Magyar Nemzet, 1995. szeptember (58. évfolyam, 205-230. szám)

1995-09-01 / 205. szám

Tüntetés két kórházért 4. oldal Sok az eladó lakás • M­ü Ingatlanpiaci összeállítás a 8. oldalon Mi lesz a koalíció sorsa? Interjú Vitányi Ivánnal és Bauer Tamással a 7. oldalon MM Nemzet Ára: 19,50 Ft Magyar Árutőzsde melléklettel ALAPÍTOTTA: PETSIG SÁNDOR PÉNTEK, 1­995/ize)Uenil/w?t . lATIl. ev(i)lyaut^,105. ,szinti A félelem kelti az ábrándozást Beszélgetés Lakatos Menyhérttel a 10. oldalon Visszakapja a Malév a moszkvai irodáját 16. oldal Titkos szerb egyezkedés Milosevics h­anyzasával A NATO-műveletek még nem értek véget ÚJVIDÉK - A NATO har­cigépei csütörtökön is berepülé­seket végeztek Boszniába, s újabb támadásokat­­is végrehaj­tottak. A boszniai szerb rádió Pale elleni újabb akcióról adott hírt A NATO szóvivője közöl­te, hogy a boszniai szerbektől függ a megtorló akciók befeje­zése. A repülők egyúttal a szer­dai támadások eredményeit tér­képezték fel, újabb célpontokat mértek be, s közben igyekeztek felderíteni a szerdán lelőtt Mi­­rage pilótáinak hollétét. (A NA­TO csak egy gép elvesztését erősítette meg, a szerbek pedig három letövéséről adtak hírt.) A Mirage-t egyébként vállról in­dítható rakétával találták el. A két pilóta sikeresen katapultált, s valószínűleg nem esett a szerbek fogságába, hamarosan akciót in­dítanak kimentésükért. Közben a NATO-nál hangoztatják, hogy a hadműveletek még nem értek véget. Befejezésükre akkor ke­rül sor, ha a szerbek abbahagy­ják a védett övezetek elleni tá­madásokat, mondta szinte egy­behangzóan Leighton Smith ten­gernagy, a NATO déli szárnyá­nak a parancsnoka és Akasi Ja­­szusi világszervezeti főmegbí­zott. (Folytatás a 3. oldalon) Az ENSZ gyors reagálású erői Szarajevó megvédésére készülnek (MTI külföldi képszolgálat­i AP) A Videoton példájára ipari park lesz Miskolcon is (Munkatársunktól) A Videoton ipari park pél­dáját követve, sikeres módsze­reit hasznosítva rövidesen Mis­kolcon is ipari parkot kívánnak létesíteni az Észak-magyaror­szági Gyáriparosok Szövetsé­gének (ÉGYSZ) és a Miskolci Egyetemnek a kezdeményezé­sére. A koncepció körvonala­zása és az együttműködés fel­tételeinek megbeszélése végett a napokban Székesfehérváron tanácskozást tartottak. (Folytatás a 9. oldalon) A külügyi szóvivő nyilatkozata a román javaslatról Magyarország a jószomszédság híve Érdeklődéssel fogadtuk a román vezetés legutóbbi meg­nyilatkozásait, üdvözöljük a történelmi megbékélésre irá­nyuló szándékot - hangoztatta Szentiványi Gábor, a Külügy­minisztérium szóvivője. Az AIT-nek nyilatkozva Szentiványi emlékezzet rá: ezt már 1989 decembere óta java­soljuk abból a meggyőződésből kiindulva, hogy csak a normali­­zált, jószomszédi viszonyon ala­puló együttműködés vezethet el a közös cél eléréséhez, csatlako­zásunkhoz az euroatlanti integ­rációs szervezetekhez, térsé­günk és Európa stabilitásának, biztonságának erősítéséhez. (Folytatás a 2. oldalon) Iskolafélsz Nem akármilyen tan­évet kezd a magyar közok­tatás: úgy kell hozzálátnia a tartalmi megújuláshoz, hogy az anyagi forrásokról semmi biztosat nem tud. Van ugyan modernizációs közalapítvány, elhangza­nak ígéretek, de közben is­kolákat zárnak be, pedagó­gusokat bocsátanak el. Bi­zonytalan az iskolafenntar­tó, hogy győzi-e a költsége­ket, bizonytalan a pedagó­gus, hogy maradhat-e, és bizonytalan a szülő, jó helyre íratta-e gyerekét. Azt már pontosan tudja, hogy szó sincs ingyenes közoktatásról, hiszen a tanévkezdés költségeit egy átlagfizetésből lehetetlen előteremteni, de legalább abban reménykedik, hogy a gyerek majd többre viszi, mint ő, így az anyagi áldo­zat megtérni. Szeretné, ha a béke szigete lenne az is­kola, ahol mindazt meg­kapja a diák, amit otthon nem kaphat meg, mert haj­szolni kell a pénzt, hogy talpon maradjon a család. A pedagógus is nyugalmat szeretne, de anyagi gon­doktól űzötten, esetleg sztrájkra készülődve aligha tud önfeledten örülni tanít­ványainak. Az iskola körüli feszült­ségek azokat is nyugtalanít­ják, akik közvetve nem érintettek a tanévkezdés­ben. Senkinek sem mind­egy, milyen nemzedék nő fel, végtére is bárkit elta­lálhat egy unalomból, cél­talanul elhajított kő vas­úton, autóbuszon, nyár ut­cán. Az elmúlt nyár hát­­borzongató figyelmezteté­se volt ez. Számolnunk kell azzal, hogy a kő sok min­denné átlényegülhet, és nem csak a fizikai létet fe­nyegetheti. Ilyen körülmé­nyek között, ilyen légkör­ben fokozott felelősség há­rul a családi nevelést is vál­lalni kényszerülő iskolára. Márpedig ha várunk vala­mit, azért adni is kell: nyu­galmat, biztonságot. A közoktatás sokat em­legetett prioritása üres szó­lam, ha a pedagógus félve megy be az iskolába, ha a szülőnek attól kell félnie, hogy a gyerek iskoláját be­zárják. A félsz ugyanis ra­gadós, előbb-utóbb a gye­rek is szorongani kezd. Hiába a legjobb pedagógiai program, a legkorszerűbb tankönyv, ha a tanítók, tanárok közérzetén nem si­kerül sürgősen változtatni. Osztovits Ágnes Megszűnik a nullakulcsos adósáv Jövőre megállhat az ország külső eladósodása A kormány tegnapi ülé­sén döntött arról, hogy a jövő évi költségvetést mi­lyen sarokszámokkal és belső szerkezettel kívánja az Országgyűlés elé ter­jeszteni, tehát az ország­nak van a kormány által támogatott egységes költ­ségvetési javaslata - je­lentette be Bokros Lajos pénzügyminiszter a teg­napi kormányülést köve­tő sajtótájékoztatón. A kabinet ismételten leszö­gezte: szilárdan kitart a gazda­sági stabilizációs program foly­tatása mellett, amelynek pozitív hatásai már jelentkeznek a ma­gyar gazdaságban. A pénzügy­­miniszter számokkal támasztot­ta alá a kormány optimizmusát: míg a folyó fizetési mérleg­hiány az első negyedévben 1,4 milliárd dollár volt, addig ez a második fél évben 625 millió dollárra mérséklődött, s egész évre számolva a hiány alig ha­ladja majd meg a hárommillárd dollárt. A stabilizációs intézke­dések a központi költségvetésre és az államháztartásra is hatot­tak: míg az első negyedévben a központi költségvetésben 146 milliárdos deficit keletkezett, addig az év első nyolc hónapjá­ban a központi költségvetés hiá­nya összesen mintegy 206 mil­liárd forint volt. Ennek alapján a kormány úgy számolja, hogy a pótköltségvetés irányszámain belül marad a hiány mértéke. Mint megtudtuk, kedvezően alakul az infláció mértéke is, ez év végére 28-29 százalék prog­nosztizálható. Bokros Lajos a sajtótájékoztatón kijelentette: a kabinetnek meggyőződése, hogy ennek a szigorú, takarékoskodó és egyensúlyőrző gazdaságpoli­tikának nincs alternatívája, ezért a kormány a jövő évi költségve­tésben tovább folytatja a stabili­zációs program megvalósítását. Ennek jegyében az államháztar­tás összevont hiánya 1996-ban nem haladhatja meg a bruttó ha­zai termék négy százalékát A tervezet szerint a központi költ­ségvetés hiánya mintegy 220 milliárd forint, a társadalombiz­tosítási alapok deficitje maxi­mum 17 milliárd, a decentrali­zált alapok hiánya 13 milliárd, míg a helyi önkormányzati szek­tor összevont költségvetése hétmilliárdos hiányt mutathat (Folytatás az 5. oldalon) Koalíciós szakítópróba Ma ismét egyeztetés (Munkatársunktól) Ma a szabad demokraták Mérleg utcai szélkházában foly­tatódik az MSZP és az SZDSZ delegációinak tárgyalása a koa­lícióban kibontakozott nézetel­térés feloldására. A szerdai megbeszélésen a szabad de­mokraták ismertették elképzelé­seiket a kormányzati munka át­alakításáról. Előzőleg Horn Gyula tett javaslatot a kormány kibővítésére, amit az SZDSZ ultimátumnak minősített. Egymás mellé téve a koalí­ciós felek indítványát, úgy tű­nik, a mai megbeszélésen vala­melyik félnek jelentős enged­ményt kell tennie a kompro­misszum érdekében. A kor­mányfő elképzelése szerint ugyanis az Ipari és Kereskedel­mi Minisztérium szétválasztá­sa után két tárca jönne létre: a Gazdasági Minisztérium, vala­mint a Kereskedelmi Miniszté­rium. Ezzel szemben az SZDSZ azt javasolja, hogy az Ipari és Kereskedelmi Minisz­térium ágazati feladatai mellett foglalkozzon a jelentős projek­tek összehangolásával is. Az SZDSZ nem ellenzi, hogy a tárca neve Gazdasági Miniszté­riumra változzék. Horn Gyula javasolja, hogy a Miniszterelnöki Hivatal ve­zetője, Kiss Elemér tárca nél­küli miniszterként lássa el a tárcák közötti koordináció fel­adatát. (Folytatás az 5. oldalon) Csökkenő támogatás Ellátatlan fogászati betegek? (Munkatársunktól) A falusi lakosság egy része kiszorulhat a fogorvosi ellátás­ból, mert a városi önkormány­zati rendelők több helyütt csak saját településük polgárait lát­ják el. Szeptember 1-jétől ugyanis drasztikusan csökken a rendelők társadalombiztosítási támogatása, így a rendelők fenntartásához az önkormány­zatoknak is­­hozzá kell járul­niuk, s nem hajlandóak állni más települések polgárainak kezelési költségeit. (Folytatásai, oldalon) Feketegazdaság ellen adócsökkentést A vagyonarányos közteherviselés a cél A vagyoni típusú adózta­tás megvalósítása és a va­gyonnyilatkozati kötele­zettség bevezetése mellett foglalt állást a gazdaságvé­­delmi koordinációs bizott­ság szerdai ülésén, amely­ről csütörtökön táj adóztat­ták a sajtó képviselői. A feketegazdaság elleni ha­tékonyabb fellépés érdekében a bizottság javasolta továbbá, az APEH és a VPOP közigazgatá­si nyomozati jogkörének széle­sítését, valamint az adótitok je­lenlegi szabályozásának oldá­sát jelenti az MTI. Ezzel össze­függésben indokoltnak tartják az adó- és vámhivatalnokok személyes, érdekeltségi rend­szerének megteremtését is. A készpénzforgalom korlátozása, és az ezt helyettesítő megoldá­sok előnyben részesítése a bi­zottság véleménye szerint szin­tén korlátot szabhat a fekete­­gazdaságnak. Bencze József helyettes ál­lamtitkár, a koordinációs bi­zottság elnöke a sajtótájékozta­tón hangsúlyozta: az alkot­mány deklarálja ugyan a va­­gyonarányos közteherviselést, de a jelenlegi szabályozás ezt nem valósítja meg. A társada­lom erőteljes vagyoni polarizá­ciója egyre inkább szükségessé teszi a vagyon-, illetve ingat­lanadóztatás megteremtését. Ennek előfeltétele a hiteles in­gatlannyilvántartás, valamint az egységes elveken alapuló ingatlanértékelés megalkotása, amelyben fontos szerep juthat­na az önkormányzatokra. A gazdaságvédelmi bizott­ság szerint szükség van a feke­tegazdaság legalizálását mo­tiváló adórendszer mielőbbi megteremtésére. (Folytatás a 9. oldalon) ­ holnapi 32 oldalas Magyar Nemzetből­­ Interjú Gál Zoltánnal Beszélgetés . Giczy Györggyel Tabajdi Csaba a vajdasági betelepítésekről Mi lesz veled, magyar kultúra? Bevallani a múltat Konszenzus a demokráciában Pártok , karmesterek nélkül Használ-e vagy árt a Valutaalap? Őrjárat a déli határszélen Károlyi gróf­j a vagyonát szeretné Három övezet Többe kerül a parkolás Elvileg szeptember elsejétől a Fővárosi Közgyűlés döntése ér­telmében már az új parkolási dí­jak vanak érvényben. Azonban a Fővárosi Önkormányzat közle­kedési ügyosztályának vezetője a főpolgármesteri kabinetnek azt javasolta, ne vessék ki rögvest a legmagasabb parkolási díjakat, hanem fokozatosan emeljenek az árakon. (Folytatás a 16. oldalon) Mától drágább a villany és a gáz Emelkedik mától a villany­áram és a földgáz ára, mindkét energiahordozó esetében nyolc százalékkal. Az áremelésre a kormány döntése értelmében kerül sor, célja az, hogy a költ­ségarányos árak fokozatos­­ki­alakításával csökkenjen az energiaszolgáltató vállalatok vesztesége. A Magyar Villamos Művek Rt.-től kapott adatok szerint az új díjszabás alapján a nappali fogyasztás tarifája évi 600 kilo­­wattig,hét forint, plusz az ener­giahordozókat terhelő, 12 száza­lékos áfa, tehát összesen hét fo­rint 84 fillér kilowattóránként. Hatszáz és 3600 kilowattóra kö­zötti éves fogyasztási kategóriá­ban kilenc forint 20 fillért, plusz áfát, vagyis tíz forint 30 fillért kell fizetni egy kilowattért. (Folytatás­ai9,­0 siliálom­) wEmmmM A villamos energia éves fogyasztói átlagárának változása 1980-1995

Next

/
Thumbnails
Contents