Néptanítók lapja 27. évfolyam, 1894

1894-05-30 / 43. szám

denik városi tanitó ismerősünk lévén, szivesen látott akármelyik. Éppen tanítási idő alatt sur­ranék be a tanterembe s nesz nélkül beültem a leghátulsó padba, a gyermekek háta mögé. Igen derék, javakorbeli tanitó beszélt éppen egy történetet a gorilláról vagy 20, buksi fejű, egy ivásu nebulónak. A fiuk arcza majd ki­csattant az egészségtől, a csik elevensége nézett ki belőlök s közülök még sem mocrczant meg csak egy is, hanem­­ előre nyújtott nyakkal, csillogó, nagy karikaszemekkel csüngtek mezzo­forte hangon, atyai nyájassággal beszélő tani­tójuk szeretetet sugárzó arczán. Ugy ült min­denik, mint a földbe vert czövek. Hanem aztán el is mondta ám a hallottakat akármelyik! A másik, dolgozó osztály ez alatt mire sem ügyelt, csak a maga puszta mondatait faragta s irta be gyakorlófüzetébe. Minden oly ponto­san ment, mint az óramű. Talán, ha véletlenül egy vörös „bögöncz" nyitja vala be az ajtót, még az sem képes meglazítani a figyelmet. Vége lévén az órának, kérdeztem a tanítótól, hogyan tudja a gyermekek figyelmét ennyire lekötni? Nem vessző, de még intő, dorgáló szó sem kellett nekik egész tanítás alatt! Lássa, barátom, szólt a tanító, a figyelmet az érdekes közlés, meg az atyailag szigorú fegyelem szüli; mindemellett ne képzelje, hogy iskolámban egy pajkos gyermek sincs, s itt a testi fenyíték tán ismeretlen volna, hanem igy, eperérés ide­jén, az iskolavesszőt rendesen beviszem diván­porolónak; ilyenkor a büntetés netovábbja egy kis nevetségessé tétel. Van ugyanis a gyermekek játszóhelyén két nagy eperfám, az egyik már vagy három éve teljesen kiszáradt, míg a má­sik minden évben tele van hüvelyknyi nagy­ságú czukoreperrel. Megjegyzem, miszerint ná­lunk az eperfa vajmi ritka s gyümölcse, főkép­pen a gyermekeknél, valóságos csemegeszámba megy. A jó magaviseletű, szorgalmas tanulók­nak minden második vagy harmadik nap meg­rázatom az élő eperfát, a rossz, hanyag gyer­mekeknek meg a kiszáradtat. Higgye meg, nem lehet nagyobb, rémítőbb büntetés, mint a szá­razfa alatt eprészni! De bizony, ha az eper leérett, magam is beviszem a vesszőt a fiókba, mert — higgyen nekem, édes barátom, ha állí­tom, miszerint a gyermek, legyen bár az püs­pöké, vagy gulyásé, olyan furcsa portéka, hogy annak egy kis dörgés és villámlás nemcsak hogy nem árt, sőt szükséges, mert ez az iskolában, épúgy mint a természetben, terméke­nyít és tisztítja a levegőt. Köszöntem s eltávoz­tam, annak az örökérvényű axiómának impres­siója alatt, hogy a­mi a malomnak a víz, az az iskolának a fegyelem. * Eljött az ősz, rá a tél, tavasz, ismét nyár lett. Egy olyan alkalommal viszontag megláto­gattam az én barátságos molnáromat. De ne higy­yék, t. olvasóim, hogy talán a potyánkapás vitt volna ki, mert ezúttal töltött kliptiklapatórium verte oldalamat. Legalább egy kis borocskával viszonozni kivántam a múltkori szivességet. Azonban mi más állapotra találtam! A patak vize apadófélen volt; a malom csak olyan­forma sebességgel járt, mint a­hogy a jó hír szokott kullogni; a molnárlegény már valahol másutt vágta a követ; maga, a mester levert volt, az egykori jóllét rózsái hervadásnak in­dultak megnyúlt orczáin, szomorúan panaszló, hogy kicsi a víz, nincs kereset. Hogy a dolog valóban csehül álló, kiáltó bizonyítéka volt rá a szegen lógó kulacs is, mert a ráüllepedett lisztréteg nyilván mutató, miszerint belseje he­tek óta szárazbetegségben sínylődik. Mi­alatt kulacsomat kiürítettük, vigasztaltam a mélyen elszomorodott molnárt, hogy majd csak jobbra­fordul állapota, jóllehet, most a patak lassan folydogál, de igen hihető, hogy rövid idő múlva ismét megjön vize. . . . Haz­amenve, viszontag betértem ama bizonyos iskolába, mert a gyakor­latnak mindig nagy kedvelője valók; az arany­csinálás elméleténél mindig többre becsültem a vályogvetés gyakorlatát. Már ekkor más taní­tója volt az említett iskolának: egy horihorgas, vörös ember, olyan lármás szájjal, akár egy kondásbojtárból lett babakáplár, folyton mér­gesen beszélt, bajuszát rágta, gyűlöletes modor­talansággal hányta, vetette a kezét, asztalán három rendbeli vessző is hevert. Volt olyan longissimája, mely a kathedrából szinte a har­madik padig hordott, vészjósló suhogása borza­lommal tölte el az osztályt s a hova fia­mennykőként lecsapott, óriási volt az ijjedelem, és daczára mindezeknek egy előttem ülő fia, tanitás alatt, azt ujságolá szomszédjának, hogy az ő kocza disznójuk a mult éjjel nyolczat fiadzott, de négyet megevett a kocza belőlök. Jól láttam, hogy a többi padokban sem voltak külön­ben a figyeléssel. Óra utáni elköszönésem alkal­mával, panaszkodék a tanító, hogy milyen vásott, rosz gyermekei vannak, csakis vesszővel képes köztük valamelyes rendet csinálni, néha alig győzi osztogatni a sok „tenyeres"-t, s venni a sok sárgaczukrot, mert mindennap rekedtre kiabálja magát. — A látottak és hallottak után át kelle látnom, hogy biz­ ott az állapotok rosszul állanak és hogy olyan igazsága van Comeniusnak, midőn azt mondja, hogy : „az iskola fegyelem nélkül olyan, mint a malom viz nélkül." A tanitó nem értett a fegyelmezés módjához, nem tudá, hogy mit? kinél? és hogyan kell büntetni? Nem gondolá meg, hogy az ijeszt­getés nem eredményezhet állandó, jó rendet. Azután pedig, miként a veréb utoljára annyira ráismer a madárijesztőre, hogy rá is száll, azonképen a gyermek is megszokja a piron­gatást, a minduntalan való verést, akkor aztán nincs panacea. Szerény véleményem szerint, egy — hivatása magaslatán álló — nevelőnek a dorgálással szintúgy fukarkodnia kell, mint a dicsérettel, a vesszőt pedig úgy tartani, mint patikában a mérget: jól elzártan és csak a legválságosabb eseteknél alkalmazni. Ellenkező­leg, ha azt „hátra-vakra" osztogatjuk, mint­hogy a legerősebb méreghez is hozzászokhatni apródonként, ártalom nélkül: a folytonos pi-

Next