Magyar Nemzet, 1990. április (53. évfolyam, 77-100. szám)

1990-04-02 / 77. szám

2 csolat teljesen „Litvánia-közpon­­túvá” válna. Méghozzá egy név, télen magas rangú érvelése sze­­rint maguknak a litvánoknak az érdekében is: a szovjet változás ■1 folyamat inkább biztosíthatja a balti függetlenséget, mint Moszkva haragos elmarasztalása. Hozzátette az illető, hogy a to­vábbi kelet-európai változás és a haderőcsökkentés is kockán fo­roghat. Ebben az okoskodásban Washingtonnak azért is vigyáznia kell mit mond és tesz, nehogy Gorbacsov „leírja”, mint számí­tásba veendő tényezőt a döntése meghozatalakor. A litván vára­kozásokat sem kell alaptalanul fokozni, mert „nem akarunk még egy 1956-os Magyarországot, ami­­kor mi elismertünk egy kormányt, ám a tankok mindenképpen megindultak”. Elkerülendő a közvetlen kelle­metlenséget, a kormány az utolsó pillanatban itthon tartotta Carl Vu­ono tábornokot, a szárazföldi hadsereg vezérkari főnökét, aki­nek e hét végén kellett volna a Szovjetunióba érkeznie. Péntek délután tájékoztatták a szovjet felet, ne várjon Vuono-ra, akinek útja pedig a korábbi elképzelé­sek szerint történelmi lett volna, hiszen utoljára e tisztség betöltői közül Marshall tábornok ment a Szovjetunióba , a jaltai csúcsra. A babonásoknak az is baljós jel lehet, hogy Vuono tábornok ta­valy is kénytelen volt elhalaszta­ni egy fontos látogatást: akkor a meghívó fél mondta le az utat, kért halasztást, így a szárazföldi erők vezérkari főnöke elkerülte, hogy éppen azon a héten legyen Pekingben, amikor a Tiennamen téren kezdetét vette a vérfürdő. Avar János Több mint száz sebesültje van a „trafalgari csatának*’ Lovasrendőrroham, utcai harcok, felgyújtott autók, feldúlt üzletek Londonból jelenti az MTI. „Trafalgar­ ütközet", „Vizet tra­­falgari chata" — ilyen első olda­las főcímek alatt tudósítottak a vasárnapi lapok Nagy-Britannia XX. századi történetének tepsi­­­lgosabb zavargásairól. Szemtanúk szerint az április elsejével ha­tályba lépő fejadó elleni eddigi leghatalmasabb londoni tömeg­tüntetés békésen kezdődött szom­bat délután a Trafalgar téren. Akkor csapott át példátlan he­vességű utcai közelharcba, ami­kor a nagygyűlésről a parlament felé vonuló tüntetőket a minisz­terelnöki rezidenciát biztosító rendőri erők feltartóztatták A szemtanúk vallomásai erő­sen megoszlanak az összecsapá­sok kezdetének körülményeit il­letően. Sokak szerint a tüntető menetből kivált fiatalok néhány száz fős csoportja kezdte üvegek­kel és kődarabokkal dobálni a rendőröket, ezzel szándékosan kiprovokálva az első lovasrendőr­­rohamot. Más szemtanúk szerint a dobálás akkor kezdődött, ami­kor a feltartóztatott menetből ki­vált és a Downing Streetet elzá­ró magas vaskerítés elé letelepe­dett tüntetők kétszáz főnyi cso­portját lovasrendőrök próbálták eltávolítani az úttestről. Megoszlanak a vélemények a tüntetés méretét illetően is. Rend­őri becslés szerint negyvenezren vettek részt a Trafalgar téri tö­megtüntetésen. Vasárnapi lap­jelentések szerint a tüntetők szá­ma elérte, vagy meghaladta a százezret. A The Observer 200 ezerre becsülte a tüntetésben részt vettek számát. Margaret Thatcher miniszter­elnök-asszony „sajnálatosnak" ne­vezte az erőszakcselekményeket, David Waddington belügyminisz­ter „gyalázatnak" minősítette a rendfenntartó erők ellen intézett példátlan hevességű támadást. Roy Hattersley „belügyi ár­nyékminiszter", a munkáspárti ellenzék vezérhelyettese, a leg­erőteljesebben megbélyegezte a „demokráciát megcsúfoló erő­­szakcselekményeket”. Hangoztat­ta, hogy ezek súlyos árnyékot ve­tettek a „fejadó igazságtalansága ellen jogosan tiltakozó állampol­gárok millióinak eddigi leghatal­masabb tömegmegmozdulására". A zavargások kiterjedtek Lon­don színházi negyedére és bevá­sárlóközpontjára. A Regent Stree­­ten és az Oxford Streeten üzletek és áruházak tucatjainak kiraka­tait zúzták be. Szemetes kukák­kal, téglákkal verték be a kiraka­tokat, többen fosztogatni kezd­tek. Gépkocsik­­ tucatjait törték össze vagy gyújtották fel. A West Enden lefújták a színházi és mo­zielőadásokat. Bezártak az étter­mek, a szórakozónegyedből el­menekültek a vendégek. London központját több mint nyolc órá­ra teljesen megbénították a késő éjszakai órákig tartó zavargá­sok, amelyekben mintegy száz­harminc ember, köztük 58 rendőr szenvedett kisebb-nagyobb sérü­léseket.­­ (Addisz-Abeba, APS) Az Af­rikai Egységszervezet sajnálatos­nak tartja a magyar kormány döntését, hogy diplomáciai kap­csolatot létesít a Dél-afrikai Köz­társasággal. Az afrikai országok többségét tömörítő regionális szervezet Addisz-Abebában nyil­vánosságra hozot­t sajtóközlemé­nyében leszögezi: a magyar lépés megsérti az apartheid-rendszer elszigetelésére vonatkozó nemzet­közi döntést.­­ (Párizs, MTI) Franciaország javasolni fogják az EGK tagálla­mainak, hogy töröljék el vízum­kényszert a közép- és kelet-euró­pai országok állampolgárai szá­mára abban az esetben, ha csak 30 napnál rövidebb látogatást, akarnak tenni az érdekelt orszá­gokban. Továbbra is fenntartanák azonban a vízumkényszert a Szovjetunió, Albánia és — más okokból — Jugoszlávia állampol­gárai számára.­­ (Berlin, MTI) A keletnémet CDU és az SPD vezető képvise­lőinek vasárnapi második meg­beszélése után sem dőlt el egyér­telműen a kérdés, vajon nemzeti nagykoalíció alakul-e április első hetében Berlinben. Berlin Még egy esztendővel ezelőtt is olyan volt az Unter den Linden, mint valami zárt terület. Cson­kolt végtag, amelyben pang az élet Legfeljebb szombat-vasárna­ponként gyűltek össze néhányan a végén, a kerítésnél, átnézegetni a Brandenburgi-kapun túlra. Bár az impozáns építmény oszlopain kí­vül nem láthattak semmit. Csak lelki szemeike­l. Most, hogy a ber­liniek számára megnyitották a kaput , nyüzsög itt az élet. Om­lik oda és vissza a nép. Sok más átjárón is akadálytalanul megte­hetik ezt, de ez a szakasz jelképes. Emlékeztemben él egy régi kép: őszi délután, e város legszebb su­­gárútján, a híres hársfasor alatt teremtett lélek sincs, csak egy rendőr és farkaskutyája. Nem volt tilos idejönni — de minek. Zsákutca. Három hónapja moz­gással van tele.Θ Vajon megváltozott-e Berlin, vagy még csak a berliniek han­gulata? A fal leomlása óriási do­log, mégis azt mondanám, a vá­ros még nem változott. Amolyan köztes állapotban leledzik, az öröm első hullámai lecsendesed­tek, itthagyva valami maradan­dót: a szabadságot. De előbukkan­nak az összenövés kisebb-nagyobb nehézségei. Le kell ülniük mind­azoknak, akiket illet, és spekulál­­gatni, miként legyen a kettőből újra egy. Nemcsak az Unter Lindent vág­ta el egyenes folytatásától a Char­lottenburger Chaussee-tól a fal­at és a Fal. Utcákat és földalatti vas­útvonalakat, telefonösszeköttetést és életformát. A különbség miatt, amely a két világ között a múlt évtizedekben kialakult, még so­káig esnek majd keserű cseppek a mézbe. Ma, akinek van D-már­­kája, vásárolni megy át Keletről, akinek nincs, sétálni. Nyugat fe­lől ki az Operába jön, a történel­mi városrész hangulatát ízlelget­ni — vagy éppen (fel)vásárolni a még mindig államilag támogatott élelmiszert, ruhafélét. Elvégre, ha a virágzó feketepiacon vesz keleti márkát , szinte ingyen jut hozzá sok mindenhez. Nyugat-Berlinben már kialakultak a nagy „lengyel­­piacok”, s a keleti üzletekben gya­nakodva, mérgesen villan az el­adó szeme, ha a vevő akcentussal beszéli a németet, vagy éppen csak mutogat. Elviszi az árut, a­mi náluk is „knapp". Kevés. Ez a gond a pénzügyi és a gaz­dasági unióval fokozatosan majd csak megszűnik, de temérdek fel­adat vár még a két városra. El­vágott metróvonalak összekötése, a villamos- és a buszjáratok egy­ségesítése, új közigazgatás ... Ám az emberben megmozdul a kér­dés: mindez elég lesz-e? Ilyesfajta intézkedésekkel megszűnik-e a négy évtizedes különbség Kelet- és Ny­ugat-Berlin között? A szo­kás­ és a megszokás, az élet- és a gondolkodásmód nehezebben kapcsolódik össze mint a villa­mossínek. A keleti élet szűkösebb, de biztosított — a nyugati bősé­gesebb, ám kockázatokkal járó. Ott színes kavalkád, a punkok és a világ minden részéből idegyűlt figurák — itt szürkeség, unalom. Ott balról — Itt inkább .Jobbról”, lázadó diákság.Θ Karácsonykor e lapokon ezt ír­tuk: milyen érdekes történelmi kísérlet lenne, ha a két német állam együttműködve, de párhu­zamosan kipróbálna két társadal­mi-gazdasági változatot. Nos, eb­ből már nem igen lesz valami, de az eltérő fejlődés elemei nyo­mokban még sokáig megmarad­nak. Még hosszú ideig más lesz a Kelet külleme mint a Nyugaté, lakóinak tudata, gondolkodásmód­ja. A két város összeolvadása nem úgy megy majd végbe, hogy a varázsló felemeli pálcáját. Né­hány évtizeden át a keletiek tan­rend szerint éltek, amit kaptak, azért hálásaknak kellett lenniük, épültek presztízsnegyedek (ame­lyekre egyébként valóban büszkék lehetnek), s maradtak tömegével reménytelenül mállott házak, amelyek úgy viszonyulnak az előbbiekhez, mint a május elsejei zászlólobogtatás a hétköznapok­hoz.Θ Berlin újra egy lesz, ehhez nem fér kétség. De ismét főváros? Ezernyocszázhetvenegyig po­rosz, attól kezdve birodalmi köz­pont. A két német állam kialaku­lásával vált a keleti rész, az NDK fővárosává, a nyugati pedig a szigetté. S most? Az egységes Né­metország egységes fővárosává lesz? Már a választások másnapján vitát közvetített a nyugatnémet tévé. Ketten beszéltek: az egyik annak a társadalmi bizottságnak a vezetője, amely szeretné meg­tartani Bonnt, a másik Berlin mellett kardoskodott. Az első el­mondta, hogy a Rajna-parti kis­város 1949 óta valódi politikai központtá fejlődött. Itt a parla­ment, minisztériumok, intézmé­nyek nőttek ki a földből. Hiába nevezték gúnyosan „szövetségi falunak", hiába jelölték ki akko­riban éppen azért ezt a kis egye­temi települést, a jómódú nyug­díjasok csendes menedékét az NSZK fővárosává, mert az ideig­lenességet akarták hangsúlyozni — az évtizedek szükségszerűen felduzzasztották, temérdek pénzt, szellemi és politikai energiát fek­tettek be ide. Sajnálják Itthagy­ni. A másik fél szerint viszont Berlinnek történelmi hivatása van. Jelkép. Nyilván ebben sem a varázs­pálca érvényesül majd. Aladdin csodalámpája nem röpíti a fő­várost Bonnból Berlinbe, hogy a képviselők és a tisztviselők úgy folytathassák munkájukat az új helyen, ahogyan tegnap a régi­ben abbahagyták. Fokozatosan te­lepítenek majd át intézményeket, a parlament­i bizottságai mind gyakrabban tartanak majd ülést a Reichstagban , a Brandenburgi­kapu mellett álló hagyományos épületben. (Felirata: „A német népnek”.) A rokonszenves, han­gulatos Bonn kétségtelenül bevo­nult a köztudatba, s meg is gaz­dagodott abból, hogy az ország politikai központja lett. De éppen e rajnai hangulat, emberközeli arc kedvéért kis fogyókúra jót tenne neki. Mondjuk néhány mo­dern épületszörnyet — mint a köl­tői panorámába betolakodó, har­mincemeletes „Hosszú Jenő", a képviselők irodaháza — le lehetne bontani, más betonkoloncokkal egyetemben. Berlinnek pedig jót tesz majd, ha az utak és az ér­dekek ismét itt találkoznak. Θ Feladatok teljesítését ünnepi dátumokhoz és nem a természe­tes fejlődéshez kötni — régi, be nem vált módszer. Mégis emle­getnek egyet: 1991. Ekkor lesz két­száz éves a Brandenburgi-kapu. A napokban leemelték róla a győ­zelem istennőjének négylovas bronz harci kocsiját, restaurálni viszik, s az évfordulóra akarják visszahelyezni. Addigra feltehe­tően már nemcsak a gyalogosok járhatnak át alatta, megnyílik a forgalomnak, a­­remélhetően négyütemű, katalizátoros, ólom­mentes benzint használó) gépko­csik szabadon áramlanak a Char­lottenburger Chaussee és az Un­ter den Linden között. Addigra elkészülhet a Friedrich­strasse (még Honecker idején elkezdett) megújítása, visszaállítják a Hitler előtti Berlin e szórakoztatónegye­dét a művészvilág, a mulatni vá­gyó közönség számára, talán kis-, se úgy, ahogyan azt a tízes- húszas évek Berlinjéről Szán­tó György a Stradivariban leír­ta. Valami új van születőben. A nyugati városfél pezsgése, vállal­kozókedve, szellemi frissessége ke­veredik a Frigyesek méltóságtel­jes, merev hagyatékával. A füg­göny — amely a Brandenburgi­kapunál négy méter vastag be­tonból készült — felgördül. Tatár Imre Magyar Nemzet A szovjetunióban kivándorlók ügyében Németh Miklós levelet intézett a Zsidó Világkongresszus elnökéhez Németh Miklós magyar mi­niszterelnök biztosította a világ zsidóságát arról, hogy a Malév légitársaság ügyének rendezé­sével elhárult annak akadálya, hogy Magyarország részt ve­gyen a Szovjetunióból kiván­dorló zsidók szállításában. A kormányfő a Zsidó Világkong­resszus elnökéhez, Edgar Bronf­­manhoz eljuttatott levelében hangsúlyozta, hogy az egyik ilyen akadályt képezte a Malév vezér­­igazgatója, Jahoda Lajos, akit le is váltottak, mert leállíttatta a Budapestről Tel-Avivba induló Charter-járatokat és a zsidó ki­vándorlóknak megtiltotta a me­netrend szerinti járatok igénybe vételét „Megértem azokat az aggodal­makat, amelyeket a Malév dönté­se önöknél keltett Szeretném önt biztosíani arról, hogy ez a döntés ellentétes kormányom szándékai­val és politikájával. Ezt támasztja alá, hogy a közlekedési miniszter felmentette a Malév vezérigazga­tóját és elhárította azokat az aka­dályokat, amelyek a magyar lé­gitársaságot a Szovjetunióból ki­vándorló zsidók szállításában gá­tolták” — hangsúlyozta a magyar kormányfő, majd kifejezte remé­nyét hogy a döntés eloszlatja a Zsidó Világkongresszus aggodal­mait, és tanúbizonyságként szol­gál arra, hogy a magyar kormány e kérdéssel kapcsolatos politiká­ja „világos és kiszámítható”. Fegyveres támadás ért pénte­ken este egy lengyel diplomatát a libanoni főváros szíriai ellen­őrzés alatt álló nyugati részében. A rendőrség közlése szerint a dip­lomata és felesége a Hamra ne­gyedben levő lengyel kereske­delmi képviselet épületéből jött ki, és diplomáciai rendszámú ko­csijába készült beszállni, mikor egy gépkocsiból fegyveresek tüzet nyitottak a házaspárra. A diplo­matát arcán és a hasán érték a lövések, míg felesége a lábán sé­rült meg — jelentette az AFP.­­zu­mátt­axosz.-A fegyveres merényletet egy eddig ismeretlen fegyveres cso­port, az Arab Ellenállási Front Szulejman al-Halabi nevét viselő egysége vállalta magára. A szer­vezetnek egy bejrúti laphoz eljut­tatott közleménye figyelmezteti Lengyelországot, hogy semmilyen módon ne vegyen részt szovjet zsidó kivándorlók szállításában. Az Iszlám Fegyveres Front Pa­lesztina Felszabadításáért nevű, eddig ismeretlen szervezet szom­baton megtorlással fenyegette meg Lengyelországot, a Szovjet­uniót, Nagy-Britanniát és az Egye­sült Államokat, válaszul a szov­jet zsidók izraeli kivándorlásá­ra, továbbá az Irak és Líbia el­len indított nyugati kampányra. Egy nyugati hírügynökség am­­mani irodájához eljuttatott köz­leményében a Front azzal fenye­getőzött, hogy „levegőbe röpíti a lengyel légitársaság irodáit, a lengyel nagykövetség épületeit, kivégzi diplomatáit, ahol csak le­hetséges". Magyar—olasz külügyminiszteri találkozó A Nyugat csak szavakban támogatja a magyar kisebbségek problémáját Horn Gyula külügyminiszter meghívására pénteken az esti órákban munkalátogatásra Bu­dapestre érkezett Gianni de Michel­is, az Olasz Köztársaság külügyminisztere. Az olasz kül­­ügyek Irányítója röviddel meg­érkezése után tárgyalóasztalhoz ült vendéglátójával. A külügyminiszteri találkozó középpontjában négy időszerű nemzetközi politikai kérdés állt. A magyar és az olasz kül­ügyek irányítói elsőként szót váltottak az április 9-re tervezett pozsonyi csúcstalálkozóról, amelyre Len­gyelország, Csehszlovákia és Ma­gyarország állami és kormányzati veztei mellett osztrák és olasz politikusok is meghívást kaptak. A pozsonyi találkozó kapcsán Horn Gyula igen erőteljesen fel­vetette, hogy a közép-európai tér­ség legsúlyosabb problémája a környező országokban élő magyar­ság helyzete. A magyar külügy­miniszter felhívta vendége figyel­mét arra, hogy a Nyugat e prob­léma megoldásához gyakorlatilag csak a szavakban járul hozzá, ám tétlen marad, amikor a konkrét esetek ellen kellene felemelni a szavát. Ilyen helyzet alakult ki például az erdélyi magyarság el­len végrehajtott soviniszta meg­mozdulások alkalmával a véres marosvásárhelyi események alatt Különösen elvárható lenne, hogy az ilyen atrocitások ellen tiltakoz­zanak az európai integráció olyan tekintélyes szervezetei, mint az Európai Közösség, illetve az Európa Tanács, amely az embe­ri jogok védelmét tűzte zászlajá­ra. Kedvezőtlen fejlemény, hogy a magyarság helyzete Csehszlová­kiában is egyre kényesebbé válik. A magyar külügyminiszter állás­pontja szerint ilyen körülmények között­­az április tervezett pozso­nyi csúcstalálkozónak csak akkor van értelme, ha azon a térség va­lós, fenyegető problémái is terí­tékre kerülnek. A magyar rész­vételnek aligha lenne érelme, ha a pozsonyi csúcson nem vitat­nák meg a magyarságot sújtó po­litikai gyakorlatot. Ennek elle­nére Magyarország kész megfon­tolni részvételét a találkozón, amennyiben a fórumon nem pusztán az általános kérdéseket taglalnák, hanem konkrét gya­korlatilag problémákkal — ne­vezetesen a kisebbségek jogaival is — foglalkoznának. Hétfő, 1990. április 2. A romániai forradalom 100. napján megemlékezések és kormányellenes tüntetés Bukarestből jelenti az MTI. A forradalom kitörésének 100. nap­ját szerte Romániában megünne­pelték az áldozatok emlékezetének jegyében. A templomokban és a hősi harcok színhelyein gyászmi­séket tartottak, az emlékhelyeknél koszorúzásokra került sor. Buka­restben Ion Iliescu, Petre Roman kormányfő és több vezető poli­tikus katonai díszőrség jelenlété­vel koszorúzott a fiatal hősök te­metőjében, a Forradalom terén és másutt. Bukarestben vasárnap kor­mányellenes tüntetést rendeztek azok a politikai erők, amelyek tá­mogatják a „Temesvári kiált­ványt” és annak szerzőit. A tün­tetők végigvonultak a városon és a Victoria téren levő kormány­­épület előtt a következő jelszava­kat hangoztatták: „Le Iliescu­val!", „Temesvár, ébreszd fel az országot!”, „Le a kommunisták­kal, söpörjétek ki őket a vezetés­ből !”. Amikor már több ezer főre duz­zadt a tüntető tömeg, a kormány­épület melletti utcából előjöttek a tankok és az épület elé vonultak. A kormány­épület védelmét rend­őrök látták el, de készenlétben álltak katonai egységek is. A tün­tetők figyelmezettek voltak, nem veszélyeztették a rendőrkordont. A „Temesvári kilátvány”-t­­már­cius 11-én fogadták el a mártír­­városban rendezett nagygyűlésen. Szerzői — politikai mozgalmak és szervezetek, pártok — úgy értéke­lik, hogy Romániában­ csak Te­mesváron volt határozottan kom­munistaellenes forradalom, má­sutt az országban megmaradtak a régi struktúrák. Ezért kinyilvání­tották: különösen ez év január 28. óta „számos romániai esemény el­lentétben áll a temesvári forrada­lom eszményével. Ezeket az esz­ményeket a központi tömegtájé­koztatási eszközök csak részben és zavarosan hozták a román köz­vélemény tudomására". A kiált­vány úgy értékeli, hogy a jelenlegi vezetés az ország lakosságát félre­vezeti és az országban veszélyes visszarendeződési folyamat ala­kult ki. Iliescu ellen irányul a kiáltvány egyik követelése: alkossanak tör­vényt arról, hogy Románia elnö­ki tisztségébe volt kommunista aktivisták nem pályázhatnak. Erdélyi Híradó címmel Kolozs­váron megjelent a Romániai Ma­gyar Demokrata Szövetség or­szágos lapja. Egyelőre hetenként egy alkalommal, a kolozsvári Sza­badság című napilap melléklete­ként adja közre a szövetség állás­­foglalásait és számol be a szerveze­ti életről. A romániai magyar fiatalok szerveezteinek szövetsége az RMDSZ-szel együtt közös listán indul a májusi választásokon. Er­ről döntöttek a Magyar Ifjúsági Szervezetek Szövetségének (MISZSZ) első kongresszusán, amelyet vasárnap fejeztek be Csíkszeredán. A kongresszuson 18 megyéből vettek részt magyar if­júsági szervezetek küldöttei. A kongresszus elfogadta az­ alapsza­bályzatot és a szándéknyilatko­zatot. A dokumentum leszögezi: a Magyar Ifjúsági Szervezetek Szövetsége a romániai magyar fia­talok érdekvédelmi szervezeteinek szövetsége, világnézetre, pártállás­ra való tekintet nélkül. Az Együttélés és a szlovákiai magyar kereszténydemokraták koalíciója Prága, április 1. A cseh­zlovákiai magyarság történetében korszakos jelentősé­gű esemény színhelye volt szom­baton a pozsonyi Dannk­a Műve­lődési Ház, itt tartotta alakuló kongresszusát a csehszlovákiai nemzetiségek politikai mozgalma, az Együttélés. A mozgalmat feb­ruár elején Duray Miklós kezde­ményezésére szlovákiai neves magyar személyiségek egy cso­portja kezdte szervezni. Szándék­nyilatkozatuk szerint az Együtt­élés a demokráciáért és a nem­zeti kisebbség jogaiért küzdő po­­­litikai mozgalom kíván lenni. A nemzetközi emberi jogi doku­mentumokból kiindulva küzd a csehszlovákiai nemzeti kisebbsé­gek kollektív jogaiért és politikai képviseletükért állampolgári egyenlőségükért és egyenjogúsá­gukért, azért, hogy saját ügyeik­ben döntési joguk legyen. A Csehszlovákiában élő nemzetisé­geknek 1945 óta most van először közös mozgalma, a pozsonyi kongresszuson száhatvan küldött vett részt, többségük a magyar ti­zenegyen a lengyel nemzetiséget képviselték. A kongresszus a mozgalom elnökévé Duray Mik­lóst, alelnökévé pedig Gyimesi Györgyöt és a csehszlovákiai len­gyel nemzetiség képviseletében Stanislaw Gawtiscot választotta meg. Az együttélés pozsonyi alakuló kongresszusának az ad különös súlyt, hogy azon úgy döntöttek: az Együttélés választási koalíció­ra lép a Szlovákiai Magyar Ke­reszténydemokrata Mozgalom­mal. Duray Miklós a Magyar Nemzet, valamint az MTI prágai tudósítójának adott különnyilat­­kozatában azt hangsúlyozta: az Együttélés és a Szlovákiai Ma­gyar Kereszténydemokrata Moz­galom választási szövetsége nagy­­koalíciónak tekinthető, mert a két politikai tömörülésnek van a csehszlovákiai magyar nemzeti­ség körében a legnagyobb tömeg­befolyása. A koalíció arra számít, hogy a júniusi szabad és demok­ratikus választásokon kétszáz-há­romszáz ezer szavazatot tud meg­szerezni, s ez esetben nemcsak a szlovák, hanem a szövetségi par­lamentbe is bejutnának képvise­lőin. " A­ pozsonyi­­kongresszuson mondott beszédében egyébként Duray Miklós azt hangoztatta: Csehszlovákia csak akkor lehet egyenrangú tagja az európai ál­lamok közösségének, ha tisztelet­ben tartja a kisebbségek jogait. Hangsúlyozta, hogy február ele­jén azért indítványozták az Együttélés mozgalmat, mert attól lehetett­­tartani, hogy az alakuló pluralista demokráciában a nem­zeti kisebbségek nem jutnak kel­lő politikai képviselethez, ugyan­akkor el akarták szigetelni a na­cionalista szerveződéseket a ma­gyarok körében, ugyanis fennállt a veszélye, ha nem alakítják meg az Együttélés mozgalmat, akkor kis magyar nacionalista pártok jönnek létre. A másik fő szem­pont az volt, hogy megkeressék azt az integrációs tényezőt, amely nem elkülönüléshez vezet, ha­nem a csehszlovákiai demokrati­kus folyamathoz kapcsolja a magyar nemzetiséget és ezt a közös nemzetiségi politikai moz­galomban találták meg. Szófiából jelenti az MTI. Bul­gáriában a hatalom és az ellen­zék között egyetértés alakult ki arról, hogy feloszlatják az Állam­tanácsot, elnöki rendszert vezet­nek be, és egyelőre Petar Mla­­denov, az Államtanács jelenlegi elnöke tölti be az ország elnöké­nek tisztét. A bolgár nemzetgyűlés ennek megfelelően első olvasatban elfo­gadta az alkotmány megváltozta­tásáról és kiegészítéséről, a nagy nemzetgyűlés megválasztásáról, és a politikai pártokról szóló tör­vények tervezetét, amelyek célja, hogy demokratikus jogállammá változtassák Bulgáriát. A törvé­nyeket végső formájukban a jövő héten fogadja el a törvényhozás, majd ezt követően a nemzetgyűlés feloszlik. A tervezetek szerint Bulgáriá­ban a gazdasági rendszer a szabad gazdálkodói kezdeményezéseken alapul majd, az egyenjogúvá tett tulajdonformák versenyének fel­tételei között A párttörvény ter­vezete szerint Bulgáriában bizto­sítani fogják, hogy az állampolgá­rok szabadon alakíthassanak pár­tokat, de nem engedélyezik olyan politikai szervezetek működését, amelyek tevékenysége az alkot­mányos rend erőszakos megvál­toztatására, az ország szuverenitá­sának és területi egységének csor­bítására, faji, nemzeti, etnikai, vagy vallási ellentétek szítására irányul. A bolgár nemzetgyűlés feloszla­tása után június 10-én és 11-én tartják a nagy nemzetgyűlés­t al­­kotmányozó parlament­ tagjainak választását. A 400 tagú nagy nemzetgyűlés felét arányos listás szavazással, 200 képviselőt pedig egyszerű többséggel választhatnak meg. A nagy nemzetgyűlésnek másfél év alatt kell kidolgoznia Bulgária új alaptörvényét­­­ (Varsó, MTI) Az Unió a Reá­lis Politikáért nevű pártszerű ér­telmiségi mozgalom aláírásgyűj­tésbe kezdett Lengyelországban, hogy elérje: írjanak ki népszava­zást az idő előtti, még az idén ősszel megtartandó parlamenti választásokról.­­ (Ulánbátor, ADN) A vezető testületek megválasztásával és a párt programjának elfogadásával befejeződött a Mongol Szociálde­mokrata Párt alapító kongresszu­sa. A tanácskozáson elfogadott nyilatkozat leszögezi: a mongol társadalmat alapvetően meg kell újítani, a „javítgatások” nem ele­gendők. A (Párizs, MTI) kormányzó­párt akar len­ni Franciaországban a szélsőjobboldali Nemzeti Front. Ezt a programot hirdette meg a párt vasárnap véget ért nizzai kongresszusn Le Pen, akit újjá­választottak pártvezér­ tisztére, kérdéseiben Az átmenet fő Szófiában megegyezett a Hatalom és az ellenzék

Next