Az Országos Középiskolai Tanáregyesület Közlönye, 1886-1887 (20. évfolyam, 1-11. szám)

1886-09-01 / 1. szám

2 Budapestet kitűzni. De ha tervünk kivitele ez idő szerint tőlünk nem függő akadályok miatt nem is sikerülhetett, nem vagyunk fel­mentve azon kedves kötelességtől, hogy fiumei jóakaróinknak, bará­tainknak, tagtársainknak, de különösen méltóságos gróf Zichy Ágost kormányzó urnak, Fiume nemes városának s ennek élén álló Ciotta podesta urnak, nemkülönben mindazon vállalatok és társaságoknak, melyek szives jóakaratáról ez alkalommal is szerencsénk volt meg­győződni, fáradozásaikért köszönetet ne mondjunk ! A midőn ezt a 1. közgyűlés nevében megteszem, egyúttal azon legbensőbb óhajtá­somnak is kifejezést adok, vajha az isteni gondviselés a Fiume felé tornyosuló félelmes veszélyt minél előbb elhárítaná! Tisztelt tagtársak! A lefolyt évben egyesületi életünkben nagyobb mozgalmat igénylő kérdések ugyan nem merültek fel, de az üdvös munkásság úgy a központban, valamint vidéki köreinkben serényen folyt. A központi választmány végrehajtotta mindazt, mi a t. köz­gyűlés által a múlt évben reá bízatott, a körökben pedig számos fontos tanügyi kérdés lett megvitatva. Ügyünk iránt az érdeklődés minden irányban élénkülni kezd, mi első­sorban az egyesületi tagok számának szaporodásában nyil­vánul. E szám ma már az ezeret meghaladja, s biztosra vehetjük, hogy ez a legközelebbi jövőben is emelkedni fog. De emelkedőben van a tagok irodalmi munkássága is, és­pedig annyira, hogy közlönyünk, jelen alakjában, már csak részben beírt a mutatkozó szükségletnek megfelelni. Az érdeklődés ezen élénkülése a legjobb reményekre jogosít! Középiskoláinkban a javulás és erősbödés már­is minden irányban tapasztalható ! És én e téren a csendes nyugodt munkálkodástól több sikert várok mint a lázas erőlködéstől. A létező bajok nem egy két év leforgása alatt keletkeztek s így rövid idő alatt nem is orvosolhatók. A bajok orvoslására pedig nem csak az intelligens tanárt és a pénzt tartom szükségesnek, hanem az időt és a jóakaratot is. Ezek után az egybegyűlt t. tagtársakat melegen üdvözölve és felhíva figyelmüket a tárgyalandók sorozatára, egyesületünknek XX-ik rendes közgyűlését ezennel megnyitom. Az elnök bejelentette, hogy a közgyűlésen a vallás- és közoktatási ministérium képviseletében Kár­of­y Titusz min. tanácsos úr jelent meg. Ezután felhivta a főtitkárt, hogy olvassa fel évi jelentését. 2. Dr. Brózik Károly felolvasta jelentését. (Lásd az 1. sz. mellékletet.) A jentés tudomásul szolgált. 3. Mayer József pénztárnok felolvasta évi jelentését. (Lásd a 2. sz. mellékletet.) A jelentés tudomásul szolgált. Mivel a múlt évi közgyűlésen kiküldött számvizsgáló bizottság a számvizsgálatra nem jelent meg,

Next