Magyar Nemzet, 1992. február (55. évfolyam, 27-51. szám)

1992-02-01 / 27. szám

2 Magyar Nemzet SZOMBAT, 1992. február 1. Nemzetközi élet Aki Carlost is dolgoztatta Izrael kérte Habbas kiadatását „Fejeket” követelt a párizsi gyógykezelés JERUZSÁLEM - Nem mond­hatja a tudósító, hogy unatkozik Iz­raelben, mert minden napnak meg­van a maga szenzációja. Pénteken a nap fő témája a Franciaországba gyógykezlés céljából szállított pa­lesztin terroristavezér, George Hab­bas története kavart hullámokat. A palesztinai születésű terrorista­­vezér, aki mind a mai napig a Népi Felszabadítási Front nevű palesztin szélsőséges szervezetet vezeti, Lod­den látta meg a napvilágot - ott, ahol ma Izrael nemzetközi légikikö­tője van. Habbas 1948-ban hagyta el családjával az országot, tevé­kenységét 1968-ban kezdte egy EL AL gép elleni merénylettel, és azóta is többoldalnyit tölt meg az a lista, amellyel a nemzetközi terrorizmus­ba beírta nevét. Egyike a legvére­sebb kezű gyilkosoknak, akit ter­mészetesen a palesztinok hősként tisztelnek, ahogy erről a péntek dél­utáni rádióműsorban egyik híve, mellékesen unokaöccse meleg sza­vakkal emlékezett meg. Népes csa­ládjának tagjai ugyanis mind a mai napig békésen élnek Izraelben. Habbas hívei küldöttséget me­nesztettek Párizsba, hogy azonnal bocsássák szabadon vezetőjüket. Hasonló küldöttség kereste föl a ke­­let-jeruzsálemi francia konzulátust a terrorista vendég szabadon bocsá­tásáért. Az izraeli diplomácia vezetői előbb fontolgatták, hogy kikérjék-e a hírhedt Carlos munkaadóját, aki­nek llm­lajstromát még felolvasni sem tudták a hírekben, mondván, kifutnának az időből. Ő foglalkoz­tatta a japán Vörös Hadsereg nevű tenorszervezetet, 1970-ben négy repülőgépet, 1972-ben egy újabb EL AL gépet támadott meg. Szerve­zete, amelynek tagjai mind a mai napig Izraelben is működnek, első­sorban fegyveres merényleteikkel tették hírhedtté magukat. És egy Magyarországot ..is érintő téma: ők vállalták maguikra a tavaly decem­beri budapesti pokolgépes merény­letet, amelynek során két magyar rendőr súlyosan megsebesült. Egy­szóval a világ számos országa kö­vetelhetné Habbas kiadatását. A legfrissebb itteni híradások szerint az izraeli külügyminisztérium hiva­talosan is kikérte George Habbast izraeli állampolgárok ellen elköve­tett többszörös gyilkosság miatt. Beck Anna PÁRIZS - Újabb politikai bomba robbant a francia fővárosban. Francia­­ország többek között egészségügyi hálózatának, kórházainak magas szín­vonaláról közismert. Naponta jönnek a legtávolibb országokból betegek gyógykezelésre, s ebben senki sem lát kivetnivalót Ezúttal azonban a páci­ens nem mindennapi személye. Georges Habbas, a Palesztin Felsza­badítási Népfront azaz a PFSZ ke­mény szárnyának vezetője érkezett a francia fővárosba, hogy agyvérzését itt gyógyítsák. Habbas doktor, aki va­laha gyermekgyógyászként kezdte pályafutását a nemzetközi terroriz­mus egyik kulcsfigurája. Nem vélet­len hát, hogy érkezése közfelháboro­dást váltott ki. „Nemzeti szégyen! Az áldozatok megcsúfolása!" - jelentet­ték ki számosan nemcsak az ellenzék, hanem a hatalmon lévő Szocialista Párt köreiből is. Mindenképpen en­gedélyezni kellett párizsi gyógykezelé­sét? Humanitárius okokra hivatkozva meg lehet feledkezni arról, hogy a kül­földi páciens többrendbeli gyilkos s a nemzetközi terrorizmus egyik kulcsfi­gurája­? - teszik fel a párizsi lapok a kérdést A Le Figaro kommentátora megjegyzi, jóllehet Habbas s a hozzá hasonló személyiségek eleddig Moszkvában, Prágában, Kelet-Berlin­­ben kezeltették magukat be kell látni, hogy a helyzet megváltozott, s Fran­ciaország nem cselekedhetett más­ként. A Le Monde vezércikkírója szintén ezen­­a véleményen van, de­­ az ellenzéki Léotard-hoz hasonlóan, aki Svájcot javasolja a palesztin terro­­ristavezérnek - hozzáteszi, a Vörös­­kereszt ugyanúgy kezeltethette volna Habbast Tuniszban vagy állandó la­kóhelyén, Damaszkuszban. Bár az alapkérdés etikai, a beuta­zás megszervezésének szépséghibái folytán jogi-belpolitikai fejtörővé vált Mitterand elnök azt nyilatkozta, egyetért a gyógykezelés tényével, de hozzáfűzte: „Amennyiben a francia igazságszolgáltatásnak valami szá­­monkérnivalója lenne Habbastól, ter­mészetesen megteheti azt." Így is lett. Habbas a kórházban megfigyelés alatt áll. „Ha franciaországi viselt dolgai miatt bíróság elé állítanák, újabb terrorhullám sújthatná Francia­­országot Amennyiben felmentenék, az utóbbi húsz év legfélelmetesebb gyilkosságainak kitervelőjét hagy­nák szabadon futni” - veti fel a dillo­­mát Bruno Frappat a Le Monde szombati számában. A jogi vetü­letnél azonban még fontosabb a belpolitikai, amely a francia kormányzás általános válsá­gára mutat rá. Edith Cresson minisz­terelnök asszony a hírügynökségek jelentéseiből értesült Habbas érkezé­séről, s Mitterand elnök szintén késve szerzett tudomást róla. A következmény: a „közvetlen kivitele­zők”, a kül- és belügyminiszterek ka­binetfőnökeinek, valamint a francia diplomácia második emberének azonnali eltávolítása. Georgina Du­­foix asszony, volt miniszter, a Francia Vöröskereszt elnöke, maga döntött úgy, hogy lemond elnöki tanácsadó tisztségéről. Mindez azonban nem győzi meg a franciákat arról, hogy az illetékes miniszterek nem tudtak az ügyről, mely vészesen emlékeztet az 1985-ös Greenpeace-botrányra. Az elnök s a kormányfő akkor sem tud­tak semmiről... Joggal teszik fel tehát a kérdést, milyen is az az állam, ahol ilyesmik megtörténhetnek? „Bárhonnan nézzük is a bűvös fejtörőt, egy cselekvésképtelen, rosszul értesült, naív állammal talál­juk magukat szemben, melynek ezer felé áll a feje” - adta meg a választ Frappat fent idézett cikkében, csatla­kozva a Libération elemzőjének zárósoraihoz: „A politikai légkör oly súlyos, s a szocialisták olyannyira hi­telüket vesztették, hogy a hatalom nemigen tudja majd bebizonyítani teljes ártatlanságát. Bármit állíthat, ritkán hisznek neki.” Mátyássy Miklós KÜLFÖLD OROSZ-AMERIKAI tárgyalások kez­dődtek Moszkvában az amerikai rész­vétel módozatairól a szovjet vegyi fegyverek felszámolásában. A Pravda pénteki közlése szerint az orosz parla­ment ipari és energetikai bizottsága az amerikai United Engineers and Constructors (UEC) szakembereivel egyebek között azt vitatja meg, mi­ként hasznosítható a Washington által erre a célra Oroszországnak felaján­lott félmilliárd dollár. A tárgyalások másik központi kérdése, hogy a kör­nyezetszennyező csapatevszídi vegyi­­fegyver-megsemmisítő üzem helyett újat építsenek-e Oroszországban vagy a jelenlegit alakítsák át. SZÍRIA KÉSZ LENNE diplomáciai kap­csolatot létesíteni és békeszerződést aláírni Izraellel, ha Jeruzsálem ígéretet tenne a Golán-fennsík kiürítésére. Ezt Amr Mahmud Musza egyiptomi kül­ügyminiszter állította a Jerusalem Post című izraeli lapnak nyilatkozva, de nem közölte, hogy ezzel kapcsolatban kapott­ valamiféle konkrét ígéretet Da­maszkuszról. Izrael az 1967-es arab-iz­raeli háborúban foglalta el a stratégiai fontosságú fennsíkot, s eddig mindig ha­tározottan elutasította a visszaadásra vo­natkozó Szíriai kéréseket. MIHAIL GORBACSOVOT meghívták több közel-keleti országba, s az egy­kori Szovjetunió volt elnöke valószí­nűleg elutazik a térségbe - jelentette az ITAR-TASZSZ a Nyezaviszimaja Gazeta című újság nyomán. A politi­kus a lapnak elmondotta, hogy a Szaúd-Arábiába, Jordániába és Izra­elbe szóló meghívását az említett or­szágok vezetői megerősítették, és ő valószínűleg élni is fog a lehetőség­gel. - Még soha nem jártam a Közel- Keleten - jelentette ki Gorbacsov, aki nem jelölte meg utazásának időpont­ját, csak annyit jegyzett meg: „Most itthon kell lennem. Szíriába „igyekeztek” a cseh harckocsik A német flotta kalandja a Földközi-tengeren BONN - A háború utáni német hadtörténetben példátlan eset történt csütörtökön: a német flotta hajói megakadályoztak egy illegális fegy­verexportot. A Godewind nevű német teherhajó a lengyelországi Szczecin­ben vett fedélzetére szovjet gyárt­mányú T-72-es harckocsikat A csehszlovák hadsereg állományából származó páncélosok rendeltetési he­lye Szíria lett volna. A 999 bruttó ren­­giszter tonnás teherhajó a hamburgi kikötőben, tankolt fel..,és már úton volt a Földközi-tengeren, amikor a német titkosszolgálat Bonnban riadót fújt. A Godewind kapitányát a rádión hazatérésre szólították fel. Szerencsés véletlen folytán a Mölders romboló vezetésével az olasz partok előtt gya­korlatozott a német hadiflotta egyik köteléke, amely parancsot kapott, hogy ellenőrizze, visszafordult-e a Godewind. A haditengerészet heli­kopterei hamarosan felfedezték a te­herhajót, amely már hazafelé tartott A biztonság okáért egy német hadiha­jó szegődött mellé kíséretül. A dolog­ban nincs semmi különös, hangsú­lyozzák Bonnban, végtére is mind­ketten német lobogó alatt hajóznak. Éppen egy hete egészítette ki a Bundestag a külkereskedelmi tör­vényt arra vonatkozó paragrafusok­kal, amelyek értelmében az illegális fegyverexportot a jövőben szigorúb­ban fogják, ellenőrzini és keményeb­ben büntetni Németországban. Ezért volt jogszerű a haditengerészet és a német vámhivatal összehangolt intéz­kedése, amely mindazonáltal újabb tápot ad a német fegyveres erőknek a határokon kívüli bevetéséről folyó végeláthatatlan belpolitikai vitáknak. A prágai kormány - a bonni csehszlovák nagykövetség nyilatko­zata szerint - minden felelősséget el­hárít magától. 1991-ben született megállapodás Prága és Damaszkusz között 250 darab T-72-es harckocsi eladásáról, 700 ezer dolláros darabá­ron. A bevételt több ezer traktor vá­sárlására akarták fordítani. A komoly anyagi problémákkal küszködő Csehszlovákia minden lehetőséget kénytelen megragadni, hogy kátyúba jutott gazdaságán segítsen - hangzik a nyilatkozat. A csehszlovák külügy­minisztérium azon­ az állásponton van, hogy a kormány által engedélye­zett ügylet bonyodalmai immáron a szállító cégre tartoznak csupán, és a német hatóságokh­al­ nem volt semmi okuk a beavatkozásra. Gyanítható, hogy a jövőben nem német kereske­delmi hajókat fognak megbízni az ilyen szállítmányok lebonyolítására. Nem dőlt még el, hogy a német vámhatóság elkobozza-e a harcko­csikat. A törvény módot ad ugyanis bűncselekmény alapos gyanúja ese­tén a bizonyítékok elkobzására. Az államügyészség vizsgálja a kérdést. Túlzott érdek nem fűződik a páncé­losok visszatartásához, hiszen kelet­német raktárakban ezrével állnak ha­sonló harckocsik, melyek leszerelése és feldarabolása milliárdokba kerül. A nemrégiben oly sok vihart ka­vart izraeli harckocsiügy után most nagy az elégedettség Bonnban. A pél­dásan működő titkosszolgálat lemosta magáról a gyalázatot A beavatottak tartanak azonban attól, hogy ez a mos­tani fogás csupán a jéghegy csíkja, és a nemzetközi illegális fegyverkeres­kedelem tovább virágzik. A példás in­tézkedés mindenesetre megteremtette a precedenst, miként lehet és kell el­járni az egyes ügyekben. Józsa György Gábor msm Magyar MIT Társaság Wir sind ein renommierter, international operierender Verlag und suchen möglichst rasch für den Redaktionsleiter unseres Hauses in Budaörs eine Sekretärin/Assistentin mit perfekten Deutsch- und Ungarisch­kenntnissen. Sie sollte in der Lage sein, Briefe nach Stichworten in beiden Sprachen zu verfassen, gekonnt telefonieren und Planungsaufgaben übernehmen können - kurzum, ihren Chef wirksam entlasten. Die Position ist entwicklungsfähig und ihrer Bedeutung entsprechend attraktiv dotiert. Bitte bewerben Sie sich mit kompletten Unterlagen bei MTT Magyar Telefonkönyvkiadó Társaság Herrn Werner Dörfler Adress. 2040 Budaörs, Szabadság út 117. Telefon: 166-5010,166-7487 Kravcsuk Bonnba látogat Bonnból jelenti az MTI­ Leonyid Kravcsuk ukrán elnök hétfőn és ked­den látogatást tesz Németországban - jelentette be pénteken Bonnban Dieter Vogel kormányszóvivő. Ez lesz az első alkalom, hogy a Szovjetunió megszűnése óta az egyik utódállam csúcsképviselője Németor­szágba utazik. Leonyid Kravcsuk Hel­mut Kohl kancelláron kívül találkozik a Bundestag külügyi bizottságának tagjaival és a német üzleti élet képvi­selőivel is. Németország megkülönböztetett figyelemmel kíséri az ukrán fejlemé­nyeket, különösen Kijev különutas katonapolitikáját. A német felet első­sorban az nyugtalanítja, hogy az uk­rán politika megkérdőjelezheti a Szovjetunióval korábban kidolgozott leszerelési megállapodások végre­hajtását és az európai katonai status quót. Német részről az utóbbi napok­ban nyíltan utaltak arra, hogy értel­metlennek tartják a nyugati támoga­tást, miközben egyes köztársaságok­ban az európai katonai erőviszonyo­kat érintő hadseregépítési tervekkel foglalkoznak. Ha Napóleon látná... A konzerv-hadművelet Ha fölkelne sírjából, igencsak csodálkozna XII. Károly, Napóle­on, Hindenburg, Hitler - látva, mire készülnek francia, német, angol és más katonatisztek orosz földön. Annyi világrengető csata és hadjárat színhelyén, abban az országban, amely még néhány év­vel ezelőtt is a NATO szemében (mert róla van szó) ellenségnek számított. De hogy ne rejtélyes­­kedjünk tovább, lássuk a konk­rétumokat. Távirászok Az atlanti külügyminiszterek megbízták Wörner főtitkárt, moz­gósítsa e nagy katonai szervezetet, készüljenek fel arra, hogy részt­­vesznek a Szovjetunió utódállamai­ba küldendő segély - élelmiszer, egészségügyi, technikai, lakásépíté­si felszerelés - szállításában. Fel­használva e kitűnően szervezett ka­tonai apparátust, a repülőgépektől a telefonig. Ilyenformán rövidesen megjelennek ezen a földön olyan katonatisztek, akiket évtizedeken át az oroszokkal vívandó harcra ké­f­peztek ki. Például NATO-egyenru­­hás távirászok, akik harmincöt­ orosz, ukrán s más városból műhol­­das kapcsolatot létesítenek a Rajna és a Szajna körzetével, nem rakétá­kat, hanem konzerveket hordozó gépek irányítására. A „hadjárat” előkészítésére ja­nuár elején már járt itt egy tiszti és szakértői küldöttség, felmérendő a helyzetet. Mindenekelőtt átvettek egy kívánságlistát olyan mennyisé­gű élelmiszer-gyorssegélyre, amely­nek csak a töredékét tudják egyelőre átdobni. De nem is ez volt a legérde­kesebb tapasztalatuk. Megállapítot­ták, hogy az igény óriási, de egyet­len köztársaságban sincsenek meg az elosztás korrekt feltételei. Az ed­dig érkezett csomagok is kézen-kö­­zön eltűntek a parlamentek, a kor­mányok, a pártok, a gazdasági mi­nisztériumok, a KGB, a rendőrség, a hadsereg, a magánszervezetek és a szervezett bandák útvesztőjében. A legkevesebb a rászorulóknak jutott. A szovjet hadsereg rendelkezik egyedül összefüggő hálózattal, de így nem akadályozható meg, hogy a segély ne elsősorban a katonák és családjuk kamrájába jusson. Márpe­dig a NATO nem ellenőrizheti e fo­lyamatot a felhasználó személyekig. Mindenesetre igyekeznek az elosz­tásban olyan nyugati szervezetekre is támaszkodni, mint a Vöröskereszt és a Caritas. Az egyenruha Most először - egyenruhában dolgozhatnak. Tavaly még, amikor Németország küldött némi segélyt a Bundeswehr közreműködésével, a német katonák a szovjet hadsereg­nek adhatták csak át a szállítmányo­kat, nem jelenhettek meg a közön­ség előtt. Mára megtiszteltetéssé, az utódkormányok nemzetközi tekinté­lyét emelő tényezővé lett a NATO- tisztek érkezése. Keresték a megoldást, miként jusson el a segély ahhoz, aki rászo­rul. A Közös Piac szakértői e látoga­tás tapasztalatai alapján úgy vélik, legjobb, ha az árut a boltok között osztják el, s az így befolyt pénzt kapja meg a nyugdíjasok, a munka­­nélküliek és családtagjaik hatvan­milliósra becsült tömege. A többiek ugyanis a munkahelyen vásárolhat­nak, étkezhetnek, s ez az üzemi rendszer valamennyire még műkö­dik.Különbséget is kell tenni az egyes köztársaságok között. Ukraj­nának például nincs szüksége élel­miszerre, gyógyszerre azonban an­nál inkább. Miként a többi köztár­saságnak. A NATO-küldöttség el­hozta azoknak a külföldi orvossá­goknak a listáját, amelyeket az otta­ni kórházak ismernek. Két esztendő­vel ezelőtt ugyanis Örményország­ban elkövették azt a hibát, hogy a földrengés sújtotta vidékekre olyan gyógyszereket küldtek, amelyeket a helybeliek nem ismertek. Szemétre is dobták valamennyit. A NATO a tanulságot levonta, s most átveszi a gyógyszerelosztó szerepét is: össze­hangolja a nyugati adakozókészsé­get az itteni fogadóképességgel. Mennyire sikerül majd mindez? A NATO évtizedeken át nem erre készült fel. Az idők örvendetes vál­tozását jelzi, hogy rakéták, bombák, ejtőernyősök, kommandók, harcko­csik, helikopterek helyett most ilyen bevetéseket kap feladatul. Igaz, az őférfitnek ,1cét %193ja van: a szovjet utódköztársaságok felől nézve szo­morú,­ hogy ilyesifiire rászorulnak - a Nyugat szemében is, hogy a NA­­TO-ra effajta tennivalók hárulnak. Nem jótétemény De csak ebből a szempontból előny ez - a Nyugat a legkevésbé sem örül az utódköztársaságok sú­lyos gondjainak. Ha ezek az orszá­gok nem tudnak talpra állni, szom­szédaik is megsínylik. Ez a segítség nem egyszerű jótétemény, Európa önsegélyezése is­­ a közös jövő épí­tése. Ezért volt nagy jelentőségű a 47 állam és a hét nemzetközi szer­vezet washingtoni találkozója a szovjet utódállamok támogatásának összehangolására és új felajánlások tudomásulvételére. Itt és az ezzel kapcsolatos további tanácskozáso­kon immár megfontoltan rövid és hosszú távú terveket dolgoznak ki. A politikai, a gazdasági, az emberi és a környezetvédelmi együttműkö­dés új formáival kell a Nyugatnak ez utódállamok stabilitásáról gon­doskodnia - hangzott Washington­ban. Nem elég - bár szükséges - a gyorssegély. Kimunkálandó a kö­zép és a hosszú távú stratégia. Ügyelni kell egyebek között ar­ra, hogy e támogatás ne sodorja passzivitásba azt, aki kapja, ne sza­kítson meg hagyományos piaci kap­csolatokat. Ezért is jelentős a viseg­rádi hármak - Magyarország, Cseh és Szlovákia s Lengyelország - ja­vaslata, hogy nyugati finanszírozás­sal ők szállítsanak keletre élelmi­szert s más olyan cikkeket, amelyek­kel évtizedeken át ellátták a szovjet piacot. A nyugati támogatásnak végül azt a célt is szolgálnia kellene, hogy a volt szovjet gazdaság megta­nuljon önállóan mozogni a piac vilá­gában, és ne fegyverkezésbe, hanem a termelésbe ömlessze szellemi és anyagi erejét. Ha mindezt átgondoljuk, felbuk­kan a kérdés: nem túl szép-e min­dez? Nem hasonlóan túlméretezett kívánságlista-e, mint a szovjeteké? Majd elválik. De ha a volt Szovjet­unió méreteit, problémáit és a támo­gatásra összegyűlt országok számát tekintjük, elmondható: kevés ilyen jellegű nemzetközi akció volt még a történelemben. Tatár Imre Vízbe a rakétákkal? . . . (Die Presse rajza)

Next