Pajtás, 1985. szeptember-december (40. évfolyam, 22-36. szám)

1985-09-05 / 22. szám

Tehetség-különszám­­mal jelentkezik szep­tember 12-én szerkesz­tőségünk. Lapunk tar­talmazza az általános iskolai egyéni pályázat 1985/86-os kiírását. Cikkeink arra a régi kérdésre keresik a vá­laszt: ki a tehetséges ember? Erről nyilatko­zik lapunknak dr. Czei­­zel Endre genetikus. Tehetség-tükör című tesztünk mindannyió­­toknak lehetőséget ad arra, hogy felmérjétek: milyen képességekkel is rendelkeztek? Megyei körképünkben egy-egy példamutató vidéki is­kola életéről tudósí­tunk. Munkatársaink felkerestek olyan gye­rekeket, akik az iskola­padban, vagy azon kí­vül vívják ki maguknak a jelzőt: tehetségesek. KÖVETKEZŐ SZÁMUNK TARTALMÁBÓL: margó „Szeptemberi tünemény” A cím, tartozunk ennyivel az igazság­nak, nem a szerző ötlete. Szépszavú írónk, Németh László nevezte ekképp a nagy őszi iskolába indulások idejét. Ko­csik szeptemberben, ez a regény címe. A történet pedig kezdődik akkor, ami­kor a főhős Jó Péter számára is eljön a szeptember „a levegőben fényes szár­nyaival”. A szerző maga meg sem tudná fogal­mazni Németh Lászlóhoz mérhető szép­séggel a szeptemberek hangulatát. Hi­szen, diákszemmel nézve, nevezhető-e tüneménynek mindaz, ami ilyenkor, őszelőn történik? Amikor izgalmat és kalandot dehogyis az iskolaév, sokkal inkább a vakáció ad. Az az éppen most véget ért időszak, amelynek varázsához ugyan hogy is lenne más fogható? Mert, míg emitt a függetlenség, amott a kötött­ségek, magad választotta, száz félét csi­­nálás helyett mások szabta kötelességek feladatai szürkítik egyformára a napo­kat. Én mégis azt mondom: megvan — meg lehet — a varázsa az őszi becsön­­getésnek is. Ami játék volt a nagy nyár idején, komoly feladat lehet ősszel. Megmérted magad száz kihívásban? Összevetetted erőd mások ellenében? Megfigyelted mit nőttél — nem csupán centiméterekben —, de mások szemé­ben a nagy ráér­és idején? Mindez meg­annyi vizsga, hiszed-e? A szeptemberi iskolába v­onulással csupán a színtér vál­tozik, a lényeg ugyanaz marad. Meg kell ismerned önmagad. Fel kell mérned viselkedésedet. Néhány foga­lommal gazdagítanod kell tudásodat a világról. S hogy eközben iskolapadban kell ülnöd, időre érkezned, megfelelned a felnőttek elvárásainak, akik ráadásul időnként osztályzatokban mérik meg tu­dásodat, mindez nem elviselhetetlen kényszer. Inkább valami egyezség, s mert kibírta az idők változásait, nem is lehet egészen rossz dolog. Már csak azért sem, mert a dolog lé­nyege nem csupán az elérhető osztály­zatokban van. Hanem abban a változás­ban, amit te magad érsz el önmagad és a világ mind jobb megismerésével. A tudásban, amit ha megszerzel, nem egy­szerűen te leszel több: a világ gazdago­dik általad. Jó lenne, persze, ha megvalósulhatna a nagy diákálom, és eljönne az örök va­káció. De, ha jól belegondolsz, van va­lami gyönyörűséges abban is, hogy van egy pad, és vannak társak, akik rád várnak. Másrészt az örök vakáció­­ maga a hanyatlás. Tanulás nélkül az ember elsüllyed a természetben . . . Képzeletbeli kocsijaink ott poroznak az úton. Ne sajnálj felülni rá, s ne bánd, ami mögötted maradt. Miként Németh László iskolásai, magad is újrakezdhe­ted utazásodat a világ titkai felé. Major Árvácska A MAGYAR ÚTTÖRŐK SZÖVETSÉGÉNEK KÖZPONTI LAPJA Főszerkesztő: SOMOS ÁGNES Főszerkesztő-helyettes: BŐCS FERENC Olvasószerkesztő: CSER GÁBOR Művészeti szerkesztő: CZIFFERSZKY BÉLA, FORRAI JÁNOS Kiadja az Ifjúsági Lap- és Könyvkiadó Vállalat Felelős kiadó: DR. PETRUS GYÖRGY igazgató Kiadóhivatal: Budapest, Révay u. 16. 1065 Telefon: 116-660 Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a hírlapkézbesítő postahivataloknál, a kézbesítőknél és a Posta Központi Hírlap Irodánál (KHI Budapest, József nádor tér 1. 1900) közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a KHI 215-96 162 pénzforgalmi jelzőszámra. Előfizetési díj: egész évre 153 Ft I. félévre 85 Ft II. félévre 68 Ft Szerkesztőség: Budapest, Jászai Mari tér 5. 1397 Telefon: 321-987 321-988 321-989 85* 85.1203 Athenaeum Nyomda, Budapest Rotációs mélynyomás Felelős vezető: SZLÁVIK ANDRÁS vezérigazgató HU ISSN 0030-9583 INDEX: 25 695 | Postafiók: A beküldött kéziratokat, fotókat és rajzokat nem őrizzük meg Bp. 62. Pf. 508. 1397 és nem küldjük vissza.

Next