Pajtás, 1973. január-június (28. évfolyam, 1-26. szám)

1973-01-03 / 1. szám

FALUSI USZODA Nem csodálkozhatunk a szovjet úszók egyre javuló eredményein, ha elgondoljuk: a Szovjet­unióban a legkisebb települések is uszodát szán­dékoznak építeni, hogy minden gyerek megta­nuljon úszni. Vjajmel falu szovháza saját tech­nikummal — a technikum pedig saját uszodával rendelkezik. A ragyogó medencében hatéves kortól kezdik az úszásoktatást. A MAG­YAR OTTOROK SZÖVETSÉGÉNEK KÖZPONTI LAPJA Főszerkesztő: VASVÁRI FERENC Főszerkesztő-helyettes: FÜLEKI JANOS Szerkesztők: ALAKSZA TAMAS CZIFFERSZKY BÉLA FORRAI JANOS Rovatvezetők: CSER GABOR FARAGO OVOROV HUNYADY JÓZSEF LENGYEL MIKLÓS GNODY GYÖRGY TORMA GYŐZŐ Főmunkatársak: ORSI FERENC PAPP LÁSZLÓ Kiadja az Ifjúsági Lapkiadó Vállalat Felelős kiadó: DR. PETRUS GYÖRGY igazgató Szerkesztőség: IMS. Budapest VI., Gorkij fasor­g. Telefon: 229-895, 228-421 Kiadóhivatal: Budapest VI., Réva, utca 16. Telefon: 116-660 A beküldött kéziratokat és raj­­zokat nem őrizzük meg és nem küldjük vissza. Terjeszti a Magyar Posta. Elő­fizethető bármely postahivatal­nál, a kézbesítőknél, a Posta hírlapüzleteiben és a Posta «2?°»“, HírlaP Irodánál (KMI Budapest V., József ná­dor tér 1.) közvetlenül vagy postautalványon, valamint át­utalással a KHI 215-96 162 pénzforgalmi jelzőszámára. Előfizetési díj: egy Hónapra *­7. Ft* nefly®dévre 18,- Ft, félévre 34,- Ft, egy évre 72,- Ft 72.8738 Egyetemi Nyomda, Budapest. Felelős vezető: JANKA GYULA igazgató INDEX: 25.695 0.­ PETŐFIRE EMLÉKEZTEK A hangulatos határmenti városban, Kőszegen a Pe- t­­őfi-évforduló alkalmából előadássorozat kezdődött. Vezetője: Udvaros Béla, a kecskeméti Katona József színház rendezője. Dévay Camilla színművésznő és Kiss Ferenc érdemes mű­vész bemutatták Petőfi éle­tét és összeállítást adtak elő verseiből. Az előadásokat az úttörők is meghallgatták, utána őrsi megbeszéléseket tar­tottak, megemlékeztek a nagy forradalmár költőről, s Petőfl-versekkel Ismerked­tek. A TENGER TITKAIBÓL A Csendes-óceánban van­nak olyan óriáskagylók is, amelyek egy méter hosz­­szúságúra is megnőnek, sú­lyuk pedig eléri a 270 kilót. * Minden egymillió világra jött kék rákból csak öt éri meg a „felnőtt”, azaz a szaporodási életkort — írja a National Geographic Ma­gazine című folyóirat. — A többit különféle halak el­fogyasztják.• A homárok, ezek a hatal­mas ollójú tengeri állatok, amelyek a lábszárukkal hallanak, a lábukkal ízlel­nek és esetleg letört ollóju­kat képesek újranöveszteni — „élő kövületek”, ameny­­nyiben már százmillió év­vel ezelőtt is ugyanilyen formájukban léteztek. • A tengerekből naponta ha­talmas mennyiségű víz pá­rolog el. Az az energia, amely ehhez a párolgáshoz szükséges, százezerszerese annak, amit az Egyesült Államok valamennyi villa­moserőműve 1970-ben ké­pes volt megtermelni. NYSA MINDEN MENNYISÉGBEN Magyarországon is kedvelik az országutak pilótái a ,,Misi"-nek becézett lengyel Nysa fur­gonokat. A népszerű kocsikból az opolei autó­­gyár most készítette el az ötvenezredik export­­darabot. A vásárlók között a Szovjetunió a leg­tekintélyesebb. Szovjet megrendelésre harminc­ezer kocsit gyártottak. FENYŐFA ALATT, MOSZKVÁBAN A Szovjetunióban január elsején állítanak fenyőfát. A „Jolka” ünnepére a Kreml kitárta kapuit, fo­gadta a szovjet köztársa­ságok úttörő küldötteit. Többezer gyerek játszott, szórakozott a hatalmas fe­nyő alatt, és köszöntötte az új évet. Fotó: APN­ ­­­ / ZH H MEh

Next