Pajtás, 1974. július-december (29. évfolyam, 27-52. szám)

1974-07-03 / 27. szám

Szófiában rendezték meg a Kölcsönös Gazda­sági Segítség Tanácsának jubileumi ülését. A 16 éves KGST — bolgárul SZÍV — tanácskozá­sán hazánkat Fock Jenő miniszterelnök vezette küldöttség képviselte. A huszonnyolc bizottság­ban folytatott tárgyalásokon az 1930-ig tartó népgazdasági terveket egyeztették a szocialista országok. DÉL-VIETNAMBAN öt éve alakult meg a Dél-Vietnami Ideiglenes Forradalmi Kormány. Egy éve — hogy viszonylag — béke van a sokat szenve­dett országban. A hazafiak által elfoglalt területeken megkezdődött az újjáépí­tés. A kép Quang Trn tar­tományban készült. Ez a név valamikor a hadije­lentésekben szerepelt so­kat. Ma már a béke híreit is számul adhatjuk. 25 „SZÍV" INNEN-ONNAN Szocialista szerződést kötött a Hajtóművek és Felvonóberendezések Gyára a budapesti V. kerületi Szél utcai nevelőotthonnal. A vállalat 5. számú békéscsabai gyáregysége egy életad játékbuszt készített a gyerekeknek, akik már birtokba is vették az ajándékot. A busz rend­száma — HF—5 — a több szakmát képviselő békéscsabai munkabrigádra emlékezteti őket. Szuahéli nyelven mondott verset és énekelt négy tanzániai diák, a székesfehérvári Ezred­éves Általános Iskola Petőfi rajának vendégei a béke és szolidaritás jelszavának jegyében megtartott összejövetelen. ITT A NYAK ... és itt a megnöveke­dett balesetveszély. Az Egyesült Államokban va­lóságos mozgalmat indí­tottak a felelőtlen rohan­gálás ellen. „Ne futkoss!” áll a táblán, amely egy­szerre figyelmezteti a gya­logosokat és autósokat. Sajnos, sokszor hiába! Honvédelmi nap keretében tartották meg a Vas megyei Kenyéri községben a kisdobosok és úttörők avatását. A program egy új lőtér át­adásával, majd lövészversennyel, lányok labda­rúgómérkőzésével, s modellezőbemutatóval foly­tatódott. A BUSZON A Tévé köz­kedvelt A bu­szon című soro­zatából hiányza­nak a női busz­vezetők. Nem csoda. A felvéte­lek már régen elkészültek, ami­kor London ut­óéin május vé­gén megjelent az első olyan eme­letes piros jár­mű, amelyiknek a nő volt a ve­zetője. Mrs. Ro­samund Viner, egy huszonkét éves ifjú hölgy az első, aki az egyenjogúsítás jegyében „be­tört” e férfipá­­­­lyára. ÖTÉVES SAKKBAJNOK Két budapesti iskolában sakk-szimultánt tartott Pol­gár Zsuzsa, Budapest 1973. évi kisdobos bajnoka, aki április végén ünnepelte ötödik születésnapját. Zsu­zsa a XIII. kerületi Thäl­mann utcai iskolában a ti­zennégy táblán valamennyi kisdobos és most avatott úttörő ellenfelét legyőzte. A XIII. kerületi Mauthner Sándor utcai iskolában huszonegy kisdobossal és úttörővel játszott szimul­tánból tizenhetet megnyert. Az ötéves sakkbajnok az idén már több felnőttver­senyen is szerepelt. BARÁTOK, HA ÚTRAKELNEK Három kutya és egy leopárd. Nem rossz ösz­­szeállítást Arról még nem kaptunk hírt, hogy melyikük vezeti a kocsit!

Next