Pannonia, 1897. október-december (26. évfolyam, 111-186. szám)

1897-10-01 / 111. szám

Kassa, 1897. Előfizetési árak: Egész évre...........10 frt — kr. Félévre................ 5 frt — kr. Negyedévre .... 2 frt 50 kr. Egy hóra.............. 1 frt — kr. Egyes szára .... — frt 4 kr. Megjelen a hétfői nap kivé­telével mindennap. XXirde­fcéneks a legolcsóbb díjszabás szerint felvétetnek a kiadóhivatalban: Ifj. Nauer Henrik könyvnyomdá­jában Kassán, Kossuth L.­utcza 16. sz. alatt. TÁRSADALMI, KÖZGAZDASÁGI ÉS POLITIKAI NAPILAP. á. Szerkesztőség, a hová a kéziratok és levelek intézendők, Kassán Kossuth Lajos-utcza 16. sz. alatt. XXVI. évfolyam, III. szám. Felelős szerkesztő : Er. HOHEHATOr! XGXTÁCZ­Er. Glück Lipót a jogi rovat vezetője. S­zeepHáziy XT Andor belmunkatárs. Péntek, október 1. Hirdetéseket felvesz azonkívül: Budapesten: Jaulusz és Társa, Eckstein Ber­­nát, Goldberger A. V., Blockner j, Fischer J. D. — Becsben: Mosse Rudolf, Haasenstein & Vogler, Schalek Henrik, Oppelik A. Danneberg J., Dukes M. — Frankfurtban: Daube G. L. & Co. — Hamburgban: Mosse Ru­dolf Károlyi & Liebmann. — Berlinben: Mosse Rudolf, Haa­senstein & Vogler. Kiadóhivatal, a­hová a hirdetések és előfizetési pénzek küldendők, Kassán, Kossuth Lajos­ utcza IC sz. alatt. Az iskolakerülőkpől. Minthogy a királyi tanfelügyelők jelentései szerint a tavalyi iskolaévben az iskolamulasz­tások száma igen nagy volt, a m. k. vallás és közoktatási miniszter azon rendeletet adta ki, hogy mind ama gyermekek, a­kik egy heti iskolaórát meghaladó iskolamulasztást követ­nek el, büntetésképpen az iskolából kizáras­sanak. Nagy öröm van e miatt az egész ország­ban, nagy öröm az iskolakerülő gyermekek körében , nagy öröm azon szülők részéről, a­kik gyermekeiket inkább otthon tartják, kü­lönféle mezei és apróbb házi munkákra hasz­nálják, a­helyett, hogy az iskolába küldjék. No és még a kézművesek és egyéb is­kolaköteles tanonczokat tartó iparosok, gyá­rosok és kereskedők, mert ezáltal a gyerme­kek iskolakötelezettségéről szóló törvény egé­szen illuzóriussá válik. A­ki ugyanis ezen kötelezettség alól ezentúl ki akar bújni, a­ki vagy maga nem akar iskolába menni, vagy a­ki gyermekét, tanonc­át nem akarja iskolába járatni, az egyszerűen elmulasztja azt bizonyos időre, mire azután a gyerek kizáratik, kicsa­­patik az iskolából, és ez által fel is van mentve az iskolakötelezettség alól A paraszt amúgy se szereti gyerekét az iskolába járatni, mert az sok pénzébe kerül, legfeljebb egészen zsenge kis korában küldi oda, midőn otthon útban van, s kell valakit mellette tartani, a­ki ügyeljen reája; ekkor inkább az óvoda vagy az alsóbb elemi iskola gondjára bízza; de mihelyt kissé felnő, s a gazdaságban, hacsak mint libapásztort is hasz­nálhatja, jobban szereti otthon tartani, mint az iskolába küldeni. Aztán gondolja magában az öreg paraszt, minek is az a sok iskola ? Annak előtte sok­­­kal boldogabbak voltunk, mikor még keveseb­bet tanultunk, mikor még nem tudtunk an­­­­­nyit a világ folyásáról, mikor még nem ol­vastunk újságot. Azok az újságok csak elbo­­londítják az embereket és szítják az elégület­­lenséget, s ennek csak az iskola az oka. S a kézműves mesterek egy része hason­lóképpen gondolkodik. Annak előtte, midőn az inasok még nem tanultak annyit, jobban le­hetett ezekkel is, a legényekkel is boldogulni. Megelégedtek a munkabérrel, nem zúgolódtak a munkaidő ellen, nem sztrájkoltak minden alkalommal, s miután több időt fordítottak a munkára és ritkábban, hétköznap soha sem jártak a korcsmákba, meg is takarítottak egy kis összegecskét és könnyebben lehettek mes­terekké, mint mostanában. S ennek — úgy gondolkodnak az öreg kézműves mesterek — csakis a sok iskoláz­tatás az oka. Ez neveli a sok tudákos, okos­kodó, sorsával elégületlen embert, ez képezi a legjobb talajt a világfelforgató, népámító, lelketlen agitátorok számára, kik azután min­dig találnak módot a félrevezetett, félművelt embereket különféle czimen kizsákmányolni, s e mellett a legkényelmesebb életet élni. No, a­mi pedig magukat a parasztgyere­keket illeti, azok legjobban szeretnek semmi­féle iskolába se járni, hanem egész nap a szabadban mozogni. Az iparos tanonczokról sem lehet mondani, hogy valami nagy kedv­vel járnának az iskolába, de még a munká­sok gyermekeiről sem, így tehát lesz iskola­kerülő quantum satis és Magyarországon an­­­nyi kicsapott tanuló, mint sehol a világon. Ha nem olvastuk volna szemeinkkel a kezdetben felemlített miniszteri rendeletet, úgy el sem hinnők. Nem is hisszük el, hogy arról dr. Wlassics Gyula vallás- és közokta­tásügyi miniszternek tudomása lenne. El nem képzelhetjük, hogy a közoktatási kormány feje ilyen, az általános iskolakötelezettségről szóló törvén­nyel ellentétben álló rendeletet életbe léptessen. Ez csak valami referensnek lehet egyik meggondolatlan cselekedete. Mennyi időbe és fáradságba került az általános iskola­­kötelezettségről szóló törvénynek érvényt sze­rezni. Mennyit kellett a hatóságoknak a nép ellenszenve, elfogultsága, tudatlansága, rossz­akarata és szegénysége ellen küzdeni, hogy a nevezett törvény, mely általános műveltsé­get és a magyar nyelv tudását van hivatva terjeszteni, életbe léphessen. S most, sok évi küzdelem után, midőn már szakadatlanul mű­ködik a gépezet, midőn már rendes és örven­detes kerékvágásában halad a népnevelés, most akadna ez meg néhány hanyag szülő és haszontalan gyermek vétkén ? Most adatnék alkalom egy kibúvóra, mely, mint hangsúlyoz­tuk, az iskolakötelezettségről szóló törvényt illuzóriussá teszi. jSepdalok. i. Lopva járok ablakodhoz galambom, Hogy az apád valahogy ott ne kapjon, Úgy nézem, mint csillog a köny ne felejtsszin’ szemedbe, Miattam sírsz. — Úgy ver engem az Isten mindkét keze ! Bánatosan szól a tilinkóm hangja, Bánatosan fúvom este s hajnalba; Fájóbb szivet, mint az enyém, ez a világ nem szülhet, Ez a világ, rongyos világ, nem is világ nélküled! — II. A királynak sok emberre van gondja és nem hal bele; Nekem csak egy rózsám vagyon , tőle is fáj fejem nagyon. De ha a király subáját Az enyémmel cserélné át, Válla — tudom — meggörnyedne. Olyan nehéz a bú benne. Tattárszky Gyula: Magyarország mezőgazdasági állam. Ámbár mindig azt bizonyítgattuk, hogy Magyar­­ország jövője csak úgy biztosítható, ha gazdasági po­litikája a mezőgazdaságon alapul, a kormány legfel­jebb vállat vont s azzal ütötte el a dolgot, hogy ez csak elavult nézet s régen túlhaladott álláspont. Büsz­kén mutogattak a füstölő gyárkéményekre s eltitkolva azt, hogy azokat a vállalatokat nagyrészt csak az hozta létre, el akarták hitetni a világgal s az ország­gal, hogy Magyarország ma már ipari állam s függet­lenné vált a földmiveléstől. Annál különösebb, hogy most annyi év után egyszerre csak a makacsok tábo­rából halluk annak proklamáczióját, hogy Magyaror­szág még mindig par excellence agrikultur­állam. Nem kutatjuk ez üdvös fordulat indokait, meglehet, hogy meggyőződésből fakadt, meglehet, hogy csak taktikai fogással van dolgunk, de az is meglehet, Őszi emlék. Az én legkedvesebb évszakom az ősz , talán azért, mert életem is hamarább jutott a korba, mint másoké ; talán, mert természetem alapvonásával megegyezik, nem tudom ; — de ekkor érzem magam legnyugod­tabbnak, elégedettnek, s ha csak tehetem, minden verőfényes, szép őszi napot felhasználok, s ki-kimegyek a közeli falvakba, mielőtt elfedné előttem az utat a hó — talán utoljára ? ! Ma kocsin jöttem, mert messzebb volt a hely, hova minden ős­szel, levélhulláskor el szoktam menni, felkeresni téged, te szép őszi emlékem, Ilona! A kis fa­l végén leszálltam s gyalog mentem j­­ be a temető kis kapuján, mikor hangos köszöntés­ , j sei üdvözölt valaki. Meglepetésemből alig tudtam fel- i­s­ébredni, mikor Hódost láttam, ki karján vezette leá­­­­­­nyát, Olgát, s bemutatta a velük levő fiatal embert, mint Olga vőlegényét. A szokásos gratuláczió után f elváltunk, mert igen komoly, bánatos hangulatban­­ voltunk Hódos­s én. De gondolataim követték azt a szép barna lányt, a­kinek anyja legjobb barátnőim egyike volt, az, a­ki most itt nyugszik a falusi temető akácz-lombjai alatt. Régen pihen már a szép Ilka, mint az egész vi­­­­dék nevezte azt a bájos orosz papnét, kinek egész­­ lénye, egyénisége elárulta a szenvedélyes olasz termé­­­­­­szetet, melyet anyjától örökölt, kinek fekete, tenger­i mélységű szemei egy világát ígérték az odaadó sze­­­­­­relemnek ! Hogy tudott ez az asszony égni, őrjöngeni! ! mikor zongorájához ült, melyet művészi tökélyre vitt temperamentumával és gyakorlatával, férje mind kitárta az ablakokat s messze zúgott a pompás hangszer, az arra menő szőke lányok és csendesebb legények ar­czára is piros hevületet kergetett a felkorbácsolt szenvedély; s férje, ez az ember, ki jobban szerette őt, mint istenét az oltárnál, ki a szellőtől is meg­védte — gyakran zokogva ugrott föl s kiment a sza­badba lehűteni magát. Mert ez a szerelem, ez a szenvedély nem az uráért égett ... Őt megközelíthetlen hidegséggel tűrte csak, s minden imádása hiába volt; nem tudta meghódítani soha Férjhez ment hozzá, mert ez orosz papoknál úgy szokott lenni, s az ő özvegy atyjának legjobban tetszett a szép és igazán művelt Hódos. De még mikor egy kis­lányuk született is, Olga, az is érezte, hogy szívből fakadó anyai szeretettel nem csókolta meg őt az a szép asszony. Négy éves házasok voltak már, mikor a falu földesura fia mellé nevelőt hozott, s a fiatal tanár, Bo­­ronkay, még megérkezése napján be lett mutatva a háziasszony elválaszthatatlan barátnőjének, Ilonkának. S ez az óra végzetes lett rá. Féktelen szenvedéllyel nyílt meg szerelemre e szív, úgy, mint csak azok a nők tudnak szeretni, kik már asszonyok, de még­sem szerettek ; — s az ön­uralom minden harcza sem tudta visszatartani attól, hogy pár hónap múlva azt ne legyen minden sziv­­dobbanása, ki vonzotta, mint a delej. Csodaszép volt e hónapokban Ilka, nem is ter­mészetes, hanem valami tünemény, elkápráztató, a boldogság rövid hónapjaiban ! Egy ilyen meleg őszi napon, mint ma, bejött hozzám a kis városkába, hol laktam, de aztán egy erős köhögési roham, mely az utóbbi időben gyak­ran nyugtalanította férjét, úgy elgyengítette, hogy haza­küldte a kocsit, hogy csak másnap jöjjön érte. Egészen egyedül voltunk, már éjfél felé járt az idő a beszélgetés közt, mikor egyszerre hevesen föl­ugrott, átkarolta nyakamat és szívtépő hangon zo­kogta: »vess meg te jó, te édes! én egy oly nyo­morult teremtés vagyok, a ki megcsalom a legjobb embert a világon.« Ekkor újra rettentő köhögés szakította félbe, erővel lefektettem, s beletelt egy óra, mire lecsen­­desült; ekkor magához húzta fejemet s alig érthetőn

Next