Pápai Hírlap, 1992 (5. évfolyam, 1-24. szám)

1992-01-17 / 1. szám

PÁPA VÁROS LAPJA ÁRA: 13.50 FT MEGJELENIK KÉTHETENTE Sikerek és csalódások Beszélgetés dr. Kovács Zoltánnal A polgármester utoljára a nyár vé­gén nyilatkozott lapunknak. Azóta számos olyan esemény történt Pápán, amely nemcsak helyben, de az ország­ban is visszhangot keltett Ezúttal nemcsak ezekről, hanem a választá­sok óta eltelt időszak egészéről is kér­deztük, hiszen 15 hónap alatt már ki­rajzolódnak bizonyos tendenciák, s nagyjából látni lehet, honnan merre tart városunk.­­ Valószínűleg nincs még egy olyan kisváros az országban, amelynek képvi­selőtestülete olyan sok ülést tartott vol­na, mint a miénk. Azt jelenti ez, hogy a pápai képviselők aktívabbak, többet dolgoznak az országos átlagnál? — Ha a végzett munka mennyiségét tekintjük, akkor mindenképpen. Az el­múlt évben húsz testületi ülésre került sor (s akkor még a bizottsági összejöve­telekről nem szóltam), amelyek túlnyo­mó része meglehetősen hosszú volt, reggeltől estig tartott. Ezeken több mint 30 rendeletet alkottunk s közel 300 határozatot hoztunk, a helyi de­mokrácia gyakorlása s a jogszabályal­kotás tehát folyamatos volt. A kép­viselők túlnyomó része általában felké­szülten jött el az ülésre, ennek tudható be, hogy szerintem a munka minősége is javult, több lett a lényegre koncentrá­ló, tárgyszerű javaslat, s kevesebb a szó­­cséplés, az üresjárat. De ezen még jócskán van javítanivaló. Erénynek tar­tom azt is, hogy a pártpolitika szinte teljes egészében kiszorult az ülésterem­ből. Sajnos éppen az utóbbi időben ke­rült sor ilyen vitákra, de remélem, ezen mielőbb túl tudunk lépni. — Hallottam már olyan hangokat, hogy azért üléseztek olyan gyakran és hosszan, mert szinte mindenről csak a képviselőtestület dönthet. — Ez nem tőlem függ, hiszen ezt a hatásköri törvény szabályozza, s a tes­tület határozza meg, milyen jogkört ru­ház át a polgármesterre. Nálunk úgy alakult, hogy csupán néhány szociális jellegű jogosítványt adtak át nekem, il­letve az egészségügyi bizottságnak. Én pénzeszközökről csak a költségvetés alapján dönthetek, ezzel szemben pél­dául Veszprémben vagy Várpalotán egy bizonyos összegig (ha jó tudom 5, illetve 3 millió Ft-ig) vállalhat kötele­zettséget a polgármester. A munkavég­zés gyorsasága szempontjából talán nem volna rossz, ha én is kapnék ilyen jogkört, így nem kerülnének 6000 Ft-os ügyek a testület elé, s az igazán fontos kérdésekre még több időt fordíthatna. Nem félek tehát a felelősségtől, de a testületen múlik, mekkora jogkört ru­ház a választott tisztségviselőkre és a bizottságokra. Mindenesetre jó volna, ha hatékonyabb volna a munka­­megosztás, mert most kissé olyan a helyzet, mint a Németh-kormány ide­jén, amikor mindent a parlament akart elvégezni. — S miként működik a Hivatal? Elé­gedett vagy-e az itt folyó munkával? — A Hivatal dolgozói körében kez­detben nagy bizonytalanság uralko­dott, hiszen nem tudták, hogy maradhatnak-e. Gondot okozott az is, hogy tavaly júniusig nem volt hatásköri törvény, ezért az átszervezés is késleke­dett. Mikor erre a nyár folyamán sor került, minden vezetői állást megpá­lyáztattunk, de sajnos kevés volt a je­lentkező. Ezért is döntöttünk úgy, hogy az osztályvezetőket, a csoportvezető­ket és a szakreferenseket csak 12 hó­napra nevezzük ki. Különben szerintem az átszervezést folytatni kell, úgy látom, hogy két osztályt célszerű volna kisebb egységekre bontani, így még hatékonyabb lenne a munka. A munkamorál egyébként érzésem szerint javult az elmúlt időszakban, de még messze van az ideálistól. Többször felhívtam a figyelmet: elsődlegesen az (Folytatás a 2. oldalon) A PSE serdülőcsapata. A január 4-én 8 csapat részvételével lezajlott nemzetközi Pápa-kupáról készült összeállításunk a 11. oldalon olvasható. Tomena György karikatúrái a városi könyvtárban a Jókai Mór Városi Könyvtár és a Pápai Hírlap Szerkesztősége MELLÉKHATÁS A kitűnő karikaturista kiállítása 1992. január 27-től kb. egy hónapon át tekinthető meg. A megnyitóra, amely 27-én, hétfőn 16 órakor lesz, mindenkit szeretettel várnak a rendezők: A tartalomból Interjú dr. Banyó Tamással 2. oldal Az idei adóváltozásokról : : 3. oldal Barbárok Pápán? 4. oldal Egy múlt századbeli lincselés története 5. oldal Bemutatkoznak a képviselőjelöltek 2.3.6-7. oldal Cserkészet Pápán 8. oldal

Next