Népszava, 1943. december (71. évfolyam, 272–296. sz.)

1943-12-15 / 283. szám

oldal NÉPSZAVA 1913 treeemfier 15, sa­sfa A városkö­zpont terve a városrendezési bizottságban­ ­ fu­var­os városi rendetezési bizott­sá­ga Morvay Etuiran alpolgármes­ter elnöklésével ülést tartott. Az ülés n­apiren­djén szerepelt az egy­szer­­már előterjesztett de a napi­rendről levett városközpontterve­zet. A­z úgynevezett „Forum" ter­vek­ legutóbb módosították és ebben a formájában került most a tervezet a bizottság elé. Kertész K. Róbert megállapította, hogy a­­szőnyegen levő tervek ten­gelyében az új városháza és a Bazilika­ áll. Középütt kerülne el­helyezésre az­ új Nemzeti Színház. — Welli­sch Andor a­­N­emzeti Színház részére más helyet kért, mert nem helyeselné a az Erzsébet tér kopárrá tételét. — A". Császár Ferenc vi­szont, helyesli, hogy a Nemzeti Szín­házat az Em­ébet téren helyezzék el, ami által széles Andrássy utat megfelelő épülettel zárnák le. Hozlinger István elvtárs megfon­tolandónak tartja azt a gondolatot, hogy az Erzsébet teret megszüntes­sék. Ellenkezően, minél több leve­gős, tágas zöld foltra van szükség az amúgy is zsúfoltan beépített pesti oldalon. Ugyancsak azt­ kí­vánta, hogy a Nemzeti Színházat másutt helyezzék el. Csapó Sámuel elvtárs elismerés­sel nyilatkozott a Forum-tervről. Szükségesnek látja, hogy ezt a kér­dést, mint városszépítő kérdést, megfelelően oldják meg és a végle­ges terveket kellő időben készítsék elő, hogy a háborút követően az, itt vár­ható munkálatok kellő súllyal essenek latba a várható munka­nélk­üliség elleni küzdelemben. Egyébként, úgy látja, hogy az erzsébet téri park­kérdést meg lehet oldani a­ Nemzeti Színháznak ot­tani elhelyezése ellenére is. Min­denesetre bizonyos parkterület el­vész, tehát az általános tervekkel egyidejűen az itt elvesztett park területnek valamely más pótlásáról a közelben gondoskodni kell. A Nemzeti Színház céljaira ez a terü­let a­ legm­éltóbbnak te­kinthető. Weichinger Károly szerint a Bel­város a tervek megvalósulásával teljesen új képet kap és a háború után várható nagyobb forgalmat is minden zavar nélkül lehet majd lebonyolítani az új elrendezéssel. Dörre Endre tanácsnok válaszolt a felszólalásokra, majd a bizottság a tervezetet elfogadta." A továbbiak­ban a­ bizottság tár­gyalta az újpesti rakodóparton létesülő szabadtéri fürdő telekáten­gedési ügyét. Csapó Sámuel elvtárs helyesli a nagyobb tömegek befogadására al­kalmas szabadfürdők szaporítását. Az új fürdők megteremtését csak első lépésnek tekintheti, mert a főváros külterületei mindenütt sú­lyosan nélkülözik a szabad fürdés lehetőségeit. Éppen ezért megfelelő­ fü­rdőépítőprogramm sürgős kidolgozását tartja szük­ségesnek a főváros munkás- és kisem­berlakta területeinek ellá­tása érdekében. K. Császár Ferenc ugyancsak el­fogadta a javaslatot, amelyet a bi­zottság elfogadott. A bizottság ezután az elhúnyt kormányzóhelyettes emlékművének fölállítására irányuló javaslatot tárgyalta. A tabáni parkban, a Czakó utcai iskola közelében állí­tanák föl a 13 méter magas obe­liszket, tetején Géniusszal. Az obe­liszk előtt, a térből ugyancsak ki­emelkedő talapzaton állana az el­hunyt kormányzóhelyettes két és fél méteres nagyságú szobra. A műemléket úgy kívánják felállí­tani, h­ogy a szoborra való kilátást a környezet minden pontjáról biz­tosítják. Az idevonatkozó tervet a bizottság K. Császár Ferenc fel­szólalása után elfogadta. A bizottság még különböző vá­rosrendezési ügyeket tárgyalt. Jai Lie Lizet + dalom Q, a d­j ut­á­n is hallgassák. A miniszter a Zeneművé­szeti Főiskolán a tanév megnyitásakor elhangzott beszédében már hangsúlyozta annak szükségességét, hogy a főiskola minden végzett növendékének ismernie kell a magyar zenei anyanyelvet. (*) MŰSORVÁLTOZÁS AZ OPERA­HÁZBAN. Svanholm Set betegsége miatt a Wagner-bérlet e hétre kitűzött, két előadását később tartják meg. Csütörtö­kön a „Walkür" helyett­­/16 órakor az „Aida", szombaton pedig 1 6 órakor " „Bajizzók", „Debreceni história" és „Bolero" kerül előadásra. (•) ISÖNTŐBIRÓLAGOT LÉTESÍTEN­EK A MOZISOK SZAKMAI VITÁK KI­KÜSZÖBÖLÉSÉRE. A Magyar Mozgó­k­ép üzem­engedélyesek Országos Egyesü­lete december 15-én tartja közgyűlését. Ennek során felállítják a szakmai döntő­bíróságot és megválasztják a döntő­bírókat. Régi óhaj volt ugyanis, hogy a szakmai vitákat, ne hosszab­anul és költséges polgári peres úton, hanem a szakszerűségét, és gy­orsaságot­ célzó döntőbíráskodás útján intézzék el. Most sikerült, a kérdésben megesyetésre jutni és a szakmai döntőbíróság megalakul. A közgyűlés egy másik tárgysorozat­ pontja a zenei jogdíj kérdésse. A Zene­szerzők Szövetkezete ugyanis felmondta a mozisokkal fennálló megállapodásit és új feltételek alapján akarja rendezni a zenejogdíj kérdését­. Mi tteremkiállítás Winklerné Szilády Margit festőművész több mint 100 festői és egy sereg szobrá­szi alkotását, mutatja be. Egy-egy darab­jával különböző kiállításokon találkoz­tunk már, az­­ együttes bemutatkozás rokonszenves m­űvészegyéniséget tár elénk. Talán éppen azt a tulajdonságát érezzük a legvonzóbbnak, amelyet másutt éppen hibának róhatnánk fel — nála a nagy olasz klasszikusok hatása nem­ formai utánzás, hanem belső lelki szükségletnek őszinte átélése. Eszmény­képeinek meleg szín pompája talán ke­vésbé is érdekli, mint inkább az­­alakok és a kompozíció grafikai ereje és nagy­vonalúsága. Ezt a mondhatnók férfias grafikai vénát találjuk a művésznő jel­legzetességének. A ,,Kovácsok" című vásznán, sajátos rőt fényekben, szinte barokkos mozgalmassággal adja egy munkajelenet megkapó, erőteljes kom­pozícióját. Kifejezőformái­vál­toitosak, mégis leginkább a mély és meleg tónu­sok világa áll hozzá közel, tárgyait egyébként naturális szemlélettel dol­gozza fel („Cigányszerenád", „ICol­tus­család"). Talán csak a ..Mignone" etr­ia darabján hódol az elmúlt évek újolasz kísérleti stílusának, „faragó tanya" című­ magyar táján a 19. század elejének meleg romantikája szólal meg, közeli rokonságban az egykori ohs­z tájfestés hangulatvilágával. Szines meglátással dolgoz fel néhány alakos képén ma­gyar néprajzi motívumokat. Akvarel­lei hangulatosak. Szobrász­ alkotásai nagyobbrészt kifejezően, erőteljesen megoldott naturális arcmások. A kiállí­tás (VIIT, Ki­ pazíniwiz ueea 17, V. eme­let 1) december 23-ig naponta 10 órától 4 óráig tekinthető meg. sz. s. (*) A MAGYAR NÉPZENEI ISME­RETEK TANÍTÁSA A ZENEMŰVÉ­SZETI FŐISKOLÁN. Sernyei Merse Jenő közoktatásügyi miniszter elren­delte, hogy az Országos Zeneművészeti Főiskola minden tanszakán a „Magyar népzenei ismeretek" címmel előadott tantárgyat az utolsó akadémiai osztály­ban a növendékek kötelező tárgyként Karácsonyra megjelenik ! az 1944. évre Kiadó: SZEDER FERENC . A Szociáldemokrata Párt naptára. Ito tartatomS IMS p Irtai A TARTALOMBÓL» Naptári rész, ház­tartás. Cikkek, versek, novellák, tanul­mányok, mesék. Mit kell tudni a munkaviszony szabályozásáról? Munka­bér, drágasági pótlék, legkisebb munka­bér, légi riasztás idejére járó bér, munkaidőre, gyermeknevelési pótlékra, fizetéses szabadságidőre, felmondási időre vonatkozó tudnivalók. Egyéb munkajogi jogszabályok: kik a nehéz testi munkások, fontosabb munkaügyi rendelkezések. A tanoncjogszabályok. A hadba vonu­lt munkások, alkalmazottak, mezőgazdasági munkások, valamint hozzátartozóik segélyezése és jogainak szabályozása. ÁRA: 1.50 PENGŐ Kapható a pártszervezetekben, a munkásotthonokban és a központi párt­titkárságban. Rendeléseket a központi párt­titkárság fogad el. Budapest VIII, Conti u. 4 SZÍNHÁZI ÉS FILMKÖZLEMÉNYEK HOGYAN SZÜLETIK A FILMTÉMA• Sokan kérdezett, hogyan 'Sí,Öletik mes él­y filmtém­a, milyen kö­­tlrmén­y­ek körütt l.vr. a témából valóságos filmi. Ezt mondja, el sok vidámsággal, a „Mesél az élet" cíllisi új olasz film, amelyet, a® Esperria karácsonykor m­utat be a pesti közönségnek. Egy operaénekesről szól a történet, akinek a filon,gyárba kellene érkeznie, de útközben egy fiatal le.-'ny miatt lemarad a vonatról és olyan kalandok.!.a ke­veredik, hogy csak nagy k'véttel érkezik meg a műterembe. Kétveénak okít elmeséli a rendezőnek — ds ebből a meséből lesz a film, amely lepereg a szemünk előtt. A leg­jobb olasz baritonista, Gino Becchi játssza a­­férfi főszerepet, partnernője pedig Irasema Dilian. SZELEISZKY ZITA a Scala Filmszínház plénkeki órai előadásán személyesen megf­jelenik és m­egt­ekínti a „Xenela malom" című filmjét. A Scala és az Omnia Film-Hzinkús a „Xenélé malom" nagy sikerére tekintettel a csütörtöki és pénteki. JabU'h­it előadása Itt minden egyes Id­onatónak S­r­lécek­/, Síita**/­, Latabár és Da'/la auto­­grammal ellátott fényképeivel kedveskedik. MEGKERÜLT A „SZIÁMI MACSKA"! Budapest kedvence, a ,.Sziámi macska" né­h­ány héttel ezelőtt eltű­nt és most­ került csak í­ég. Az elmúlt hetek alatt a vidéki nagyvárosokban aratott a­ pestihez hasonló hatalmas sikert Sseleczik­y Zita „Sziámi macská"-ja. A kitűnő alakítás és a paz­ar kiállítású film csütörtöktől a­ Kamarában látható. KARÁCSONY HETÉBEN kerül felújításra a Székely/ (Olympia) Film­színholzban a fran­cia filmgyártás legbájosabb alkotása, a ,,Rajongás", amelynek főszereplői Fernand Gravey, a kiváló jellemszinnész és a klasz­szikus szépségű Micheline Presle. A kis pá­rizsi kalaposleányt alakító Micheline Presle ebben a filmben énekli a gyönyörű „Paradit perdu" cintű keringőt, ame­ht ma már egye­rbü­l ebben a filmben hallható, mert hang­­lemezei teljesen elfogytak­ 1 A dolgozó nő és a harisnya Egyik nőolvasónk írja: Vásárlókönyvem tanúsága szerint a folyó évben mindössze négy pár harisnyát­ vásároltam. Ez a mennyi­ség, ugyebár, éppenséggel nem sok. Sőt. Harisnyára azonban szükségem van, mert évenként négy pár ha­risnya — mindenképpen kevés. Ha­risnyát azonban egyszerűen nem kapok. Dolgozó nő vagyok. A munka­helyemről nem szaladgálhatok el tetszésem szerint az üzletekbe. De ha mégis elmegyek és h­t ha órák­hosszat sorban állok, mire pulthoz érek, kijelentik: már nincs harisnya, mind elfogyott. Közben odavetik, hogy „itt csak törzsvásárlókat szolgálnak ki"­Másutt egyszerűen letagadják a­­z áru létezését. A harisnyaelosztást valamiképpen szabályozni kellene. Hatósági intéz­kedést kérünk, mert enélkü­l a dol­gozó nő hovatovább télen is kény­telen lesz­ harisnya nélkül járni. Ha nincs rá, mód, hogy a harisnyák el­osztását igazságosabbá tegyék és a dolgozó nők is hozzá­juthassanak munkaidő- vagy munkabérveszteség nélkül — mondják ki: dolgozó nős­nek nem jár harisnya. Miseruhában fogtak el egy fosztogatót Kedden délután az egyik margit­körúti ismert vendéglő tulajdonos­nője rendőrért szaladt. A rendőrt a vendéglőbe vezette és két boroz­gató vendégre mutatott. Az egyik kabátja alól miseruha kandikált ki és ezt találta gyanúsnak a ven­déglősnő. A rendőr megkérdezte, miféle ruhába öltözött, am­ire a borozgató vendég zavaros válaszo­kat adott. Előállította őket a leg­közelebbi őrszobára, m­ajd a fő­kapitán­yságra kerültek. Kiderült hogy Fonalkó János­­15 éves fod­rász és Imre Ferenc tiz­i éves volt gépkocsivezető cipőkrémet árultak az utóbbi időben s eladókörútjukon bementek a Feren­csek margit­körú-'i rendházába. Itt is cipő­krémet akartak árusíatni. f!'t­éved­tek a sekrestyébe é. misc'jort k res­trk, hogy a­ t elf pj'ík, \1 isibort nem találtak, viszont egy finom anyagból készült m'se uh­át le­akasztottak a fogasról és beöltöztek abba. A miseruhára azután rávet­ték a télikabátot. Csalódottan tá­voztak, hogy nem találtak bort beültek az egyik vendéglőbe. Itt azután elárulták magukat a lopott miseruhával. Mindkettőjüket letar­tóztatták. — Köszönetnyilvánítás. Felejthetetlen drága jó férjem, illetve fivérem elh­únyt­a alkalmából a hozzánk érkezett részvét,­nyilatkozatokért, valamint a Székesfő­városi Házinyomda igazgatóságának és személyzetének a ravatalra küldött ko­szorúkért, a nyomda dalárdájának a közreműködésért és a temetésen való megjelenésért, az Anyaegyesület és a szervezet kiküldöttének, Hadsi Vendel kollégának, a Szociáldemokrata Párt ki­küldöttének, Kertész Jenő elvtársnak, Vétek István Ds Schümm­ Antal szak­társaknak a sírnál mondott beszédekért, valamint a Kéziszedők Körének a ko­szorúmegváltásért és mindenkinek, aki a temetésén megjelent és mélységes gyászunkban vigasztalni igy­ekezett, siálás köszönetet mondunk. Özvegy Opálka Lajosné, Opálka Ferenc, Opálka Margit. Helyreigazítás. A folyó hó 12- i szá­munkban megjelent- sár Vájna­­s Tán-a könyvhirdetésben a „Parti szél" szer­zőjeként szereplő Visegrády Gizella név téves. A szerző neve helyesen: Visegrádi­ Gabriella. (­') ­­ Olvasd a Népszavát és­­ !• szerezz új előfizetőket! !

Next

/
Thumbnails
Contents