Magyar Szó, 1999. augusztus (56. évfolyam, 170-188. szám)

1999-08-07 / 175. szám

G BELPOLITIKA (1.) A tanítóm szorgalmas diáknak tartott. Szeret­tem iskolába járni, szerettem olvasni. Ha a kas­télyból valami napi- vagy hetilap került a szemét­dombra, mohón vetettem rá magam.­­ A fene enné meg a bőrödet! Alig lépsz ket­­tőt-hármat, máris papír van a kezedben. Úr úgy­sem lesz belőled. Béresnek, pásztornak meg mire való a betű? így dohogtak az idősebb zsellérek. Gazdá­­junknak azonban tetszett a betűéhségem, és attól fogva, hogy befejeztem a negyedik elemit, köny­vekkel látott el. Csak egy kikötése volt: olvasás előtt mossam meg jól a kezem. Tavasszal üresen állt a dohánypajta; ez volt a templomunk. Vasárnaponként egy fiatal káplán járt ki a városból misézni, és 1870-ben megjelent itt a püspök úr is bérmálásra. Mivel már túl vol­tam az első áldozáson, engem is jegyzékbe vettek. És szüleim nagy meglepetésére a méltóságos úr vállalta a komaságot. Már elhagyta a negyvene­dik évét, s bizonyára megszólalt benne a gyermek utáni elfojtott vágy, mert a meghitt ünnepség után nem egy ízben fiacskámnak szólított. Eleinte csak kisebb feladatokat bízott rám. Például ha a béresek túl hosszúra nyújtották az ebédidőt, le­küldött hozzájuk, hogy jól zörgessem meg az ab­lakukat. Ha a zsellérgyerekek belopóztak a gyü­mölcsösbe, nekem kellett onnan kitessékelnem őket. És nekem kellett a szájukból kivennem és eltaposnom a cigarettát. Keresztapám joggal tar­tott a tűztől. Mert az istállókba ezek a kölykök hordták föl csacsifogaton az alomnak való szal­mát, amely kánikula idején olyan gyúlékony, mint a puskapor. Ki gondolta volna, hogy tíz év múlva én fogom lángra lobbantani az egész szé­­rűskertet? Nekem abban az időben még semmilyen bér vagy kommendó sem járt, mégis olyan takarosan öltözködtem, hogy a házaló vigécek fiatalúrnak tiszteltek. Mert kihízott, de finom kelméjű ruháit keresztapám mind nekem ajándékozta, amelyek szinte méret szerint simultak karcsú alakomhoz. Eldicsekedhettem avval is, hogy én voltam az első paraszti ivadék, akit az asztalához ültetett. Reggel nyolckor, amikor fölmentem a kastélyba, az ebédlő asztalán a cseresznyevirágos csészék­ben már gőzölgött az orosz tea, amelyhez a sza­kácsnő mézet, kétszersültet és vajat szolgált föl. És talpas ezüstpohárban egy-egy lágy tojást Szal­vétával a nyakunkban ott ültünk egymással szem­közt, s miközben a pirítóst ropogtattuk, kereszt­apám kiadta az utasítást, hogy a béresek és a nap­számosok közül kit hova kell irányítanom, mun­kájukat hogyan ellenőriznem. Apró részletekbe sohasem bocsátkozott Rátermettségemre bízta, hogy váratlan helyzetekben is föltaláljam ma­gam. A szakkönyvek böngészése és a határjárás így vezetett bele lassacskán a gazdálkodás forté­lyaiba. Ha a munkások távolabbi határrészben kapál­tak, fattyaztak vagy arattak, homokfutón én vit­tem ki nekik kondérban az ebédet és csobolyó­­ban az ivóvizet. A méltóságos úr társaságban keveset forgott, de virilistaként kötelességből részt vett a városi tanács ülésein. A takarékbankba a számláit járt ellenőrizni. Én fuvaroztam őt ide-oda. Ha a sza­lámigyár igazgatójával tárgyalt, tudtam, hogy édesapám másnap hajthatja a hízómarhákat a vá­góhídra. Gazdánk szemében ő volt az igazi, a nélkülöz­hetetlen pásztorember. Kezén jól ellettek a tehe­nek, szépen fejlődtek a borjak. Valamelyest a gyógyításhoz is értett, de a vásárokban is otthon volt. A legravaszabb kupecek sem járhattak túl az eszén. Télen-nyáron lábszárhoz tapadó szűk csizmát és rojtos szárú, lobogós gatyát viselt. Fekete mel­lényén ezüst pitykék díszelegtek. Ingének olyan bő ujja volt, hogy fejés előtt fel kellett gyűrnie. A sok fejőstől megcsomósodtak, meggörbül­tek a karizmai és az ujjai. És sohasem volt rendes pihenése. Subáját úgy terítette le a pitvarban, hogy a küszöb legyen a feje alja. A bejárati ajtó éjszakánként is nyitva volt, hogy hallja, mi törté­nik odakinn a hodályban. Egy halk tehénbőgés elegendő volt ahhoz, hogy kipattanjon szeméből az álom. Az egyetlen szobából és konyhából álló cseléd­­kunyhó, amelyben laktunk, oly alacsony volt, hogy ha pipiskedtem, fejem búbja a mesterge­rendát érte. A levegője dohos, és anyám nyári­dőben szívesebben dolgozott az udvaron, az öreg eperfa alatt, mint odabenn. A gyepen ülve foltoz­ta a gazda zsákjait, gyapjút vagy kendert font. Ugyanezt csinálta a többi zsellérasszony is. Az udvar végében rozsdás, törött edények he­vertek szanaszét. Az árnyékszéket legyek dong­ták körül, s benn, az ülőke alatt, a pöcegödör párkányán patkányok zsúfolódtak össze. Attól fogva, hogy a méltóságos úr a döngölt falú csű­röket, istálókat lebontatta, és téglából újjáépíttet­te, mintha az összes rágcsáló a zsellértelepen ta­lált volna menedéket. Apám többször is panasz­kodott, hogy éjjelenként rámásznak a bajuszára. Pulikutyánk reggelig négyet-ötöt is lefojtott be­lőlük, s hogy kiérdemelje dicséretünket, sorba rakta őket az ablak alá. Nyomós okai voltak annak, hogy a béresek elpályáztak erről a birtokról. Aki csak tehette, jobb helyet keresett m­agának. Szent György nap­ján volt a költözés. A család gúnyásládáját, edé­nyeit fölrakták egy kocsira, és Isten áldja! A sok­­gyermekes szülők azonban mozdulatlanságra, életfogytiglani szolgaságra voltak itt kárhoztatva. Ugyanebben a cselédházban látták meg a napvi­lágot, amelyben elődeik is leélték az életüket. Az öreg eperfa alatt nőttek fel, mint legények és nagylányok vasárnaponként a kastély drótkeríté­se körül korzóztak. A dohánypajtában, amely dé­lelőtt még templomul szolgált, este már szólt a citera: Ha meghalok, meghalok, Kivisznek a bivalyok. Répaföldre tegyetek, Megesznek a tehenek. Erre az együgyű dalra táncoltak rendületle­­nül. A lányok férjhez mentek anélkül, hogy a vá­rost egyszer is látták volna. És azután szülték sor­jában a gyerekeket. A családtagok félte­kintett szalmán aludtak, ebédnél közös tálból ettek, egyik napról a másikra éltek, de örülni tudtak a könnyű perceknek. Ha elragadta őket a vidám­ság, bérelőleget kértek a méltóságos úrtól, és bort hozattak a közeli csárdából. Apámnak egy hajszálnyival könnyebb élete volt, mint a zselléreknek, akik hajnaltól napestig az eke szarvát tartották, kapáltak, arattak vagy törték a kukoricát. Mégsem volt kibékülve a sor­sával. Azok közé akart fölemelkedni, akik nem teszik a lábukat mások földjére. A kétezer holdas birtok nyugati határa egy jó emberöltővel ezelőtt a Nádaly patak volt, amely hóolvadáskor elborította áradásával a közeli szántókat, s mindig kelet, vagyis a Tisza felé vál­toztatta a medrét. Végül is egy keskeny sávot le­hasított az uraság birtokából. Körülbelül húsz­egynéhány holdat. Az a földdarab évekig parla­gon hevert, hiszen vízjárta talaja alkalmatlan volt a művelésre. Minden haszonnövényt elölt ott a mocsári kányafű, a nádtippan meg a libatop. Ekkor jött elő a méltóságos úr az ajánlattal, hogy felosztja a zsellérek között, persze azzal a feltétellel, hogy ledolgozzák az árát. Volt, aki a tagosításkor csak házhelyet igényelt, apám se többet, se kevesebbet, mint egy katasztrális hol­dat. (Folytatjuk) BEDER ISTVÁN Hogyan lettem a pusztának betyárja Regényrészlet TEMERIN Nem folyik el a víz A felügyelőség az utcai árkok tisztítására szólította fel a lakosságot Az elmúlt napokban és hetekben hullott csapadék nemcsak az alacso­nyabban fekvő házak tulajdonosainak okozott gondot, hanem szinte min­denkinek Temerinben. Az alázúduló irdatlan mennyiségű vizet a talaj nem volt képes elnyelni, és nem volt hová elfolynia. A legnagyobb bajt azonban talán mégis maga az ember okozza magá­nak: sokan azt gondolták, hogy az utak mellett húzódó vizesárkokat dísznek ásták, és ezért betemették őket. Mások a kapu előtti kocsibejáró alá felejtettek el betoncsövet helyez­ni, és így lehetetlenné tették a csapa­dékvíz elfolyását. Ennek folytán megbomlott a víz természetes elfo­­lyásának a rendje, s valóságos csoda, hogy „csak” egyes utcaszakaszok ke­rültek víz alá. Számos pincét, vízóraaknát, szennykutat öntött el a talaj­ vagy a belvíz csak azért, mert az esővíznek nincs meg a természetes útja az elfo­­lyáshoz. Mivel a községnek erre a célra nem állnak rendelkezésére eszközök, úgy tűnik, a bajokat önerőből lehet csupán orvosolni: rendben kell tarta­ni az út melletti árkokat, ki kell tisztí­tani őket az esetleges szeméttől és du­gulásoktól, s külön tekintettel kell len­ni a kocsibejárók alatti átfolyócsövek­re is. A kommunális kérdésekben illeté­kes felügyelő egyébként is a napok­ban sorra járta az utcákat a városban és a községhez tartozó településeken. Ott, ahol nem találta rendben a csa­padékvizet elvezető árkokat, értesítet­te erről a lakókat, és záros határidőt szabott a mulasztás kiküszöbölésére. Új betoncsövek elhelyezéséhez kérni lehet a településépítési igazgatóság se­gítségét. A közvállalat szivattyúi csak végső esetben segíthetnek, de nem tartósan. G. B. '"■V. Nagy gondot okozott a tömbházak környékén is a sok csapadék Magyar Szó Egy síkvidéki hegymászó A fiataloknak nagy szükségük van a társalgásra A topolyai Bácska vasutas-, hegy­mászó- és síegyesület nemrégiben új helyiségbe költözött. Ebből az alka­lomból kerestük fel az egyesület elnö­két, Bálint Lajost az új irodában, a Ti­to marsall utca 70. alatt Az otthonos és szépen berendezett iroda után a raktárba is benézünk, ahol plafonig ér a rengeteg, különböző rendeltetésű tábor- és sportkellék.­­ A mi egyesületünk a köztársaság­ban is a legjobban fölszereltek közé tartozik. Sátrakkal, sítalpakkal, háló­zsákokkal, hegymászó-fölszerelések­kel, korcsolyákkal és a karbantartá­sukhoz szükséges eszközökkel is ren­delkezünk. Hosszú évek munkája so­rán gyűjtöttük össze „vagyonunkat”, s most én elsődleges feladatomnak te­kintem, hogy mindezt megőrizzem. Sajnos szinte egyedül rám hárul ez a feladat, a „régi öregek”, a kollégáim közül néhányan már elhunytak, má­sok betegség vagy elfoglaltság miatt csak ritkán tevékenykednek az egye­sületben. És vannak olyanok, akik egyszerűen nem aktívak, közönyösek a problémák iránt. ■ Úgy tudom, az egyesület jövőre lesz ötvenéves, és hogy Lajos bácsi is már ennyi ideje tagja a szervezetnek,­­ így igaz, nagyon sok munkát és időt öltem bele a különböző akciók szervezésébe és megvalósításába. Per­sze sokan nem is tudják, hogy a topo­lyai hegymászók milyen aktív munkát folytattak az egyesület fénykorában. Bejártuk a régi Jugoszlávia minden zugát, megmásztuk a szlovén hegye­ket, Boszniában, Dél-Szerbiában is voltunk, de bejártuk Macedóniát is. Komoly túráink voltak Ausztriában, Svájcban, Franciaroszágban. Emléke­zetes napokat töltöttünk a Mont Blan­­con, de a Materhornt (Svájc) és a Do­lomitokat is meg kell említenem. Az utóbbi években ilyen távoli utazásokra nincs lehetőségünk, így más jellegű programokat szervezek. Rendkívül si­keres például a hagyományos fotóki­állításunk, amit a természetszeretet motivál. Persze az igazi hegymászó természetbarát és természetvédő is egyben. Az idén érkezett anyag még Litvániából, Marokkóból és Indiából is. A kiállításnak a Városi Galéria ad helyet, és osztályzását persze szakzsűri végzi. ■ Hogyan tud fönnmaradni egy ilyen szervezet, hiszen az említett programok pénzbe kerülnek. - Nagyon sokat kell dolgozni. Ne­kem második otthonommá vált az iro­dánk, de máskép nem lehet csinálni. Rengeteget kell kilincselni minimális támogatás után is. De ami a legrosz­­szabb, gyakran még a jóakarat is hi­ányzik egyesekből, hogy előremozdít­sa vállalkozásunkat. A mi egyesüle­tünk párton kívüli, teljesen független. Van, akinek éppen ez nem tetszik. Habár az utóbbi időben sok szó esik a civil szervezetekről, a gyakorlatban nem kapunk kellő támogatást. Azzal, hogy leszűkült a mozgáste­rünk, az egyesület is veszített erejéből. Sajnos, a mai fiatalok nem élvezhetik azt, ami a szüleiknek még megadatott. Sőt, szüleik mindennapos problémái mellett a gyerekek egyre fásultabbak, közönyösebbek lesznek. ■ Sok gyerekkel dolgozott mun­kája során? - Az elmúlt évtizedektől mostanáig pár ezer gyereket tanítottam és taní­tok a téli sportok hasznára és fortélya­ira. Minden télen megszervezzük a korcsolya- és a síoktatást is, így a fia­talok egészségesen, értelmesen, testet­­lelket ápolva szórakozhatnak és kap­csolódhatnak ki. És mégis, akik oly gyakran „elvesztett gyökereink”-ről beszélnek, nem tesznek semmit azért, hogy az itteni magyar fiatalok konk­rét, hasznos és egészséges dolgokkal foglalkozhassanak. Tény, hogy a füg­­getlen szervezetek nem kapják meg azt a támogatást, amit a politikai pár­toktól függő egyesületek élvezhetnek. Az elmúlt években több kerékpártúrát szerveztünk történelmi hagyománya­ink ápolása érdekében: ilyen volt az 1996- os Ifjúsági Kerékpártúra a hon­foglalás ezredik évfordulójára; az 1997- es biciklitúra, melynek Mohács, Baja, Gemenc volt az úticélja, és a leg­utóbbi, az Ifjúsági Kerékpáros Emlék­túra, amelynek célja Arad volt, hogy ily módon is megemlékezzünk a 1848-as forradalom 250. évfordulójá­ról és Petőfi születésének 165. évfor­dulójáról. Úgy gondolom, a túrák ne­velői-oktatói céljáról nem kell sokat beszélni. Az említett kirándulások komoly szervezési munkát igényeltek, de Vaj­daságban mégsem kapták meg a kellő elismerést, pedig az erkölcsi elismerés mindenkinek a munkáját befolyásolja. Az ember úgy érzi, ha már dolgozik, legalább a jó szót megérdemli. A fiatalok itt maradásához az ilyen akciókra is szükség van, és ezt a vajda­sági civil szervezetek támogatásával le­hetne megoldani. Egy helyi jellegű tá­bor, egy gyalogtúra alatt gyakran cso­dálkoznak el a résztvevők, hogy „hát ilyen is van nálunk”, hiszen a legtöb­ben közvetlen környezetüket sem is­merik eléggé, nemhogy népünk tör­ténelmét, és persze a barátkozás, a ha­sonlóak társasága is lényeges elem. Is­mét el kell mondanom, hogy a politi­kai szónoklatok mellett kevés konkrét törődést tapasztaltak a fiatalok irányá­ba az illetékesek részéről. ■ Gondolom, ismét valamit ter­vez.­­ Már folynak a 2000-ben szerve­zendő Millenniumi Ifjúsági Kerék­pártúra előkészületei, amelynek során többek között fölkeressük a kalocsai székesegyházat, a Tihanyi apátságot, Budapest nevezetességeit és a Feszty­­körképet is megtekintjük. Néhány nap múlva az Arcus Környezetvédeli Egyesülettel táborozáson veszünk részt, hiszen az egyesület alapeszméi közé tartozik a természetvédelem. Ezenkívül folyik egy számítógépes tanfolyam a tagság részére, a télen ugyanis - hadd dicsekedjek - sikerült egy modern komputerrel gazdagítani szertárunkat. MIKLÓS Csongor ZOMBOR Gyógyszersegély a budapesti szerb önkormányzattól Zomborban járt a minap Borislav Rus, a budapesti szerb önkormányzat elnöke és dr. Danilo Urošević, az Országos Széchenyi Könyvtár tudományos tanácsadó­ja. Negyvenmillió forint értékű humanitárius segélyt, a budapesti szerb önkormányzat ajándékát hozták ma­gukkal. A gyógyszerek egynegyedét a Vöröskereszt zombori községi bizottságának adták át, a többi pedig Szerbia-szerte kerül szétosztásra. A Laza Rostié Szerb Ol­vasókörben Danilo Urošević beszédet tartott a Magyar­­országon élő szerbek történelméről. Az összejövetel szer­vezője a zombori Zapis íróközösség és a Laza Rostié Ol­vasókör, védnöke pedig a zombori községi képviselő-tes­tület volt. H. A. 1999. augusztus 7., szombat

Next