Nógrád Megyei Hírlap, 2005. szeptember (16. évfolyam, 203-228. szám)

2005-09-21 / 220. szám

2005. SZEPTEMBER 21., SZERDA PÁSZTÓI NAPLÓ JÁTSZÓTEREK Pásztón a város önkormányzata eleget tett országos kötelezettségének, amikor végrehajtotta a játszóterek biztonságtechnikai felülvizs­gálatát. Az ellenőrzés során tizenkét közterületi és öt intézményi játszótér került górcső alá. A megállapítás szerint a játszóeszközök javításra, illetve cserére szorulnak. Ezekről hamarosan a képviselő-testület fog dönteni. Régi-új igazgató a Mikszáth élén 1978 nyarától a pásztói Mikszáth Kálmán Gimnázium és Szakközépiskola tanára, majd 1997-től igazgatója Herczegné Varga Ilona, akit a városi képviselő-testület nemrégiben újabb öt évre nevezte ki az intézmény élére. K. L. Pásztó: Szegeden érettségizett, egyetemi diplomáját a szegedi József Attila Tudományegyetem biológia-kémia szakán szerezte. Később megszerezte a filozófia, majd az ELTE-n a vezető tanári diplomát. A műszaki egyetemen az intézményvezetői diplomát, majd 2001-ben az ELTE-n peda­gógusi szakvizsgát tett. Közok­tatási mentor, illetve szakértő, biológia-, kémia-szaktanácsadó. Rendszeresen érettségi vizsga­elnöki feladatokat lát el. Szereti és tiszteli az embere­ket, hivatásából következően a gyerekeket, a diákjait. Szeret dolgozni, munkáját hivatásnak tekinti, melynek során törek­szik arra, hogy mindig valami újat találjon ki, ami élményt, tanulságot nyújt a gyerekek­nek, gyarapítja ismereteiket a természetről, az emberekről és önmagukról, megadja a lehető­séget a fejlődé­sükhöz, és ha szükségük van a segítségére, azt mindig megadja. Rendszeresen ké­szíti fel tanulóikat a tanulmányi ver­senyekre kémiá­ból és biológiából, eddig szám­talan országos sikert is sikerült elérniük. Pedagógusként célja a gyere­keket becsületes munkára, egy­más tiszteletére, elfogadására és az élet szeretetére nevelni. Igaz­gatóként, hogy az iskola olyan magas szintű képzést folytas­son, mely jó esélyt ad a végzett diákoknak a felsőfokú tanulmá­nyok folytatására, illetve a mun­ka világában való helytállásra és a küldetésnyilatkozatukban megfogalmazottaknak megfele­lően diákjaik a magyarság és európaiság értékeit közvetítő versenyképes tudást és emberi mintát kapjanak. Ezeknek megfelelően dolgoz­ták ki az iskola pedagógiai prog­ramját, a helyi tanterveket és végzi kollégáival, diákjaival a munkát, kikérve és figyelembe véve a szülők, a családok, a fenntartó véleményét, javaslata­it. Az iskolában tovább szeretné folytatni pedagógiai, és ha igény van rá, vezetői munkáját, hi­szen még sok fontos feladat vár megoldásra. Az elmúlt időszak legfonto­sabb feladata volt számára a két­szintű érettségire való felkészü­lés. Országos felkészítőn vett részt, majd a megye középisko­láinak kémiatanárait ő készítet­te fel erre a feladatra. Ugyancsak fontos feladatá­nak tekinti az elmúlt években a nevelőtestület élén elindított tartalmi munka folytatása, a feltételek további javítása, for­málása. A tartalmi munka területén tovább erősíteni a gyermekköz­pontú pedagógiát, a hátrányos helyzetű gyerekek segítését, il­letve a tehetséges diákok kibon­takoztatását. Konkrétan ez azt jelenti, hogy mindhárom tago­zaton (gimnázium, szakközép­­iskola és a két tannyelvű) ötéves a képzés, melyben az első év a nyelvi előkészítés éve. Ennek során magas óraszámban - 12 óra hetente - idegen nyelvi kép­zés mellett intenzív informati­kai oktatás is folyik. Az oktatás keretében lehető­ség van matematikai, anyanyel­vi kommunikáció felzárkózta­tásra és a tanulás-módszertani foglalkozásokon a hatékony módszerek elsajátítására is. Ezeknek hallatlan szerepük van a későbbi időszak sikeres­sége tekintetében. Ahhoz, hogy az iskola elé kitűzött célokat el­érjék közös, együttes munkára van szükség a nevelőtestület minden tagjával, illetve a peda­gógiai munkát segítő munka­társakkal. 3 Tizenhárom napirendi pont K. L. Pásztó. A város önkormányzatá­nak képviselő-testülete szeptem­ber 22-én, csütörtökön 14 óra­kor a városháza nagytermében tartja következő ülését. A testület előzetesen 13 napi­rendi pontot tárgyal meg, így többek között a város önkor­mányzatának 2005. évi költség­­vetésének első félévi teljesítését, az önkormányzat közbeszerzési tervének módosítását, közbe­szerzési felhívással kapcsolatos feladatot. Az ülésen szó a képviselők előterjesztést hallgatnak meg a háziorvosi ügyeletről, a mátra­­keresztesi árvízkárokkal kap­csolatos bevételekről, illetve ki­adásokról, az adományok fel­­használásáról, a szennyvízberu­házás második ütemének hasz­nálatba adásáról, a talajterhelési díj bevezetéséről. A testület dönt a pásztói strandfürdő fejlesztéséhez bizto­sított Phare-támogatással kapcso­latban, a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ igazgatói állására beérkezett pá­lyázatokról, a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösz­töndíj pályázat 2006. évi forduló­jához szükséges csatlakozásról. Védi a fogyasztókat Az országban negyedik­ként, a megyében harma­dikként vette át a fo­gyasztóvédelemért kitün­tetést Molnár István az Országos Fogyasztóvédel­mi Egyesület székházá­ban, Budapesten. A pász­tói fogyasztóvédelmi egyesület alapító tagja ízig-vérig közéleti ember. Kerekes L. Pásztó. Az alsótoldi születésű Mol­nár István iskoláinak elvégzése után pénzügyi diplomával a kezé­ben, mint pénzügyi-gazdasági szakember kezdte az életet Dolgo­zott a városi Margit Kórházban, több mint egy évtizedig a járási ta­nácsnál, majd a járási népi ellen­őrzési bizottságnál, melynek elnö­ke és alapító tagja volt - Miért választotta a fogyasztóvé­delmet? - A feladat hasonló ahhoz, amit aktív koromban végeztem a lakos­ság­ érdekében. Mint a pásztói egyesülés elnökét, a legutóbbi tisztújító közgyűlésen ismét, im­már harmadszor elnöknek válasz­tottak - mondta. A közéleti tevékenységét, mun­káját számtalan elismerés, kitün­tetés jellemzi, közöttük a Munka­érdemrend bronz fokozata és a nemrég átvett fogyasztóvédelmi ki­tüntetés. Joggal büszke munkájá­nak többirányú elismerésére. - Mi a fő tevékenységük? - A 18 tagból álló szervezettel a társadalmi tevékenység során fel­keresett gazdasági egységekben, köztük a kereskedelemben ellen­őrizzük az udvarias kiszolgálást, az árcédulákat stb. Tapasztaljuk, hogy legtöbb esetben nem adnak számlát, ugyanakkor letagadják, hogy náluk vásárolták az árut A visszásságokat jelezzük az állami fogyasztóvédelemnek. Egyébként a vállalkozók elismerik, hogy szükség van ránk. Nem a minden­áron való büntetésre, hanem a mu­lasztás megszüntetésére koncent­rálunk. Eddig még egyetlen helyen sem tanácsoltak el bennünket, mert jogszerűen járunk el. Molnár István jelenleg is gyara­pítja a szakmai is­mereteit, igyekszik naprakész lenni. Ennek meglétét a folyton változó jog­szabályok is megkí­vánják. Talán ennek is köszönhető, hogy a kereskedelmi és vendéglátó vál­lalkozók szakmai tanfolyamán több éve tanítja a gazdálkodási és vállalkozói tantárgyat Ennek ellá­tása mellett minden szerdán a dél­utáni órákban fogadónapot tart Ál­talában hat-nyolc ügyfél keresi fel kérelmekkel, észrevételekkel, ese­tenként javaslatokkal. Az elnök sokoldalú elfoglaltsá­gát jelzi még, hogy alapító tagja a pásztói polgárőrségnek, ahol fel­ügyelőbizottsági tagként tevékeny­kedik.­ - Milyen kapcsolatrendszerrel rendelkeznek? - Jól együttműködünk a TESZ- szel, vezetőjével, Tari Ottóval, s az ÁNTSZ-szel, a közös vizsgálatok végzésében. Jó kapcsolatot tartok dr. Kovács Árpáddal, az Állami Számvevőszék elnökével. Francia-magyar musical Néhány hónapja Pásztón járt egy belga középiskolai tanárokból álló küldöttség és a Mikszáth Kálmán Gimnázium vezetőivel abban állapodtak meg, hogy egy közös musicalt adnak elő a két iskola diákjai. Ez meg is történt - a részletekről Bevíz Dóra beszél, aki maga is részese volt az előadásnak. Kerekes Pásztó:­­ Egy Magyarországon kevéssé ismert musical előadása úgy gondolom, érdekes dolog. Hát még ha azt nem nézőként, hanem szereplőként éljük meg. Ráadásul mi, a „franciások” kö­zül kiválogatott 40 fős csapat, egy külföldi, bár számunkra már egyáltalán nem idegen nyel­ven, külföldi diákokkal együtt­működve vehettünk részt ebben a vállalkozásban - mondta Bevíz Dóra. - A musicalválasztás egy 1980-as évekbeli darabra esett, amely a Starmania címet viseli. Témája a világ modernizációja, a legújabb kori dilemmák. Még itthon, a február végi előkészítő utazás előtt meg­ismerkedtünk a művel, megtanul­tuk a dalokat és nagyon-nagyon vártuk, hogy vég­re találkozhassunk a csoport másik felével, a belgiumi Lycée de Namur tanulóival. így került sor a Namurben töltött tíznapos útra, amely során megkezdtük a táncpróbákat, illetve rögzítettük a hanganyagot. Kemény munka volt, de azért egy pár kirándu­lásra is jutott időnk, így meglá­togattuk Belgium pár nevezetes­ségét. Sajnos hamar eljött a ha­zatérés ideje, sírva búcsúztunk a minket fogadó lányoktól-fiúk­­tól. Ám már tudtuk, hogy nem­sokára Pásztón látjuk viszont őket, így lázasan készültünk a vendéglátásukra, illetve folytat­tuk a próbákat, hogy profik le­gyünk a táncban, mire megér­keznek. Április végén végre-valahára ők is elérkeztek hozzánk. Mivel két előadás is sorra került, még keményebben vetettük bele ma­gunkat a próbákba, s így sikere­sen bemutattuk „nagy művün­ket” először a pásztói nézőknek a művelődési házban. Óriási si­kert aratott a bemutató, szinte csak dicsérő szavakat hallottunk. Azonban jobban izgultunk a bu­dapesti előadás miatt, amelynek helyszínéül a Francia Intézet nagyterme szolgált. Itt sor került ugyanis egy felvétel rögzítésére, melynek alapján dvd készült. Szerencsére ok nélküli volt a fé­lelmünk, mert a második elő­adás is nagyszerűen sikerült. Mindez hozzájárult ahhoz, hogy a sok munka ellenére min­den szereplő és résztvevő kelle­mes emlékeket őrizhetett meg mind az előkészületekről, mind a fellépésekről, így ezúton is megköszönnénk a segítő tanára­inknak, főként Gombárné Papp Tünde osztályfőnökünknek, Myriam Amélineaunak és Aurélien Atinsinek, illetve a pro­jektet támogató közalapítvány­nak a hozzájárulását - elérte cél­ját a program. Remélem, ha nem is a közeljövőben, de a fiatalabb osztályoknak lehetősége nyílik majd hasonló cserékben való részvételre - zárta mondandóját a diáklány. Bővíz Dóra Részlet a darabból

Next