Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Értesítő, 1974 (25. évfolyam, 25-50. szám)

1974-07-08 / 25. szám

V/2356 Щ7 XXV. ÉVFOLYAM, 25. SZÁM_________ШШ Ш235& 1974 júLIUS 8. MEZVEflZDflSflGI­­ ВШИВЕЯ[ETESÍTV 15/1974. (MÉM. É. 25.) MÉM 121/1974. (M.K. 12.) MM UTASÍTÁSOK­­ A nők helyzetének javítása — — — — — — — — — — — A dolgozók szakközépiskoláinak esti és levelező tagozatán tanulóknak egyes tantárgyak tanulása és vizsgái alóli felmentése — — — — KÖZLEMÉNYEK Új állat- és növényfajták minősítése — — — — — — — — — Hatálybalépő új MEMSZ (ágazati) szabványok — — — — — — Felszólalásra közzétett MEMSZ (ágazati) szabványtervezet — — —■ Ágazati szabvány előírásától eltérés engedélyezése — — — — — Beszerezhető új MEMSZ (ágazati) szabványok — — — — — — Hatálybalépő új MSZ (országos) szabványok — — — — — — — Szarvasmarha-tartási épületek átalakítási irányterveinek közzététele — SZEMÉLYI ÜGYEK Kitüntetések — — — — — — — — Felmentés, áthelyezés, kinevezés — — — Oldal 665 667 670 671 671 672 672 672 672 673, 673 Ti­szám Tárgy­ú­ UTASÍTÁSOK A mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter 15/1974. (MÉM, I. 25.) MÉM számú utasítása a nők helyzetének javításáról Az 1013/1970. (V. 10.) Korm. számú határozat és az 1040/1973. (X. 18.) Mt. h. számú határozat végrehajtása érdekében — a Minisztertanács Ta­nácsi Hivatalával, a Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízügyi Dolgozók Szakszervezetével, az Élelme­zésipari Dolgozók Szakszervezetével, az Építő-, Fa- és Építőanyagipari Dolgozók Szakszervezeté­vel, a Vegyipari Dolgozók Szakszervezetével, va­lamint a Közalkalmazottak Szakszervezetével egyetértésben — a következő utasítást adom ki. 1. Az utasítás hatálya kiterjed a Mezőgazdasá­gi és Élelmezésügyi Minisztérium felügyelete alatt álló vállalatokra, gazdaságokra, trösztökre, köz­pontokra, felügyelőségekre, intézetekre, intézmé­nyekre, állomásokra, szolgálatra, valamint a taná­csok felügyelete alá tartozó élelmiszer- és fagaz­dasági vállalatokra (a továbbiakban együtt: vál­lalat). Tervek készítésével kapcsolatos rendelkezések 2. A nő dolgozók gazdasági és szociális helyze­tének megjavításával kapcsolatos vállalati felada­tokat a középtávú vállalati tervekkel összehangol­tan intézkedési tervben kell meghatározni. Az in­tézkedési tervnek tartalmaznia kell a végrehajtás határidejét és a végrehajtásért felelős személye­ket. 3. a) A nő dolgozók tervszerű foglalkoztatása érdekében a vállalatok kötelesek meghatározni és jegyzékbe foglalni a nők számára alkalmas mun­kahelyeket (munkaköröket). Jegyzékbe kell foglalni azokat a munkaköröket is, amelyek megfelelő in­tézkedéssel a nők számára alkalmassá tehetők. A

Next