Magyar-Zsidó Szemle 28. (1911)

1911 / 1. szám

Kérjük a­z. előfizetőket, hogy az előfizetési összegeket beküldeni szíveskedjenek, nehogy a folyóirat pontos szétküldése fennakadást szenvedjen. — Reklamácziók a kiadóhivatalhoz intézendők. TARTALOM. TÁRSADALOM. Lap Statisztika és autonómia . . . . . . .1 Társadalmi szemle . . . . . .5 A községkerületi elnökök a vallás és közoktatásügyi miniszternél . . 6 Izraelita Magyar Irodalmi Társulat . . . . .9 Magyar Zsidó Múzeum . . . .13 Klein Miksa : Országos Magyar Izraelita Közművelődési Egyesület . . 15 TUDOMÁNY. ( Néhány észrevétel a középkori zsidó és keresztény iro- Dr. Blau Lajos J halom párhuzamosságáról . . . .17 / A kazárok és a zsidók . . . . .22 Dr. Oszter­ Salamon : Mohamed és a medinai zsidók . .26 Dr. Bacher Vilmos : Egy homályos Pesziktahelyről . .34 Dr. Weisz Miksa : Újabb sirkőlelet . . .36 FOLKLORE. Vadász Ede: Zsidó szokások és szólamok . . .38 Dr. Rosenberg Ede : Fiúgyermekek kedvelése. Emlékek ápolása . . 47 IRODALOM. Irodalmi Szemle . . . . . . . .­­ 53 Kiss Arnold : Versek . . . . .63 TANÜGY. Az elemi népiskolai oktatás ingyenességéről szóló törvény . . .68 Miniszteri rendelet az előző törvény végrehajtási tárgyában . ■ 71 Utasítás ugyanezen törvény tárgyában .. . . . .74 VEGYES. Irodalmi hírek. — Kohn Eliezer Hirs. — Dr. Goldziher Ignácz. — Az Orsz. Izt. Ösztöndij-Egylet. — Dr. Venetianer Lajos. — Bruck Lajos.— Décsey Zsigmond. — Lőw Tivadar. — Dr. Hildesheimer Hirs. — Grün­­berger Lipót. — Jubileum. — Nagy alapítvány. — Jánosi-­ Engel A­­dolf. — Bariék kalandjai. — A „Szombat“. — Zunz-Stiftung. . . 79 A héber melléklet tartalma: Dr. Guttmann Mihály : Abrahám bar Chijja filozófiája, mathematikája és kiadatlan munkájának egyik részlet . . . .­­ Dr. Grünhut Lázár : Pinchasz Ben Jair és Rabbi . . . 31 A MAGYAR­ ZSIDÓ SZEMLE előfizetési ára egész évre 12 korona, rabbik­­nak tanároknak és tanítóknak 6 korona. Előfizetések a Magyar­ Zsidó Szemle kiadóhivatalába Budapest, VII., Rákóczi­­út 68. sz. III. em. küldendők. A Magyar Zsidó Szemle szellemi részét illető közlemények a szerkesztőség­­hez Budapest, VII., Rákóczi-út 68. sz. III em. czimzendők. BQT Kéziratok, tudományos tartalmukat kivéve, vissza nem küldetnek.

Next