Magyarország, 1916. november (23. évfolyam, 304-333. szám)

1916-11-14 / 317. szám

­ A Kopaohia-hegység vad vidékén a köznép mindenütt jól fogadott bennünket, előzékeny volt­­hozzánk­­ A Hegységek nagy része le van tarolva. A­evés valamirevaló szálas erdőt láttunk. A szántóföldek nagy része még parlagon hever, de helyenként már szorgalmasan készítik elő vasekékkel a szántókat. A szőlőterületeken,­­­­miután a katonai kincstár itt-ott a termést megvásárolta,­­ alaposabban folyik az őszi munka. Kraljevó környékén, hol gazdasági is­­kola és egy minta­gazdaság is van, igen nemes és jóízű gyümölcs került piacra. Az óriás szil­vások gondozása nagyon példás Lassanként elsimulnak a háború pusztító nyomai s­ a visszamaradt — általában vagyo­nos­­- lakosok, mint ügyes kereskedők, jó ha­­szonnal dolgoznak. A közbiztonsági viszonyok tűrhetők Erdeiben és a vidékeken nagyon elszapo­rodott a davad, nevezetesen a farkas ugyany­­nyira, hogy valósággal veszélyezteti a környé­keken lakó népet. A­mi a geológiai és bányászati részt illeti, rendkívül nagymennyiségű anyagot hoztunk magunkkal s bár érdemlegesen csak a birto­kunkban levő anyag megvizsgálása után nyilatkozhatunk, egyről-másról mégis beszá­molhatok. Óriás területeken meglehetősen meddő szerpentinkőzetek fordulnak elő s több igen szép, értékes márványbánya teljesen mű­veletlenül áll, máig az eddig ismert érctelepek­­ből is mindössze csak kettő van üzemben. A megszállott szerb terület ásványos vi­zeidben nagyon, gazdag. Meleg kénesvizű, szén­savas, hidegvízű forrásaikból egynéhányat már nagy fürdőteleppé fejlesztettek. Az arangyolo­­váci szénsavas ásványvizet már palackozva szállítják­ ■ Említésre méltó az édesvízű­ forrásaik gondozása, ami hitem szerint a törököktől plántálódott át. Az utak mentén, de a pago­nyokban is szép kőfoglalásban, tisztán tartják forrásaikat s bizony be kell vallani, e tekin­tetben ők sokkal előbb tartattak, mint mi, ívok­, vizet vezető patakjaik és top­óik meg teljesen el­vadultak s torrens természetükkel gyakorta óriás pusztítást visznek véghez. Kü­lönösen a kopár szerpentin hegység nagy­­­mennyiségű törmelékét hordják le a kultúra alatt lévő­ területre. A bányák,­­ mint említem, műveletlenül állatiak, de ettől eltekintve, minden iparág -- kivéve a kisebb háziiparokat — szünetel most Szerbiában. A kopaoniki szépen­­ren­dezett fafurésztelep is áll és mondhatom, pusztul a­­ gyönyörű fenyveserdővel együtt. Ennek egyik fő oka bizonyára a hiányos és rossz közlekedési állapotban rejlik. Utunk fáradtságos voltát kárpótolta a vi­dék tájképi szépsége és a beszerzett tapaszta­latok érdekessége, főképpen azonban az a biz­tos tudat, Jsóffy tanulmányunk hazánk hasz­nára­ fo­g válni. Szontagh Tamás elmondta még, hogy a magukkal hozott gazdag anyagok sok értéket ígérnek, s azoknak átvizsgálása után úgy a MAGYARORSZÁG Budapest, 1916. kedd, november 11 mi kormányunknak, mint a szerbiai kormá­nyunknak a kiküldött tudósok jelentést fognak benyújtani, melyben a közgazdaság egyéb ágait is fel fogják karolni. K. L. WWAWAW WWWW.WAWAWWWW ii \ i i Budapest, november 13.; A függetlenségi és 48-as párt új közhelyi­sége. Megalakulása óta a függetlenségi és 48-as párt az Astoria-szállóban tartott fenn ideigle­nes körhelyiséget. Most azután —­ két-három héten belül — új otthont rendez be a Gizella­ tér 2. sz. ház első emeletén. A helyiség átalakítási munkálatai m­ár folyamatban vannak és a be­rendezés is röviden megtörténik, úgy hogy mire a képviselőház ülésezése megkezdődik, a párt már új helyiségeiben tartja össze­jövete­­­léteit és értekezleteit.

Next