Mai Nap, 1989. május (1. évfolyam, 67-92. szám)

1989-05-02 / 67. szám

Ünnep­­ másként A világ nagy hírügynökségeinek egyöntetű megállapí­tása szerint több szocialista országban egészen más volt a tegnapi május 1 -jei ünnepségek hangulata és megren­dezése, mint korábban. A legmarkánsabb változás Len­gyelországban történt, ahol az ismét engedélyezett Szo­lidaritás hosszú évek után újból hivatalos felvonulást szervezhetett. Az szintén újszerűség, hogy ezeken a fel­vonulásokon közel sem vettek részt annyian, mint amennyire számítottak. Sőt, lezajlott az első, Walesa-el­­lenes tüntetés is. Több városban az ellen tiltakoztak a legelvakultabb munkások, hogy Lech Walesa „lepak­­tált” a kormánnyal, s ezáltal „feláldozta” a Szolidaritás eredeti elképzeléseit... Másként zajlott le a május 1-jei ünnep Csehszlováki­ában is - egy incidens miatt diplomáciai következményei is lehetnek a prágai fölvonulásnak. Az történt ugyanis, hogy egy kisebb csoport ellentüntetésbe fogott, s a cseh­szlovák rendőri erők az elmúlt időszakban általuk már sajnos többször látott, meglehetős erőszakossággal lép­tek fel ellenük. A BBC angol rádió- és televízióállomás egyik riportere is abban a tömegrészben volt, ahol tettle­­gességre és letartóztatásokra is sor került: szemtanúk beszámolója szerint több tucat embert vettek őrizetbe, többek között az angol újságírót is, akinek összetörték a magnetofonját. A BBC újságíróját ugyan kisvártatva ki­engedték a hatóságok, ez azonban nem változtat a té­nyen, hogy az angol külügyminisztérium már ma reggel tiltakozott az általa „aggodalomra okot adó” esemény el­len. Ezek szerint a csehszlovákoknak nemcsak a ma­gyar tévésekkel gyűlik meg a bajuk mostanság... Változást hozott május 1 -je megünneplése a Szovjet­unió több területén is, ahol ezúttal­­ egyáltalán nem volt felvonulás! A hivatalos szervek Örményországban a kö­zelmúltban történt földrengésre hivatkozva tiltottak be mindennemű nyilvános ünneplést - de minden valószí­nűség miatt újabb nemzetiségi „földrengéstől” tartottak. Grúziában az április eleji véres összecsapás él még túl­ságosan élénken az emberek emlékezetében ahhoz, hogy itt se engedélyezzék a fölvonulást, így tehát sem az örmények, sem pedig a grúzok nem ünnepelhettek nyilvánosan. Akadtak természetesen olyan országok, ahol a „régi forgatókönyvek szerint” zajlottak a május 1 -jével kapcso­latos hivatalos ünnepségek: az NDK-ból és Romániából például nem érkezett jelentés arról, hogy a társadalmi fo­lyamatok fő koordinátoraiként működő pártok változáso­kat iktattak volna be az ünnepi ceremóniák évek óta szi­gorú egyhangúsággal ismétlődő koreográfiájába... 2 ♦ A Die Welt című nyugat­német lap hosszabb kom­mentárt szentelt Kádár Já­nos betegségének. Úgy vé­lekedett: nem véletlen, hogy Kádár János éppen akkor tű­nik el, amikor Magyarorszá­gon Nagy Imrét hősként ál­lítják be. A konzervatív napi­lap emlékeztet arra, hogy Magyarországon sokan követelik az 1956. november 4-e után hozott 400 halálos ítélet felülvizsgálatát. A lap szerint Kádárt nemcsak a ki­végzésekért tartják felelős­nek, hanem az elszalasztott reformok miatt is. ♦ A Tanjug jugoszláv hír­ügynökség Komoróczki Ist­ván külügyi szóvivőnek a Magyar Rádióban elhangzott nyilatkozata alapján jelentet­te, hogy Magyarország és Al­bánia hamarosan helyreállít­ja a diplomáciai kapcsolato­kat. ♦ Az APA osztrák hírügy­nökség tudósított arról a bé­csi sajtóértekezletről, ame­lyen osztrák, lengyel, jugo­szláv és csehszlovák ifjúsági szervezetek, valamint a ma­gyarországi Fidesz a keddtől szombatig tartó találkozójuk­ról számoltak be. A Fidesz képviselője bejelentette, hogy a következő választá­sokon szervezete saját, vagy másokkal közös jelölteket kí­ván állítani, és felszólította az osztrák kormányt, lépjen ki a nagymarosi vízlépcső építé­séből, mert különben Ma­gyarország nem tudja finan­szírozni a Bécs-Budapest vi­lágkiállítás költségeit. ♦ Pekingben vasárna folytatódott a párbeszéd a egyetemisták és főiskolások valamint a városi tanács, illet­ve a kommunista pártbizott­ság képviselői között; a meg­beszéléseken olyan kérdése­ket érintettek, mint a vezető jövedelme, a diáktüntetései és az oktatási bojkott, a de­mokrácia fejlesztése, a köz­oktatás helyzete és a korrup­ció elleni harc. ♦ Ma Dzsakartában újabb megbeszélésekre kerül sor Hun Sen kambodzsai kor­mányfő és Szihanuk fiercei között a kambodzsai rende­zés esélyeiről. ♦ Az Egyesült Államoknál érdeke a moszkvai és a kelet európai reformok megerősö­dése - jelentette ki George Bush amerikai elnök a keres­kedelmi kamarában tegnap elhangzott beszédében. ♦ II. János Pál pápa kije­lentette: kész találkozni Mi­hail Gorbacsoval, amikor a szovjet vezető hivatalos láto­gatást tesz Olaszországban. ♦ A tbiliszi tüntetők ellen olyan mérges gázt is bevetet­tek, amelyet a németek hasz­náltak az első világháború­ban - közölte a grúz egész­ségügyi minisztérium fő toxi­­kológusa a Zarja Vosztoka című lapban. ♦ A régi korteskörutak stí­lusában, valóságos hordó­szónoklatokkal - a szónokok hordókon állva beszéltek - kezdődött meg vasárnap Lengyelországban a Szoli­daritás szakszervezet vá­lasztási kampánya. ♦ Franz Vranitzky osztrák kancellár a héten Washing­tonba látogat, ahol elsősor­ban Ausztriának az Európai Közösséghez való csatlako­zási szándékáról kíván tájé­koztatást adni. ♦ Ma reggel megkezdődött a visszaszámlálás a floridai űrrepülőtéren: a korábbi si­kertelen kísérletek után csü­törtökön, közép-európai idő szerint este bocsátják föl az Atlantis amerikai űrrepülőgé­pet. ♦ A dél-koreai idegenfor­galmi szervezetek tilalom­ként értelmezik a kormány április 19-én kiadott irány­elveit, amelyek állami fel­ügyelethez kötött, megszigo­rított kapcsolattartást írnak elő a szocialista országok irányában. M­I VAGYUNK A TÉMA FORRÓ VOLT A MÁJUS­­ JE NYUGAT-BERLINBEN, AHOL KREUZBERG KERÜLETBEN TÖBB MINT HÉTEZER JOBBÁRA ÁLARCOT VISELŐ FIATAL IGEN ERŐSZAKOSAN TÜNTETETT A VÁROS VEZETÉSE ELLEN. A BRUTALITÁSBA TORKOLLOTT TILTAKOZÁS EGYIK SZÁNALMAS JELE VOLT A KÉPÉN LÁTHATÓ FELGYÚJTOTT MERCEDES. MONDATBAÍR­Ó __________. Kokain a nyomtatóban Amszterdam (AP/Reuter)­­ Több mint 140 kilogramm kokaint találtak a holland vá­mosok hétfőn Amszterdam Schiphol nevű nemzetközi repülőterén egy öreg nyom­tatógépben. A kokain „utcai értéke" mintegy 30 millió hol­land forint (közel 15 millió dol­lár.) A rendkívül értékes be­rendezés Kolumbiából Mad­ridon keresztül érkezett a hol­land fővárosba. A „feladók” igen nehéz lecke elé állították a hatóságokat, ugyanis leg­alább három óráig tartott, amíg a szakemberek lángvá­gókkal hozzáfértek a kokain­hoz. A nyomtatógépet, amely múlt szerdán érkezett meg, a repülőtérhez közel fekvő egyik javítóműhelybe címez­ték. De mivel öt nap után sem jelentkezett érte senki, a vá­mosok lefoglalták és alapo­san megvizsgálták, így sike­rült elkobozni a 140 kilo­gramm kábítószert, ami Hol­landia legnagyobb kokain fogásának számít. Stevie Wonder tervei Amszterdam (Reuter) - Stevie Wonder is részt vesz azon a párizsi, júniusban megrendezésre kerülő jóté­konysági koncerten, amelyet az ENSZ gyermeksegélye­zési alapjának (UNICEF) tá­mogatására szerveznek. A fekete bőrű, világtalan muzsikus erről hétfőn egy amszterdami sajtóértekezle­ten beszélt. Elmondta azt is, hogy a június 24-re tervezett koncert fellépői között lesz még egyebek mellett George Michael, Rod Stewart, Bob Dylan és Tracy Chapman is. A jövő héten 39. szüle­tésnapját ünneplő Stevie Wonder közölte, hogy még ebben az évben megjelenik következő nagylemeze. Az újságírók rákérdeztek arra is, hogy valóban indulni akar-e 1993-ban Detroit pol­gármesteri posztjáért. A vi­lághírű muzsikus határozot­tan kijelentette, hogy szándé­kában áll annak a városnak a polgármestere lenni, ahol fel­nőtt, s ahol elindult zenei kar­rierje. „Egy jobb Detroitot tud­nék teremteni" - hangsúlyoz­ta. 24 ÓRA „ ! Egy Aá 1989. május 2., kedd

Next