Magyar Nemzet, 1994. április (57. évfolyam, 76-100. szám)

1994-04-01 / 76. szám

Ufa lép hatályba a bérlakástörvény Interjúnk a 7. oldalon Hová lett a grálok kincse? 6. oldal Húsvéti kínálat 9. oldalMagyar Nemzet MAGYAR ÁRUTŐZSDE MELLÉKLETTEL *Újabb letartóztatás a Magda-ügyben 16. oldal Ára: 19,50 Ft ALAPÍTOTTA: PETIK­ SÁNDOR PÉNTEK, 1991. április 1. LVIL évfolyam, 76. szám Előtérben az adósságok törlesztéséről rendelkező megállapodás Budapesten tárgyal az orosz miniszterelnök (Munkatársunktól) Kétnapos hivatalos látoga­tásra Budapestre érkezett Viktor Csernomirgyin. Az Orosz Föderáció kor­mányfője csütörtökön megbeszéléseket folytatott Boross Péter miniszterel­nökkel és fogadta őt Göncz Árpád köztársasági elnök. A két kormányfő előbb négyszemközt, majd a kísére­tükben lévő miniszterek tár­saságában, elsősorban az orosz-magyar kétoldalú kap­csolatokról tárgyalt. A megbe­szélésen - amelyen különös hangsúlyt helyeztek a gazdasá­gi együttműködés bővítésének lehetőségére - elhangzott az is, hogy Moszkvának és Buda­pestnek mielőbb tisztáznia kell a korábbról nyitva maradt kér­déseket, lehetővé téve ezáltal a kapcsolatok hatékonyabb fej­lődését. Hasonlóan vélekedett a két miniszterelnök az orosz adósságok ügyéről is. Mint Herman János külügyi szóvivő elmondta, a tárgyalások folya­mán több megoldás is felvető­dött, például a magyar vállala­tok esetleges részvétele az orosz privatizációban, gépipari szállítások lehetősége, illetve a törlesztés nem kereskedelmi jellegű szolgáltatásokkal. Bár Budapest elsősorban gazdasági együttműködéssel szeretné rendezni a függőben lévő kér­dést, de azért újabb fegyvervá­sárlás lehetősége is szóba ke­rült. A Viktor Csernomirgyin kíséretében Budapestre érke­zett orosz távközlési, külgaz­dasági és atomenergetikai mi­niszterek, valamint a pénzügyi tárca helyettes vezetője a látó­Weber Lajos felvétele hatás alatt megbeszélést foly­tatnak magyar kollégáikkal, s így elképzelhető, hogy még e két nap során megszületik az adósságok törlesztésének mó­dozatait rögzítő megállapodás. (Folytatás a 3. oldalon) Viktor Csernomirgyin és Göncz Árpád kézfogása a fotóriporterek előtt Tanácstalan üzemi tanácsok * Az Etosz segít a munkavállalóknak ( Munkatársunktól) Magyarországon a ver­senyszférában jóval több mint ezer üzemi tanács ala­kult e testületek tavalyi megválasztása nyomán, ám tagjai gyakran tanácstalanok, hogyan és mit lehetne tenni a munkavállalók érdekében. Létezik egy szervezet, az Ér­dekvédelmi Tanácsadó Szol­gálat Egyesülés (Étosz), amely szakértőivel minden üzemi tanácsnak, dolgozói kollektívának szívesen segít gondjai megoldásában. (Folytatás a 4. oldalon) Lellouche a magyar csatlakozási kérelemről .Erről a nagy Európáról álmodott De Gaulle” (Párizsi tudósítónktól) Az RPR, a nagyobbik fran­cia kormánypárt mindig is tá­mogatta az Európai Unió kibő­vítését, amely okozhat bizo­nyos problémákat a Nyugat­nak, kivált, ha az itteni piacok teljesen megnyílnak a keleti áruk előtt - mondta a párizsi nagykövetségen rendezett saj­­tó reggeli keretében Pierre Lel­­louche francia képviselő és nagy tekintélyű elemző, Chi­rac RPR-elnök külpolitikai ta­nácsadója. Lellouche úgy véle­kedik, hogy a semlegesek be­lépésével és majd a közép-eu­rópaiak csatlakozásával kiala­kulhat a „nagy Európa, amely­ről De Gaulle álmodott”. Az RPR-képviselő szerint a Nyu­gatnak „elemi létérdeke”, hogy a közép-európai övezetben sta­bilitás legyen, s az átmenet or­szágait nem hagyhatják egye­dül a „szürke zónában”. Lel­louche - mint korábbi cikkei­ben - most is élesen bírálta a NATO Partnerség a békéért programját, „eldobható játék­szernek” minősítvén a NATO januári csúcsértekezletén elfo­gadott amerikai tervet. (Folytatás a 3. oldalon) Törvény az Akadémiáról Az akadémiai törvény ötéves előéletét zárta le a parlament azzal, hogy megszavazta a hazai tudo­mányos élet demokratikus működéséhez elengedhe­tetlenül szükséges jogsza­bályt. Igaz, az Akadémia nem az egész magyar tu­dományosságot jelenti, de azt senki sem vitathatja, hogy alapítása óta megha­tározója az ország tudo­mányos életének. Az első akadémiai tör­vényt 1827. április 11-én hagyta jóvá az uralkodó. A nevezetes XI. tc. ki­mondta, hogy „az önként és szabad adakozásból összeszedett tőke vagyo­nából Tudós Társaság, vagyis Magyar Tudomá­nyos Akadémia állíttassék fel­’. A nemzet akadémiája 1869 óta állami dotáció­val, saját vágyaimal és ala­pítványokkal rendelkezett. A korábbi törvényeket semmibe véve 1949-ben közvetlen pártirányítás alá vonták az Akadémiát. Ez a helyzet 1969-ben annyit változott, hogy központi h­ivatal továbbította a párt utasításait a kutatóintéze­tekhez. 1979-ben tör­vényerejű rendelettel sza­bályozták az Akadémia működését, és ez a rende­let formailag a mostani szavazásig érvényben volt. Az 1989. évi rendes köz­gyűlés azonban már új törvény koncepciójáról tárgyalt, amelynek három sarkalatos pontja volt: az autonómia elve, a saját vagyon igénylése és az ál­lami támogatás fenntartá­sa. A benyújtott törvény­javaslatot az idő múltával többször átdolgozták, megvárták a felsőoktatási törvény megszületését, közben a kulturális bizott­ság átvizsgálta a több száz módosító javaslatot. A kulturális bizottság politi­kai feladatát ellátva köze­lítette egymáshoz az eltérő véleményeket. Az új tör­vény kimondja: az Akadé­mia a magyar tudományos élet önkormányzati elven alapuló köztestülete. Az akadémikusokon kívül a tudományos fokozattal rendelkező kutatók is kép­viseletet kapnak a közgyű­lésben, méghozzá paritá­sos alapon. A törzsvagyon biztosításával megterem­tette a törvény az Akadé­mia anyagi bázisát, vala­mint garantálja a kutató­­intézetek autonómiáját. A tudományos minősítés az egyetemek feladata lesz, az Akadémia doktori cím odaítélésére jogosult. A törvény jelentőségét az jellemzi, hogy az egész magyar tudományt érintő kérdésekben alakult ki egyetértés. A kormány és az Országgyűlés — a jósla­tok ellenére — teljesítette feladatát, megalkotott egy törvényt, ami nemzeti kin­csünket, a magyar tudo­mányt védi. Hankó Ildikó ­ Pest megye Új székházban az adóhivatal Új székházba, egy helyre költözött össze az APEH Pest Megyei Igazgatósága- jelentet­te be tegnapi sajtótájékoztatóján Papp Albert igazgató. Azon túl, hogy a budapesti, Váci út 48. szám alatt található épületben kulturáltabb körülmények kö­zött tudják fogadni az ügyfele­ket, az átszervezéssel az ügyin­tézés is felgyorsul, ami különö­sen annak a mintegy 50 ezer ügyfélnek jelent előnyt, akik áfát igényelnek vissza. További segítséget jelent az adózóknak, hogy a házban nyomtatványbolt is működik, ahol az adónyom­tatványokon kívül a tb-nyom­­tatványokat, illetve jogszabály­­gyűjteményeket is meg lehet vásárolni. Az ügyfélszolgálati irodák közül egyedül a Kriszti­­na körúton lévő működik to­vább, bármilyen témában bár­melyik helyre mehet az igazga­tóság mintegy 150 ezer ügyfele. (Risi) Kamatot emel a Postabank Évi 5 százalékról 8­ száza­lékra emeli a lakossági folyó­számlák kamatát a Postabank és Takarékpénztár Rt. április 15-től - tájékoztatta lapunkat Murányi József, a pénzintézet ügyvezető igazgatója. A szám­lán lekötött betétek kamatai is emelkednek átlag 2 százalék­kal, valamint bővülnek bank­számla-lekötési lehetőségei 12 hónapra. Többek között az egy hónapra lekötött betétek éves bruttó kamata 14 százalékra, a három hónapos lekötés kamata 16 százalékra módosul; kilenc hónap után 18 százalékra, míg 12 hónapos lekötés esetén 20 százalékra nő az éves bruttó kamat összege. A kamateme­lés nem visszamenőleges hatá­lyú, tehát csak az április 15-től lekötött betétekre vonatkozik. (ez. i.) A kormány bizottságot alakít Vissza kell szorítani a gazdasági bűnözést (Munkatársunktól) A hazánkban végbemenő gyors ütemű gazdasági átalakulás és a korábbi gazdaságirányítási és -el­lenőrzési rendszer fel­bomlása a gazdasági bű­nözés növekedését is ma­gával hozta. A kormány a gazdasági bűncselekmények megelőzése érdekében 1994. április elsejei hatállyal gazdaságvédelmi ko­ordinációs bizottságot hoz lét­re - jelentette be a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón Kónya Imre belügyminiszter. Kónya elmondta: a bizottság vezetésével Józsa Fábiánt, a Belügyminisztérium politikai államtitkárát kívánja megbíz­ni. A bizottság állandó tagjai lesznek az állami gazdasági el­lenőrzési feladatokat ellátó szervezetek, főhatóságok kép­viselői, valamint a gazdasági bűncselekmények felderítését, nyomozását alapfeladatként el­látó rendőrség, illetve a vám­os pénzügyőrség képviselői. (Folytatás a 5. oldalon) Kifogás csak bizonyítási indítvánnyal Több választási ügyre számítanak a bíróságok (Munkatársunktól) A választási bíráskodás volt a fő témája a közigazgatá­si bírák tegnapi tanácskozásá­nak a Legfelsőbb Bíróságon. A választási kampányra tekin­tettel fokozott érdeklődést ki­váltó szakmai rendezvény kap­csán a magyarországi közigaz­gatási bírák egyesületének ügyvezető elnöke, Lomnici Zoltán tartott sajtótájékoztatót a választási­ bíráskodás aktuá­lis kérdéseiről. Mint a szakember elmond­ta, a bíróság feladatait az or­szággyűlési képviselők válasz­tásáról szóló törvény önálló fe­jezetben szabályozza. A vá­lasztási törvény megsértése mi­att - a választási szervek intéz­kedése, döntése és mulasztása ellen - a választópolgárok, a jelöltek és a pártok szóban és írásban is élhetnek kifogással az illetékes választási bizott­ságnál. A panaszt a kifogásolt intézkedést követő három na­pon belül lehet előterjeszteni. (Folytatás a 4. oldalon) Árverseny a távközlésben Tarifát csökkent a Matáv és a Westel 450 (Munkatársunktól) A hírközlési tárca múlt év végi tarifarendeletének megfe­lelően új, úgynevezett agglo­merációs tarifát vezet be a fő­város környéki települések és Budapest között folytatott hívá­sokra a Magyar Távközlési Rt. (Matáv). Az intézkedés egyelő­re 630 ezer telefonelőfizetőt érint a biatorbágyi, a monori és a szentendrei primer körzetben, s hozzávetőleg 600 millió fo­rintos megtakarítást jelent az itt élők számára. Az április 1-jétől érvényes árak szerint egy 3 per­ces­­ agglomeráció-főváros közötti - beszélgetés 26,80 fo­rintba kerül, míg az előző tarifa szerint ugyanezért a szolgálta­tásért 61,90 forintot kellett fi­zetni. A Matáv tegnapi sajtótá­jékoztatóján azt is bejelentet­ték, hogy - mivel az átállás műszaki nehézségei miatt - az új tarifa bevezetésével három hónapot késett a cég, április 1 - je és június 30-a között az em­lített primerkörzetek települései és a főváros között folytatott beszélgetésekért áfával együtt 9,90 forintot kell csupán fizetni hárompercenként. (Folytatás a 9. oldalon) A húsvéti 32 oldalas Magyar Nemzetből Politikusok családi albumából Magyar alakok Mit jelent a keresztény közélet? Az MSZP visszatér? Sütő And­rás naplójának részlete Változik-e a család értéke, értékrendje? Kazahsztán kész az együttműködésre Japán piacot keres nálunk (Munkatársunktól) Budapesti innovációs park létrehozásában segítenek japán állami intézmények — jelentet­te be tegnap az Ipari és Keres­kedelmi Minisztériumban a tárca államtitkára, Locsmándi Béla. A „termelékenységi köz­pontnak” elnevezett park ki­alakításához a hazai állam­kassza 130 millió forintot ad a cél érdekében létesített közala­pítványnak. Japán pedig mint­egy tízmillió dollár értékű mű­szerparkot bocsát rendelkezés­re, továbbá műszaki szakem­bereket küld hazánkba a köz­pont működtetéséhez. A park egy még kiválasztandó kutató­­intézetben kap helyet. A bejelentésre az adott al­kalmat, hogy Locsmándi Béla a napokban érkezett vissza a felkelő nap országában tett út­járól. Beszámolt arról, hogy az utóbbi három évben négyszáz magyar mérnökember vett részt tanulmányúton Japánban, idén hatvan műszaki utazik ki tapasztalatszerzésre. (Folytatás a 9. oldalon) N­egyvenhétmilliót raboltak el Az óbudai polgármesteri hivatal épülete, melynek padlásán rejtőztek a rablók, várva a szürke 323-as Mazdát, amelybe csak hetvenzsáknyi pénz fért el. (Beszámolónk a 16. oldalon) Slavran Zoltán felvétele

Next