Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Értesítő, 1974 (25. évfolyam, 25-50. szám)

1974-07-08 / 25. szám

066 MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMEZÉSÜGYI ÉRTESÍTŐ jegyzékben szereplő betöltésre váró, vagy újon­nan létesített munkahelyeken (munkakörökben) elsősorban női munkavállalókat kell foglalkoz­tatni. A jegyzéket évenként felül kell vizsgálni. b) A női munkaerő iránti igény várható alaku­lásának mérése érdekében­­— a jegyzék alapján — a középtávú vállalati tervek munkaerő-szük­ségleti fejezetét férfi és női bontásban is el kell készíteni. c) A munkaerő-szükséglet kielégítésére — a várható műszaki fejlesztéssel összhangban — az eddiginél nagyobb mértékben -­j munkaerőket kell munkába állítani. d) Új munkahete­k (munkakörök) létesítése esetén. 7­.A vizsgálni, hogy azok alkalmasak-e az a) pont szerinti jegyzékbe való felvételre. 4. A vállalatoknak — a fejlesztési célokkal ösz­­szehangolt szakember-szükségleti tervnek megfe­lelően — a női munkavállalókra vonatkozóan kö­zéptávú és ennek alapján éves oktatási (képzési) tervet kell készíteniük. A középtávú tervet a népgazdasági középtávú tervidőszakot megelőző év október hó 31. napjáig, az éves oktatási ter­vet pedig a tanévet megelőző év október hó 31. napjáig kell elkészíteni. A középtávú és éves ter­vek összeállítása során figyelemmel kell lenni a nő dolgozók általános iskolai végzettsége megszer­zésének elősegítésére. 5. A képzés és továbbképzés lehetőségeiről, va­lamint az ehhez biztosított kedvezményekről a nő dolgozókat rendszeresen tájékoztatni kell. 6. A munkások továbbképzéséről szóló 6/1972. (IV. 21.) Mü M számú rendelet 1. számú mellék­letében foglaltak szerint ki kell dolgozni azokat az intézkedéseket, amelyek a nő dolgozókat a szakmai képzésbe, illetőleg továbbképzésbe való részvételre ösztönzik. 7. A vállalatok műszaki fejlesztési tervüket oly módon kötelesek összeállítani, hogy azok a terme­lési feladatok megoldása mellett segítsék elő a nő dolgozók éjszakai munkában való foglalkoztatásá­nak csökkentését. 8. Vállalati terv alapján 1975. évben meg kell kezdeni és 1977. január 1-ig fel kell készülni va­lamennyi kisgyermekes anya éjszakai műszakjá­nak megszüntetésére. Azokat az anyákat, akik há­rom vagy ennél több 8 éven aluli gyermeket ne­velnek, 1975. január 31-től kezdődően harmadik műszakban foglalkoztatni nem szabad. Az éjsza­kai munka megszűnése folytán a nő dolgozókat lényeges keresetcsökkenés nem érheti. 9. Azok a vállalatok, amelyeknél a nő dolgozók éjszakai munkája lakosságellátási, illetőleg tech­nológiai okok miatt nem szüntethető meg, az éj­szakai munka végzését kötelesek a rendelkezé­sükre álló eszközökkel megkönnyíteni. 10. A vállalatoknak a gyermekintézmények lé­tesítésére és fejlesztésére szánt anyagi eszközöket és azok felhasználásának évi ütemtervét a közép­távú vállalati tervekben meg kell határozniuk. A középtávú tervben foglalt éves ütemezést az éves terv keretében pontosítani kell. 11. Az igazgatók (vezetők) kötelesek gondoskod­ni arról, hogy a 37/1968. (MÉM. É. 19.) MÉM szá­mú utasítás 6. pontjában előírt intézkedési terv­ben a nők helyzetét érintő szociális létesítmények megvalósítása, illetőleg bővítése, valamint az idő­szerű egészségügyi feladatok meghatározása meg­felelő részletességgel és időrendi sorrendben sze­repeljen. A végrehajtásról szóló ismertetést a 10/ 1972. (MÉM. E. 12.) MÉM számú utasítással el­rendelt beszámoló jelentésnek tartalmaznia kell. Bérgazdálkodással kapcsolatos rendelkezések 12. „Az egyenlő munkáért egyenlő bért” elvé­nek alkalmazása érdekében a vállalatok kötelesek folyamatosan vizsgálni, hogy az azonos munkakört betöltő nő és férfi dolgozók bére közötti eltérése­ket milyen okok váltják ki, s ezek fokozatos meg­szüntetésére a szükséges intézkedéseket kell ten­niük. 13. A vállalatok bérgazdálkodását úgy kell ki­alakítani, hogy az segítse elő a nemek közötti in­dokolatlan béraránytalanságok megszüntetését. Az aránytalanságok felszámolására konkrét vállalati ütemterveket kell készíteni. Kollektív szerződés kötésére kötelezett vállalatoknak meg kell hatá­rozniuk a bérfejlesztés felhasználására vonatkozó elvek kidolgozása során azt is, hogy az ilyen cí­men rendelkezésre álló összeget milyen arányban kell az indokolatlan bérkülönbségek felhasználá­sára fordítani. Népesedéspolitikai feladatokkal kapcsolatos rendelkezések 14. Kollektív szerződés kötésére kötelezett vál­lalatoknál a kollektív szerződésben meg kell ha­tározni azokat a munkaköröket, amelyek jellegük­nél fogva a terhes anyák foglalkoztatására alkal­masak. A terhes anyákat ezekben a munkakörök­ben kell foglalkoztatni. 15. A terhes nők terhességi orvosi vizsgálaton való részvételét, amennyiben a terhességi szakren­delés a munkaidővel azonos időre esik, a vállalat­i műszakbeosztás módosításával vagy egyéb mó­don, más lehetőség hiányában átlagkereset térí­tése mellett — munkaidőben is köteles biztosí­tani. 16. A gyermekgondozási szabadságot igénybe­vevő nő dolgozót bérezés tekintetében e miatt hátrány nem érheti. Ezért a vállalat köteles a gyermekgondozási szabadság idejének lejárta után a szabadság megkezdése előtti munkahelyén to­vább foglalkoztatott nő dolgozó munkabérét a ve­le azonos, vagy hasonló munkakörben bekövetke­zett bérrendezésekre figyelemmel megállapítani, 25. szám

Next