Magyar Vasutas, 1976 (20. évfolyam, 1-24. szám)

1976-01-06 / 1. szám

VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA XX. ÉVFOLYAM, 1. SZÄM ÁRA: 50 FILLÉR 1976. JANUÄR 6. 1976-1980 KÖZÖTT # * A szakszervezet központi vezetősége december 18-án ülést tartott. Az elnökségben helyet foglalt: Szabó Antal, a SZOT számvizsgáló bizottsá­gának elnöke. Urban Lajos, a MÁV vezérigazgatója, Gyócsi Jenő elnök, Nagy Istvánná és Feleky Pál alelnök. Koszorús Ferenc főtitkár, Gulyás János és Molnár György titkár. Az ülés napirendjén három téma szerepelt: 1. Tájékozta­tó a vasút IV. ötéves tervének várható teljesítéséről, az V. ötéves terv fő célkitűzéseiről, feladatok a tervek teljesítésé­re, a szocialista , munkaver­seny irányelvei. 2. A */i %-os ÖTA 1976. évi költségvetés­­tervezete. 3. A V2 %-os . ÖTA Szabályzatával kapcsolatos El­járási Utasítás tervezete. Az első napirend előadója Urbán Lajos vezérigazgató volt. A szakszervezeti szervek tennivalóit Gulyás János tit­kár ismertette. A negyedik ötéves terv érté­kelésével kapcsolatban a je­lentés kiemelte: a tervidőszak tapasztalatai alátámasztják, hogy közlekedési rendsze­rünkben változatlanul megha­tározó szerepet tölt be a vas­út, munkája alapvető fontos­ságú a szállítási igények ki­elégítése szempontjából. 1 Az utóbbi években a MÁV személyszállítási teljesítmé­nyeit csökkenő tendencia jel­lemzi. Nem így az áruszállí­tást. 1975-ben mintegy 131,5 millió tonna árut szállított el a vasút. A növekedés a terv­ben előírt 1,9 millió tonnával szemben meghaladja a 15,3 millió tonnát. Az eredmények legfőbb for­rása a dolgozók áldozatkész, lelkiismeretes munkája volt. Ezt méltányolta a központi ve­zetőség, amikor köszönetét nyilvánítja a vasutas dolgo­zóiinak, szocialista brigádok­nak, mindazoknak, akik fá­radságot nem ismerve, meg­feszített erővel segítették cél­jaink elérését, a szállítási fel­adatok megoldását. A jelentés második fejeze­te a MÁV ötödik ötéves ter­vének vázlatos koncepcióját tartalmazta. Ennek ismertet­jük a leglényegesebb pontjait. A tervidőszakban a vasúton Utazó utasok számának csök­kenésével számolunk. Az 1980. évi áruszállítási feladatokat 140—145 millió tonna elfuva­­rozásában állapítja meg a terv. A nemzetközi áruforgalom Volumene és részaránya év­ről évre növekszik. A terv be­fejező évében a modern von­tatási nemek aránya mintegy 96 százalék lesz. A fejlesztésre felhasznál­ható összeg 42 milliárd forint. Ez biztosítja 1J00 fan pálya korszerűsítését, 760 km kor­szerű térközbiztosító beren­dezéssel való felszerelését, 46 km második vágány építésit, 160 km vonal villamosítását. Biztosítottnak látszik évente 4,26 %-os bérszínvonal növe­kedés. A terv 260 milliót irányoz elő munkásszállások, lakta­nyák, lakókocsik fejlesztésé­be, korszerűsítésére. A mun-A negyedik ötéves tervben 280 km hosszú vonalat villamosí­tottunk. (Laczkó Ildikó felvétele) ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ Az új év kezdetén nemcsak az elmúlt esztendő munkájáról kell számot adnunk, hanem az 1975-ös esztendővel lezárult IV. ötéves tervidőszák alatt elvégzett mun­kákról is. Jólesően állapíthatjuk meg. hogy a vasutas dolgozók hivatástudattal végzett munkája révén a vasút jelentősen túltel­jesítette a IV. ötéves tervidőszakra elő­irányzott áruszállítási feladatokat. Éppen ezért a jól végzett munka örömével te­kinthetünk vissza az elmúlt öt esztendő eredményeire. A kötelességtudóan végzett és nemegy­szer a hivatalos kötelezettségeket megha­ladó, áldozatkész munkáért köszönet illeti a vasút valamennyi szakszolgálatát, a mun­kahelyek kollektíváit, a vasút minden dol­gozóját. Külön megköszönjük a szocialista brigádok példamutató tevékenységét, a pártszervezetek és szakszervezeti bizottsá­gok lelkesítő segítségét és támogatását. A vasutasok jó munkájának elismerése és társadalmi megbecsülése jutott kifeje­zésre azokban az intézkedésekben, amelyek eredményeként a IV. ötéves tervidőszak­ban jelentősen emelkedett a vasutasok bé­rezése, sor kerülhetett a munkaidő általá­nos csökkentésére; javultak a dolgozók munkakörülményei, növekedett a szociális és a kulturális ellátás. Az elmúlt öt évben a vasút sokat fejlő­dött: a rekonstrukciós program céltudatos végrehajtásának eredményeként ma kor­szerű, nagy teljesítményű mozdony- és ko­csiparkkal rendelkezünk, s számos új be­rendezést helyeztünk üzembe. A fejlődés azonban nem volt egyöntetű: a vasúti pá­lya műszaki rekonstrukciója nem volt összhangban a növekvő forgalomból adódó igénybevétellel, az üzemi munkaszervezés sem tudott lépést tartani a jobb és gazda­ságosabb technológiát igénylő technikai fejlődéssel. E viszonylagos ellentmondás­nak tulajdonítható, hogy sokszor az odaadó munka és helytállás sem volt elegendő a zökkenők elkerüléséhez. Felmérve az elmúlt évek munkáját, most új feladatokra kell felkészülnünk. A Ma­gyar Szocialista Munkáspárt XI. kongresz­­szusán elfogadott program megszabta a kö­vetkező évek legfőbb célkitűzéseit. A prog­ramon alapuló V. ötéves népgazdasági terv megvalósításához nélkülözhetetlen a köz­lekedés. ezen belül a vasút munkája. Az MSZMP Központi Bizottságának határo­zata is kiemeli a vasút „kulcsszerepét”, hi­szen a népgazdasági áruszállítások 70 szá­zaléka vasúton bonyolódik le. Az V. ötéves terv is arra kötelez ben­nünket. hogy az áruszállítási és az utazási igényeket az eddigieknél jobban és gazda­ságosabban teljesítsük. Ehhez az szükséges, hogy átgondoltan, megalapozottan gazdál­kodjunk a rendelkezésünkre álló anyagi forrásokkal. Egyik legfontosabb feladatnak tartjuk, hogy a műszaki fejlesztést, a nagy értékű és nagy teljesítményű berendezések, járművek üzemeltetését olyan korszerű technológia, körültekintő üzemszervezés kí­sérje, amely biztosítja ezek ésszerű és gaz­daságos kihasználását és a biztonságos közlekedést. A technológiai fegyelem és munkaszervezés segítségével kell áthidalni azokat a nehézségeket, amelyekhez ez a technika önmagában nem elegendő. A fel­adatok megvalósítása fokozott felelősséget ró a vezetőkre, akiknek biztosítani kell a munka gazdaságos megszervezését, a mun­kaidő jó kihasználását és a vasútnál nél­külözhetetlen magas szintű munkafegyel­met. Meggyőződésünk, hogy a vasutassá« a személy- és áruszállítási feladatok mara­déktalan teljesítésével a szállíttató felek igényeinek jobb kielégítésével, az utazókö­zönség iránti udvarias, segítőkész magatar­tásával. a vasút által nyújtott egyre széle­sebb körű és jobb szolgáltatásokkal a jö­vőben is kiérdemli a társadalom megbe­csülését. Amikor ismételten köszönetünket fejez­zük ki az elvégzett munkáért, az új eszten­dő alkalmából ezúton is kívánunk a vasút minden dolgozójának sok sikert, a jól vég­zett munka örömét, kedves családjuknak boldogságot és jó egészséget. Koszorús Ferenc a Vasutasok Szakszervezetének főtitkára Urbán Lajos a Magyar Államvasutak vezérigazgatója (Folytatás a 3. oldalon) Két határállomás tapasztalatcseréj e Az ország nyugati és dél­keleti kapujának két határál­lomása: Hegyeshalom és Cur. tici. A két állomás szakszer­vezeti bizottságának titkárai (akik a vasutas-szakszervezet IX. kongresszusán találkoztak) elhatározták, hogy munkájuk minőségének javítása érdeké­ben tapasztalatcserét szervez­nek. Az elhatározást hamaro­san tett követte. November­ben Szépe Istvánná, Hegyes­halom szb-titkárának a ve­zetésével tíztagú küldöttség járt Curtici román—magyar közös határállomáson. Meglepetés harácsonyra A Budapest-józsefvárosi pft. főnökség szakszervezeti bizottsága húsz többgyerme­kes családnak karácsonyra pénzsegélyt adott. Az ünne­pekre ajándékkal szerzett örö­met a főnökség Egyetértés szocialista brigádja a Hungá­ria úti szociális otthon hat idős lakójának. Nyugati exportra rakott Interfrigo kocsik Ferencvárosban Riport az 5. oldalon (Laczkó Ildikó felvétele) A MÁV 42 milliárdot fordít fejlesztésre A. vasút ötödik ötéves terve a vasutas-szakszer vezet központi vezetősége előtt A vasutasak az óév végén sikeresen birkóztak meg a MÁV legnagyobb személyszál­lítási erőpróbájával a kará­csonyi ünnepi forgalommal. Ezúttal is a budapesti pálya­udvarokról indultak, illetve oda érkeztek a legtöbben, mint­egy egymillió 700 ezren. A budapesti vasútigazgató­­ság dolgozói már a hónap ele­jén megkezdték az előkészüle­teket. A MÁV speciális taka­rítócsoportja valamennyi pá­lyaudvar épületében — első­sorban az utastereken — álta­lános nagytakarítást végzett. A forgalmi, illetve a vontatási szakszolgálat 157 többletkocsit helyezett készenlétbe. Ha szük­ség volt rá, egy szerelvényt akár tizenöt kocsival is köz­lekedtettek, így például a To­kaj és a Lillafüred expresz­­szeken. A nemzetközi forga­lomban. főként a Nvugatiba közlekedő vonatokat 30 kocsi­val erősítették meg. Külön, hat többletszerelvényt állítottak össze az NDK vasutakkal kö-Gondos felkészülés — zavartalan ünnepi forgalom zösen az ott dolgozó magyar fiatalok oda-visszautaztatásá­­ra. A vasutasok munkáját nagy­mértékben könnyítette, hogy az utasok 155 ezer jegyet vá­sároltak meg elővételben, ez 9 ezerrel több a tavalyinál. Az ünnepi forgalom alatt a vas­utas KISZ-esek és a Vasútfor­­galmi technikum tanulói moz­gó informátorokként segítették az utazás rendjét. Nagy körültekintéssel szer­vezték meg a szilvesztert és az új évet vidéken töltők visz­­szautaztatását is. A január 2- án és 3-án jelentkezett na­gyobb utastömeg zavartalan szállítása érdekében a többlet­kocsikat már december 29-én leküldték a nagyobb vidéki városokba: Nyíregyházára, Győrbe, Debrecenbe, Szolnok­ra, Székesfehérvárra stb. En­nek köszönhető, hogy a forga­lomban nem volt fennakadás. S. R. kásszállítás javítására 30 mil­lió az előirányzat, öt év alatt 1000 férőhellyel bővül a gyer­mekintézmények száma. Az üzemi étkeztetés bővítését 240 millió forint szolgálja. Üdülő fejlesztésére 90 milliót fordí­tanak, lakásépítésre pedig évi 130—140 milliót. Sport- és kul­turális létesítmények fejlesz­tésére 150 millió az előirány­zat Egészségügyi létesítmé­nyekre 300 millió forint a ter­vezett összeg. Gulyás János szóbeli kiegé­szítőjében a többi között eze­ket mondotta: A tervfeladatok teljesítésében továbbra is a legnagyobb emelő lesz a szo­cialista munkaverseny. A szak­­szervezeti szervek a szolgálati helyek vezetőivel, a pártszer­vezetekkel együttműködve a feltételek maradéktalan biz­tosításával segítsék elő a dol­gozók versenycélkitűzésednek teljesítését. Az öt évre szóló munkaverseny továbbfejlesz­tésének irányelveiben kiemelt helyet kap a hatékonyság nö­velése, a jobb gazdálkodás. A Hét brigád összefogásával Betegtolószékek társadalmi munkában A székesfehérvári járműja­vító Lenin szocialista brigád­ja elhatározta, hogy a vasút járóképtelen betegei számá­ra 1975 végéig ötven beteg­tolószéket készít társadalmi munkában, ha a szükséges anyagot megkapják. A jármű­javító szakosztály felvette a kapcsolatot a gyógyászati se­gédeszközöket gyártó Vállalat­tal, amely örömmel biztosítot­ta a kivitelezéshez szükséges dokumentációt és anyagot. A vállalat vezetői még azt is el­mondták, hogy ezenkívül 150 betegtolószékre lenne szükség, amit ők kapacitáshiány miatt nem tudnak legyártani. A vállalat segítségére sietett a dunakeszi járműjavító hat szocialista brigádja is. a Mező Imre, a Béke, a Május 1. kárpitos, a Ságvári Endre, a Kossá István és a Május 1. asztalos brigádok. Ók — koo­perációban a székesfehérvá­riakkal — a tolószékek fénye­zését, asztalos és kárpitos munkáit vállalták. A székek vázát a székesfehérvári Lenin brigád készítette. December 31-én az ötven tolószéket ün­nepélyesen átadtak Dunakeszin, A szocialista brigádok közös összefogása lehetővé teszi, hogy ebben az évben a bete­gek számára nélkülözhetetlen 150 tolószék is elkészüljön. Ezek — a brigádok ötletei nyomán — a korábbiaktól ké­nyelmesebbek, korszerűbbek, lesznek. Előállítási költségük azonban változatlan marad. 22 brigád vetélkedője A kisújszállási pályafenn­tartási főnökség szocialista brigádjai a XI. kongresszus anyagából szellemi vetélkedőt rendeztek, amire huszonkét brigád nevezett. A selejtező után nyolc brigád került a döntőbe. A győzelmet a kis­újszállási Komarov szocialista brigád szerezte meg. Második a fegyvernek-örményesi Il-es pályamesteri szakasz Lenin, harmadik' pedig a kunhegye­­si XIII-as pályamesteri sza­kasz Petőfi brigádja lett.

Next

/
Thumbnails
Contents