Pedagógiai Szemle, 1967. július-december (17. évfolyam, 7-12. szám)

1967 / 7-8. szám

AZ ORSZÁGOS PEDAGÓGIAI INTÉZET FOLYÓIRATA Felelős szerkesztő: BAKONYI PÁL Szerkeszti a Szerkesztőbizottság: DR. BODÓ LÁSZLÓ, KOMÁR KÁROLY, DR. KONTRA GYÖRGY, DR. SIMON GYU­LA, SZOKOLSZKY ISTVÁN, TIHANYI ANDOR Szerkesztő: VERESS JUDIT Szerkesztőség: Budapest, VII., Gorkij fasor 17—21. Telefon: 225-050 Kiadja az Ifjúsági Lapkiadó V., Budapest, VI., Révay u. 16. — A kiadásért felelős Tóth László igazgató Terjeszti a Magyar Posta Előfizetés: A Posta Központi Hírlap Irodá­nál (Budapest V., József nádor tér 1. és bármely postahivatalnál. Előfizetési dí­j egy évre 48 Ft — Csekkszámlaszám: egyéni 81.256, Közületi 61.066 (vagy átutalás az MNB 8. sz. folyó­számlájára.) Megjelenik havonta 67.828 Egyetemi Nyomda, Budapest TARTALOMJEGYZÉK Ifjúságpolitikai kérdések .............................................. A NEVELÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA Vajó Péter: A középiskolai KISZ-szervezetek önállóságának és öntevékenységének néhány problémája ................. .............................................. Petrikás Árpád: önkiszolgálás — öntevékeny­ség — önkormányzat .............................................. Harsányi István: Közösségi értékjelzők nyoma-Vastagh Zoltán: A közösség munkájának és a gyermekek kölcsönös kapcsolatainak össze­függése ......................... .................. ......................... Katona Katalin: Vázlatok a szocialista nevelés céljához — Távlatok és egyéni életcélok.......... Tóth László: A válás és a gyermek ................. Tóth Béla: Az 1. és 2. osztályos általános iskolai tanulók szabadidejének vizsgálata és az ol­vasóvá nevelés ... ...................................................... Lukács Tibor: A huliganizmusról ........................ NEVELÉSTÖRTÉNET Bihari Mór: Lengyel Gyula ....................................... SZEMLE V. I. Csepeljev: A programozott oktatás kérdé­seinek kutatása az Ukrán Szovjet Szocialista Köztársaságban ............................................................. Takács Etel: Programozott oktatás az iskola-Az ifjúság problémáinak pedagógiai-pszicholó­giai megközelítése B. P............................................ Tomka Miklós: Egy figyelemre méltó ifjúság­szociológiai elmélet ...................................................... A NEVELŐMUNKA MŰHELYÉBŐL Veszprémi László: A mindennapos testnevelés tanulásegészségtani jelentősége ......................... Káli József—Karlovitz János: Az általános iskolai tanulók zsebpénzéről ................................ Fecske András: Közösségalakítás a középiskola első osztályában ............................................................. Bán Ervin: Tapasztalatok a 17—18 éves közép­­iskolások nevelésének néhány problémájáról Szilágyi Zoltán: Kisegítő szakiskola fogyatékos fiatalok rehabilitációja érdekében......................... Kádár Júlia: Gyermeküdültetési tapasztalatok pszichológiai elemzése .............................................. FOLYÓIRATOKBÓL KRÓNIKA Úttörővezetők II. Országos Konferenciája .......... A KISZ VII. Kongresszusa ....................................... Munkaerőgazdálkodás — oktatás — pályaválasz­tás ................................................................................... 577 583 591 601 615 633 652 665 670 680­­ 692 702 711 715 718 726 734 745 748 752 762 766 766 767

Next