Nimród, 2007 (95. évfolyam, 1-12. szám)

2007-07-15 / 7. szám

akkor viszont az angolszász va­dászirodalom felettébb érdem­dús,híres alakjai. Oswell feljegyzéseiből tud­juk,hogy legszívesebben gyors, fordulékony ló hátáról űzte a va­dat,ide értve az elefántot,rino­céroszt is.Angol kisipari dupla golyósokkal és egylövetűekkel rendelkezett,amelyek persze elöltöltôsek és külsô kakasosak voltak.Elônyben részesítette az akkor kis kalibernek számító,sö­rétes ebnagyság szerinti 10-ese­ket és 12-eseket.Ezek aránylag nem voltak olyan nehéz fegyve­rek,mint a 8-asok,pláne 4-esek! Slóháton kitűnően lehetett ma­nôverezni velük.Késôbb ked­venc 10-es Purdey expressét köl­csönadta Sir Samuel Bakernek, aki 1861-ben a Nílus folyam mellett forgatta eredményesen. Oswell sajátos zsákmányoló stílusához tartozott a nagyfokú sportszerûség.Az esetek döntô többségében mindössze 8–15 méterről tüzelt a vadra.Nyu­godt ember,egyben biztos lö­vész lehetett,mert aránylag ke­vés kalamitása akadt.Dr.Zoltán János:„Vadászok életveszély­ben” című kitűnő könyvében említi ezeket a rendhagyó his­tóriákat,kivételeket:„A Nílus forrásánál az angol John Ham­ming Speke és William Cotton Oswell,tapasztalt vadászok, alacsony bozótosban lovagoltak kora reggel.Három bivalybikát láttak,amint keresztezték az utat.Oswell Superior nevű lo­vát megsarkantyúzta,és oda­kiáltotta kísérőjének:– maradj! Öt lépésre megközelítette a bi­kát,és rálőtt.A bika átbukfen­cezett a fején,és mozdulatlanul fekve maradt.Azt hitte kimúlt, úgyhogy megfordította a lovát, hogy a másik után vágtasson. A következő pillanatban a bika felugrott,és megrohanta a lo­vát.A ló tovább futott,de köz­ben a vér spriccelt az oldalán hasított harminc hüvelyk hosz­szú,mély sebbel.Abika már túl beteg volt,hogy támadjon,ösz­szeesett és kimúlt.Aló tovább­húzta magát néhány lépéssel,de miután látta,hogy menthetet­len,Oswell egy lövéssel véget vetett szenvedéseinek.Oswell másik története:meglett egy magányosnak látszó bivalybi­kát.A bika összeesett,de a kö­vetkező pillanatban hirtelen az egész táj tele lett bivallyal,ahol eddig egyet sem látott.Egy egész csorda jelent meg,és őrült robajjal rohantak felé.Szeren­cséje volt,hogy egy vastag mi­mózaág húzódott felette,arra felkapaszkodott,és azon lógva nézte,hogy rohannak el alatta a bivalyok... Oswell 1844 és 1855 közötti vadászexpedícióinak egyikén nem gyalog cserkelt (azt ritkán tette K.L.),hanem egy erős,jó vadászlovon,amelynek neve Steal volt.Egyik este a tábor fe­lé lovagolt,amikor is egy fehér rinóval találkoztak.Meglőtte,az pedig rögtön nekitámadt.Meg akart fordulni a lovával,de az egy sűrű bokorba ütközött,és a rinó a szarvát a hasába döfte, majd olyan erővel lökte fel,hogy a szarva még a nyerget is átütöt­te.Mindez olyan szerencsétle­nül történt,hogy a kengyel Os­well fején több centiméter hossz­ban felhasította a bőrét.Igyeke­zett feltápászkodni a földről, miközben a rinó úgy rohant el mellette,hogy szinte súrolta a ruháját.Odaugratott segédje a tartalék puskával.Leszállította az embert,maga ugrott fel a lo­vára,és vágtatott a rinó után.El is érte.Bal kezével letörölte sze­méről a vért,visszanyomta a skalpszerűen lelógó fejbőrét,és a jobb kezében tartott puskát a rinó oldalához nyomva,elsütöt­te.Ezzel maga is kimerítette az erejét.Leült egy bokor tövébe, és sokáig lihegett.Aztán vissza­lovagolt a szerencsétlenség szín­helyére,a felöklelt lovához.Ez a ló az eltöltött idő alatt nagyon a szívéhez nőtt,mert olyan bátor volt,hogy egyszer tíz méternyi­re megközelített vele egy orosz­lánt,úgyhogy nagyon rosszul esett megadni a kegyelemlö­vést.” Volt olyan esete is,hogy a rinó megsebesítette a combján. De ezek mind kivételnek szá­mítottak a sok száz veszélyte­len,eredményes zsákmányolás mellett.Sosem volt dicsekve vadász.Érdekes élményeinek milliomod része került papírra, azok többsége sem saját tollá­ból,hanem inkább a szorgalma­sabb pennájú társai,barátai em­lékeztek meg róla.Öregkorában egy tisztelője kérdésére – visz­szavágyik-e Afrikába? – azt fe­lelte:– ha nem lennék nős em­ber,gyerekekkel és unokákkal, akkor azt hiszem,Afrika felé venném az irányt,ott fejezném be a napjaimat,a szabadban.Ez az utolsó vágya nem teljesült – 1893-ban Angliában,vidéki birtokán hunyt el a nagy vadász, akinek vadászati stílusát később is sokan próbálták utánozni,de vajmi kevesen igazi sikerrel. Kovács László Oroszlántámadás Oswell első afrikai expedícióján (1844) Oswell elefántkalandja Dél-Afrikában (1850) SZENT HUBERTUS­NAPOK II. Vadászati, Horgászati, turisztikai termék­bemutató és vásár 2007. november 3–4. Budapest, Vajdahunyadvár Kiállítók, árusok jelentkezését várjuk! Jelentkezési határidő: 2007. szeptember 30. Érdeklődni lehet. Bányai József muzeológusnál Telefon: 363-5099, 364-0073 Mobil: 20/323-4865 Vezényi Elemér­vándordíj A festômûvész Vezényi Elemér halálának 40.év­fordulóján,2007-ben ad­ják ki elsô ízben a mûvész nevét viselô vándordíjat. 15–30 éves alkotók pá­lyázhatnak legfeljebb 50x50 cm-es olajfest­ménnyel vagy akvarellel, amelyet október 15-ig kell eljuttatni a Vadász­kamara központjába (1027 Budapest,Medve u.34–40.).A Muray Ró­bert festôművész vezette öttagú kuratórium vá­lasztja ki a gyôztes alko­tást.A vándordíj ünne­pélyes átadására novem­berben,Szent Hubertus napján kerül sor a Mező­gazdasági Múzeumban. V.L. Nimród 7/2007.29

Next