Pajtás, 1970. január-június (25. évfolyam, 1-25. szám)

1970-01-01 / 1. szám

A SZÉP BESZÉDÉRT A Danuvia Művelődési Otthon gazdag programmal várja a zuglói gyerekeket. Sok érdekes szakkör mű­ködik itt. Az egyik legér­dekesebb szakkör a be­széd­ technika és színjátszó. A szakköri szobában Cse­rnák Ervin rendező irányí­tásával gyakorolnak a zug­lói pajtások. SZOVJET TECHNIKAI ÚJDONSÁGOK Szibériában a faúsztatók munkáját úszó traktor könnyíti meg. A hernyó­­talpas, kétéltű jármű 9 lan­es óránkénti sebességgel halad előre a vízben. A szá­razföldön persze sokkal na­gyobb a gyorsasága. • * * A Litván Szovjet Köztár­saság statisztikai központ­jában olyan automatát szer­kesztettek, amely mind a nyomtatott, mind pedig a kézírásos szöveget is el tud­ja olvasni. A gép neve: Ruta-701. Másodpercenként 200 betűt olvas el. Az új Moszkvics 412-es személygépkocsit hegyi úton is kipróbálták. Tersz­­kop faluba egyetlen motor­hiba nélkül kapaszkodott fel. Pedig a falu az Elb­­rusz hegység oldalában 3500 méter magasan fekszik. 2 DALOS VENDÉGEK A Prágai Filharmónia Gyermekkórusa Budapes­ten szerepelt, és az egyik délután vendégül látta őket a KISZ Központi Művész­­együttes Ú úttörőcsoportja. A barátkozás úgy kezdő­dött, hogy kölcsönös mű­sorral kedveskedtek egy­másnak. És így folytatódott: — Hadd nézzem azt a sar­kantyút közelebbről! — kö­vetelte egy csehszlovák kis­lány. — Tessék. — szerelte le udvariasan a csizmájáról a sarkantyút az egyik ma­gyar fiú. Sarkantyúpróba, csárdás-, és polkatanulás követke­zett. Aztán a tánccal járó fáradalmakat terített asz­tal mellett pihenték ki. Ha ugyan pihenésnek lehet mondani a temérdek finom­ság elfogyasztását. A PTI JELENTI HOSSZÚ HAJ A DIVAT Egy fiú este az utcán bo­lyong. Megszólítja a rend­őr: — Ilyenkor neked már haza kellene menned ! — Megvan az oka, amiért eljöttem otthonról. — Talán bizony megver a mamád? — Dehogyis! Meg akar fé­sülni! TORNÁSZNAK A LEGIFJABBAK A testnevelést nem lehet elég korán elkezdeni. Ezt bizonyítja a Fővárosi Bíró­ság óvodájában megtartott tornabemutató, melyen szá­mos budapesti óvoda ve­zetője is részt vett. A csöppségek nagy odaadás­sal végezték a meglehető­sen nehéz gyakorlatokat. FELSZABADULÁSI KRÓNIKA MI TÖRTÉNT 1945 januárjában: 1. Megkezdődött Budapest ostroma 4. Megjelent az Ideiglenes Kormány rendelete a fegyveres polgárőrség — a mai rendőrség előd­je — megszervezéséről. 11. Felszabadult Angyalföld 12. Pécsre érkezett az I. Bolgár Hadsereg, Vladi­mir Sztojcsev tábornok vezetésével. Ennek a hadseregnek volt a fel­adata a Dráva északi partjának a védelme 13. A szovjet hadsereg ke­retében megkezdte mun­káját az I. Honvéd Mű­szaki Hadosztály 15. Felszabadult a Keleti- és a Nyugati-pályaud­var, a Nagykörút és a Városi Színház Mártírhalált halt Ván­dor Sándor munkás-kó­­rusvezető és zeneszerző 16. Felszabadult a mai Nép­­köztársaság útja és a Rádió épülete. A főváros felszabadítá­sában részt vevő 7. ro­mán hadtest elhagyta Budapest körzetét és Szlovákiába ment át. 17. Felszabadult a Városháza és a Parlament épülete 20. Moszkvában aláírták a magyar fegyverszüneti egyezményt. 26. A Várban a nyilasok ki i­­ végezték a Vörös Brigád 10 tagját, köztük Braun­­ Évát. 28. A Magyar Kommunista­­ Párt első budapesti nagygyűlése. Megjelent­­ az Ideiglenes Kormány toborzási felhívása, amely fegyverbe szólí­totta a magyar népet a fasiszta rablók ellen. EZ A HOBBYJUK Dorogon, a József Attila bányász művelődési köz­pontban működik a helyi modellező szakkör, amely­nek sok gyermek tagja is van. Repülő- és hajómodel­­leket készítenek. Ez a hob­­byjuk, Hegli Sanyi és Ju­hász Tibi, mindketten a dorogi iskola 1820. sz. Pető­fi Sándor Úttörőcsapatának tagjai, nemrégen kapcso­lódtak be a szakkör mun­kájába. Azt tervezik, hogy ké­sőbb még távirányítású mo­delleket is készítenek. De akkor már nem lesznek újoncok!

Next