Magyar Nemzet, 1990. január (53. évfolyam, 1-26. szám)

1990-01-02 / 1. szám

fe. Ma®ar Vrawt A HAZAFIAS NÉPFRONT LAPJA • ALAPÍTOTTA: PE­THŐ SÁNDOR Új mondat a zsarnokságról Istenem, ha ezt Illyés Gyula megérhette volna! Ha írta volt is önmarcangoló fájdalommal: „minden hiúban” — tudta ő azt is, hogy semmi zsarnokság nem nőhet az égig, mert bűnei égre kiáltóak, s a megöltek, megcsonkítottak, megnyomorí­tottak,­ elnyomottak jajszava előbb-utóbb elhat odáig, s min­den zsarnok Róma egyszer mé­­gicsak ledől. Ízes, szép szó­val köszöntené ezt a most kez­dődött új esztendőt, amely re­mélhetően valóban új kor kez­dete is. Mostanában gyakran idézik Illyés nevezetes sorait: „hol zsarnokság van, / ott minden­ki szem a láncban" — de ő ma­ga aligha gondolt arra, amit most megélt a világ, hogy nem­csak a rabláncban lehet szem az ember (vagy kell annak len­nie), hanem olyan élő láncban is, mint amilyen például Te­mesváron védte Tőkés Lász­lót és templomát, otthonát. (Korábban már Budapesten is alkottak élő láncot fiatalok a Duna két partján, az Erzsébet­­hídon és a Lánchídon, akkor a Duna megmentéséért.) A Hősök terén, a karácsonyéji ökume­nikus ,istentiszteleten ugyan­csak kézfogással élő lánc fonó­dott a Székely himnusz ének­lésekor, s ez a lánc akkor és ott nemcsak a székelyekért fű­zött kezeket kezekbe, hanem mintegy hálaimára kacsolódva, mert Románia népei összefog­va lerázták magukról a rab­láncot. Ám korábban, kevéssel Dé­­lyés Gyula halála előtt, magam hallottam szürke szavakkal bí­rálni őt, mert megszólalt a ma­gyar anyanyelvűek érdekében. Sokan hallották akkor ezt az elmarasztalást, s talán a tilta­kozás szavaként értelmezhető, hogy a jelenlevők minden no­szogatás ellenére — hallgattak. Máskor meg hallottam biztat­­gatást — mit biztatást! utasí­tást —, hogy meg kell cáfolni Csoóri Sándor elemzését, ame­lyet akkor írt Duray Miklós Kutyaszorítójának bevezetőjé­ben, fölsorolva, fölemlegetve néhányat a kisebbségi balsors lehetséges okai közül. Moso­­lyognivaló ma már vagy bosz­­szantó, döntse el ki-ki maga, hogy ama botrányokozó , elő­szóban ilyesmi olvasható: „El­sőül rögtön az egypártrendszert kell említenem”; „A másik ok, amely legalább ennyire kiszol­gáltatta a nemzetiségi egyént, a magántulajdon megszünteté­se, illetve komoly korlátozása”; „A harmadik alap­ok: a kisebb­séget lelkileg, nyelvileg, morá­lisan védő egyházak megrop­panása” ... Akit érdekel, ma már bün­tetés nélkül elolvashatja e so­rokat, ámbár kétségtelen: a­ nagyvilágban akad ellenzője a többpártrendszernek, a priva­tizálásnak. De most, éppen most aligha lehet kétségbe vonni az egyház szerepét nem­csak a kisebbségi sors védelmé­ben, hiszen a világ ámulatát jogosan kivívó romániai forra­dalom egyik gyújtókanóca ép­pen a temesvári református templomban életveszélyt is vállalva föl-fölhangzó igehir­detés volt. Tudom nagyon jól, hogy az öröm és a reménykedés érzé­seire sötét árnyékot vet az ál­dozatokért viselt gyász. Ször­nyű volt látni a televízióban a meggyalázott, megkínzott halot­takat, a zokogó asszonyt: ki tudja, férjéért, gyermekéért, apjáért hullott-e a könnye. Si­rathatjuk az ártatlan áldoza­tokat — de fölhorkanok ma­gam is: csak ők ártatlanok? Hát vétkesek lettek volna azok, akik megtették a szabadságért, amit tehettek, ha mást nem, hát azt, hogy kiállottak, ki­mentek a terekre és az utakra, hogy belekiáltsák a téli szél­be s ez a szél szerteröpítse a világba: szabadon akarnak él­ni? Vétkesek lettek volna azok, akik fegyvert fogtak, nem mert mindenáron ölni akartak, hanem éppen azért, hogy kevesebb vér folyjon, hogy elérhessék mielőbb a fegyver­nyugvást ? Micsoda go­nosz szójátéka a hatalommal visszaélőknek, hogy antiterro­­rista különítménynek nevezték az orvvadász kommandókat, amikor békés tüntető tömegek ellen vetették be őket, s huli­gánnak meg árulónak azokat, akik életük kockáztatásával is védték a szabadságért szavu­kat harcba vető rádiósokat és televíziósokat, civileket és ka­tonákat, akik pedig éppen azt mondták: ne lőjetek egymásra, emberek! Gyászolom magam is a meg­gyilkolt Vasile Milea vezérez­redest, aki a nép mellett állt utolsó golyóig. Jobban szere­tem ugyan a vértelen forradal­makat, s szerencsére 1989-ben ilyen is akadt, s nem szeretem a háború kegyetlen és volta­képpen embertelen pszicholó­giáját: vagy én lövök, vagy engem lőnek le — de Milea vezérezredes halála talán né­hány más katonai vezetőt ar­ra késztetett, hogy inkább ő lőjön ,a forradalom oldalán a titkos ügynök­ökre, mintsem azok gyilkolják meg őt é­s a fölkelt népet. Többféle szám ismeretes a zsarnokság áldoza­tairól; a Conducator halálos ítéletének indoklásában hat­vanezernél is több halálos áldo­zatáról szóltak a hadbírók a népirtás bűneként — hozzá­téve, hogy ez nemcsak a fel­kelésre vonatkozik. Talán ele­ve nem a felkelésre, hanem a megelőző huszonöt évre, mert a felkelés áldozatait sok ezerre becsüli, némelyek hat­van-hetvenezerről vélnek tud­ni. Borzasztó még elgondolni is! Mégis mindebben van vala­mi biztató is. Ez a most kez­dődő esztendő a Hymnus köl­tője, Kölcsey Ferenc születé­sének kétszázadik évfordulója is. Bár e Hymnus A magyar nép zivataros századaiból ih­letett, tudjuk, más nemzetek­nek is volt bal sorsa. Ám a nemzeti imádság egyik sor­párja most a szemünk láttára cáfolódik meg (talán nem most először, de most is). „S ah, sza­badság nem virul ' A holtnak véréből” — írta volt, kétség­kívül joggal, Kölcsey, de most újra­­bizakodhatunk: virul sza­badság a holtnak véréből! így gondolta ezt egy nemzet színe­­java 1989. nyár elején is, amikor temetetlen holtak kerültek végső nyughelyükre, 1956 ké­sei áldozatai, de épp ez a föl­emelő ünnepi emlékezés bizo­nyította, hogy áldozatuk nem volt hiábavaló. És (csaknem) az egész világ reméli: a romá­niai szabadságharc áldozatai­nak véréből is valóban sza­badság fakad. Aligha hiszem, hogy a költő csupán néhány éve még elítélt sorainak mai elismerését várná el, azt igényelné, hogy ama sorokat próféciának, őt magát prófétának kiáltsák ki, vátosz­­nak, jövendőlátónak. Csak épp el-eltűnődöm, miért is kellett oly soká meghunyászkodni, kés­lekedni, őt s másokat elhall­gattatni próbálni? Hiszen ma már, lám, a háztetőkről hir­­­­dettetik, amit azelőtt még sut­togni is kockázatos volt. Nin­csen olyan titok, amely napvi­lágra ne jőne. S vajon ha már előbb is szabadon hangozha­tott volna minden igaz szó, nem kellett volna-e kevesebb bolt, akinek véréből szabadság virul? , Zay László A I­I­I ^ ____ Iljévi «igenetek Moszkvától Washingtonig A kelet-európai változások jegyében kezdődik a kilencvenes évtized Románia forradalmának második szakaszában A külpolitikai helyzet A MEGERŐSÖDŐ román vezetés új intézkedéseit, a kinevezéseket, az irányításban végrehajtott átalakításokat, valamint a korábban ho­zott rendeletek hatálytalanítását ismertetik vezető anyagként a nem­zetközi hírügynökségek tudósításai. A helyszínen tartózkodó munka­társak szilveszter-újévi beszámolóikban természetesen arról is szól­nak, hogy valóban nyugodt a helyzet, lövöldözések helyett már csak elvétve hallani lövéseket, ami azonban arra utal, hogy a halálbüntetés eltörlése ellenére még továbbra is vannak harcoló, a végsőkig kitartó securitátésok. A bukaresti jelentések közül a nemzetközi sajtóban el­sősorban az a két hír szerepel legtöbbet, amely arról számol be, hogy állítólag a Ceausescu házaspárt mégsem temették el, mivel a lakosság tiltakozik az ellen, hogy a véreskezű diktátor és felesége román föld­ben leljen végső nyugalmat; másrészt pedig újabb források szerint a román forradalom áldozatainak száma a korábbi hivatalosnak mon­dott hatvanezer helyett hétezer. A tudósítók szerint az új adat sem csökkentheti a dráma és a borzalom mértékét, viszont mindenképpen a segélypolitika összehangolását sürgeti, mivel — mint például a BBC munkatársa úgy véli — a hatalmas egészségügyi adományok helyett im­már egyéb dolgokra lenne nagyobb szükség, így konkrét anyagi segít­ségre. A BUKARESTBEN bejelentett új intézkedések nyomán, elsősorban is a különféle pártok alapítását lehetővé tévő rendelet kapcsán, vala­mint az áprilisra tervezett választások hírére egyre több szakértői elemzést közöl a világsajtó Románia jövőjéről. A középpontban leg­inkább a hatalmi ,és ideológiai újikuum kérdése áll,­valamint ebbe a témakörbe ágyazva jelentkezik a Ceausescu-korszak görcseinek hosszú távú feloldása is. A szakértők így olyan gondokról értekeznek, mint a tisztogatások, a megtorlások mértéke, módja, de még inkább arról, hogyan lehet egyáltalán meghatározni és még inkább megemészteni a kollaborációt. Mindez különösen érdekes a párt és a hatalom viszo­nyában, hiszen ellentétben a többi kelet-európai országgal, Romániá­ban nem azonosult a kettő: a Ceausescu-klán magát a pártot is szét­verte, lehetetlenítette. Így a múlttal való szakítás, a radikális szem­befordulás is másként jelentkezik: a hatalomátmentés, a megőrizve reformáló kelet-európai peresztrojka átmenet így nem járható Ro­mániában. Kérdés persze, hogy mit tehet a hárommilliós román párt­tagság? Éppen ilyen körülmények között talpra állítható-e egy reform­­kommunista párt vagy ennek minden csíráját eleve lehetetlenítette Ceausescu diktatúrája. Ugyancsak kérdés, hogy az alakuló, elsősor­ban is történelmi pártok képesek-e olyan ideológiai-politikai prog­ramokra, amellyel át tudják hidalni a diktátor több évtizedes rém­uralmát, járható alternatívákat kínálva az új évtized Európájában. Ez a kérdés ugyancsak igaz a kifejezetten gazdasági kérdésekre is, hiszen e téren is koncepcióvákuum van. Középtávon vajon mindez egy átfogóbb hatalmi vákuumhoz vezet-e, nehéz megjósolni, de az elemzők ennek kapcsán kanyarodnak vissza azokhoz a már korábban is gyakorta hangoztatott latolgatásokhoz, melyek a román fegyveres erők jövőbeni szerepét mérlegelik. A MAGYAR—ROMÁN VISZONY alakulása kétségtelenül függ­vénye ennek a kiútkeresésnek, ugyanakkor mélységénél fogva olyan önálló kérdés, mely külön erőfeszítéseket igényel éppen a hosszú tá­vú rendezés miatt. Kétségtelenül biztató volt ebből a szempontból Horn Gyula látogatásának nagyon kedvező romániai sajtóvisszhang­ja is, hiszen valamennyi lap és hírközlő szerv terjedelmes tudósítás­ban számolt be a magyar külügyminiszter bukaresti tárgyalásairól. Ugyancsak több külföldi lap, Keleten és Nyugaton egyaránt, szólt a lá­togatásról, valamint ennek tükrében számolt be a két ország kapcsola­tairól, leginkább a nemzetiségi gondokról. A KELET-EURÓPAI VÁLTOZÁSOK jelentőségét méltatták világ­szerte az óesztendőt értékelő és az újévet köszöntő nyilatkozatok. A nagy lapok szerkesztőségi cikkeiben leginkább arról elmélkednek, hogy vajon milyen veszélyeket rejthet, ha az egykori reformúttörő Moszkva a kilencvenes években saját vontatott peresztrojkájával le­szakad és utolsóként kullog a reformsorban. A Stuttgarter Zeitung úgy véli, végzetes lehet, ha Moszkvában az a benyomás alakul ki, hogy a Szovjetunió az európai peresztrojka tényleges vesztese. Ezért is kell tekintettel lenni a keleti szuperhatalom biztonsági igényeire. Gera­­szimov szovjet külügyi szóvivő az NBC-nek nyilatkozva ismét azt hangsúlyozta, hogy Moszkva nem avatkozik be Kelet-Európában, mert megértette, hogy nem lehet más népeket boldogítani. A szóvivő ezek után közölte azt is, hogy Gorbacsov éppen azért utazik Litvániába, hogy meggyőzze az ottani pártvezetést, hogy saját érdekeinek az fe­lel meg, ha a Szovjetunió keretében maradnak, hozzátéve, hogy az erő alkalmazásáról a Baltikumban sem lehet szó. (T. J.) Washingtoni tudósítónk telexjelentése Bush és Gorbacsov újévi tévébeszéde Washington, január 1. Híven a Reagan-korszakban ki­alakult újkeletű hagyományhoz, Mihail Gorbacsov és George Bush pár perces tévébeszéddel fordult egymás lakosságához, s ezt a moszkvai tévéhíradó időpontja után sorra közvetítették az ame­rikai televíziós hálózatok. A „reménység üzenetével” for­dult az amerikaiakhoz Mihail Gorbacsov, és „megkettőzött erő­feszítéseket” sürgetett mindkét néptől a szovjet lakossághoz for­duló George Bush „a béke és szabadság új évszázadának” ki­alakítása végett Túllépve a hi­degháborún, számoljuk is fel an­nak eszközeit — hangoztatta a szovjet államfő, aki elégedetten állapította meg, hogy a két vi­lághatalom „az együttműködést választotta”. Az amerikai elnök pedig — felidézve a második vi­lágháborús szövetséget — a mai kihívásokról szólt, amelyeknek azonban „mindkét fél jóakaratá­val és eltökéltségével” meg lehet felelni A fő, hogy „jó irányban haladunk" — állapította meg George Bush, aki még év végi texasi vakációja előtt a főváros­i ban rögzítette a Moszkvába eljut­tatott videokazettára jókívánsá­gait. Az amerikai elnök szovjet kol­légáját „jó békepartnernek” ne­vezte, s közölte, hogy tudatta ve­le: „támogatom a reform dina­mikus folyamatát a Szovjetunió­ban”. Nincsenek térképek, ame­lyek eligazítanának ebben az ál­talunk épp most kialakítandó új világban — jelentette ki George Bush, s hozzátette: „csak az együttműködéshez vezető őszinte párbeszéddel leltünk rá erre az útra”. S a Fehér Ház lakója meg­ismételte, hogy sem az Egyesült Államok, sem a Nyugat „nem óhajt előnyökhöz jutni a­­kelet­európai) rendkívüli változások kapcsán. Bush szóhasználatában figyelemre méltó változásnak szá­mít, hogy amikor üzenetében az emberi jogok tiszteletben tartá­sát és a demokratikus értékeket hangsúlyozza, ezt „az emberi szellemben mélyen gyökerező­­nek" minősíti, s megállapítja,­­ hogy „ezek az értékek nem kizáró­­­­lagosan amerikaiak vagy­ nyugat­­­tiak”, hanem „az ember­ elidege­níthetetlen jogai”. A máltai csúcs után ugyanis az elnök elmondta környeztének, hogy Gorbacsov szemrehányást tett neki, amiért a keleti változásokat minduntalan a „nyugati demokratikus érté­kek” érvényre juttatásának tu­lajdonítja: a szovjet vezető el­mondta, hogy őt is ezek az érté­kek vezérlik, és térnyerésüket óhajtja. A kilencvenes éveknek még kö­zelebb kell hozniuk minket egy­máshoz — hangoztatta Gorba­csov, megállapítva az „igazi vál­tozások” tényét. Olyan világot kell teremteni, amelyben nem az elnyomás, az erőszak, a beavat­kozás érvényesül — közölte a szovjet államfő, tudatva, hogy or­­­­szága „efelé halad", ez a pereszt­rojka lényege. Egyébként szerin­te minden társadalomnak szük­sége van „értelmes változások­ra”. A lényeg az, hogy a szov­jet—amerikai együttműködés „az igazi emberi értékek alapján” va­lósul meg — utalt vissza Gorba­csov is az ezzel kapcsolatos mál­tai szóértésükre. Eltérően az elő­ző századvégtől, ma jóval több okunk lehet nem félni a jövőtől — fejtegette a moszkvai állam­férfi, aki szerint a most kezdődő évtizedben a béke és a demokrá­cia felé való „átfogó és visszafor­díthatatlan előrehaladásra" szá­míthat a világ. Gorbacsov és Bush érzékelhe­tő derűlátása megfelel Moszkva és Washington a világháború óta valóban páratlannak mondható együttműködésének, története­sen a kelet-európai változások kezelésében elsősorban. A hétfői The Washington Post diplomá­ciai tudósítójának, Don Oberdor­­fernak az értesüléseit közli cím­oldalán erről a szinte meghök­kentően szoros kapcsolatról. Em­lékezetesen feltűnést keltettek a romániai dráma kritikus pillana­tában James Baker szavai arról, hogy a Bush-kormány szükség esetén helyeselné a szovjet be­avatkozást, nehogy felülkereked­jenek a diktátor erői. Most kor­mányerőktől kiszivárgott, hogy az amerikai külügyminiszter írá­sos üzenetben kérte azon a hé­ten szovjet kollégáját, gyakorol­jon nyomást a Ceausescu-rezsim terrorjának megszüntetése vé­gett. Mielőtt Matlock nagykövet eljutott volna, december 22-én pénteken Sevardnadzéhoz, Bu­karestben bekövetkezett a szeren­csés fordulat. Ám a két diplo­mata megtanácskozta a helyze­tet, és két nap múlva az ameri­kai nagykövet újra felkereste az ügyben a szovjet külügyminisz­tert. Vagyis, amikor Baker sza­vai 24-én az NBC tévében elhang­zottak, már a nagyhatalmi egyez­tetést tükrözték. A Post meg is állapítja, hogy immár „inkább barátokra, mint hidegháborús el­lenfelekre jellemző az együttmű­ködés és kapcsolattartás". Ame­rikai külügyi tisztviselők egye­nesen úgy vélik, Moszkva „át­állt”, mármint a demokrácia és -arom vk­k­H-v­e’bagr~--s erő el­nyomás és a proletárdiktatúra „oldalát”. Kiderül az is, hogy Se­­vardnadze már nyári párizsi ta­lálkozójukon tudatta Bakerrel: Moszkva nem alkalmaz erőt a kelet-európai folyamat megféke­zésére, s ezt még nyomatékosab­ban ismételte meg szeptemberben, amikor együtt repültek Washing­tonból Wyomingba, Máltán pedig maga Gorbacsov közölte ezt Bush­­sal. Amerikai kormánytisztviselők szerint a két nagyhatalom szót­­értése Kelet-Európa vonatkozá­sában azt jelenti, hogy „békés evolúciónak" kell és lehet is vég­bemennie, s — miként Gorba­csov jelezte Bushnak — nem a Szovjetunió dolga irányítani őket, avagy beavatkozni a folyamatba. Az amerikai elnök viszont arról biztosította Gorbacsovot, hogy „nem rendez győzelmi parádét”, s nem is akarja „egyoldalúan ki­használni” a fejleményeket Meg­egyeztek továbbá a „lépésről lé­pésre haladásban”, s abban is, hogy ők sem próbálják „diktál­ni”, hogyan és mikor történje­nek a dolgok. Gorbacsov állító­lag aggályát fejezte ki az esemé­nyek túl gyors üteme miatt, fő­ként a németkérdésben, s ennek tudható be, hogy Máltát követően bekerült Bush és Baker szóhasz­nálatába az óva intés a fejlemé­nyek „meggyorsításától” ... Wa­shingtonban annak külön jelentő­séget tulajdonítanak, hogy bár Gorbacsov a két különálló német állam fontosságát hangoztatta, az újraegyesítésre nem mondta, hogy „soha”, csak azt: „nem most”. S azóta jól érzékelhető is az ame­rikai külpolitikában, hogy a Moszkva számára „kényes” kér­dést felettébb óvatosan kezelik. Ugyancsak a szóértésnek ered­ménye, hogy immár mindkét fő­városban a NATO és a Varsói Szerződés politikai jellegének erősítését szorgalmazzák. Avar János A pápa különlegesen fontos Esztendőnek nevezte 1989-et Gorbacsov: A 90-es évtized a „civilizáció történetében a leggyümölcsözőbb időszaknak ígérkezik**. Vatikán Vatikán párosból jelenti az AFP. II. János Pál pápa szilvesz­teri szentmiséjén kijelentette, hogy „1989 különlegesen fontos esztendő volt az egész emberiség, s főként Kelet-Európa számos országa számára, amelyek a sza­badság és a nemzeti összetarto­zás új távlatait tapasztalhatták”. A pápa a hagyomány szerint az idén is a római il Gesu temp­lomban tartotta az istentisztele­tet. „Az egy hős — mondotta —, amelynek joga és kötelessége a Krisztus iránti tanúságtétel ezek-

Next