Magyar Nemzet, 1994. október (57. évfolyam, 230-255. szám)

1994-10-01 / 230. szám

Privatizáció — pró és kontra Interjúink a 10—11. oldalon Szigorúan ellenőrzött pofonok 14. oldal Bajban van-e az ország? 7. oldal Magyar Nemzet Bölcs-e a nép? Debreczeni József írása a 17. oldalon Gellért Endre, a pártonkívüli 20. oldal Ára: 25 Ft Szombat­on és ... melléklettel ALAPÍTOTTA: PETHŐ SÁNDOR SZOMBAT, 1991. október l. LVll. évfolyam, 230. szám­ Eredmények már szombaton Megkezdődtek a választások Szlovákiában Szlovákiában pénteken dél­után 2 órakor megnyitották a választóhelyiségeket. Az 1993. január elsején önállóvá vált Szlovák Köztársaságban a mostani előrehozott választá­sok az első parlamenti válasz­tások. A választásra jogosultak száma meghaladja a három­milliót, és az előrejelzések sze­rint ezek kétharmada megy el szavazni. Az előrehozott vá­lasztásokra a­ szlovák­ parla­ment ez év március 11-i dönté­se nyomán kerül sor. E döntés közvetlenül azután született, hogy a törvényhozás titkos sza­vazással megvonta a bizalmat Vladimír Meciar kormányától. A választópolgárok nem­csak pénteken, hanem szomba­ton is szavazhatnak. (Folytatás a 3. oldalon) Vladimír Meciar egyelőre nem szavazhatott, mert neve nem szerepelt a választói névjegyzéken (MTI külföldi képszolgálat — EPA) Kovács László New York-i találkozói Brüsszelbe utazik a magyar külügyminiszter Willy Claes belga külügy­miniszter, a NATO új főtitkára október 19-én Brüsszelben ta­lálkozik Kovács Lászlóval. A belga és a magyar diplomácia irányítója egyelőre New York­ban, az ENSZ székhelyén talál­kozott egymással, s megállapo­dás jött létre a brüsszeli talál­kozóról. A találkozón mindketten egyetértettek abban, hogy a két­oldalú kapcsolatok rendkívül jók, problémák nem terhelik azokat. A belga-magyar viszony kérdései mellett véleménycserét folytattak az euroatlanti intéz­mények időszerű ügyeiről, az Európai Unión belül zajló folya­matokról és az esseni csúcstalál­kozó előkészítéséről. Érintették az október 31-i értekezletet is, amelynek kere­tében az Európai Unió külügy­miniszteri tanácsa együttes ülést tart majd a társult országok kül­ügyminisztereivel. Mindketten úgy vélték, hogy a tanácskozás kiváló alkalom lesz arra: az ed­digi szokásoktól eltérően ne utólag folytassanak konzultá­ciót az aktuális ügyekről, ha­nem a társult országok érdem­ben hozzászólhassanak a napi­renden szereplő kérdésekhez. (Folytatás a 3. oldalon) Intelmek és tanulságok Több szempontból is ta­nulságos volt Soros György látogatása a parlament kül­ügyi bizottságában. A Bu­dapesten tartózkodó üzlet­ember e testület képviselői előtt is elismételte mindazt, amit a közelmúltban az amerikai kongresszusban mondott, megerősítve, hogy az általa létrehozott alapítványhálózat a zárt társadalomból a nyitott társadalomba vezető átme­netet hivatott előmozdíta­ni,­­még konkrétabban a demokrácia és a piacgaz­daság útjára lépett kelet­­közép-európai államok, mindenekelőtt Magyaror­szág felemelkedését igyek­szik elősegíteni. Talán né­mi elégtételül is szolgálha­tott, hogy a jelen lévő kép­viselők — pártállástól füg­getlenül - egyetértéssel és elismeréssel fogadták a nemzetközi pénz- és üzleti világ befolyásos személyi­ségének őszinte és racioná­lis szavait, amelyekből kivi­láglott, hogy Magyarország a csodavárás illúziója nél­kül, de bízva alapozhat So­ros György és a hozzá ha­sonló gondolkodású, kül­földön élő magyarok támo­gatására. A napokkal korábban kapott magas állami kitün­tetés, valamint a külügyi bi­zottsági vizit hangulata óha­tatlanul is felidézte azt a gondolatot, hogy mennyire feleslegesek voltak az el­múlt időszakban személyét ért bírálatok, az indulatok­tól és szenvedélyektől elva­kított durva támadások. Pe­dig azokról, akik ezeket a támadásokat ellene indítot­ták, Soros György barátság­gal és jóindulattal beszélt, felidézve korábbi közös ta­lálkozóikat. Kár, hogy az érintettek nem lehettek je­len az ülésen, a higgadt hangnem talán számukra is­ tanulságos lehetett volna. Mint ahogy tanulsággal szolgálhat az is, hogy Soros György nem rejtette véka alá kritikai megjegyzéseit azzal kapcsolatban, hogy az új magyar kormány egyelőre még adós a gazda­ság fellendítését szolgáló koncepció kidolgozásával. Mindenképp jó szándékú és megfontolandó figyelmez­tetésként szolgálhat azon kijelentése, hogy e prog­ram kidolgozására csupán csak hónapok vannak már hátra, évek semmiképp sem. Ellenkező esetben Magyarország legnagyobb kincse, nemzetközi hitele forog kockán. Amit egyéb­ként szerinte az is nagy­mértékben kockáztatna, ha egyesek felvetnék a kül­földi adósságok átü­temezé­­sét. Ez a vonat Soros György szerint 1990-ben végleg elment, így hát nincs más út, mint az eddi­gi, azaz az adósságok idő­ben történő, megbízható törlesztése. E kijelentések mindenképp érdemesek arra, hogy indulatoktól mentesen, higgadtan és a segítőkészség szándékát semmiképp nem vitatva kezeljék őket, nem úgy, ahogy az elmúlt években néhány esetben történt. Pietsch Lajos pai­n. Az ellenzék bojkottálta a szavazást • Göncz Árpádhoz fordulnak Elfogadták az önkormányzati törvényt A parlament tegnapi munkanapjának délelőtt­­jét a pótköltségvetés álta­lános vitájának szentelte, amelynek keretében foly­tatódott a frakciók vezér­szónokainak felszólalása. Boldvai László (MSZP) védelmébe vette a javaslatot és rámutatott arra, hogy a fize­tési mérleg hiányáért a külke­reskedelem a felelős.­ A szo­cialista képviselő példaként említette, hogy az általános tartalék 25 milliárd forintjá­nak 92 százalékát még az elő­ző kormány elköltötte. Csépe Béla, a KDNP vezérszónoka azon véleményének adott han­got, hogy az eredeti államház­tartási törvény által meghatá­rozott egyetlen előírás miatt sem kellett volna pótköltség­vetést benyújtani. Ezért úgy vélte, hogy a javaslat benyúj­tásának egyedüli oka az, hogy új kormány került hatalomra, ám a koalíció a valóságosnál sötétebb képet fest a gazda­ságról, miközben a problémák egyetlen „orvoslójaként” tün­teti fel magát. A keresztény­demokraták szerint a pótkölt­ségvetés csak olyan megtaka­rításokat irányoz elő, amelyek a későbbiekben több kárt fog­nak okozni, amint amennyi hasznot jelenleg hajtanak, a pótköltségvetés benyújtását egyébként is meg kellett volna­­előznie a múlt évi zárszám­adásnak. Az SZDSZ vezérszónoka hozzászólásában az ellenzéki érvek megcáfolásával foglal­kozott Gaál Gyula hiányolta, hogy majd mindegyik ellenzé­ki párt szívesen idézi az Állami Számvevőszék jelentését, de ar­ról elfeledkeznek,­ hogy az­­ ASZ szerint minden törvényi­­ előfeltétele megvalósult a pót­költségvetésnek. A javaslat 50 milliárd forint átcsoportosí­­­­tását teszi lehetővé, ami igen nagy előrelépés. A Fidesz ve­zérszónoka, Urbán László ki-­­fejtette: a pótköltségvetés nem más, mint fiskális fűnyírás, ami nem szolgálja a gazdaság fej­lődését és az exportképesség növekedését. (Folytatás az 5. oldalon) Léphart Pál­ rajza Veszélyben a bírói igazságszolgáltatás Tiltakoznak a szakértők (Munkatársunktól) Az igazságügyi szakértők méltatlannak érzik helyzetüket, s arra kérik a szaktárca vezeté­sét, mielőbb hozza nyilvános­ságra a szakértői szervezet jö­vőjét illető, elképzeléseit. Ha a kabinet továbbra is bizonyta­lanságban tartja őket, számíta­ni lehet arra, hogy, sokan el­hagyják a pályát. (Folytatás a 6. oldalon) Ma már gyér a választék Hétfőtől ismét drágul a kávé (Munkatársunktól) Hétfőtől ismét emelik az árakat a kávétermelők 35- 40 százalékkal. Hogy a ke­reskedők mikortól és mi­lyen mértékben érvényesí­tik a költségnövekedést fo­gyasztói áraikban, nem tudni, de valószínű, hogy már hétfőtől követik a be­szerzési árak növekedését Bár az elmúlt hónapok fel­vásárlási láza után azt hihet­nénk, hogy nagyobb készletek­kel rendelkeznek, így csak ké­sőbb emelik az árakat, ezt cá­folták a megkérdezett cégek. Hajdú­­György, az Alfa Ke­reskedelmi Rt.­­ a legnagyobb élelmiszer- és vegyiáru-keres­­kedelmi vállalat, amely mint­egy 40 ezer,boltot lát el - ke­reskedelmi igazgatója elmond­ta, hogy az elmúlt néhány hó­napban, amikor már kétszer emelkedett a kávé ára, valóban nagyobb tételben vásároltak, de az el is fogyott. Pár napos készlettel rendelkeznek, a hosz­­szabb idejű raktározást nem en­gedhetik meg maguknak. Mind­ennek következtében ameny­­nyivel drágábban tudják besze­rezni a kávét hétfőtől, annyival többért, is adják tovább. Hasonló a helyzet a kiske­reskedelemben is. Legalábbis erre utalnak Kadelka Lász­­lónénak, a Csemege Meinl Rt.­­beszerzési igazgatójának a szavai. (Folytatás a 12. oldalon) Az akció 200—300 millió forintba kerül Mától tíz napig nincs paprika (Munkatársunktól) Ma lép hatályba az Ipari és Kereskedelmi Minisz­térium azon rendelete, melynek értelmében má­tól az ország egész terüle­tén tilos pirospaprikát forgalmazni, árusítani - tudtuk meg Köncse Ta­­másnétól, az IKM piaci főosztályvezetőjétől. A kis- és nagykereskedelmi forgalmazóknak pedig (üzle­teknek, raktáraknak, raktáráru­házaknak egyaránt) teljes kész­letüket - minden egyes csoma­got - be kell szállítaniuk a be­gyűjtésre kijelölt raktárakba. (Az IKM további begyűjtőhelyeket jelöl majd ki, amelyel­ek listáját később teszi közzé.) Ez alól azok sem kivételek, akik már koráb­ban bevizsgáltatták árujukat és a Kermnitől kifogástalan minősítést kaptak. A szaktárca javasolja­ a kereskedőknek, hogy a vásárlók­tól a rossz minőségű paprikát vá­sárolják vissza, és azt adják­: az üzleti készleteikkel együtt kér-­ nek minden érintettet, hogy mi­hamarabb tegyenek eleget a vég­rehajtási utasításban előírtaknak. Az átadással egy időben a for­­­galmazóknak egy adatlapot kell, kitölteniük, amelynek tartalma a rendelettel együtt a mai Magyar Közlönyben jelenik meg - közöl­te Köncse Tamásné. (Folytatás a 12. oldalon) Szegeden az élelmiszer-áruházakból a raktárakba szólították a fűszerpaprikát. MTI-fotó­­ Németh György Nő az erőszakos cselekmények száma Kegyetlenebbek a gengszterek A bűnesetek 40 százalékát közterületen követik el, és a prognózis szerint"­ez "az arány emelkedni fog, hiszen egy év alatt csak a főként e helyekhez kötődő zsebtolvajlás 30, a garáz­daság pedig 100 százalékkal nö­vekedett, ugyanakkor az indo­koltnál kevesebb egyenruhás rendőr teljesít­ szolgálatot az ut­cákon - mondta pénteken Túrós András, az ORFK közbiztonsági főigazgatója Dobogókőn, a köz­területek rendjével kapcsolatos tudományos tanácskozáson - ad­ta hírül az MT7. A főigazgató kifejtette: or­szágos átlagban egy év alatt csökkent ugyan a bűnözés szám­aránya. Ugyanakkor Budapesten és Pest megyében ugrásszerűen megnőtt az erőszakos cselekmé­nyek száma. Nyugat-Európában központi kérdés a köztereken ■szolgáló egyenruhás rendőrök számának növelése, hiszen az egyenruha látványa növeli a pol­gárokban a szubjektív biztonság­érzést, elriasztja a bűnözőt, s így a puszta jelenlét a megelőzésben is fontos szerepet játszik.. Ma­gyarországon összesen 1600- 1800 rendőr teljesít szolgálatot az utcákon, tereken, de e célra még további 550 egyenruhás rendőrre lenne szükség. (Folytatás a 6. oldalon)

Next

/
Thumbnails
Contents