Néptanítók lapja 27. évfolyam, 1894

1894-05-30 / 43. szám

valószínűleg alapul fog szolgálni; három nyílású konzol-híd, mely felső körvonalaiban a láncz­hídra emlékeztet, de a függélyes merev rudak helyett itt rácstartó szerepel; a híd a meder­pilléreknek egy-egy vonalán nyugszik, melye­ken a vas-architektúra csuklósan fordulhat, de csak elenyésző csekély mértékben. E vas-archi­tektúra finom művészi érzékre vall, de nem fejezi ki a vas lényegét. A harmadik díjat az 55-ös számú „Jó szerencsét" jeligéjű mű nyerte el,melyet a resiczai bányaigazgatóság, Schmahl Henrik építész és Gregersen és fia együttesen készítettek. A kolozsvári memorandum-per is véget ért. Az esküdtek kimondták a vétkest s a bíróság kiszabta a büntetéseket, de általános a meggyőződés, hogy ilyen perek újból meg újból előállanak, mindaddig, mig az okokat nem tanulmányozzuk s meg nem szüntetjük. E per tehát kötelességet mér ránk, hogy az oláhajku magyar polgárokkal foglalkozzunk s ha vannak jogos sérelmeik, azokat ne csak az állam, de a társadalom is orvosolja s ekkép a lelkiismeretlen izgatók lármáját hatástalanná tegye. A legközelebbi szombaton angol tűzol­tók jártak Budapesten, ezek Angolország tűz­oltó szövetségének tagjai, szám szerint 11-en, kik a kontinens nagyobb városainak megszemlélésére indultak s Bécsből érkeztek Budapestre. Fő­városi tűzoltóink az idegen vendégeket nagy szivességgel fogadták s a magyar tűzoltói intézményt bemutatták előttük. Egy produkczió alkalmával azonban szerencsétlenség is történt, két tűzoltó leesett a magasból s veszélyesen megsérült. Az angol vendégek hétfőn hagyták el a fővárost. (k) Az iskolai fegyelemről. Egyszer, még chinai jogászkoromban (mi­ként a pápai collegiumban régebben a nevelés­tanhallgatókat csúfolták) a Kárpátok regényes hegyein és völgyeiben járkáltam. Gyönyörű, nyári nap volt. Csütörtök lévén a heti szün­napunk, azt, ha nem kertészeti gyakorlatokra, akkor rovarok, növények és kőzetek gyűjtésére szoktuk fordítani, hol többen, hol párosával, vagy éppen magánosan. Ez alkalommal csak magam eszegettem a fölséges zamatu erdei szamóczát s iszogattam a tiszta keblű gyöngypatak kívánatos kristály­vizét. Tizenhat éves, egészséges tüdőm csak ugy kéjelgett a fenyvesek mámorító balzsamillatá­ban. A völgy ölében pompázó, százados tölgy­fák összehajló lombkoronái alatt egy mesés fényű templomban képzelem magam, templom­ban, melynek smaragdszinü kupoláját az itt-ott beszűrődő napsugarak pazarul megaranyozák, melyben erdőzúgás vala a lélekemelő imádság s a közel csobogó hegyi patak misztikus mo­raja, a vadmadarak sokaságának bűbájos hang­elegye szolgáltatta hozzá a legfölségesebb kar­éneket. Romlatlan, ifjú kebelem szent érzelmek­től dagadott, csalódást soha nem kóstolt szivem emberszeretettel való csordultig; rajongtam a szépért, jóért és nemesért egy idealista rajon­gásával. El merem mondani, hogy soha­sem voltam olyan boldog, mint akkor. Sem disznóm nem döglött, sem váltóm nem járt le, mint azóta. Már alkalmasint igaz, a­mit még fiatal­koromban hallottam, — de akkor még hinni nem akartam — hogy az ember, idők multá­val, inkább hajlik az anyagiak felé; szivét bi­zonyos kéreg veszi körül, mely az emberek alapos kiismeréséből képződik, s az a kérges sziv aztán nehezebben reagál az eszményiek érintésére. Ha már most az ilyen kérges szív egy 300 forintos fizetéssel díjazott és fél tuczat gyermekkel megáldott néptanító kebelében do­bog: nem is nagy csuda, ha hevesebben ver egy szép, kövér disznó, mint egy gyönyörű Makart- vagy Munkácsi-kép láttára! Azonban, ne tovább e csapáson, mert majd messze vinne, hanem térjünk vissza abba az utamba eső pa­taki malomba, hova barangolásom közben be­mentem. A malom felülcsapó volt, kerekét zugó hegyipatak hajtá, akár csak a parancsolat. Benn, a malomházban, két kő járta a boszor­kány-tánczot, egyik pillért, a másik finom fodor­korpára dolgozik. Egészséges, kerek tud­ásban kelepelte a parasztkő: „kapard el, kapard el, kapard el," t. i. a lisztet, mig a pitlekő, szédü­letes sebességgel, mindegyre ezt zakatol­t: „hozzad hamar, hozzad hamar, hozzad hamar", t. i. a gabonát. Hozták is be az őrölni valót s hordták ki a sárgásfehér friss lisztet a közeli falvak bajusztalan, tót Janói és tenyeres­talpas Anikói. A molnár szeme nevetett, akár csinos feleségére, akár a folyton tele álló garatra nézett. Orczája piros volt, mint a rózsa; a lisztpúderen keresztül pompásan festett a duzzadó egészség. Az ember bár­merre nézett, mindenütt jókedvű, élénk működést látott; a virgonéz molnárlegény hol egyik, hol a másik kőágyat ütögette nyakon, két oldalról is, fa­lapátkájával, talán, hogy a kő fürgébben tán­czoljon. . . Beszélgetés közben előhozakodtunk egyről-másról s a többek közt, ama kijentésemre: mi szép ez a molnárélet, az én bátyám is vízi­molnár a Vágon, milyen jóizűeket aludtam már egy­szer­ máskor malmának elringató, monoton zúgása mellett, — a molnár vajmi szives lett hozzám, sőt a mi több : ebédre is ott marasztott. Az ebéd, a jó, dupla buzakenyéren kivül, mindössze két fogásból álló: főtt lazaczból, meg nyárson sült pisztrángból. Rá jött, harma­dik fogásnak, a borral teli kulacs, melynek karcsú termetén — mondhatom, — vajmi pom­pás fogás esett! Ki is tekertük a nyakát sze­génynek öt izben is s már jó távol volt a nap delelő helyétől, mikor a boldog sorsú, vendég­szerető molnártól megváltam, azon élénk óhaj­tással, bár én is hasonló módon pi­lilhetném­ le életemnek hátra levő napjait! A városba érve, minthogy az időm bőven ki­adta, betértem egy iskolába látogatóba. Min-

Next