommunista Párt küldöttét, Rasid Dani Bej elvtársait, a Po­litikai Bizottság tagját, a Gö­rög Kommunista Párt küldöt­tét, Pét­rosz Ruszosz elvtársat, a Politikai Bizottság tagját, a Norvég Ko­omun­is­ta Párt kül­döttét, Larsen Reidar Thoralf elvtársat, a párt titkárát, a Svéd Kommunista Párt küldöt­tét, Fritjof Láger elvtársat, a Politikai Bizottság tagját, a Tuniszi Kommunista Párt kül­döttét, Abdallah Maddjeri elv­társat, a Politikai Bizottság tagját, a Svájci Munkapárt küldöttét, Armand Magnin elvtársat, a Politikai Bizottság tagját, a Marokkói Kommunis­ta Párt küldöttét, Ali Jata elv­társat, a párt főtitkárát, a Hol­land Kommunista Párt küldöt­tét, Van Turhaut Lambertus elvtársat, a Központi Bizottság tagját, a Kanadai Kommunista Párt küldöttét, Bruce Magnus­­son elvtársat, a Politikai Bi­zottság tagját, a Szíriai Kom­munista Párt küldöttét, Kha­­led Backdadi elvtársat, a párt főtitkárát, Libanon Kommu­nista Pártjának küldöttét, Ar­­tine Madeyan elvtársat, a Po­litikai Bizottság tagját, az Ar­gentin Kommunista Párt kül­döttét, Paolino Gonzales Al­­berdi elvtársat, a Központi Bi­zottság tagját, az iráni Tadeh párt küldöttét, Ahmed Kacemi elvtársat, a Politikai Bizottság tagját, az Izraeli Kommunista Párt küldöttét, dr. Mohse Sneh elvtársat, a Politikai Bizottság tagját, a Szudán­ Kommunista Párt, valamint a Török Kom­munista Párt küldöttét, a Bolí­viai Kommunista Párt küldöt­tét, Jesus Lara elvtársat, a Központi Bizottság tagját, a Salvadori Kommunista Párt küldöttét, a Martiniquei Kom­munista Párt küldöttét, Phili­­bert Duféal elvtá­rsat, a párt titkárságának tagját, az Izlan­di Szocialista Egységpárt kül­döttét, Stem­por Gudmundsson elvtársat, a Politikai Bizottság tagját, a Jordániai Kommunis­ta Párt küldöttét, Tuad Nassar elvtársat, a párt főtitkárát, a Paraguay-i Kommunista Párt küldöttét, és azokat is, a­kik kongresszusunkra még úton, vannak. — Engedjék meg, elvtársak, hogy azt javasoljam, emlékez­zünk­ meg azokról az elvtár­sakról, akiket az utóbbi időben veszített el a nemzetközi és a hazai munkásmozgalom. Elve­szítettük Marcel Cachin elv­­társat, Boleslaw Bierut elvtár­sat, Antonin Zapotocky elvtár­sat, Giuseppe di Vittorio,­ Geor­­gi Damjanciv és Frederic Jo­­liot-Curie elvtársat. Elhunyt pártunk Központi Bizottságá­nak három tagja: Fogarasi Béla, Horváth Imre és Révai József elvtárs. Emlékezzünk meg szeretettel az ellenforra­dalom elleni harcban elesett szovjet hősökről, akik életüket adták szocialista rendünkért. Emlékezzünk a magyar hősök­re és mártírokra, Mező Imrére, Kalamár Józsefre, Asztalos Jánosra, Kállai Évára, Sziklai Sándorra, Biksza Miklósra és a többiekre, és adózzunk emlé­küknek egyperces kegy­ele­tes felállással. (A kongresszus részvevői egyperces néma fel­állással adóznak az elhunytak emlékének!) — Kongresszusunk — pár­tunk történetében a VII. — megkülönböztetett jelentőségű a magyar munkásmozgalom­ban és egyúttal nagy nemzet­közi jelentősége is van. Három évvel ezelőtt súlyos helyzettel kellett szembenéznie pártunk­nak és népünknek. — Az ellenforradalom óriási károkat okozott, ugyanakkor az események marxista—le­ninista elemzése az osztály­harc gazdag tapasztalatait tárta fel előttünk. A rendkívül kiélezett osztályharc körülmé­nyei nehéz kérdések megoldá­sát követelték pártunktól. Ez a helyzet pártunkban előtérbe állította az első, valóban marxista forradalmi párt, a bolsevik párt nagy alapítójá­nak, Leninnek útmutatásait, amelyeket a hatalomra jutott munkásosztály vezető pártjá­nak szervezeti felépítésére, vezető tevékenységére, tömeg­kapcsolataira, s az ellenséggel szemben soha meg nem szűnő éberségre, a párt acélos egysé­gére vonatkozóan dolgozott ki. E tanítások fokozott figye­lembe vétele, barátaink elvi segítsége, s a szerzett tapasz­talatok mozdították elő, hogy harcok tüzében újjászületett pártunk VII. kongresszusán nemcsak nehézségekről, ha­nem nagy eredményekről is beszámolhat. — Mögöttünk három eszten­dő áldozatokban és küzdelmek­ben bővelkedő, de sikerekben sem szűkölködő munkája. Ma, amikor harcaink területét át­tekintjük, elmondhatjuk, hogy van erős, harcedzett marxista- leninista pártunk, amelyet megbecsül és bizalommal kö­vet a dolgozó magyar nép. Szocialista építőmunkánk ered­ményes, dolgozóink élete hó­­napról-hónapra, évről-évre szé­pül, javul. Szilárd a proletár­­diktatúra, amely itthon a munkásosztályra, a dolgozó parasztságra és a velünk tartó értelmiségre támaszkodik, nemzetközileg pedig élvezi a hatalmas szocialista tábor és a nemzetközi kommunista moz­galom támogatását. — Még biztatóbb a­­kép, ha a jövőbe nézünk. Előttünk a szocializmus építésének, az alapok lerakásának, a gyorsabb haladásnak sokat ígérő távlata. Népünk a párt vezetésével nö­vekvő egységben és nagy szor­galommal dolgozik, mert helyesli pártunk politikáját és mind világosabban látja a nagy célt: a szocializmus tel­jes felépítését.­­ A nagy feladatok meg­valósítására jó munkát kí­vánok a kongresszus küldöttei­nek. Kívánom, hogy a kong­resszus tanácskozásai , hatá­rozatai adjanak harcos útmu­tatást pártunk további munká­jához, adjanak újabb lendüle­tet a szocializmus építéséhez. A kongresszust megnyitom, — fejezte be dr. Münnich Fe­renc nagy tapssal fogadott megnyitó beszédét. Ezután megválasztották a kongresszus titkárságát, a szer­kesztő bizottságot, a jelölő bi­zottságot, a fellebbviteli, a mandátumvizsgáló és a szava­zatszedő bizottságot. Elfogadták a kongresszus napirendjét, az előadók szemé­lyére és a kongresszus ügy­rendjére vonatkozó javaslatot. A kongresszus napirendje a következő: 1. A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizott­ságának beszámolója és a párt feladatai Előadó: Ká­dár János. 2. Irányelvek a gazdasági feladatok megoldásához és a második ötéves népgazda­sági terv elkészítéséhez. Előadó: Fock Jenő. 3. A párt szervezeti sza­bályzatának módosítása. Elő­adó: Marosán György. 4. A Központi Revíziós Bi­zottság beszámolója. Előadó: Fodor Gyula. 5. A Fellebbviteli Bizott­ság jelentése. Előadó: Har­mati Sándor. 6. A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bi­zottsága és a Revíziós Bi­zottság megválasztása. A kongresszus ezután meg­kezdte az első napirendi pont tárgyalását. A Központi Bizott­ság beszámolóját Kádár János, az MSZMP Központi Bizottsá­gának első titkára ismertette. Münnich Ferenc megnyitó, beszéde — Kedves kongresszusi kül­dött elvtársak, kedves vendé­geink! — kezdte megnyitó be­szédét dr. Münnich Ferenc. — Engedjék meg, hogy mindenek­előtt szeretettel üdvözöljem pártsz­e­rvezeteink, az üzemek, a falvak, a városok és a me­gyék valamennyi választott küldöttjét, a kongresszus összes részvevőit és meghívottait. Üd­vözlöm pártunk Politikai Bi­zottságának tagjait, a Központi Bizottság tagjait és külön me­leg szeretettel köszöntöm Dobi István elvtársat, a Népköztár­saság Elnöki Tanácsának elnö­két. — Nagy tisztesség számunkra, hogy a kongresszuson számos testvéri kommunista és mun­káspárt küldöttséggel képvisel­teti magát. Engedjék meg, hogy mindnyájunk nevében, a kongresszus küldöttei nevében szeretettel üdvözöljem a Szov­jetunió Kommunista Pártjának küldöttségét, élén. Nyikita Szergejevics Hruscsov elvtárs­sal, az SZKP Központi Bizott­ságának első titkárával, a Szov­jetunió Minisztertanácsának elnökével, a Kínai Kommunis­ta Párt küldöttségét, élén Tan Csen-lin elvtárssal, a Kínai Kommunista Párt Központi Bi­zottságának titkáraival, a Fran­cia Kommunista Párt küldött­ségét, élén Jacques Duclos elv­társsal, a Központi Bizottság titkárával, az Olasz Kommu­nista Párt küldöttségét, élén Giancarlo Paretta elvtárssal, a Politikai Bizottság tagjával, a Központi Bizottság titkárával, Németország Szocialista Egy­ségpártjának küldöttségét, élén Walter Ulbricht elvtárssal, a Központi Bizottság első titká­rával, a Csehszlovák Kommu­nista Párt küldöttségét, élén Karel Bacilek elvtárssal, a Po­litikai Bizottság tagjával, az Osztrák Kommunista Párt Központi Bizottságának kül­döttségét, élén Friedl Fümberg elvtárssal, a Politikai Bizottság tagjával, a Központi Bizottság titkárával, a Lengyel Egyesült Munkáspárt küldöttségét, élén Ignacy Loga-Sowinski elvtárs­sal, a Politikai Bizottság tag­jával, a Román Munkáspárt küldöttségét, élén Emil Bodna­­ras elvtárssal, a Politikai Bi­zottság tagjával, az Indonéz Kommunista Párt küldöttségét, élén D. N. Aidit elvtárssal, a párt főtitkárával, a Bolgár Kommunista Párt küldöttségét, élén Encso Sztajkov elvtárssal, a Politikai Bizottság tagjával, a Német Kommunista Párt küldöttségét, élén Max Reh­­mann elvtárssal, a párt főtit­kárával, az Albán Munkapárt küldöttségét, élén Hysni Kapó elvtárssal, a Politikai Bizottság tagjával, a Központi Bizottság titkárával, a Koreai Munka­párt küldöttségét, élén Pak Den Aj elvtárssal, a Politikai Bizottság tagjával, a párt alel­­nökével, Nagy-Britannnia Kom­munista Pártja küldöttét, John Mahon elvtársat, a Politikai Bizottság tagját, a Mongol Né­pi Forradalmi Párt küldöttsé­gét, élén I. Cend elvtárssal, a Politikai Bizottság tagjával, a Központi Bizottság másod­­titkárával, az Iraki Kommu­nista Párt küldöttségét, élén Mohamed Husszein Abu Al­­isz elvtárssal, a Politikai Bi­zottság tagjával, a Vietnami Dolgozók Pártja küldöttségét, élén Hoang Van Hoan elvtárs­sal, a Politikai Bizottság tag­jával, a Kubai Szocialista Nép­párt küldöttségét, élén Eladio Ladislao Carbajal elvtárssal, a Központi Bizottság tagjával, a Belga Kommunista Párt kül­döttét, Jean Tervre elvtársat, a Politikai Bizottság tagját, a Finn Kommunista Párt küldöt­tét, Yrjö Murto elvtársat, a párt alelnö­két, a Politikai Bi­zottság tagját, a Spanyol Kom­munista Párt küldöttét, Anto­

Next