Mai Nap, 1989. április (1. évfolyam, 44-66. szám)

1989-04-01 / 44. szám

MONDATBA ♦ Az afganisztáni Dzsala­­labád 65 lakosa vesztette életét és nagyon sok megse­besült az elmúlt 24 órában ama tüzérségi támadások kö­vetkeztében, amelyeket a TASZSZ hírügynökség érte­sülése szerint a pakisztáni tü­zérség hajtott végre. ♦ Geofizikai és asztrofizi­kai kísérleteket, valamint or­vosi vizsgálatokat végeztek az elmúlt napokban a Mir űrállomáson dolgozó szovjet űrhajósok. ♦ Április közepén először látogat kínai hadihajó egy amerikai kikötőbe: a Cseng nevű hajó a Hawaii-szigete­ken fekvő Pearl Harborban köt majd ki. ♦ Elutasította a bíró Oliver North alezredes igényét, hogy perében idézzék meg tanúként Ronald Reagant; az indoklás szerint a vádlott nem bizonyította, hogy a volt elnök kihallgatása érdemben befolyásolná a pert. Egy Tsi A tajvani hölgy Melinda Chang, aki évekig hazája első számú kung-fu sztárja volt, s ma Tajvan egyik legsikeresebb üzletasszo­nya­­ Magyarországra vetette a szemét. A fiatal és vonzó hölgy néhány éve diszkréten elbúcsúzott a filmvilágtól, produceri irodát nyitott, egyre kevesebb szerepet vállalva saját gyártású filmjeiben. A producerséget egy szórakoz­tatóipari és kereskedelmi-szolgáltató hálózat kiépítése, majd a Melinda Jewelry, a Superimpex Taiwan és a Zetor Taiwan nevű cégek megalapítása követte. Első kelet-eu­rópai üzletét a csehszlovákokkal kötötte meg három éve, üvegpoharakat vett tőlük, velük alapította meg később a Zetor Taiwan-t. Hosszas próbálkozás után hazánkkal ta­valy jött létre az első kapcsolat. Demján Sándor, a Magyar Hitel Bank elnöke szorgalmazta, nyisson Chang nálunk egy tajvani éttermet. Ezt az üzletasszony sovány falatnak tartja, s nagyobb léptékű terveiről tárgyal most a magya­rokkal. Elmondta: az étterem szeptemberben valószínű­leg megnyílik, ezt majd szállodák építése, vásárlása s egy utazási iroda létesítése követi. A magyarok két budapesti szállodát ajánlottak föl számára, mindkettő teljes felújítás­ra szorul. Kérdésünkre, hogy a vásárlástól a szállodanyi­tásig mennyi időre van szüksége, úgy felelt, hogy ha a ma­gyarok végzik a felújítást, ez négy évig tart majd az eddigi ajánlatok ismeretében, ha viszont tajvani vállalkozók jön­nek, akkor erre a munkára négy hónap /sicc!/ is elég. Az üzletasszony udvariasan szólt hazánkról, s mosolyogva említette meg, hogy sokszor elképesztő nehézségekbe üt­közik ügyeinek intézése közben. /gulyás/ BODÓ GÁBOR FELVÉTEL: MI VAGYUNK A TÉMA ♦ Grósz Károly szerint a pártnak nem szabad újra el­követnie azt a hibát, hogy az erő pozíciójából felszámolja az összes olyan erőt, amely nem sorakozik fel mögé - ír­ta az AFP francia hírügy­nökség az MSZMP KB szer­dán véget ért üléséről szóló beszámolójában. Berecz Já­nostól azt idézte, hogy a leg­fontosabb tömegtájékoztatá­si eszközöket - a televíziót, a rádiót és az MTI-t - demokra­tikusan megválasztandó kor­mánynak kell ellenőriznie. A moszkvai Pravda a TASZSZ szovjet hírügy­nökség jelentése alapján számolt be a KB-ülésről. Az AP amerikai és a Reuter brit hírügynökség hírt adott a Központi Bizottságban tartott sajtótájékoztatóról: mindkét hírügynökség azt emelte ki, hogy Nagy Imre politikai re­habilitációja megkezdődött. Az AP idézte Major Lászlót, a párt szóvivőjét, aki szerint Grósz és Gorbacsov egyet­értett abban: manapság „el­képzelhetetlen”, hogy egy kommunista ország beavat­kozzék egy másik belügyei­­be, és elfogadták, hogy a Brezsnyev-doktrína alkalma­zására nem kerülhet sor. ♦ A Reuter hírül adta, hogy e hét végén újjáéled a ma­gyar Függetlenségi Párt, amely az 1947-es parlamen­ti választásokon a szava­zatok 14 százalékát szerezte meg. A hírügynökség közöl­te, hogy a vasárnap újjáalakí­tandó párt fő szervezője, Hornyák Tibor 1956 után hat évet töltött börtönben. Fejvesztett vevő­ (AFP) Párizsban elárvereztek egy guillotine-t, amely valószínűleg a nagy francia forradalom idejé­ből való A Franciaországban fellelhető utolsó 4 nyaktiló egyiket 187 ezer frankért (csaknem 20 ezer dollár) vásárolta meg egy „fejvesztett" vevő, terve­zett bűnözési múzeuma számára. A guillotine on lát­ható felirat— A köztársaság 2. éve—szerint a „le­­fejezőgép" 1794-ből való, abból az évből, amikor te­tőzött a forradalmi terror. Franciaországban ■ 1­981 -ig, a halálbüntetés eltörléséig a guillotine volt a hivata­los kivégző eszköz. 2 Japán úr az űrben? Moszkva (MTI) A szov­jet sajtóban változatlanul központi téma az a keres­kedelmi megállapodás, amelynek értelmében 1991 közepéig egy japán újságíró utazik—elsőként az újságírás történetében — a világűrbe. A lapok kö­zül többen is indulatosan vagy keserűen fogadták a tényt, hogy pusztán pénz­ügyi megfontolásokból a G­avkozmosz megfosztja a szovjet újságírókat a nagy lehetőségtől. A Komszomolszkaja Pravda, amely a legheve­sebben bírálta a döntést, telefont kapott a szovjet vegyipari minisztertől, aki közölte, hogy az általa irá­nyított minisztérium haj­landó állni a költségeit egy szovjet újságíró űrutazá­sának. Jurij Beszparov miniszter szerint, ha való­ban csak anyagi megfon­tolások döntenek,akkor a vegyipar vállalja ezt az ál­dozatot. Örökbefogadás bonyodalmakkal Az izraeliek igaz örömmel fogadták a román kormány hajlandóságát arra, hogy kül­földiek is adoptálhassanak árvaházakban élő gyereke­ket. A román hatóságok rendkí­vül körültekintően jártak el. Nagyon alaposan kivizsgál­ták az örökbefogadók helyze­tét, és kötelezték őket arra, hogy Romániában, a kivá­lasztott gyermek közelében töltsenek néhány hónapot, hogy a gyerek és jövendő szülei megszokják egymást. Ez természetesen sok költ­séggel és bonyodalommal járt - elvégre nem könnyű, hogy egy házaspár hosszú időre elhagyja lakását és munkahelyét. Ám e körülte­kintő óvatosság következmé­nyeképpen a jövendő szülők már jóval a formális örökbefo­gadás előtt szoros kapcsolat­ba kerültek majdani csemeté­jükkel, megszerették és ra­gaszkodni kezdtek hozzá. Jó ideig minden tökéletesen ü ködött. A román hatóság azonban hirtelen megválto­tatták álláspontjukat. Nem in­dokolták meg a változást,­­ ehhez természetesen joguk van; senki nem vonja kétség­be azon jogukat sem, hol megszüntessék a külföldi irányuló adoptálást. Több mint 30 esetben azonban a örökbefogadás folyamat már megkezdődött, a szülő megismerték és megszere­ték az adoptálandó gyereke Nem a saját hibájukból lette egy kétszeres tragédia áldo­zatai: saját gyerekük sem hét, s a már odaígért apró­ságról is kénytelenek lemon­dani. Habár izraeli részről , egész örökbefogadási üe­gyei mindeddig magánemi­lek és magánvállalkozás foglalkoztak, tekintettel rendkívül súlyos emberi tra­gédiára, az utóbbi hetekbe izraeli kormányszervek is is­avatkoztak. A Tel-Aviv-i­n­mán nagykövetséghez és bukaresti hatóságokhoz se­dultak, hogy engedélyezze legalább a már folyamatba lévő adoptálások befejezé­sét. Hivatalos válasz minde ideig sajnos nem érkező Bukarestből Yehuda Latu L­egfrissebb itthonról, KÜLFÖLDRŐL 1989. április 1., szombat

Next