Orosházi Friss Hírek, 1936. június (13. évfolyam, 126-136. szám)

1936-06-03 / 126. szám

OROSHÁZI FRISS HÍREK 1936. junius 3 Tek. M. Kir. Ügyészség Kötpéld. Szeged. Rovatvezető: ifj. Demartsik Ferenc. OTK-SBTC 2:1 (1:1) OTK: Krizsányi — Szabó, Dénes — Szilva, Magyar, Nédp — Bus, Fórján, Szendi, Rajki, Magócs. SBTC Géczy — Szabó, Agócs, — Takács IV., Túrán, Kecskés — Bátori, Takács Hl., Farkas, Menich, Havas. A legeibizakodottabb orosházi sport­drukkerek sem merték remélni, hogy a GyAC-ot vizipoló eredménnyel kétváll­­ra fektető salgótarjániakat le lehessen győzni, amikor szép időben, kiisé csú­szós pályán a két csapat zászlót cse­rélt. Mintahogyan a csapat, a közönség is kisé elfogódottan látta a biró füttyét követő percekben, hogy az SBTC játé­kosai tudnak futballozni. Támadás táma­dásra következett, amelyet már a hete­dik percben Takács 111. szép gólja fe­jezett be. Ez a gól mintha lelket ön­tött volna a hazai csapatba. Lelkesen, szépen, formásán indítanak akciókat, a­­mely a közönség viharos tapsai között meghozza a kiegyenlítést. Magócs— Szendi, majd Bus elé kerül a labda, a­­tnely védhetetlenül a hálóba kerül. A 22. percben még volna alkalma meg­szerezni az orosházi csapatnak a veze­tést, mivel Rajki faultolása miatt 11-est ítéltek az SBTC ellen. Magyar azonban idegességében mellé lövi a biztos gólnak hitt labdát. A második félidőben nagy e'ánnal fek­szik bele az orosházi lelkes gárda a já­tékba, azonban lelkesedésük gólt nem hoz, mert a salgótarjániak technikai tu­dásán, pontos összjátékán, elakadnak a támadások. Havas üres kapu dacára sem tud eredményes lenni. Géczy kapus két­szer is bravúrosan véd, de meg kell em­líteni, hogy Krizsányi is nagy formát játszott ki és biztosnak látszó helyzetek­ben sem vesztette el önuralmát és kifo­gástalanul védett. A 29. percben dönti el javára az orosházi csapat a győzelmet. Géczy kiüti Szendi lövését, Rajki azon­ban rajta van és máris 2:1 az eredmény, amely mindvégig megmaradt. Az orosházi csapatból Krizsányit, Ma­gyart, a 11-es dacára is, Szendit, Rajkit kell kiemelni. A legjobb ember Bus volt. A két bekk közül Szabó volt a jobb. Járási levenie verseny Pünkösd két ünnepén izgalmas és szép eredményeket hozó leventeversenyt tar­tottak az orosházi és a tótkoralósi le­ventecsapatok. Az öt atlétikai- és levente számból álló versenyt nehéz küzdelem­mel, másfél pont különbséggel az oros­házi leventék nyerték meg. Második lett a tótkomlósi leventecsapat 29 és fél pont­tal. Rádió Szerda, junius 3. > 6.45: Torna. Utána hanglemezek. 7..20: Étrend- 10: Hírek. 10.45: Felolvasás. 11.10: Nemzetközi vizjelzőszolgálat. 12.05: Hanglemezek. 12.30: Hirek. 13.20: Pontos időjelzés, időjárás- é9 vizái ásjelentés.. 13.30: Pepita Gyula és cigányzenekara 14.40: Hirek, élelmiszerárak, piaci á­­rak, árfolyamhirék. 16.45: A rádió diákfélórája. 16.45: Pontos időjelzés, időjárásjelentés. 17: Munkásfélóra. 17.30: A rádió sza'onzenekara. 18.30: Faragó Ferenc dr. és Fazekas István párbeszéde az Országos Köze­gészségügyi Intézetből. 19: Perei Lili énekel zongorakiséret­­tel. 19.30: Tasnády Ilona és Náday Béla előadóestje. 20.40: Hirek. 21.20: Farkas Sándor cigányzenekara 21.30: Budnyászky Ferenc előadása 22.05: Időjárásjelentés. 22.10: Az Operaház tagjaiból alakult zenekar. 23.30: Smilling BoyB jazz-zenekara 0.05: Hirek. \ Budapest II. 18: Olasz nyelvoktatás. 19: Kallós Ede előadása. 19.30: Vásárhelyi Magda zongorázik 20.15: Vajda Sándor — Pártos Ernő jazz-zenekara. Apróhirdetések Szarkalábvirágot, be’éndek, maszlagleve­­let, pipacsszirmot, kerékmályva levelet, hársfavirágot vesz Vermes, Székács Jó­­zsef-utca 3. 630 MANILLA aratógépponyva hozzávaló kellékek, zsák, zsineg, kötéláruk, szalmázsákok, nyári takarók, nyugszékek Weisz Etelnél, Rá­­koczi-utca. 782 Mindenféle nyomtatványokat gyorsan, pontosan, iz’éses kivitelben a lege esőbb árak mellett Demartsik könyvnyomdája kézsit. ELADÓ kévekötő aratógép 250 pengő, tejszepera­­tor 30 pengőtől feljebb, szecskavágó 46 pengőtől feljebb, ifj. Kováts Józsefnél Orosháza, Szentesi-utca. 785 Könyvkötéseket a legerősebb kivitelben jutányos áron készít Demartsik könyv­­kötészete, úgyszintén mindenféle üzleti, irodai nyomtatványokat, pontos időre szállít a iegjutányosabb árban. ÜZLETI KÖNYVEK legolcsóbban Demartsik könyvnyomdá­­jában készülnék.___________________ Kerékpár alkatrészek nagy választékban olcsó áron kapható Lénáidnál, Mikszáth Kálmán-utca (evang. egyházépület. Imakönyvek: evangélikus, katolikus, re­formátus, nagy választékban a legol­csóbb, legszebb kivitelben beszerezhetők Demartsik könyv- és papirkeresleedésé­­ben. Alulirottak a fájdalomtól mélyen sújtott szívvel tudatjuk, hogy a mi felejthetetlen drága jó édesanyánk, a szerető és gondos nagyanya, dédanya, anyós, sógornő és rokon özv. Németh József né szül. Kabódi Erzsébet folyó hó 1-én este 7 órakor életének 81-ik, szomorú özvegységének 14-ik évében hosszas és súlyos szenvedés után elpihent. Drága halottunk földi porait folyó hó 3-án délután 3 órakor áldatjuk meg az evang. egyház szertartása szerint a IV. Vasut-utca 17. számú gyász­háznál és utána a felvégi temetőbe kisérjük örök nyugalomra. Orosháza, 1936. junius 2. Kedves emléked szivünkben örökké élni log ! Gyászolják: Németh József és neje Kovács Mária és gyermekeik, Né­meth János és neje Tóth Horváth Mária és gyermekeik. Németh Zsuzsánna és férje Tóth B. József és gyermekeik, vitéz Németh Mihály és neje Zalai Juliánná és gyermekeik, Nemeth Erzsébet néhai Pusztai Fái özvegye és gyer­mekei, Néniéit! Mária néhai Szabó Pál özvegye és gyermekei, Németh Ferencz és neje Gyömrei Róza és gyermekük, Németn András és neje Pusztai Kata­lin és gyermekeik, Németh Etelka és férje Rajki István és gyermekük, 18 unó kája és 6 dédunokája. Kiss Bertalan Utódai Első Orosházi Dísztermeik. Int és Sirkőrakt. Tel. 53. MAJDNEM ÜGYEN UTAZHAT a szenzációs BÉCSI ÜNNEPI HÉTRE 2220 külön vonatunkon! ÚTLEVÉL NEM SZÜKSÉGES! Vasúti költség Budapestiől Bécsig és vissza rr PENGŐ! - A vasúti jegy árában a 6 pengő értékű bécsi ünnepi jegy ára is bennfoglaltatik, amelynek ellenében 25—50 o/o kedvezményt élvez a különféle zenei, sport és művészeti eseményeknél. Kívánságára rendkívül olcsó bécsi szállodában, vagy penzióban elhelyezzük, amelynek diját itthon pengőben fizetheti le. — Minden utas 50 schilling és 30 pengő zsebpénzt vihet magával. indulás Budapestről junius 11-én déli 1 órakor. Visszaérkezés Budapestre junius 14-én este 10 ó. Orosházáról Budapestig és vissza egyéni utazásnál is vasúti kedvezményt kap ! JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: JUNIUS 6. Rész’etes felvilágosításokkal szo’gál a PROVINCIA Utazási és Jegyiroda orosházi képviselete a DEMARTSIK könyvk ereskedés. Szénsavas takarmanymesz garantált 99.7 százalék mésztartalom mai, minden káros anyagtól mentes, beszerezhető: Gazdák Beszerző és Ki­viteli Szövetkezeténél iroda Deák F-u Villany ős raüiú szerelést, javítást kerékpár külső és belső gumikat, alkatrészek legolcsóbban Hébernél, sál jános-u. 37. DEMARTSIK legolcsóbb papírárukban könyv és papirkereskedés Ev. EGYHÁZ BÉRPALOTA. KERÉKPáRJilVITÓSOK, alkatrészek legolcsóbban iÉNÁRTNÁL GumibélyegssöKet 2—3 óra alatt készit a DEAMRI SJJC-nyomda T. 113. Közgazdaság 1936. junius 2 TERMÉNYTŐZSDE. 77- es tv. 14 85 Zab I. r. 150D 78- as tv. 15 00 Tak.árpái. 12 25 79- es tv. 1515 Tengeri 1170 SO-as tv. 15 35 Korpa 9 50 Rozs 12 25 8-as liszt 12C0 —«o»— HATÁRIDŐS PIAC. Tengeri júliusra — 1167—1168 Tengeri aug.-ra — 1183—1184 Tengeri szeptemberre 11 82 —«o»— VALUTÁK. (A Magyar Nemzeti Bank hiv. árf.) Angol font 16 90 Lei 2 80 Szokol 14 15 Lira 2990 Dinár 7 80 Német m. — Dollár 337 60 Schilling 8000 Fr. frank 22 30 Sv. fr.11070 Holl. frt.228 75 Zloty 6360 —eo» — SERTÉSVASÁR. (A Réti-cég jelentése.) Príma (uradalmi faj) 1 01 — 1 02 Príma — — Közép 95 — 101 Silány 76—86 Felhajtás: 380 Irányzat vontatott Az újbúzát októberi szállításra az üz­letidő elején 13.90 pengő körül kötötték, azután 13.60 pengőn. Az ujrozsnak ugyan csak októberre eleinte 10 pengő volt az ára magánforgalomban azután 9.60. Az irányzat lanyhulását azzal magyarázták, hogy a délelőtti órákban majdnem min­denhol szeles, hűvös volt az időjárás, ennek következtében az volt a vélemény, hogy a szeles időjárás következtében ja­vulhat a vetés helyzete. ■ m ww ■ r w Időjárás 1936. május 30. Az orosházi meteorológiaiállomás jelentésehétfő kedd Déli hőmérséklet 192 C172 C Min. 5 cm talajfelett138 < 88 C Min. 150 cm. „145 C 98 C Max. 150 cm. „21 2 C 175 C Föld felszínén reggel152 C 134 C 5. cm. talajban „- C - C 1 u » n n— C — C 20 „ „ ,190 C 171 C 25 „ „ „- C - C 30 „ „ „195 C 182 C 50 „ „188 C 180 C ICO „ „ „162 C 163 C 2C0 „ „ „130 C 13 1 C Napsütés1 ó óra 105 óra Levegő relativ nedv.59o/o 78 o/o Borultság50 0/060 0/0 Légnyomás reg. mm755 7 760 7 Légnyomás este „756 9 764 6 Csapadék mm-ben400 — Széliránydél északnyugat —«o»­Időjóslat: Gyungülő nyugati, északnyu­gati szél. A hőmérséklet emelkedésnek indul. Szerkesztésért és kiadásért felel DEMARTSIK FERENC —«o»— Nyomatott Orosházán: DEMARTSIK FERENC könyvnyomdájában. Evang. egyházi ünnep CsabaesüiDn Május hó 24-én a csabacsüdi ev. egy­házban ünnepélyes keretek között avatta fel Kovács i Andor ev. esperes a közada­kozásból épített uj ajtót az imaházon, mely nagy és impozáns arányával rend­kívül e őnyösen változtatta meg az e­­gyébként is kedves temp'omocskát. U- gyanekkor avatta fel a most létesített LutherfParkot is, mely szintén közada­kozásból létesült s a lelkész vezetése és irányítása mellett, az Ev. Ifjúsági Egyesület tagjainak, va’amint a gond­noknak; Kasnyik Pálnak és még szá­mos jó léleknek a kezernunkáját dicséri. Az óriási telken melyen nemrég fü és néhány fa jelezte az é'etet, most reme­kül parkírozott kert áll, közepén nagy Magyarország térképével, kistilizált alak­ban, körü'ötte pedig számos, simmet­­rikus virágágy és a fásításra váró rész­letek. Mindezt a nagy munkát az Ifjú­sági Egylet tagjai művelték ki, szem­nek és szívnek tetsző formára. Ugyan­ekkor tartották meg a hősök ünnepéi is, mely négyes ünnepély méltó ke­retet adott az uj felügyelő Dr. Plencz­­ner Sándor beiktatásának. Az uj fel­ügyelő 100 pengős alapítványt tett a temp'oma'apra. ára & fillér. Jószágok rongálják az utcai parkokat Nemrégen készült el a mérnöki hivatal a Terényi-utca rendezésével, amely ezál­tal a község egyik legszebben gondo­zott és parkírozott utcájává változott, Ami yen örömmel látta a lakosság a ’köz­ség elöljáróságának ezt a nagy költséget igénylő községrendészeti és csinositási fáradozását, éppenolyan hosszússággal ál­lapította meg, hogy akadnák olyanok, akik vigyázatlanságukkal, nemtörődömsé­gükkel tönkreteszik ennek a munkának eredményét. A Terényi-utca környéki la­kosok közül néhányan — ugyanis — nem eléggé vigyáznak jószágaikra, ame'yek azután kiszabadulva az utcára, feldurják és tönkreteszik az utcai parkokat, virág­zó, szinpompás virágágyakat. Reméljük, hogy a hatóság meg fogja találni ,a mó­dot arra, hogy ezek el'en a lelkiismeret­len emeberek ellen eljárjon és azokat, akiknek jószágai a károkat okozzák, szi­gorúan megbüntesse. II nagyszénási „trianoni határ“ A földbirtokreform során nagyszénási lakosok részére Szentetornya község ha­tárából 60 házhely lett kiosztva és a házhelyek mellett nyert elhelyezést a község állatvásártere, u községi faiskola és az iskolai gazdasági kert is. Nagy­szénás község képviselőtestülete a te­rületi részek Nagyszénáshoz csatolását már a kiosztáskor — 1925-ben — kérel­mezte és határozatát a törvényhatóság közgyűlése is jóváhagyta, azonban e tárgyban érdemi végleges intézkedés a niai napig sem történt. Most tehát az az állapot, hogy egy olyan utcarész van, amelynek egyik sora Nagyszénás, a má­sik pedig Szentetornya községhez tar­tozik, a nagyszénási állatvásártér szente­­tomyai határban van, ugyanígy a köz­ségi faiskola is. Az egyik házsor lakos­sága Nagyszénáson fizet adót, a másik községházán intézik, ahelyett, hogy ezt a Szentetornyán 16 kilométernyire. A ha­lottkémlelést, anyakönyvi bejelentéseket járlatiratást pedig a szentetornyai I. sz másik utcában 50—60 méterre lévő nagy­szénási községházán tehetnék meg. A Nemzeti Egység nagyszénási szervezete most beadvánnyal fordult a vármegye alispánjához, amelyben e tarthatatlan és komikus helyzet sürgős rendezését kér­te. orosházi Szerda, 1936. junius hó 3 XIII. évfolyam 126-ik szám Előfizetési árak: Helyben negyedévre 5- pengő, vidékre negyedévre 7.— pengő. Lapzárta éjjel 12 órakor. Megjelenik min­dennap korán reggel. Telefon 113. sz. Politikai Napilap Főszerkesztő és laptulajdonos: DEMARTSIK FERENCZ Szerkesztőségés kiadóhivatal Orosházán, IV., Bajza-utca. A kiadóhivatal minden kérdésre csak válaszbélyeggel küld ér­tesítést. Hirdetések díjszabás szerint. II főispánt és az alispánt választotta fővédnökéül a szentetornyai önkéntes tuzoltótestület 10 éves jnbílenmí közgyűlésén Pünkösd hétfőjén ünnepelte meg a szentetornyai önkéntes tüzoltótestület fennál ásának tízéves jubileumát ünnepé­lyes külsőségek között. A jubileum alkal­mából a testü et díszközgyűlést tartott és testületközi versenyt rendezett, ame­lyen a vármegyei tüzo tótestületeket Dé­vényi Lajos vm. tűzrendészed felügyelő, az orosházi tüzolíótestu etet Bayer István tűzoltóparancsnok, járási tűzrendészed fel­ügyelő, Ulmer Tibor törvényhatósági bi­zottsági tag és Szokolay Pál szakaszpa­rancsnok képviselte. A jubi'eumi ünnepségeket délelőtt 10 órakor a római kato ikus temp ómban tartott szentmise vezette be, amelyen a vendégeken kívül nagyszámban jelent meg a község lakossága és vezetősége. Mise után fél 12 órakor a községháza ta­nácstermében díszközgyűlés volt, amelyen e sőnek Topay László községi főjegyző üdvözölte az ünnepségeken megjelent ven dégeket. Topcsiőv Ferenc községi jegy. ző, tűzoltóparancsnok olvasta fel ezután a testület tiz éves működéséről készült kimerítő, tárta'mas je entését, amely a szentetornyai önkéntes tüzo'-tótestu et ön­­fe'á'dozó, odaadó munkásságának egyik jelentős dokumentuma. Az üdvözlések során Dévényi Lajos tűzrendészed fel­ügyelő a vármegyei tüzoltószövetség, Baky Vince községi tanító a község képviselőtestülete, Rostás Fe renc igazgató-tanító a lakosság, Bayer István járási tűzrendészed felügyelő az orosházi járás és az orosházi önkéntes tűzoltótestü'et nevében üdvözölte a ju­­bilá'ó testületet. Ulmer Tibor törvényhatósági bizott­sági tag indítványára ezután egyhangú lelkesedéssel választotta meg a díszközgyűlés vitéz dr. Ri­­csőy Uhlarik Béla főispánt és vitéz dr. Márky Barna alispánt a szeníe­­íorhyai önkéntes tűzoltót est :ileí fő­védnökeiül és Ugrín László dr. vm. f. főjegyzőt, szövetségi elnököt disz­­elnökávé. A diszközgyü’és a megválasztás alkal­mából a fővédnökeit és a disze'nököt táviratilag üdvözölte. A megejtett tisztujitás során elnökké Topay Lászlót, titkárrá Baky Vincét, pénztárossá Petii Imrét, ellenőrökké Mackó Józsefet és Sebők Imrét, orvossá dr. Földessy Zo tánt, parancsnokká Top­­csióv Ferencet, alparancsnokká ifj. Ma­kula Jánost, szertárnokká Karasz Istvánt választották meg. A választmányi és a s/ámvvsgá ó bizottsági tagok megvá asz­­tása után Dévényi Lajos vm. tűzrendé­szed felügye’ő szép beszéd kíséretében szolgá ati érméket osztott ki. Ifj Makula János a'parancsnokot, Mackó Józsefet és Sebők Imrét 10 éves, Lehóczky Mihályt, Karasz Istvánt, Imre Jánost, Kiss Sándort Szokolai Antalt öt éves szolgálati érem­mel tüntették ki. Délután 1 órakor társasebéd vö t, majd 3 órakor íestületközi versenyt tartottak. Az 5-ös gyorsszerelés kocsifecskendő­vel versenyszámban első lett a szentetor­­nyai csapat, második a gyopárhalmi, har­madik pedig a gádorosi csapat. A testületközi versenyek során dicsé­retes, szép eredményt mutattak fel a csa­patok, amelyek fegye'mezett munkával és buzgósággal végezték feladatukat a birá'ó bizottság és a nagyszámú közön­ség e ismerésétől kisérve. Lecsapott a villám a Mikolay-kertben Több ember könnyebben megsebesült a villámcsapástól a tűzoltó ünnepségen A pünkösdi ünnepek alatt a Mikolay­­kertben nagyszabású ünnepséget rendez­tek a tűzoltók. A jól sikerült kerti mu­latságra több, mint ezer ember ment ki, akik még a késő esti órákban is vidám szórakozással, tánccal töltötték el az időt. Este 10 óra tájban azonban hatalmas vihar kerekedett, amely megzavarta a mulatságot. Az em­berek egyrésze a felhőszakadás elől a kertben lévő nyitott tánchely alá me­nekült, ahol közel száz ember zsúfoló­dott össze. Este 10 óra tájban sürü vil ámlás és égzengés közepette egy hatalmas, nappali fényt árasztó villámlás lobbant fel és közvetlen utána fülsiketítő csattanás. A villám a Mikolay-kertben csapott le közvetlenül a tánchely mellett. Rémült sikoltások és ijedt kiáltások ha'atszottak a villámlást és a menydör­gést követő csöndben, majd a következő pillanatban három fiatalember és négy nő esz­mélet’énül, villámsisjtottan összeesett. A rémület majdnem pánikot idézett e'ő, azonban a sikoltozásra elősiető tűzoltók, a földön fekvő, halálsápadt emberek meg vizsgálása után, megnyugtatták a ré­mült tömeget. A holtaknak hitt villám­­sújtottak közül három nőt és egy fiatal­embert, akiknek az ijedtségen kívül más bajuk nem történt, bevitték a tánchelyiségbe, ahol egy-két perc múlva már teljesen magukhoz tér­tek. Súlyosabban érte a villámcsapás kö­vetkeztében származott légnyomás Pesti Ferenc 22 éves sütőtanoncot, Ravasz Já­nos 16 éves orosházi fiút és özv. Huszár Sándorné szentetornyai asszonyt, akik a nyitott táncheyet körü'vevő drótkerítés­nek támaszkodva várták a vihar e'mu'á­­sát. A vii’ámból kisugárzó nagyfeszült­ségű áram a drótkerítésbe is bevezető­dött és igy történt azután az, hogy Ravasz János balkezének csuklóján könnyebb égési sebeket is szenvedett A tűzoltók küldönc utján értesítették a mentőket, mivel a vi íámcsapás követ­keztében f a villany és a telefonszolgálatban fennakadás ált elő. A villanyáram szolgá tatásban beá’lotí zavart azon­ban a viilanyíe'ep szerelői rövid idő alatt helyreállították. A mentők az értesítés véte'e után azon­nal kivonultak és Pesti Ferencet, Ravasz Jánost és özv. Huszár Sándornét a men­tőszolgá'atot végző dr. Pá ka Lajos köz­ségi orvoshoz szállították. Az orvosi segély után a két fiata'em­­bert 'akására szállították haza a mentők, inig özv. Huszár Sándorné, akinek ál­lapota a 'egsulyosabb volt, csak hétfőn reggel ment haza Szentetornyára. A csodá atos vé etlen folytán, szeren­csére súlyosabb következmények né küli vil'ámcsapás nagy riadalmat keltett más­­inap a községben, ahol az egyes »jól ér­tesültek«, már »ha'álos« végű szeren­csétlenségekről is tudni vélték. A vihar a késő éjjeli órákig tombolt, komolyabb kárt azonban sehol sem okozott. Mindössze annyi történt még, hogy az éjszaka folyamán az evangé ikus tem­plom tornyába a villám kétszer is bele­csapott, azonban a vil'ámot a tüzoltóőr­­torony villámhárítója levezette. a megyében Orosháza állitolt legdrágább emléket az elesett hősöknek A vi'ágháboru hősi halottainak emléke­zetére, mint az ország legtöbb városa és községe, Békésvármegye községeinek túl­­nyomórésze is emlékművet állított. Az az összeg, amelyet a községek erre a célra áldoztak, közel 300 ezer pengőt tesz ki. A legdrágább emlékművét i40.092 pehgős költséggel Orosháza község állította. Utána 39.500 pengővel Szarvas, majd 35.579 pengővel Mezőberény község jön. Hősi emlékműve még Csabacsüd és Gádoros községeknek Wines, továbbá Füzesgyarmat és Vész­tő községeknek. amelyek a hősi emlékmű alapját első­rendű szükség'eteik fedezésére kölcsön­vették. Nincs azonkívül méltó em ékmü­­ve a világháború hősi ha ottjainak még a két megyei városban Békéscsabán és Gyulán sem. —«O»— H rotaryánusok pünkösdi előadása Százötven résztvevője volt a rotary-napoknak Pünkösd vasárnap déle'őtt fél 12 óra­kor a rotary-clubok országos kongresz­­szusa keretében nyilvános előadás volt az Apolló moziban. Telt nézőtér hallgatta dr. Erítz Béla egyetemi tanár beszámoló­ját a rotaryánusok miult évi működéséről, majd dr. Bulla Sándor községi főjegyző a község elöljárósága és közönsége ne­vében üdvözölte Orosháza vendég ro­­taryánusait. Holecska Gyula felsőmezőgazdasági is­­ko'ai tanár tartott előadást »Békésvár­megye és Orosháza« címen. A hallga­tóságot mindvégig lekötötte Holecska előadása, ame’yről Hegedűs Lóránt úgy nyi'atkozott, hogy ilyen költői színekben gazdag, a maga nemében páratlanul tökéletes előadást 11 perc alatt még senki nem mondott. Az előadót a hallgatóság percekig­­tartó, megújuló tapssal ünnepelte. A másik előadó, Szent-Györgyi Albert egyetemi tanár, a C-vitamin világhírű magyar felta'álója »A tudomány válsága« címen tartott szenzációs előadást, amely­ben azt a szomorú önvallomást tette — ami neki a legnagyobb életben —, hogy a technikát szolgá ő tudomány nem áll a jóéleí szolgálatában. A nagyhatású előadás után Hegedűs Lóránt előadása következett volna, az il­lusztris előadót azonban annyira meg­fogta a két első előadás, hogy az ahoz fűzött szellemes, értékes, mélyhatásu hoz­zászólásban kulminált a közel huszper­­ces felszó alás. Milleker Dezső debreceni egyetemi ta­nár mondott bevezető beszédet a svéd­­kulturfilmről, majd a szabadkai, pécsi, nyíregyházi és szolnoki roíáryánusok üdvözletének látható je'ét, a nemzetiszinü rotary zászlócskákat adták át az emütetí clubok képviselői. Egyperces felállással tisztelgett a kö­zönség Entz dr. felhívására a zászlóknak. A svéd-kulturfdm pergetése után ért véget a rotaryánusok előadása, amelyet ebéd követett az Alföldben. A vasárnap délután és hétfőn délelőtt tartott kongresszusi üléseken megvitat­ták a rotary-clubok működéséről szóló jelentéseket, továbbá hosszú, nívós vita folyt a mai ifjúság problémáiról. Az orosházi háromnapos rotary-össze­­jövetelnek mintegy 150 résztvevője volt. Az 1936—37 évre ismét dr. Entz Béla egyetemi tanárt választották meg go­­vernorrá és elhatározta a kongresszus, hogy a magyarországi rotaryánusok jö­vőévi nagygyűlését Győrött tartják.

Next

/
Thumbnails
Contents