Az Országos Középiskolai Tanáregyesület Közlönye, 1886-1887 (20. évfolyam, 1-11. szám)

1886-09-01 / 1. szám

. ORSZÁGOS 103 KÖZÉPISKOLAI TANÁREGYESÜLETI XX. évfolyam. 1. szám. Szeptember hó. 1886—87. Az országos középiskolai tanáregyesületnek 1886 julius 5. és 6-án Budapesten tartott XX. közgyűléséről felvett jegyzőkönyv. Julius 5-én. Elnök: Barecz Antal, jegyző Brózik Károly. Jelen volt 96 tag. 1. Az elnök az ülést következő beszéddel nyitotta meg : Tisztelt tagtársak! Múlt évi rendes közgyűlésünkön azon hatá­rozat hozatott, hogy a jelen közgyűlés helye Fiume legyen. A 1. tagtársak ezen határozata folytán kellő időben felkértem fiumei tag­társainkat, nevezetesen dr. Erődi Béla igazgató urat, a fiumei tanári kör elnökét, nem különben Fiume város podestáját, nagyságos Csotta János urat, hogy helyi bizottságot alakítva, tervünk kivitelében bennünket támogatni szíveskedjenek, figyelmébe ajánlottam továbbá ügyünket Fiume kormányzójának, méltóságos Zichy Ágoston tudor urnak, valamint a fiumei lapok t. szerkesztőségeinek. A t. tagtársak előtt ismeretes, hogy minden oldalról a leg­szívesebb választ kaptuk! A kormányzó ő méltósága levélben ígérte meg legmelegebb támogatását, Ciotta podesta úr szíves volt elfogadni a helyi bizottság elnökségét, Fiume város a legnagyobb készséggel vállalkozott a szükségesnek mutatkozó intézkedések megtételére, a fiumei kör, élén dr. Erődi Béla választmányi tagunk az egész éven át fáradhatatlan buzgósággal iparkodott mindent megtenni a végre, hogy a középiskolai tanárok filmjei találkozása minél fényesebb s minél tanulságosabb legyen, a fiumei sajtó pedig eléggé meg nem köszönhető készséggel tartotta ébren ügyünk iránt a nagy közönség­­figyelmét. Mindezen sok szívesség, mindezen sok fáradtság ezen alkalommal tárgytalanná vált a Fiuméban és vidékén beállott ked­vezőtlen egészségi viszonyok miatt. Megdöbbentőleg esett tudomá­sunkra, hogy a rettentő cholera-járvány a magyar tengerparton is szedni kezdi áldozatait! S ez okból az egyesület központi választ­mánya, meghallgatván a fiumei helyi bizottság véleményét, kénytelen volt a fiumei találkozást elhalasztani s a jelen közgyűlés helyéül Tanáregyesületi Közlöny, XX. 1

Next