Magyar Nemzet, 1995. április (58. évfolyam, 77-100. szám)

1995-04-01 / 77. szám

Giczy György a kereszténydemokraták emberképéről 7. oldal A BM nem rendőrminisztérium 13. oldal Az MSZP átlépte a Rubicont Magyar Nemzet melléklettel ALAPÍTOTTA: PETHŐ SÁNDOR Kié ma a sajtó? 16. oldal A jóléti ellátás rossz híréhez 17. oldal SZOMBAT, 1995. április 1. LVIII. évfolyam, 77. szám A kéksisakosok tétlenül szemlélik a fejleményeket A krajinai szerbek válaszoltak a horvát aknavető-támadásra ÚJVIDÉK . A horvátor­szági I//V/M-zónákban igen fe­szült a helyzet, figyelmeztettek az ENSZ emberei a déli övezet­ben. A horvát katonai nyomás állandóan fokozódik, gyakori­ak a benyomulások mind a hor­vát hadsereg, mind a (­boszniai) Horvát Védelmi Tanács alaku­latainak részéről, állítják. A krajinai szerbek 26-án tüzet zú­dítottak a horvátokra, válaszol­va az aknavető-támadásra, amelynek során több min­t fél­száz aknagránátot lőttek ki a szerb állásokra. Az Unprofor — 31-én még így nevezték a hor­vátországi békefenntartókat — tétlenül szemléli az aggasztó fejleményeket, s bíznak abban, hogy az új er­határozattal si­kerül elhárítani a veszélyt. A csütörtöki és a pénteki na­pot Thorvald Stoltenberg, a Ju­­goszlávia-értekezletnek a világ­­szervezetet képviselő társelnöke Kitinben és Zágrábban töltötte, ahol igyekezett közelebb hozni az álláspontokat egymáshoz. (Folytatás a 3. oldalon) msszi Francia békefenntartók megerősítik megfigyelői posztjukat (MTI külföldi képszolgálat -EPA) A fiatalítás és újítás igényével fi­ts miniszterek Ausztriában BÉCS - A belügyi, a pénz­ügyi, a szociális ügyek és a nő­ügyek minisztériumának élén lesz változás Ausztriában - jelen­tette be pénteken sajtótájékozta­tóján Franz Vranitzky osztrák kancellár. A kormányfő szerdán még cáfolta, hogy kormánya át­alakítására készülne, pénteken viszont nyilvános bejelentésével hosszas találgatások végére tett pontot. Amióta ugyanis Ferdi­nand Lacina pénzügyminiszter egyértelműen távozási szándékát jelezte, világossá vált nem ez lesz az egyetlen változás az oszt­rák kormányban. (Folytatás a 3. oldalon) Pozsgay Imre lesz a rektor Akadémia az MVSZ-nél (Munkatársunktól) Pozsgay Imrét kérte fel rektornak a Magyarok Világszövetsége az általa létrehozandó önálló aka­démia élére. Az intéz­mény - amely szeptem­berben, a Semmelweis ut­cai székházban kezdi meg működését - feladata a magyar társadalom és a világ magyarságának kö­tődését elősegítő ismere­­­­tek közvetítése. Az akadémián praktikus tár­sadalmi, közjogi és üzleti isme­retek oktatása kezdődik meg ősszel, s csatlakozni kívánnak az európai és egyéb nemzetközi szervezetek programjaihoz is. Csoóri Sándor, a MVSZ elnöke kiemelte: az akadémiának olyan gondolatokat kell közkinccsé tennie, amelyek nálunk és a ha­táron túl is történelmi, politikai, pszichológiai tanulságokkal bír­nak. Hangsúlyozta: céljuk egye­bek mellett a magyarországi társadalom és a világ magyar­sága közötti szellemi kapcsolat erősítése. Emellett az akadémia olyan fiatalokat akar nevelni, akik felnőttként is élénken rea­gálnak majd nemzeti sorskérdé­seinkre. Azért esett rektorként Pozsgay Imrére a választás, mert ő olyan ember, aki a hatal­mat elveszítette ugyan, de az ügyet, amelyet képviselt, nem­­ hangoztatta. (Folytatás az 5. oldalon) ­ Horvát határidő Nem könnyű manapság Horvátországban tájéko­zódni, s nemcsak a politiká­jában tévedhetünk el, ha­nem az útjain is. Falvak hosszú során haladhat át úgy az arra járó, hogy egyetlen helységjelző táblá­val sem találkozik, s e rej­tőzködés felébreszti a gya­núval keveredett rossz ér­zést, hogy mindez netán már háborús álcázás. Pén­tek éjféllel ugyanis lejárt a horvátországi ENSZ-erők mandátuma, amelynek a meghosszabbítását a zágrábi vezetés néhány hónappal ez­előtt kategorikusan elutasí­totta. Sajátos politikai, stra­tégiai érvekkel magyarázták ezt, a világ azonban olyan öngyilkos logikának tekin­tette, amelynek szükségsze­rű következménye a háború fellobbanása. Horvátország­ban újfent dörögnének a fegyverek, jóllehet az elmúlt három évben már kívül ke­rültek az öldöklésen. A haláljárta Balkánon nagy diplomáciai eredmény volt e részbéke is, amelynek a garantálói az ott posztoló kéksisakosok voltak. Ara Franjo Tudjman elnök bizo­nyos logikai csavarral, ép­pen a kiüönbékéjükre és szuverenitásukra hivatkozva akarta megszüntetni az el­lenőrzésüket, az állapotok azonban sok szakértő sze­rint korántsem engedik meg, hogy nemzetközi fel­ügyelet nélkül maradjanak. A területi megosztásba ugyanis egyáltalán nem tö­rődtek bele például a kraji­nai szerbek, s bár szavuk a politikai döntésekben nincs, a csóvát ismét földobhatják a tetőre. E kiújuló harc vi­szont előreláthatóan ismét szerb-horvát háborúhoz ve­zetne, hiszen mind nyilván­valóbb, hogy Belgrád jelen­leg is támogatja a krajnaia­kat, önkéntesei és a fegyve­rei átjutnak az ENSZ védő­falán is. Zágrábnak fehéren-feke­­tén levezették a háborúnak matematikailag is kiszámít­ható eshetőségét, amitől a horvát­ok legalább annyiban engedékenyebbek lettek, hogy bizonyos feltételek mellett, körülírt hatáskör­rel, meghatározott időre és létszámmal ott maradhatná­nak a világszervezet kato­nái, ha az ellenőrök megbí­zatásának elnevezésébe be­leveszik: mindez Horvátor­szágra vonatkozik. Ami újabb bonyodalmakat oko­zott, s ez már akár nyelvé­szeti vita is lehetne, de el­gondolkodtató, miféle bá­torság vagy botorság kell ahhoz, hogy a nemzetközi biztonságot elutasítsák a balkáni lőporoshordón. Zsigovits Edit Kilencszáz medicina Dráguló gyógyszerek Több mint 900 külföldi pati­kaszer 28,8 százalékkal drágul április 1-jétől. A gyógyszer­nagykereskedők a vámpótlékkal és a forintleértékeléssel meg­egyező arányban emelték árai­kat. Ezt a lépést az Egészségbiz­tosítási Pénztárral is egyeztették, a biztosító azonban csak az alap­listán szereplő 263 patikaszer árváltozását tudja átvállalni. Ezért a 100,95, illetve 90 száza­lékban támogatott, alaplistás im­port gyógyszerek ára nem emel­kedik, a többi importtermék vi­szont drágább lesz, így a külföl­di antibiotikumok is. Ezeknél az ár 60, illetve 30 százaléka he­lyett 88,8, illetve 58,8 százalékát kell kifizetni a patikákban - je­lenti az MTI. Kökény Mihály a szociális szigorításokról Jövőre megadóztatják a családi pótlékot? (Munkatársunktól) A Népjóléti Minisztérium előrelépésnek tartja, hogy a csa­ládtámogatások igénylésénél nem lesz szükség jövedelemiga­zolásra, és a hivatalok nem kap­nak mérlegelési jogkört. A csü­törtöki kormányszóvivői tájé­koztatón ismertetett­­feltételek teljesülése esetén minden család megkapja a tám­­ogatásokat — mondotta Kökény Mihály, a tár­ca politikai államtitkára pénteki sajtótájékoztatóján. Az ellenőr­zés utólagos és szúrópróbaszerű lesz. A kormány nem vetette el annak lehetőségét, hogy esetleg már 1996-tól megadóztassák a családi pótlékot. Az önkor­mányzatok kilencmilliárd forint támogatást kapnak, ezek fel­­használását konkrét feladatok­hoz kötik majd. Az összeg egy részét a gyermekintézmények fejlesztésére és a munkanélküli­ek közhasznú foglalkozta­tás­ára kell fordítani. A csomag előnyeként fogal­mazta meg az államtitkár azt is, hogy semmilyen intézkedés nem érinti közvetlenül a nyugdíjaso­kat. Cáfolta azt a lapértesülést, miszerint a betegszállításért, a fogorvosi szolgáltatásokért, va­lamint a szanatóriumi ellátásért egyes esetekben fizetendő téríté­si díjat a kormány elvonná az egészségügytől. Sőt, elképzelhe­tő, hogy az egészségbiztosítás, a vámpótlékból visszatérítést kap a megnövekedett gyógyszerki­adások ellentételezésére. A kabinet megszorító cso­magján apró változtatások még elképzelhetők az érdekegyezte­tés során - mondta. A gyes oda­ítélésénél méltányossági esetek is lesznek, egyetemi hallgatók is megkaphatják, és az apák is igénybe vehetik. A gyermek másfél éves korától a gyesen lé­vő kereső tevékenységet is foly­tathat (Folytatás az 5. oldalon) Módosították a kormányrendeletet Kevesebben kaphatnak lakásépítési támogatást (Munkatársunktól) . Lapunk információi szerint a csütörtöki kormányülésen je­lentős mértékben módosították a lakásépítési kedvezményt. A támogatást ezentúl jóval keve­sebben vehetik igénybe. Nem hivatalos forrásból megtudtuk, hogy a módosított kormány­­rendelet a Magyar Közlönyben való megjelenést követő nyol­cadik napon lép hatályba. Ed­dig az időpontig a lakásépítési támogatás változatlan feltéte­lekkel vehető igénybe. A Magyar Közlöny március 22-i számában egyébként már megjelent az a kormányhatáro­­z­­at, amely a lakásépítési támo­gatásokat érintő, várható intéz­kedéseket tartalmazza. Ez azon­ban még nem jelentette a ked­vezmény mértékét jelentősen megemelő, november 7-én ha­tályba lépett kormányrendelet módosítását, csupán arról szól, hogy a támogatást milyen mó­don tervezi szűkíteni a kormány. E határozat szerint a lakásépíté­si kedvezmény átalakításával el kell érni, hogy a költségvetés terhe ebben az évben egyhar­­madával csökkenjen. Konkrétan megfogalmazta, hogy aki egy­szer már igénybe vette - az ak­kor még igen csekély összegű és szociálpolitikai támogatás­nak nevezett - a kedvezményt, az újabb lakás építésénél vagy vásárlásánál ugyanazokra a gyermekekre a különbözetét ne kapja meg. Ugyancsak tartalmazza a Magyar Közlöny, hogy a mél­tányolható lakásigény mértékét csökkenteni kell, s a kedvez­mény igénybevételét meghatá­rozott családi jövedelemszint felett meg kell szüntetni. (Folytatás a 11. oldalon) ­ Felújítják a 2-es villamos pályáját Mától torlódásokra kell számítani (Munkatársunktól) Szombaton kezdődik és szeptember 30-ig tart a 2-es vil­lamos belvárosi pályájának re­konstrukciója, a viadukt szerke­zetének megerősítése. A mun­kálatok idején az Erzsébet-híd és a Jászai Mari tér között a vil­lamosközlekedés szünetel. A Dunához közeli szakaszon azonban autóbuszpótlókat indít a BKV. A 2-es villamos többi szakaszán változatlanul meg­marad a villamosforgalom. Na­gyobb torlódásokra kell számí­tani a rakparton is, ahol a Belvá­ros felé eső részen egy forgalmi sávot lezárnak. Minderről a fő­polgármester számolt be pénte­ki sajtótájékoztatóján, ahol az is elhangzott: a felújítás költségét a főváros állja, s több mint 600 millió forintba kerül majd. (Folytatás a 6. oldalon) A felújítás előtti utolsó útjára indult a 2-es villamos... Weber Lajos felvétele MSZOSZ Még dolgoznak az ellencsomagon (Munkatársunktól) A jövő hét elején kívánja nyilvánosságra hozni az MSZOSZ azt a javaslatot, ame­lyet a kormány március 12-i csomagjához kapcsolódóan dolgoznak ki - tudtuk, meg Bálint Attila szóvivőtől. „Részleteket azért nem kívá­nunk előtárni, mert az elmúlt hetekben jó néhány példa akadt arra, hogy tervezett in­tézkedéseket a sajtóból hama­rabb ismert meg a közvéle­mény, mint azt végiggondolták volna. Az MSZOSZ nem szeret­ne ebbe a hibába esni, tartozik akkora felelősséggel, hogy ne keltsen felesleges várakozáso­kat" - hangsúlyozta a szóvivő. (Folytatás az 5. oldalon) Zavartalan a vasúti közlekedés • Nincs egyezség a MÁV-nál (Munkatársunktól) Nem vezettek eredményre a tegnapi tárgyalások a MÁV Rt. vezetése és a vasutas szak­­szervezetek között a kollektív szerződésről annak ellenére, hogy a szakszervezetek az ülést megelőzően sztrájkot he­lyeztek kilátásba. Mivel ma nulla órától a MÁV-nál nincs kollektív szer­ződés - a régi ettől az időpont­tól hatályát veszette -, tegnap valamennyi vasutas dolgozó­nak, mintegy 72 ezer embernek névre szólóan vezérigazgatói utasítást juttattak el. A MÁV tájékoztatási irodájának közle­ménye szerint ez azokat az in­tézkedéseket tartalmazza, ame­lyek munkáltatói oldalról lehe­tővé teszik a vasúti közlekedés zavartalan fenntartását. Lapunk érdeklődésére Pan­­csovay Katalin, a tájékoztatási iroda munkatársa elmondta: az utasítás szétküldésével azt sze­retné elérni a MÁV vezetése, hogy a vasutasok megnyugod­janak. (Folytatásall. oldalon) Tíz párt a kaposvári Hyde Parkban Próbaválasztás kampánycsend nélkül (Munkatársunktól) A január 18-án közétett já­tékszabályok és a már korábban ismertté vált program alapján tíz párt vesz részt a május 7-i kaposvári próbaválasztáson - jelentette be pénteken a somo­gyi megyeszékhelyen tartott sajtótájékoztatón Sándor Péter politológus, a Próbavoks Egye­sület által kezdeményezett ren­dezvény menedzsere. A parla­menti pártok mellett a MIÉP, a Munkáspárt, az Agrárszövetség és a Köztársaság Párt vezetői is jelezték részvételi szándékukat, sőt a kampánycsend nélküli esemény előtt az ellenzéki pár­tok első számú vezetői is meg­jelennek majd Kaposvárott. A politikai show keretében sorra kerülő - a magyar válasz­tási rendszerben mind ez ideig egyedülálló - esemény iránt to­vábbra is az ellenzék mutat na­gyobb érdeklődést, amit az is tanúsít, hogy miközben a sajtó­­tájékoztatón megjelent megyei pártelnökök közül a MIÉP-es, az MDF-es, a munkáspárti és a KNDP-s pártja első számú or­szágos vezetőjének részvételé­ről adott tájékoztatást, az MSZP és az SZDSZ Somogy megyei vezetői név szerint nem említették, ki képviseli pártjaikat a kampány, illetve a Pártok órája című rendezvény során. (Folytatás az 5. oldalon)

Next

/
Thumbnails
Contents