Pajtás, 1977. január-május (32. évfolyam, 1-21. szám)

1977-01-06 / 1. szám

A színes Pajtás kezdeményezze az újat, népszerűsítse a friss ötleteket! Adjon még több helyet a gyerekek írásainak! Akkor igazi az öröm, ha az ember megosztja má­sokkal. Szűcs Istvánnéhoz, a Magyar Úttörők Szövet­sége főtitkárához azért ko­pogtattam be, hogy meg­kérjem: az új esztendő kezdetén értékelje a mö­göttünk maradt hónapok tetteit, eredményeit, hiá­nyosságait és beszéljen ter­veinkről. Az volt az első szavam, hogy: — Teljesült a vágyunk! Színes az újságunk! — Szívből és nagy-nagy szeretettel köszöntjük az új Pajtást. Meggyőződé­sem, ha volna egy olyan masina, amely felerősítené a legtávolabbi hangot is, a gyerekek bravó! bra­­visszimó.'-jától visszhan­gozna az egész ország. Mert a gyerekek régi kérése tel­jesült. Személy szerint azt kívánom, hogy a színes hajtás, de csak külsőleg le­gyen színes, hanem tartal­mában is, ne csupán krónikása, hanem irány­tűje, segítője legyen a gaz­dag és vidám úttörőélet­nek. Az eddigieknél is szenvedélyesebben képvi­selje a jót, kezdeményezze az újat, népszerűsítse a friss ötleteket. Adjon még több helyet a gyerekek írásainak, hiszen a jövő újságírói és szerkesztői kö­zülük kerülnek majd ki. — Szövetségünkben az úttörőév mindig szeptem­berben kezdődik. Négy hó­napja indult útjára új moz­galmunk, az Együtt — egy­másért. Szeretném, ha el­mondaná, hogy eddig mit tettünk? — Az eltelt idő rövid az alapos értékeléshez. De arra elég, hogy megállapít­sam: a rajt jól sikerült. Úgy érzem — és ebben megerősítettek az úttörő­parlamentek —, hogy töb­bet törődünk a körülöttünk levőkkel, figyelmesebbek vagyunk egymáshoz. Végre elértük, hogy személyre szabott megbízatást kapott a gyerekek többsége. Olyan feladatot, amit kedvvel vé­geznek. Rátermettsége sze­rint vehet részt mindenki a közéletben, a közös ter­vezésben, a feladatválla­lásban, végrehajtásban és ellenőrzésben. A gyerekek élnek a lehetőséggel. A csa­patparlamentek alkotó vi­tái ezt igazolták. A figye­lem középpontjába került az egyik legfontosabb út­törőmunka, a tanulás. Nem maradt papírra írt óhaj, hanem élő valóság, jegye­ket javít a „Bukásmentes őrs” és a „Végezzük el együtt a nyolcadik osz­tályt” mozgalom. Ha a se­gítő szándék párosulna a tanulást könnyítő módszer. тек keresésével, alkalma­zásával, az év végi ered­mény csillagos ötös lehet­ne. Szerintem a bukáshoz közel álló és a kettes ta­nulók mellett a hármas meg a négyes tanulókkal is többet kellene törődni. Hiszen a cél az, hogy min­denki képessége szerint fe­jezze be az évet. A szak­köröket is felhasználnám a gyengébb tanulók támoga­tására. — Én viszont csupa nagybetűvé­ jegyezném a csapatnaplókba a gyerekek őszi értékmentő munkáját. — Büszkék vagyunk rá, hogy az úttörők a KISZ- esekkel együtt élen jártak a mezőgazdasági termé­nyek betakarításában. Pénzben szinte felbecsülhe­tetlen értékteremtő mun­kájuk is. Jelentős volt a mezőgazdasági munka mel­lett az összegyűjtött tenger­nyi papír-, vas és fémhul­ladék. — Elégedett az eddigi eredménnyel ? — Sportnyelven szólva azt mondanám, hogy „szép volt fiúk, szép volt lá­nyok!”. De azt is, hogy nem mind arany, ami fénylik. — Mire gondol? — Arra, hogy az Ügyes­ség — bátorság versenyjá­tékokon megmutathatnánk: „ki a legény a gáton”, de sajnos, nagy úr a kényel­messég. Keveset mozgunk. Én például Nyári Beatrix és Papp Márta szavait jól megjegyeztem. Az országos úttörőparlamenten Beatrix azt javasolta, hogy minden csapat alakítson természet­­járó szakkört, amely szer­vezi, irányítja a kirándu­lást, a felfedező túrát. Már­ta pedig amellett kardos­kodott, hogy a legkisebb iskola udvarán is hizlalha­tó, korcsolyázásra alkalmas jégpálya egy kis lelemé­nyességgel. Esik a hó. De az előrelátó úttörőtanácsok már a nyárra is gondolhat­nak. A nagy kalandot ígérő vándortáborokra ugyanis február 1-ig lehet jelentkez­ni. — Mit javasol még az úttörőtanácsoknak ? — A közösségek erősíté­sét. Ne csak az egyének, az őrsök is nyújtsanak egy­másnak kezet. Legyen ba­rátja raj a rajnak, csapat a csapatnak. — 1977 várható esemé­nyei ? — Sok-sok izgalmas meglepetés. A szakértők már kidolgozták az új fel­vételi próba követelmé­nyeit. Megújítjuk a szak­­próbákat is. De a nagy élményt egy országos játék jelenti majd. A Nagy Ok­tóberi Szocialista Forrada­lom 60. évfordulójára ter­vezzük. Mindehhez erőt, egész­séget, Boldog Úttörőévet kívánok! Faragó György

Next