Magyar Nemzet, 1993. október (56. évfolyam, 229-253. szám)

1993-10-01 / 229. szám

DK­­D­i­pec­io A banktitok akadályozza a privatizációt 8. oldal Magyar Nemzet [MAGYAR ÁRUTŐZSDE MELLÉKLETTEL Hetvenezer hordó veszélyes anyag 10. oldal Ára: 19,50 Ft ALAPÍTOTTA: PETHŐ SÁNDOR PÉNTEK, 1993. október l. LVI. évfolyam, 229. szám Látogatás Krasznodarban Für Lajos felkereste a MIG-29-eseken gyakorlatozó magyar katonákat Csütörtökön Krasznodar­ban folytatta oroszországi lá­togatását Für Lajos honvédel­mi miniszter, aki a délorosz városban a nap folyamán fel­kereste a MIG-29-es típusú vadászrepülőgépekre történő átképzésen részt vevő magyar katonákat. Krasznodarban összesen mintegy hetven ma­gyar katona részesül kiképzés­ben. Für Lajos délelőtt Mihail Kolesznyikov vezérezredes, orosz vezérkari főnökkel tár­gyalt Moszkvában. Megbeszé­léseiken a két hadsereg közöt­ti együttműködés lehetőségei­ről, a haditechnikai együttmű­ködésről, a tisztképzésről és továbbképzésről, valamint a készülő, a katonasírok gondo­zására vonatkozó együttműkö­dési megállapodásról volt szó. Ez után a magyar védelmi mi­niszter Krasznodarba repült, ahol találkozott a főiskolán ta­nuló magyar tisztekkel. (Folytatás a 3. oldalon) Léphart Pál rajza Növekedhet az agrárexport Ma lép életbe az EFTA- megállapodás Ma lép életbe Magyaror­szág és az Európai Szabadke­reskedelmi Társulás (EFTA) öt tagországa - Ausztria, Liech­tenstein, Norvégia, Svájc, Svéd­ország - között a szabadkeres­kedelmi megállapodás az ipari, a feldolgozott mezőgazdasági, valamint a halászati termékek­re. Ugyanettől az időponttól ér­vényesek az öt országgal meg­kötött kétoldalú agrárkereske­delmi megállapodások. (Folytatás a 9. oldalon) Az ellátásokra van állami garancia Még nem adósodott el a társadalombiztosítás­ ­! Mi­unkatársunktól­ Az egészségbiztosítási alap költségvetésére az ál­lam a jövő évtől nem vál­lal garanciát — ez szerepel a költségvetési javaslat­ban. Sándor Lászlót, az Egészségbiztosítási Ön­­kormányzat elnökét arról kérdeztük: milyen követ­kezményekkel jár ez a be­tegek ellátására.­ ­ A biztosítottak hozzászok­hattak ahhoz, hogy a táppénz, a gyógyszerár-támogatás függet­len a társadalombiztosítás anya­gi helyzetétől, hiszen az állam garanciát vállalt a kifizetésre. A jövő évtől ez is megváltozik? - A szolgáltatások teljesíté­sére továbbra is garanciát vál­lal az állam, de az egészségbiz­tosítási alap költségvetése fö­lött már nem. - Táppénzt fizetniük kell, de hogy miből, ez már az ön­­kormányzat dolga? - A szolgáltatásokat nyúj­­tatnunk kell, ha van pénze az egészségbiztosítási pénztárnak, ha nincs. (Folytatás a 4. oldalon) Üres naptárlapok Századunk gazdag félel­mekben. Ha összeállíta­nánk a rettegés katalógu­sát, az egyik mumus az öregség volna. Nem a ha­lálfélelem, hanem az előíté­letek okán és azért, mert nem tudják, nem tanulták meg, hogyan kell megöre­gedni. A reklámok is h­osz­­szan tartó fiatalságot ígér­nek, és boldog öregséggel legfeljebb a biztosítótársa­ságok kecsegtetnek. Ná­lunk az öregkor a nyugdíj­ba vonulás napján kezdő­dik. Amikor a munkahely­ről távozót búcsúztatva dolgos életét dicsérik, egy­ben semmissé nyilvánítják azt. Ez pedig van olyan fáj­dalmas, mint a nyugdíjak értékvesztése. De oly kor­ban élünk, amelyben csak a teljesítmény számít. A je­lenlegi teljesítmény. Az öregnek nyilvánítottból pe­dig bűnbak lesz. Ő a nyug­­díjterhek okozója, miatta nem jut másra, másnak. Ötvenedik életévük fe­lé közeledvén arra töre­kedtek, hogy öregségük gondtalan legyen. Ez a ter­vük — ha csak a nyugdíjra alapoztak — dugába dőlt. Az egyik napról a másikra való életritmusváltás hatá­saival nem számoltak. S az egyetlen program, amiben reménykedtek, hogy több időt töltenek gyerekeikkel, unokáikkal, nem mindig valósult meg. Földrajzi, nemzedéki és érzelmi tá­volságok folytán. Az élet eseménytelen. Üres az egy­kor telefirkált előjegyzési naptár. Illetőleg ese­ménnyé válnak azok a ta­pintatlanságok, kímélet­lenségek, amelyeket nap­ról napra elszenvednek. Falun könnyebb, mert nincs hirtelen átállás a munkás életből a munkát­­tatba, de nehezebb is, mert a gyerekek, az uno­kák elköltöztek. Még jó, ha a szomszéd a régi és nem valami ,fültment”. A városi nyugdíjasok közül csak a „lelkes gazdák” mentesek a nyugdíjas pszi­chózistól és rendezték át megnyugtatóan az életü­ket. A fejlett demokráciák­ban gazdag a nyugdíjasok­nak szóló elfoglaltságok kí­nálata, a klubélettől a tár­sasutazásig. Szükségleteik­hez alkalmazkodik a keres­kedelem, a szolgáltatás. A civil mozgalom és az üzleti élet ezer jelét adja annak, hogy számít rájuk. Úgy érzem, hogy a mi nyugdíjasaink nagyon igénytelenek. Csak megél­ni akarnak és nem élni is. Kovács Judit Drágulnak az üzemanyagok Többet kell fizetni a Mal- és az Afor-kutaknál október 5-étől a különböző­ üzemanyagokért. Az új árak a következők: a 91-es oktánszámú, ólmozatlan 73,50 forintba, a 92-es oktán­számú 76 forintba, a 95-ös ól­mozatlan 75,50 forintba, a 98- as oktánszámú benzin 78,50 forintba kerül majd. A motori­kus gázolaj ára 61, az ipari tü­zelőolajé 60 forint lesz. A ház­tartási tüzelőolaj - amit azon­ban csak utalványra lehet vásá­rolni - 23,80 forintba kerül ok­tóber 5-étől. Franciák a magyar idegenforgalomért Az Országos Idegenforgalmi Hivatal megbízta a francia Banque Paribas-t, hogy mint ta­nácsadó segédkezzen moderni­zációs törekvéseinek megvalósí­tásában. A cél az OIH lehetősé­geinek maximális kihasználása, hogy Magyarországra minél több turista érkezzen. A Paribas­­nak új pénzügyi tervezetet kell kidolgoznia és javasolnia az OIH-nak, melynek lényege, hogy a magyar kis- és középvál­lalkozók kölcsönökhöz juthassa­nak a magánturizmus új infra­struktúrájának kiépítéséhez. A megállapodást Téglássy Tamás, az OIH elnöke és a Banque Pari­bas képviseletében Medgyessy Péter írták alá. Ez a kezdemé­nyezés a francia-magyar üzleti kapcsolatok megerősödésének egyik újabb állomása. Ennek jele az is, hogy az OIH nemrégiben adott megbízatást a multinacio­nális EURO RSCG WORLD­WIDE S. A. francia kommuni­­­ációs vállalatnak az OIH mar­keting- és kommunikációs tevé­kenységének fejlesztésére, kivi­telezésére és megfigyelésére. (Medgyessy Péterrel holnapi számunkban exkluzív interjút közlünk) Előtérben a délszláv válság Jeszenszky Géza ENSZ-beszéde (Tudósítónktól) NEW YORK - Három nap alatt 15 találkozót tartott kollé­gáival az SZVSZ-közgyűlés álta­lános vitáját kihasználva, s megbeszélést folytatott a világ­­szervezet főtitkárával - ezt mondta csütörtökön délelőtt, beszéde elhangzását megelő­zően Jeszenszky Géza külügy­miniszter magyar­ újságírók­nak. Tanácskozott az orosz, az izraeli, a holland, a német, a tö­rök és az európai közösségi külügyek vezetőivel. A nem­zetközi kérdések nagy teret foglaltak el, és első helyeit a délszláv válságot tekintették át a magyar állásponttal, hogy át­fogó rendezést kell találni. Ezt általában egyetértéssel fogad­ták. Felmerült az is, hogy Ma­gyarországot veszteségek érik a szankciók betartása miatt, s külön kiemelte a dunai blokád tarthatatlanságát. De - mondta - az ENSZ engedélyezési eljá­rást is meg kell gyorsítani. A magyar külügyminiszter minden alkalommal felvetette a vajdasági magyarok helyze­tét,­amely szerinte mind ag­gasztóbb, egyes jelenségek az elvándorlás élénkülésére irá­nyulnak. A tárgyalópartnerek - tette hozzá - továbbra is érdek­lődnek a közép-európai átme­net iránt, s értékelik a magyar stabilitást, amelyet Jeszenszky szerint a választások sem fog­nak befolyásolni. (Folytatás a 3. oldalon) Mától kérik a Kermi-tanúsítványt Tilos az öreg autók importja Szalmiákot, cukrot, WC- papírt, alsóneműt, gyorsfa­gyasztott, mélyhűtött élelmisze­reket mától akkor enged belföldi útjára a vámhatóság, ha az im­portőr rendelkezik Kermi-tanú­­sítvánnyal is. Laczkó Sándor őrnagy, a Vám- és Pénzügyőr­ség Országos Parancsnokságá­nak szóvivője tegnap részlete­sen ismertette az életbe lépett jogszabályokat. A mintegy 300 termékféleségre vonatkozó elő­írás betartása nem okoz majd za­vart az országhatárokon, ugyan­is a hatóság az ország belső ré­szeiben lévő hivatalainál intézi az ügyeket. (A Magyar Nemzet tegnapi számában már beszá­molt a Kermi információi alap­ján a minőségellenőrzés tanúsít­ványainak kiadatásáról.) A vá­mosok gyakorlata az lesz, hogy az engedéllyel nem rendelkező árucikkeket általában a saját raktáraiban helyezi el mindad­dig, ameddig az importőr szert nem tesz az okmányokra. Meg­oldják a hűtést, speciális tárolást igénylő termékek elhelyezését is, illetve az áru tulajdonosának módjában áll majd kivinni az or­szágból a portékát, ha nincs, il­letve nem szerez engedélyt. A hat évnél idősebb sze­mélykocsikat, illetve nyolc esz­tendőnél többet használt ha­szongépjárműveket - az ugyan­csak életbe lépő idevágó új jog­szabály szerint - nem engedi behozni az országba a vámha­tóság. Az adatok szerint - noha már élt hasonló tartalmú jog­szabály - igen sok öreg autó ér­kezett még az idén is hazánkba. A most életbe léptetett rendel­kezés csak azon importőröknek ad felmentést, akik már érvé­nyes szerződéssel rendelkez­nek, s bizonyítani tudják a kül­földi partnerüknél kifizetett vá­sárlást. Számukra október 15-ig engedik az autók behozatalát.­ (gergely) A holnapi 32 oldalas Magyar Nemzetből • Moszkvai beszélgetés | Bogomolov akadémikussal Az expénzü­gy­­miniszter: Medgyessy Péter Miért adóztatják a nyugdíjakat?1 ̇ 'ínyenckörút­­ a Dunakanyarban Bizakodó § A _ , ' ' /'. Joethesda Növekszik-e a szegénység? * · Feledi Péter ín ' $$§ί Ϋ'' gys a televíziós ? . .összetűzésekről. ÉÉii­Vk Ϊ ·* Az Operabas JFpgli *»*·*»*■«* . «szetrobbantasa. 1950-ben A Világbank kérése az áramár emelése - mondta Bőd Péter Ákos (Tudósítónktól) WASHINGTON - A Vi­lágbank kifejezett kérése, a hitel feltétele a háztartási áram árának az emelése - mondta lapunknak adott interjújában Bőd Péter Ákos, a Magyar Nemzeti Bank elnöke, aki egyben értékelte a Nemzetközi Valutaalap és a Vi­lágbank éves közgyűlését is. . (Folytatás a 8. oldalon) Tizenegyezer halott Indiában . (MTI-fotó külföldi képszolgálat — EP/ Erős földrengés rázta meg India három tagállamát. Nagy erőkkel folyik a mentés, az első jelentése szerint eddig mintegy tizenegyezer halottra bukkantak. (További információnk a 16. oldalon) ral ■1 MAGAZIN­ MAGAZIN Minden­­téten Minden okdádlan Mindjen heten Minden ok­dádlan

Next

/
Thumbnails
Contents