Magyar Nemzet, 1995. május (58. évfolyam, 101-126. szám)

1995-05-02 / 101. szám

Nikolits István a titkosszolgálatokról 9. oldal Újrakörzetesedő falvak? 10. oldal 19,50 Ft Közelkép: Lesz-e médiatörvény? ?. «Mai HM Nemzet­i Hazánk — mérlegen 12. oldal Merre megy Magyarország? 13. oldal ALAPÍTOTTA: PETHŐ SÁNDOR KEDD, 1995. május 2. LVId­. évfolyam, 101. szám Felvonulók követelték. „Iskolát, kenyeret, munkát99 Tízezer pedagógus tüntetett a Parlament előtt (Munkatársunktól) A zuhogó eső ellenére hét­­nyolcezer ember gyülekezett a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) meghirdette tüntetésre tegnap a budapesti Roosevelt té­ren. „Nem tudjuk, nem is akar­juk elfogadni azt a jövőképet, amelyet a kormány tárt elénk március 12-én. Most dől el, hogy az út Nyugatra vagy Albá­niába vezet” - hangoztatta Sári Lajos, a PSZ elnöke. Tóth Attila fizikus, a Tudományos Dolgo­zók Szakszervezete elnökségi tagja arról beszélt: az új, magát szocialistának valló vezetés sza­kított a hagyományokkal, május elsején nem kell felvonulás és milliók támogatása, ezentúl a bérből és fizetésből élőknek „csak” fizetniük kell. Ezután a tüntetők a Kossuth tér felé vo­nultak, ahol - időközben a nap is kisütött - igen sokan csatlakoz­tak hozzájuk, így a Parlament előtt már tízezer fős tömeg hall­gatta a szakszervezeti vezetőket iskolát, kenyeret, munkát,­" és J ki teszi ha mi is megBOK­­ROSodunk?" feliratú táblát tart­va. Felolvasták Kuncze Gábor levelét, amelyet március 31-én át az ország összes polgármes­terének. (Folytatás az 5. oldalon) Egy szűk pénzügyi lobby szabályos támadást indított a családok és a közalkalmazottak ellen­­ – hangzott el a demonstráción Havran Zoltán felvétele Kaposvárott a pártok már kampányolnak Indul a próbavoks Megkezdődött a politikai kampány az ország első, ka­posvári próbaválasztására. A szavazólapra kerülési sorso­láson az első helyet a kisgaz­dapárt nyerte, a második hely a Munkáspárté lett, így ők vezetik a hat parlamenti és négy parlamenten kívüli párt kaposvári erőpróbájának lis­táját. A helyi politizálás felmé­résévé válható somogyi kísér­letről részletek a 6. oldalon. A japán külügyminiszter Budapesten Tokió támogatja a stabilizációs lépéseket (Munkatársunktól) .Egyetértettünk abban, hogy kapcsolataink kiválóak, és azo­kat semmilyen probléma nem terheli.” Ezt hangsúlyozta Ko­vács László külügyminiszter ja­pán kollégájával, Kono Johei-jel folytatott vasárnap délutáni ta­lálkozója után. A japán diplo­mácia vezetőjét - aki egyben a kormány miniszterelnök-helyet­tese és tizenegy éve a Japán-Ma­gyar Baráti Társaság elnöke - hétfőn délelőtt fogadta Horn Gyula miniszterelnök is. Buda­pesti látogatása során a kétolda­lú programokon kívül Kono Jo­­hei találkozott a jugoszláv és a macedón külügyminiszterrel. A magyar külügyminiszter elmondta, hogy szó esett Horn Gyula tervezett japáni látogatá­sáról, amely kölcsönös értékelés szerint hozzájárulhat a kapcso­latok további erősödéséhez. A miniszterelnöki vizit időpontjá­ról még nem jött létre megálla­podás, de arra előreláthatólag az ősz folyamán kerül sor. (Folytatás a 3. oldalon) Ís ünnep(telen) nap Bár május elsejét piros betűvel írták a naptárba és munkaszüneti nap is, ün­nepnek idén nem volt ne­vezhető. A majálisokon in­kább csak lézengtek az em­berek, s a pedagógusok tüntetését viszont az elein­te zuhogó eső sem tudta el­mosni. Sok vidéki egyéb­ként azért nem vonult fel, mert egyszerűen nem volt pénzük az utazásra, mások eljöttek, de a tudósító kér­désére féltek válaszolni. A pedagógusok ugyan köztudomásúan jámbor, gyerekszerető, béketűrő „népek”, de ha egyszer ők is megBOKROSodnak, aho­gyan egyik transzparensük hirdette, vajon mi lesz? Egy budapesti, nyugdíjkor­határhoz közeledő tanárnő a fülem hallatára szólított meg a közalkalmazottak tüntetésén egy szakszerve­zeti vezetőt, és kijelentet­te, szégyelli, hogy olyan művelődési minisztere van, amilyen... Nem túlságosan biztató jelek ezek. Az emberek ugyanis mást sem hallanak évtize­dek óta, hogy most még egy kicsit — értsd: néhány évet — össze kell húzni a nadrágszíjat, és majd a kö­zös áldozatvállalás nyomán utolérjük a művelt Nyuga­tot. Ezt azonban ma már nehéz elfogadni, hiszen az érintettek hosszú évek óta ezt csinálják, az eredmény azonban sehol. Mára már az is nyilvánvaló, a „közös” áldozatvállalás kizárólag a látható és így könnyűszer­rel megadóztatható jöve­delmek további megcsapo­lásából áll. Erősen kérdé­sessé vált az is, ha a stabili­zációs csomag maradékta­lanul megvalósul, vajon van-e értelme, egyáltalán eléri-e célját. Minden attól függ per­sze, mi a cél. Ha az, hogy közepesen vagy még gyen­gébben képzett, állása elveszítésétől félő és így mindenbe belenyugvó tö­megmunkaerőt biztosít­sunk az egységes Európá­nak, akkor jó a program. Ha azonban azt szeret­nénk, hogy emelt fővel, szellemi tőkénknek megfe­lelően, európaiként éljünk itt, akkor jó néhány módo­sításra szükség lesz. Amennyiben így alakul, talán ismét a munka ünne­pe lehet jövő május elseje. Török Katalin Tankönyvek a máglyán Csángóviszály Moldvában BUKAREST­­ Formailag „meglepetésszerűen”, valójában előreláthatóan következett be az a szinte komoly tettlegességig menő összetűzés, melynek szen­vedő, illetve cselekvő alanyai egyazon népcsoport képviselői: a moldovai csángóké. Az Er­délybe visszaszármazott mold­vai csángók képviselőinek kez­deményezésére létrehozott Moldvai Magyar Csángók Szö­vetsége (amely az RMDSZ tag­­szervezete) április 29-én, szom­baton küldöttgyűlést hirdetett a Bakótól 20 kilométerre fekvő Rézse pékségében. Céljuk az volt, hogy az RMDSZ országos vezetői jelenlétében döntsenek a moldvai csángó magyarok anyanyelven folyó kulturális, il­letve oktatási igényeiről. (Folytatás a 2. oldalon). Nincs esély a boszniai tűzszünet meghosszabbítására Horvát offenzíva a krajinai szerbek ellen HÍRÖSSZEFOGLALÓNK Kevés esély van arra, hogy valamilyen formában sor kerülhet a hétfő délben le­járt boszniai tűzszünet meghosszabbítására. A dél­szláv térségben több fron­ton kiújultak a harcok. A tűzszünet végét közvetve beismerte Akasi Jaszusi, az ENSZ-főtitkár délszláv ügyekben illetékes külön­­megbízottja is. Ezzel szinte egy időben he­ves harcok törtek ki a nyugat­szlavóniai Pakrac környékén, ahol a horvát hadsereg általános offenzívát indított a krajinai szerb állások ellen. Mate Gra­­nic horvát külügyminiszter hét­fő délelőtt fogadta a Zágrábban akkreditált vezető beosztású külföldi diplomatákat, és közöl­te velük: a horvátok azért indí­tottak hétfő hajnalban korláto­zott akciót a Belgrádot és Zág­rábot összekötő autópálya nyu­gat-szlavóniai szakasza ellen, hogy megakadályozzák a meg­szállt területeken élő szerbek újabb terrorista akcióit. Granic ugyanakkor azt állította: a táma­dás nem jelenti azt, hogy Zág­ráb katonai eszközökkel kívánja rendezni a krajinai válságot A Horvát Köztársaság semmikép­pen sem mondott le azon szán­dékáról, hogy politikai eszkö­zökkel csatolja vissza a szerb megszállás alatt lévő krajinai te­rületeket, ám nem hajlandó el­tűrni, hogy a szerbek meg­sértsék az érvényben lévő fon­tos szerződéseket — mondta Granic a külföldi diplomaták­nak. Ugyanakkor hozzátette: Zágráb felszólította a szerb nemzetiségi horvát polgárokat, hogy kapcsolódjanak be a Hor­vát Köztársaság életébe, mivel Zágráb megadja a szerbségnek az alkotmány által szavatolt ki­sebbségi és polgári jogokat. Az ENSZ-kéksisakosok jelentése szerint a krajinai szerbek ellen­őrzése alatt lévő Nyugat-Szla­­vónia ellen indított horvát of­fenzíva során mindkét fél szá­mos katonát veszthet. A krajinai szerb államfő azt állította, hogy a horvátok hazug és alaptalan vádak alapján in­dítottak támadást. A krajinai szerb főparancsnokság bejelen­tette, hogy részleges mozgósí­tást rendelt el a horvát támadás visszaverése érdekében. A Szerb Radikális Párt tiltakozott a „fasiszta Tudjman-rezsim” támadása ellen, és azt követelte, hogy Szerbia azonnal nyújtson humanitárius és katonai segít­séget a krajinai szerbeknek. (Folytatás a 3. oldalon) A Fidesz elnöke ismét Orbán Viktor A kongresszus a kormányváltás programját fogalmazta meg (Munkatársunktól) A Fidesz Vn., tisztújító, programalkotó kongresz­­szusán 252 igen, 11 nem és 20 érvénytelen szava­zattal ismét Orbán Vik­tort választották a párt elnökévé. Az elnökségbe Wachsler Tamás helyett Németh Zsolt került, s a küldöttek nagy több­séggel elfogadták a kong­resszus A polgári Magyaror­szágért címet viselő dokumen­tumát, amely kimondja, hogy a Fidesz szabadelvű párt, a szo­ciális felelősség pártja, amely magáénak vall hagyományos közösségi értékeket, s a polgári Magyarország megteremtésé­nek programját hirdeti. A párt új neve: Fidesz-Magyar Polgá­ri Párt. „Ha nagyon gyenge telje­sítményt nyújtottam volna az elmúlt fél évben, akkor biztos, hogy több elnökjelölt lenne” - mondta Orbán Viktor elnöki kortesbeszédében, miután a küldöttek által jelölt Szájer Jó­zsef, Áder János és Wachsler Tamás nem vállalta az elnöki jelölést. Beszédében úgy vélte, hogy a Fidesz elnökének szere­pe az elkövetkezendő időszak­ban közel sem lesz olyan fon­tos, mint az elfogadott prog­ramnyyatkozat, amelynek meg­alkotásával a Fidesz elfoglalta azt a helyet a magyar politikai palettán, amely megfelel eddi­gi múltjának, értékeinek és esz­ményeinek, s amely a minden­kori elnök politikai meggyő­ződésénél, szándékainál biz­tosabb iránytűje lesz a Fi­desznek. A kormány munkáját érté­kelve Orbán Viktor elmondta: ez a 72 százalékos kormány­­koalíció olyan, mint egy szu­­móbirkózó: sok háj, kevés izom. „Még a fejüket is bedug­ták a húsosfazékba, aztán cso­dálkoztak, hogy az emberek csak a feneküket látják. Ezt hív­ják ők emberarcú kapitaliz­musnak. ” A pártelnök szerint elképzelhető, hogy a hat parla­menti párt nem lesz elég erős a jelenlegi válság kezelésére. „Meggyőződésem - mondta -, hogy Magyarország csak ab­ban az esetben tudja elkerülni a tartós kormányozatlanságot, ha kialakul egy erős, kormány­képes balközép és jobbközép váltógazdálkodása." Az ellen­zéki pártok közti együttműkö­dés mindenekelőtt az ország érdeke - hangsúlyozta. A pol­gári szövetség gondolata nem került le a napirendről, s ő to­vábbra is személyes elkötele­zettséget érez az ügy iránt. A kisgazdákkal való együttmű­ködésről elmondta, hogy az he­lyi szinten elképzelhető, elnöki szinten azonban nem. Orbán Viktor szerint nem igaz, hogy az országnak csak egy elitje lenne; mint mondta, erre a Fi­desz generációja a legfőbb bi­zonyíték. A pártelnök szerint a szo­­ciálliberálisok két éven ke­resztül azzal kürtölték tele a világsajtót, hogy a jelenlegi ellenzéki pártok mucsai, na­cionalista, antiszemita nézete­ket vallanak. (Folytatás a 4. oldalon) Mától életbe lép a lakásépítési támogatás módosítása Visszatérnek a hetvenes évek normatívái? (Munkatársunktól) Mától lép hatályba az a kormányrendelet-módosítás, amely több szempontból is megszigorítja a tavaly novem­berben jelentősen megemelt lakásépítési támogatás igény­­bevételének feltételeit. A szo­ciálpolitikai kedvezmény mér­téke ugyan változatlan marad, de amellett, hogy csökkentet­ték a jogosultak körét, a jövő­ben csak kevesebb szobaszá­mú és kisebb építési költségű lakás építéséhez vagy megvá­sárlásához vehető igénybe a támogatás. Lapunk megkérdezte há­rom, az ország különböző vidékein tevékenykedő ingat­lanforgalmi szakember véle­ményét arról: vajon a módosí­tott feltételek mellett hogyan lehet új lakást kapni vagy épí­teni a hazai ingatlanpiacon. (Folytatás all. oldalon) Vége az üzemegészségügynek? Júliustól fizetni kell a fogorvosnál (Munkatársunktól) Július elsejétől válik érez­hetővé a biztosítottak szá­mára az egészségügyben a kormány által március 12-én javasolt csomag. Az egészségbiztosítás költ­ségvetését 197 milliárdról 190-re csökkentő intézke­dés következtében koráb­ban ingyenes szolgáltatá­sokért fizetni kell majd. A fogászati ellátások a 18 éven felüli és a nyugdíjkor alatti biztosítottak számára té­rítéskötelesek lesznek­­ a sür­gősségi beavatkozások kivéte­lével. A kormány tervei szerint valamennyi önkormányzati tu­lajdonú fogorvosi rendelőt funkcionálisan privatizálnak hat-nyolc hónap alatt. Ez azt jelenti, hogy a háziorvosi ellá­táshoz hasonlóan a rendelők és a berendezések az önkor­mányzat kezében marad­nának, és az orvos bérelné tő­lük, kötelezettséget vállalva a lakosság ellátására. (Folytatás az 5. oldalon)

Next