Protestáns Egyházi és Iskolai Lap, 1877 (20. évfolyam, 1-52. szám)

1877-11-11 / 45. szám

H3H­IRDETÉSE ZEC. 3ilal.m­­i* német nyelvű községben, Szepesmegyében, a felekezet nélküli elemi iskolában a másod-tanítói és az ág. hitv. evangelikus segédlelkészi állomás ez év végéig betöltendő. — Fizetés szabad lakás az iskolai épületben és 550 forint o. é. — A pályázni kivánó ág. hitvallású evangelikus hitjelöltek alól irotthoz forduljanak. Kelt Topporczon, (u. p. Podolin), 1877. november 5. Szalág­yi Mihály, 1—2 tátraaljai főesperes. FRAENKEL B. könyvkiadónál MISKOLCON épen most megjelent s minden hazai könyvárusnál kapható: „Bibliamagyarázatok a szószéken". Irta BARAKONYI KRISTÓF. Ára x írt 60 Kr. Ezen jeles könyvről prot. egyházirodalmunk alább irt 3 szakférfi a következőképen kedvezően nyilatkozik : A kiadó-tulajdonos urnák, egyházi irodalmunk iránt több izben s jelen mű kiadása által is tanú­sított jó szándékát szívesen előmozdítom, azon nyilatkozatommal, hogy a kiadásra szánt mű, mind tartalmánál, mind világos s tiszta nyelvezeténél fogva, nyereség lesz egyházi irodalmunkra, ennél­fogva tisztelettel ajánlom ezt a lelkész és tanítói karnak. Miskolc, 1877. junius 15. Kun Bertalan, superintendens. Barakonyi Kristóf, ref. segédlelkész úr „Bibliamagyarázatok a szószéken" című művének kéziratát nagy figyelemmel átolvasván, azt, mint egyházi irodalmunkban hézagpótló művet, velős tartalma, könnyen folyó nyelvezete, a szentírásban nagy jártasságot tanusitó, ügyesen használt bibliai idézetei s általában irodalmi színvonalon álló voltánál fogva, lelkésztársaim figyelmébe s pártfogásába jó lelkiismerettel ajánlom. Miskolc, 1877. junius 16. Gyöngyösi­ Sámuel, ref. lelkész. Tiszt. Barakonyi Kristóf úr által hozzám áttekintés végett küldött „Bibliamagyarázatok a szószéken" címü dolgozatát én gondosan átnéztem s mondhatom, hogy ez a mű a pártolást megérdemli, mert irodalmunkban hézagot k­ótol s tiszta világos nyelven, a szentírási helyek ügyes felhasz­nálásával és alkalmazásával van irva ; kívánatos, hogy mennél szélesebb elterjedést nyerjen. — Budapest, 1877. május 7-én. 2-3 Farkas József, theol. tanár. Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos : Dr. Ballagi Mór. Főmunkatárs : Farkas József. Nyomatott: Deutsch­ M.-féle művészeti intézet Budapest, Bálvány­ utcza 9. sz. a.

Next