Magyarság 1944. május-december (25. évfolyam, 107-284. szám)

1944-11-04 / 250. szám

Az iparü­gyi miniszter nyilatkozata a kézművesipari munkaközösségek fontosságáról Vitéz Szakváry Emil iparü­gyi miniszter nyilatkozott a kézműves­­iparosság munkaközösségeinek munkájával kapcsolatban. Kijelentette, hogy e hó 17-én tar­tott minisztertanács határozata ér­telmében az ipari munkálatokat és termelőtényezőket a nemzeti szocia­lista közösségnek szolgálatába úgy kell­ beállítani, hogy a kézműves­iparosság a totális háborúban­­ a nemzet legfontosabb és legsürgő­sebb igényeit teljesen kielégítse. Ezért, igen szükségesnek és fontos­nak tartja a kézműipari termelés megszervezésére a munkaközössé­gek tevékenységét. Arra kérdésünkre, hogy a kéz­művesipari munkaközösségek mi­ként szerveztettek meg, előadta, hogy az Ipartestületek Országos Központján keresztül az ország ös­­­szes kézműves iparosságát felhívták a munkaközösségek megszervezé­sébe. Addig, amíg a munkaközössé­gek bizonyos munkálatok elvégzé­sére nem vállalkoztak, készenléti­­állapotba kerüljenek, hogy a mun­kaközösségi keretbe tömörített kéz­műves iparosságról szakmánként adjanak számot. Abban a pillanat­ban azonban, amikor munka elvég­­zésére megbízatást nyernek, egy­­-egy hadi munkaközösséggé válnak, ahol minden egyes iparos tag saját és alkalmazottainak lá­nkaerejével, továbbá szerszámaival vesz részt a közösség által helyesen szétosztott munkában. " Megkérdeztük, hogy az ipari munkaközösségnek mi a célja? Válaszában kijelentette, hogy az ipari munkaközösségek kettős célt szolgálnak és pedig az egyik az, hogy az ország kézműves iparos­sága a mai súlyos­ idők megkívánta háborús erőfeszítésében és terhei­­­ben részt vegyen és igyekezzék hon­védelmi munkák végzésével, továbbá az bombatámadások okozta károk­­'helyreállltásával a nemzet honvé- delmi erejének megsokszoroz­ódá­sát elérni, másrészt pedig éppen a 'felfokozott munkatempó idején a háborús terhekben résztvenni akaró 'és kívánó iparosoknak tisztességes megélhetést nyújtani és így a kéz­művesiparosságban rejlő nagy er­kölcsi erőt pedig átmenteni egy bol­dogabb időre. —­ A munkaközösségben való részvétel az iparos önállóságának elvesztését jelenti? — Korántsem jelenti a munka­­közösségben való részvétel azt, hogy t ez iparos munkássá válik csupán és felveszti önállóságát, mert a kézmű­ves iparos tovább is dolgozhat saját számlájára és felelősségére, de mun­káját és felelősségét elsősorban a közösségnek kell rendelkezésére bo­csátani azért, mert a munkaközös­ség a munka sürgőssége és fontos­sága szempontjából hivatott elbírál­ni, hogy a közösségi munka meny­­n­yire előzi meg a kisiparos által vállalt magánmunkát, ami lehet honvédelmi munka is. —­ A munkaközösségben való részvétel, hogy történik és mi an­nak a szervezete? Milyen a munkaközösség szervezete ? — Mint már az előbb említet­tem, egy munkaközösségi központ van, az Ipartestületek Országos Központjának helyiségében és ez alatt működnek a szakmai munka­­közösségek. A szakmai munkaközös­ségek az ipartestületekben székel­nek és szakmánként vannak meg­szervezve Budapesten, vidéken pedig ipartestületenként 5 ipari csoport­ban éspedig ács- és tetőfedő ipar, építőipar, lakatos-, vas- és fémipar, szerelőipar és járműgyártó ipar. Ezeken felül vannak még egyes honvédelmi típusmunkákat végző honvédelmi munkaközösségek is, sőt egyes üzemek is, amelyek munkaközösségi alapon dolgoznak. Ezek a munkájukkal ugyanis hon­védelmi célt szolgálnak, annak ellenére, hogy nem hadiüzemek. Háborús készenlétben az ipar­osság! 1 A munkaközösségbe tömörült kéz­művesiparosok amint azt már em­lítettem, készenléti állapotban van­nak mindaddig, amíg vagy bomba­támadás okozta károk helyreállí­tására vagy más honvédelmi érde­ket szolgáló munkára bevetésre parancsot nem kapnak. A kézmű­ves iparosok az említett munkákra hadimunkaközösségi behívólappal kerülnek bevetésre, minélfogva amíg a kijelölt munkahelyen, a behívó­lappal kirendelve dolgoznak, min­den egyes hadimunkaközösségi kéz­­művesiparos és alkalmazottja — minként a hadüzemi alkalmazottak — ugyanazok a szabályok érvénye­sülnek velük szemben — helyhez vannak kötve, a katonai és munka­­szolgálat alól felmentést nyernek és velük szemben ugyanazok a bün­tetőszankciók érvényesülnek. To­vábbá aki a behívásnak eleget nem tesz —a magán­munkáját előbbre­­helyezi a közösségi munkánál — azzal a kézművesiparossal szemben még az is elrendelhető, hogy üzeme azonnal beszüntethető legyen, vagy korlátozott mértékben folytassa, esetleg üzemének más üzemmel való egyesítése rendelhető el, úgyszintén az üzem berendezésének a szükség­nek megfelelően más telephelyre való átszállítása iránt is intézkedés történhet. — Sor került-e már ilyen intéz­kedésre? — Hála Istennek, mindezideig erre a szigorú intézkedésre nem volt szükség, mert a kézműves­­iparosság megértette az idők sza­bát és igyekszik munkaközösségbe tömörülni, a közös feladatok meg­oldására. Éppen ezért karoltam fel a munkaközösség gondolatát és szervezetét, s azáltal, hogy fölöttük a legfőbb ellenőrzést és irányítást a minisztériumom kéz­műves és háziipari osztályára bíz­tam, s annak segítségével, hivatali súlyával és felelősségével, a munka­­közösség fontosságát kihangsú­lyozhattam. Amennyiben a kézművesiparos­ság munkaközösségének munka­erejét valamilyen közület igénybe kívánja venni, úgy a munka­közösségek központjához kell for­dulni (Erzsébet­ körút 9-11., IPOK). 5 Magyarság, 1944 nov. 4. szombat Hétkilométeres útvonalon kerékpárral üldözött három orosz terepjárót egy hős magyar honvéd A honvéd vezérkar főnökének a 39-ik hadijele­­tv-jétő­z csat­olt ki­egészítései megemlíti Varday János huszár őrvezető nevét. A magyar huszárokhoz méltó bravúrral újabb babért szerzett abba a dicskoszo­rúba, amely egyre hatalmasabb lesz a mostani világháborúban. Október hó közepén történt, hogy a Tiszán átmerészkedő ellen­séges csapatok megkísérelték egyik fontos útvonalunk megszerzését. Oldalazó támadást indítottak az egyik huszárosztályunk ellen, amelynek felderítő járőrparancs­noka Gazdag János őrvezető volt. Gazdag János már többízben tanu­­jelét adta vitéz és bátor magatar­tásának. környéken désnél megpillant amint egy kerékpáron A műút mentén igyekezett előre két bajtársával, hogy felderítse, hány muszka és oláh lehet azon a Az egyik útkeresztező­­egy oroszt, magyar nőtől elrabolt igyekszik ugyancsak előre. Pillanat alatt leteperte, a ke­rékpárt pedig elvette tőle. Alig végzett Gazdag János őrvezető ez­zel az ellenséggel, amikor a mel­­lékútról három orosz terepjáró gépkocsi, fordult be a műúton és igyekezett déli irányba. Gazdag őr­vezető nem tétovázott sokat, fel­pattant a zsákmányolt kerékpárra és egyik kezével a kormányt fogva, másik kezében levő géppisztoly­lyal végigsöpörte az orosz jármű­veket. Sikerült neki mind a három terepjáró vezetőjét kilörnie, mire a három kocsin levő ötvenfőnyi orosz k­anyarhomlok menekült be a kukoricásba. Csillog a szeme Gazdag János huszárőrvezetőnek, amint elmeséli huszáros kalandját. Ezúttal a lovat egy női kerékpár helyettesítette. Nagyszerű tettének értékét még növelte, hogy másnap hajnalban társaival elment az előző esti csata színhelyére és a három terepjárót bevontatta.. Kiderült, hogy renge­teg fegyvert, lőszert és egyéb kato­nai felszerelést zsákmányolt­­ben­nük. Amikor megkérdezzük Gazdag őrvezetőt, miképpen jutott arra a gondolatra, hogy kerékpáron ül­dözze a sokkal erősebb ellenséget büszkén vágja fel fejét és sze­münkbe nézve mondja: —­ Előzőleg egy géppuskánkat rabolták el. Vissza kellett adnunk a kölcsönt. Csak annak örülök legjobban, hogy a három orosz kocsin kívül az elrabolt magyar géppuskát is­ sikerült épen vissza Szereznem! Gazdag János huszárőrvezetőt a nagyezüst vitézségi éremre terjesz­tették fel­ Kora Endre haditudósító Elfogták a Hitelbankban elvetett 208.000 pengős csekkcsalás tettesét Augusztus 29-én történt, hogy a Magyar Általános Hitelbank fel­jelentést tett ismeretlen tettesek el­len, akik a Magyar Radiátorgyár hamisított diszponáló levelével a Hitelbankban a Radiátorgyár szám­lájára 200.000 pengőt vettek fel. A rendőrség a csalók kézrekerí­­tésére erélyes nyomozást indított­­ és már a nyomozás elején Eisvogel Rajmund 19 éves banktisztviselőre terelődött a gyanú, aki a Hitel­bank szolgálatában állott és éven­ként két-háromszor kóborlási láz tört ki rajta, ilyenkor eltűnt, s na­pokig, néha hetekig nem tudták róla hol tartózkodik. Amikor a bankcsalás történt, akkor is eltűnt a fiatal banktisztviselő és pedig a csalás napját megelőző tizedik na­pon már. A rendőrség ezért még szeptem­ber 11-én rádiógrammban körö­zést adott ki az eltűnt Eisvogel Rajmund ellen, a körözés azonban nem járt eredménnyel, a banktiszt­viselő nem került elő. A nyomozás ennek dacára sem szünetelt s most az V., Tátra­ utcában, a 2. és­ 4. számú házaiban megjelent egy tár­saság, amelynek tagjai hatósági közegeknek adva ki magukat, ház­kutatást tartottak és a lakókat a szó szoros értelemben kifosztották. Mint kiderült, a fosztogatók között szerepelt Eisvogel Raj­mu­nd is, aki legutóbb a Felsőerdősor 18. szám alatt Baranyi István álnéven lakott. Eisvogel Rajmundot társaival együtt előállították a főkapitány­ságra, ahol rövidesen­­bevallotta, hogy ő követte el a Magyar Általá­nos Hitelbankban a kétszázezer pengős csekkcsalást, oly módon, hogy a Magyar Radiátorgyár egyik leveléről cégszerű aláírásokat le­­kopírozta átütőpapírral, majd a pozsonyi úton a Radiátorgyár cég­szerű levélpapírját rendelte meg, bélyegzőt is készíttetett s utána egy markóutcai leíró irodában gépel­­tette le a gyár hamis diszponáló levelét. Eisvogel Rajmundnál 13.500 pengőt találtak, amikor elfogták, de ez a pénz már a tátrautcai fosz­togatásból származott. Eisvogel Rajmundot a rendőrségen letartóz­tatták, őrizetbe vették fiatalkorú társát is,­­ aki segítségére volt a nagyarányú bankcsalásban. (MOT.) Elsötétítés :6-tól­­reggel '­26-ig @’S X1N HA' 1 sZÜVÉSZET „A magyar muzsikát csak magyarok fejleszthetik naggyá!" Nyilatkozik az Operaház új igazgatója A Magyarság munkatársa felkereste Sámy Zoltán zeneügyi kormánybiz­tost, az Operaház új igazgatóját. — A művészetet akarom szolgálni nemzetiszocialista szellemben — — mondja Sámy Zoltán — Az igazi művészetet abban a tisztultabb erkölcsi vonatkozásban, amelyet mi hunga­rista szellemnek nevezünk. — Hogy a bajokon segíteni tud­junk, ismernünk kell a bajok kór­okozóit — folytatja. —­ Ezt a kór­okozót mi már régtől fogva ismer­jük. Ebben az épületben hosszú éve­ken keresztül minden a művészet ro­vására ment. A zsidó-liberális szel­­lem­ különösen 1925 óta egyre­­job­­ban elhatalmasodott az ország első dalszínházában. Ez a szellem a Már­kus—Kellner-éra idején elérte csúcs­pontját. Hogy itt mi volt, arról jobb nem beszélni. Elsikkasztották az igazi művészetet, a keresztény szellemet és mondhatjuk, hogy a magyarságot is. Ez a zsidó-liberális szellem az Opera­­ház­­ zenei jellegét háttérbe szorította és a díszletezésben, meg a revüszerű­égben domborodott ki. Már­pedig az Operaház elsősorban a zene műve­lését kell, hogy szolgálja. Az Operahá­zat vissza kell adni a tiszta, a maga­sabb erkölcsiségű zenei kultúrának. Hiszen ez a hivatása és csak akkor van létjogosultsága. Tudjuk, hogy hosszú éveken keresztül ez nem így volt. Az erőszakos klikkrendszer tíz körömmel védte a maga romboló szellemiségét és rányomta a maga faji bélyegét mindenre. Hosszú éve­ken keresztül minden volt itt, csak magyar, keresztény szellem nem. De hogyan is lehetett volna, ha a veze­tők és maguk a zene interpretálói nem voltak áthatva a magyar és ke­resztény szellemtől ! Nézzük csak, mi volt itt és kik érvényesülhettek még csak egy két évvel ezelőtt is a Operaházban? Hiába volt zsidótör­vény, hiába volt minden tessék-lás­­sék őrségváltás. Itt csak azok érvé­nyesülhettek, akiknek zsidó-liberális kapcsolataik voltak. Ez a szellem október 15-ike után megváltozott. — Bizony, jól emlékszünk erre gyászos korszakra. Előfordult az, hogy egy fiatal, tehetséges, ízig-vérig magyar énekesnőnek két évvel ezelőtt, tehát a zsidótörvény után azt mondta az egyik operaházi „főmufti“: „Fiam, a maga hangja gyönyörű, menjen el Palotay (természetesen zsidó) mester­hez, az majd nagy énekest csinál ma­gából és ő majd behozza magát az Operaházba.“ Emlékezünk arra, hogy tehetséges magyar énekesek csak azért, hogy be­kerüljenek álmaik országába, az Operaházba, hajlandók voltak­­ eladni magukat, zsidókkal házasodtak­ össze, vagy zsidó énekmesterhez jártak ta­nulni. Emlékezünk arra is, hogy fia­tal, tehetséges magyar énekest, aki kitüntetéssel végezte el a Zeneművé­szeti Főiskola operai tanszakát és aki­nek az operai próbaéneklése a bizott­ság véleménye szerint egyhangúan ki­tűnően sikerült, nem vették fel sze­rény ösztöndíjasnak sem, mert ugyan­abban a hangnemben hat énekesnő működött, de ezek között háromnak zsidó ura volt. Mindezeket a magyar nemzetiszocialista közönség nem felej­tette el. Ismerek egy művésznőt, akit azért nem vettek fel, mert részt mert venni, mint énekesnő az egyik jobb­oldali hangversenyen. Ugyanez ált a férfiénekesek egy részére is. Eladták magukat, hogy zsidó feleségük és csa­ládjuk ,,nagyszerű összeköttetései" ré­vén bekerüljenek az Operaházba. Mindezek mellett természetesen az utánpótlás nagyon gyenge volt. Hogyne, hiszen nem volt érdekük a másik oldalon lévőknek, hogy a fiatal magyar tehetségek bekerüljenek az Operába. Mert igy nélkülözhetőkké váltak volna. — Összefüggésben van Lukács Miklós báró volt igazgató lemondása a régi szellemmel? — Határozottan kijelenteni: nem. Lukács Miklós önként mondott le, hogy ezzel elősegítse az új szellem kialakulását. Bebizonyította ezt azzal is, hogy megmaradt az Operaház kö­telékében. Elsősorban karmester és pedig nagyon jó karmester. Mint ve­­zető karnagy alaposan kiveszi részét az újjászervezésből. Természe­tes, hogy azoknak, akik akár képviselői voltak a régi zsidó szellemnek, akár kerék­kötői, megakadályozói lennének az új szellem kifejlődésének, távozniok kel­lett és távozni fognak. — Neim fogja megszenvedni az Operaház­ ezeknek , a távozását? Ez ellen a leghatározottabban tilta­kozik Sámy Zoltán kormánybiztos­­igazgató. Szinte fanatikus hittel vallja, hogy a magyar muzsikát csak a ma­gyarok fejleszthetik naggyá. — Ebben a munkámban nagyszerű segítségem négy kitűnő karmeste­rünk, névszerint Lukács Miklós báró, Berg Ottó, Rubányi Vilmos és Ke­­nessey Jenő. Mellettük Szőke Tibor és Decs Zoltán munkájára is szávall­­hatok. Kitűnő muzsikusok. — Mi történik azokkal a magán­énekesekkel, akiknek zsidó kapcso­lataik vannak? — tesszük fel a kö­vetkező kérdést. — Választhatnak az operai tagság és a félreállás között. Felszólításomra több magánénekesünk már be­jelen­tette, hogy szakít minden zsidó kap­csolattal. — A destruktív zsidó-liberális szel­­­­lemet végleg fel kell számolni az Operaházban —­ mondotta még Lámy Zoltán. — Ennek a szettemnek csö­­kevénye volt a protekciórendszer. Nagyrészt csak azok juthattak be ide, akik kiszolgálták ezt a rend­szert.­­ — Mi lesz a fiatalokkal, akik eddig hiába próbálkoztak bejutni? — kér­dezzük. * — Azt akarjuk, hogy nyitva álljon minden tehetséges zenész és énekes előtt az Operaház kapuja, amennyi­ben az anyagi keretek ezt megenge­dik. Az egészséges szellemű és világ­nézetű utánpótlásról fokozottabban akarunk gondoskodni. Minél több tehetséget akarunk ösztöndíjban ré­szesíteni, hogy módjuk legyen kellő felügyelet, tanulás és korrepetálás mellett a kibontakozásra. Megemlítettem még, hogy több te­hetséges operaszerzőnk nem tudott be­­jutni az Operaházba. — Módot akarunk nyújtani a te­­hetséges magyar operaszerzőknek, hogy alkotásaikkal, ha azok meg­ütik a művészi színvonalat, szín­padra kerüljenek. Minden erőmmel azon leszek, hogy mint zeneügyi kormánybiztos visszaállítsam az Operaházat arra a magaslatra, ame­lyen lennie hivatása és­ kötelessége. K. S. Maghalt Halmay Tibor Halmay Tibor ny. főhadnagy, éz ismert filmszínész, aki nemrégiben katonai szolgálatra vonult be, a szol­gálat során szerzett betegsége követ­keztében rövid szenvedés után no­vember 2-án hajnalban elhunyt. Te­metéséről még nem történt intézke­dés. (MTI.) A művészvilágban futótűzként terjedt el Halmay Tibor halálának híre. Nagyszerű barátot, feddhetet­len jellemű urat s amit elsősorban­ kellett volna mondani: kiváló szí­nészt vesztett benne mindenki, aki ismerte. Már­pedig Halmay Tibor­nak a neve ékesen ragyogott a ma­gyar theátrum csillogó­ firmamen­­tumán. Az a színész, akinek nevé­vel összeforrott a közönség. Bár emlékezetes színpadi sikerek is fémjelezték nevét, mégis igazán a film volt az, amelyik hazájában népszerűvé tette. Jellegzetes, uo­­káíi, figurái, derűs, mindig a szívé­ből fakadó mosollyal festett szere­pei, eseményei voltak egy-egy film­jének. Játékában azt az iskolát kö­vette, amelyik ma már kezd, saj­nos, elhalványulni. Halmay Tibor szinte klasszikus értelemben ját­szotta el naturbursos epizódsze­repeit. Néhány héttel ezelőtt, mikor be­vonult ezredéhez, találkoztunk vele s lelkesen beszélt arról, hogy­ me­gint magára ölthette az uniformist, hiszen ő lélekben mindig katona maradt azután is, hogy a hivatásos katonatiszti pályát felcserélte a színészettel. Halmay Tibor elment a háborúba azzal, hogyha majd visszatér a haza szolgálatából, is­mét játszani fog. . Készült a nagy szerepre, amelyet most érett szí­n­ íz korában akart eljátszani. Sze­­gény, jó. Halmay Tibornak ez­es vágya nem­ teljesülhetett...

Next