Magyar Nemzet, 1998. június (61. évfolyam, 127-151. szám)

1998-06-02 / 127. szám

3MÁJV Nemzet Ára: 49 Ft •__________________________________ ALAPÍTOTTA: PETHŐ SÁNDOR___________________________________LXI. 127., 1998. június 2., kedd Egyetemes magyarságünnep Csíksomlyón Pünkösdi szentmise a Vatikánban Negyvenezer hívő előtt mutatta be a pünkösdi ünnepi szentmisét vasárnap I­. János Pál pápa a va­tikáni Szent Péter téren. A mise keretében a katolikus egyházfő - egyszerű püspökként - 14, a vi­lág különböző országaiból érke­zett gyermeket bérmált meg. A pünkösd a Szentlélek le­szállásának ünnepe, s ennek megfelelően a Szentléleknek az egyházban és a világban játszott szerepéről beszélt a pápa. „A Szentlélek hatásának köszönhe­tően az ember teljes mértékben felismeri, hogy nem a testiség rejti lelki természetét, hanem el­lenkezőleg, a lélek ad értelmet a testnek” - mondta. A katolikus egyházfő kitért a vallási mozgal­mak és közösségek pünkösd al­kalmából tartott vatikáni találko­zójára. (Folytatás a 6. oldalon) Negyvenezer hívő köszöntötte II. János Pál pápát a Szent Péter téren mti külföldi képszolgálat-epa ­ Észak-Korea lesz a következő? Pakisztán az újabb robbantás után tárgyalna Miközben Pakisztán tárgyalási készségét bizonygatta, újabb atomrobbantást hajtott végre a hét végén, és kiderült, hogy egy 2000 kilométeres hatótávolsá­gú, atomrobbanófej hordozásá­ra is alkalmas rakéta kifejlesz­tésén dolgozik egyidejűleg. A pakisztáni rakétafejlesztési prog­ram vezetője, Moharik Mand az AFP-nek elmondta, a Shaheen-2 (Sas-2) kódjelzésű rakétával az év végére tervezik az első próba­lövést. Megfigyelők szerint ez az Indiával folytatott fegyverkezési verseny újabb fordulójának kez­detét vetíti előre. (Folytatás a 2. oldalon) Nem kísérletezés „Magyarország túl drága, hogy kísérletezzünk vele.” Ez volt a szocialisták egyik választási jelszava, amelynek igazságtartal­mát senki nem kérdőjelezte meg, a Fidesz sem. A jelek szerint mégis várható, hogy a felelőtlen kísérletezés vádját gyakran a most győztes párt szemére vetik majd, amikor ésszerűsítésekbe kezd, törvényeket módosít, reformokat kezdeményez. Még csak körvonalazódik az új kormány összetétele, nincs egyetlen dön­tésre ráütve a pecsét - csak programok vannak, elképzelések és ígéretek -, de egyesek már rémeket láttatnak. Azt jósolják, hogy az új koalíció a bűnüldözés eredményességét fokozandó meg­nyirbálja majd az emberi jogokat, a menekültügyi kérdésben „bekeményítenek”, az egyházak vagyoni gyarapodásának zöld utat nyitnak és így tovább. Lehet, hogy az új kormány egyes döntései, törvényjavaslatai nem mindenki számára lesznek majd népszerűek, feszültséget is kelthetnek, de lépni muszáj, keresni minden területen a legjobb megoldásokat. Például: könnyíteni kell a válsággal küzdő önkor­mányzatok szociális terhein; stabilizálni a kórházak helyzetét; több támogatást adni a kis- és középvállalkozóknak; finomítani a banki hitelpolitikát, valamint a nyugdíjemelések elveit. S miért lenne felelőtlen és antidemokratikus intézkedés az egészség- és nyugdíjbiztosítási alapokkal való gazdálkodás megreformálása? Senki nem vonhatja kétségbe: társadalmi igények követelik azt is, hogy létesüljön egy családügyi minisztérium, az igazságos közteherviselés pedig azt, hogy kipróbálják a családi adózást. A közélet tisztasága sürgeti, hogy különváljon a politika és a gaz­dasági élet, a választott tisztségviselők, képviselők körében szi­gorítsák az összeférhetetlenségi szabályokat. A kormány azért van, hogy kormányozzon. Vállalva min­den változást, újítás kockázatát. Adjon biztatást ehhez az új kor­mánynak egyik jeles angol politikus szónok intelme: „Annak a kormánynak, amelynek nincs lehetősége a szükséges változáso­kat meghozni, annak nincs lehetősége a fennmaradásra sem.” Keserű Ernő Felvetődött az RMDSZ kormányzati búcsúja Kolozsvári követelések BUKAREST - Váratlan ered­ménnyel zárult az RMDSZ Kolozs megyei küldöttjeinek rendkívüli tanácsülése. A hét vé­gi eszmecsere résztvevői arra a kérdésre vártak választ a jelen lé­vő vezetőktől, Markó Bélától, Tőkés Lászlótól, Takács Csabá­tól -, hogy az RMDSZ országos vezetősége, illetve parlamenti képviselete mit kíván tenni a Bo­lyai Egyetem mihamarabbi újra­indításáért, illetve az anyanyelvű oktatást és a közigazgatási refor­mot szabályzó kormányrendele­tek elfogadtatásáért. Az ülésre azért került sor, mert egy korábbi értekezletre a meghívott vezetők nem érkeztek meg. Az ülésen ki­derült: a kolozsvári magyar egyetemi tanárokat és oktatási szakembereket tömörítő Bolyai Társaság szerint az egyetem szellemi és szakmai erőforrásai biztosítottak, így csak a politikai akaraton múlik az állami pén­zekből működő magyar felsőok­tatási intézmény megnyitása. (Folytatás a 3. oldalon) MSZP: megifjulá­si igény Horn Gyula még nem döntött a megmérettetésről (Munkatársunktól) A párt meg­újulását és mielőbbi tisztújítást sürgettek az MSZP választmá­nyának tagjai a testület szombati tanácskozásán. A Magyar Nem­zet értesülése szerint a felszóla­lásokban megfogalmazódott az is, hogy a kormányzati pozíció elvesztésében közrejátszott: a korrupció lengte körül a pártve­zetés egyes tagjait. Lapunk kérdésére Horn Miklós választmányi tag, a szo­ciáldemokrata társulás egyik vezetője elmondta: az ülésen a választási vereség okaként je­lölte meg a Horn-kormány kés­lekedését hivatalba lépése ele­jén, és az SZDSZ-szel folytatott koalíciós torzsalkodásokat. Vé­leménye szerint a kormány - „miközben kihúzta az országot a gödörből” - politikai hibákat követett el. A kabinet stílusa ar­rogáns volt, túlzottan magabiz­tosan nyilatkoztatta ki vélemé­nyét a pártvezetés. (Folytatás a 3. oldalon) Felmérés a szavazókról és a tévévita hatásáról Kik támogatják a pártokat? A választások eredményének is­meretében érdemes visszapillan­tani arra, kik, hogyan szavaztak; az egyes pártokra szavazóknak milyen volt a kor, iskolai végzett­ség és származás szerinti összeté­tele; milyen kép élt a választókban az egymással szemben álló két ve­zetőről, Horn Gyuláról és Orbán Viktorról, és ez a kép a tv-vita ha­tására miként módosult. A Gallup 41711 interjút ké­szített május 24-én, a választá­sok második fordulójának nap­ján, a választásokon részt vevő polgárok körében. A megkérde­zett információk alapján a mai számban összeállítást adunk közre arról, hogy kik juttatták mandátumhoz az egyes pártokat. Grafikus eszközökkel mutatjuk be, hogy a különböző korcso­portokhoz tartozó, különböző is­kolai végzettségű emberek ho­gyan voksoltak a második fordu­lóban. A címoldalon látható gra­fikon azt mutatja, hogy a külön­böző életkori csoportokhoz tar­tozó emberek a Fidesz-FKGP­­MDF vagy az MSZP-SZDSZ egyéni jelöltjeire szavaztak in­kább. Azt láthatjuk, hogy a Fi­deszt és választási szövetsége­seit elsősorban a fiatalabbak vá­lasztották. A 18-24 évesek és a 25-30 évesek GTI-értékei jóval száz fölöttiek (122 és 113). Az MSZP-SZDSZ egyéni jelöltjei­re a 40 év fölötti választópolgá­rok voksoltak jelentősen na­gyobb arányban. A 4-5. oldalon látható ábrák alapján tájékozód­hatnak, hogy az egyes pártok egyéni jelöltjeire mely csoportok szavaztak az átlagnál magasabb arányban. Nyomon követhetik azt is, hogy az egyes életkori csoportok szavazási preferenciá­ja hogyan változott az első for­dulóról a másodikra. (Folytatás a 4-5. oldalon) □ Fidesz- FKGP - MDF □ MSZP - SZDSZ | Magyar Gallup Intézet, 1998| A „koalíciók” jelöltjeinek választása korcsoportok szerint ÁPV Rt. helyett Magyar Holding Állami vagyonkezelés (Munkatársunktól) Lapunk érte­sülése szerint a kormány e heti ülésén megtárgyalja az állami va­gyonnal való gazdálkodás kon­cepcióját, amelyet az Állami Pri­vatizációs és Vagyonkezelő Rt. dolgozott ki. A tervezet, ameny­­nyiben a leköszönő kormány el­fogadja, része lesz az új kabinet­nek átnyújtandó „csomagnak”, ami a legsürgősebb és döntésre előkészített törvényi javaslatokat tartalmazza. Az új kormányt ez semmire nem kötelezi, ám olyan kiindulópontot nyújt, amely eset­leg megkönnyítheti a munkáját és meggyorsíthatja az átmenetet. Egyöntetű véleményként fogal­mazódott meg, hogy az ÁPV Rt. fenntartása a tömeges privatizá­ció lezárását követően sem köz­­gazdasági, sem politikai okokból nem indokolt. (Folytatás a 8. oldalon) Fidesz: ígérgetés helyett terveket ismertetnek A koalícióról szombaton határoz a párt kongresszusa A Fidesz - Magyar Polgári Párt országos választmánya csak­nem egyhangú szavazással június 6-ára összehívta a párt X. kongresszusát, hogy döntsön a koalícióról. Orbán Viktor párt­elnök köszönetet mondott az MDF-nek és az MKDSZ-nek tá­mogatásukért, és jelezte, hogy az új kormány megalakulásá­nak egyetlen akadálya, hogy még nem kapta meg a köztársa­sági elnöktől a megbízást a kormányalakításra. Elképzelései szerint az új kabinetben nem lesznek „vegyes” minisztériu­mok. Surján László a kereszténydemokrata szövetség nevében „minden megosztási kísérletet visszaverő támogatásáról" biztosította az új kormányt. (Munkatársunktól) A Fidesz a választási kampány során egyet­len ígéretet sem tett - jelentette ki Orbán Viktor elnök a párt or­szágos választmányának szom­bati ülésén. Úgy ítélte meg, hogy pártja ígérgetés helyett a terveit ismertette, s ezt azért kell meg­különböztetni, mert az ígéretek beteljesülését passzívan lehet várni, de a terveket a választók­nak és a kormánynak együtt kell megvalósítaniuk. Nincs olyan kormány - folytatta a leendő mi­niszterelnök -, amely az orszá­got a polgárok tevékeny közre­működése nélkül tudná műkö­désbe hozni. A közös munkára jó esélyt kínál, hogy az előző két választással ellentétben most csak az első fordulóban szavaz­tak a polgárok az eddigi kor­mánypolitika ellen, a második fordulóban viszont a polgári Ma­gyarország programjára mond­tak igent. A pártelnök szerint so­sem volt ilyen kedvező lélektani helyzetben az alakuló magyar kormány. (Folytatás a 3. oldalon) FIX KAMATOZÁSÚ, ISMÉTLŐDŐ LEKÖTÉSŰ, LEJÁRAT ELŐTTI VISSZAVÁLTÁSKOR IS KAMATOZIK! A 9 féle választható futamidő közül: Éves kamat ebk.m Éves kamat ebkm 60 nap 16,25% 16,25% 450 nap 16,00% 15,72% 90 nap 16,25% 16,25% 540 nap 15,75% 15,21% A bank az értékjegy fedezete mellett az erre kijelölt fiókjaiban hitelt nyújt. TARTSA PÉNZÉT TREZORBAN!

Next

/
Thumbnails
Contents