Révai Nagy Lexikona, 6. kötet: Dúc-Etele (1912)

E, É - Erély - Érem - Érembronz - Éremgyűjtemény - Eremit - Eremita - Eremitage - Éremkonvenció - Éremlelet

Erély — 632 — ben a vérnyomás fokozódásával jár együtt. Ennek folytán a vérkeringés akadályait fokozván, a szí­vet erősebb munkára kényszeríti, miáltal a szív­izomzat túlteng, majd később a szív tágul is. Az erek, főleg nagy erek falának megbetegedése folytán létrejöhetnek az erek tágulatai, vagy aneurizmái. Ha a folyamat az aortában a szívig leterjed, ráterjedhet a billentyűkre is, amelyek zsugorodnak s így elégtelenekké válnak. A ki­sebb erek arterioszklerózisa főként azáltal válik károssá, hogy az érben levő lerakódás az ér lu­menét szűkíti, ami a vér keringését akadályozza. E szűkítés a teljes elzáródásig fokozódhatik, mi­nek folytán az a terület, amelyhez az illető ér szállította a vért, egyáltalán nem kap vért, s így elhal, így jön létre pl. az agyban egyes részek­nek lágyulása (agylágyulás ( enkephalomalacia) s ennek következtében bénulások, így jön létre a végtagok egyes ujjainak vagy nagyobb részeinek elhalása (gangraena), a szív tápláló ereinek (ar­teria coronaria cordis) elzáródása a szív hirtelen megállását, rögtöni halált okoz stb. Ha a folyamat nem is zárja el teljesen az eret, már kezdődő É. esetén is létrejöhetnek az érnek időleges elzáródá­sai az É.-hez társuló érgörcs folytán; ennek tü­nete a különböző szervek szerint, ahol létrejön, különböző. A szívben szívtáji fájdalmakat, légszük­séget, oppresszivérzést stb., az agyban szédülést, zsibbadásokat, az alsó végtagokban járásnál való könnyű kifáradást és múló sántítást (intermittáló sántítás) stb. okoz. Gyógyítása mindenekelőtt az életviszonyok megváltoztatásában áll. Nyugalom, a táplálkozás, főleg a hústáplálkozás mérséklése, a dohányzás, alkoholok mellőzése, különösen kez­deti esetekben igen jó hatással van. Kerülni kell mindent, ami az erek beidegzését károsan befolyá­solja : így nagy meleget, meleg fürdőket, vala­mint hideget is, stb. Gyógyszerül igen jó szolgá­latokat tesz a jód, melytől azonban csak huza­mosabb szedés után várhatunk eredményt. Az időnként jelentkező érgörcsök esetén nitroglice­rin, amilnitrit, morfium alkalmazandók. Jó hatása van ily esetekben a diuretin és rokon gyógy­szerek huzamosabb alkalmazásának, esetleg jód­dal összekötve. Erély (eszt.), a lelki erőnek, a jellem erejének megnyilvánulása a cselekvésben. Vagy csendes, szívós, törhetetlen kitartás formájában lép fel, vagy erőszakos, az akadályokat lerontó, félelmes mivoltában. Az elsőre példa Odysseus, az utóbbira Shakespeare III. Rikárdja, —­E. fizikai értelem­ben 1. Energia. Érem, 1. Érmek és Érmeügy. Érembronz, 1. Éremz. Éremgyüjtemény. A múlt emlékeinek egybe­gyűjtése már régi szokás. A ma létező E.-ek létrejöttének okát a renaissance-korszak szenve­délyes gyűjtőhajlamaiban kell keresnünk­. E kor mohó tudásvággyal gyűjtött mindent, ami az antik világ emlékeiből napfényre került s így nem kerülték ki figyelmét az érmek sem. Ennek folytán a renaissance bölcsőjében, Olaszország­ban keletkeztek az első Év-ek. A legelső, akiről e korból tudjuk, hogy szenvedélyes éremgyűjtő volt, maga Petrarca, ki Carrara Ferenc udvará­ban élt Padovában. Az éremgyűjtés fénykora a XVI. század volt. Ma már egész Európa min­den nevezetesebb politikai vagy tudományos kö­zéppontján vannak É.-ek, melyek közül leg­kiválóbbak a firenzei, melynek még a Medici-csa­ládból származó I. Cosimus vetette meg alapját, továbbá ugyancsak Olaszországban, Rómában, a Museo Capitolino, Nápolyban a Museo Naziovale, Milanóban a Museo di Brera gyűjteménye, Ausztriában a bécsi császári múzeumé, Német­országban a berlini királyi múzeum, Angliában a British Múzeum s Franciaországban a párisi Bibliothéque Nationale. Hazai Év-eink közül a leg­nevezetesebbek : a magyar Nemzeti múzeum gyűj­teménye, mely mintegy 60—70 ezer érmet tar­talmaz a duplumokkal együtt, s ebből 28 ezer az antik (római és görög), a többi magyar és külföldi középkori érem; továbbá a kolozsvári múzeum gyűjteménye, melynek alapját a gróf Esterházy­gyűjtemény alkotja; a nagyszebeni ú. n. Brucken­thal-muzeum, a gyulafehérvári Batthyaneum, a keszthelyi Festetich grófok gyűjteménye stb. Eremit (ásv.) névvel jelölik az amerikai mona­zitokat (1. o.). Eremita (lat.) a. m. remete. Eremitage (franc., ejtsd: eremítázs), remete­lak, gyakori kertidísz a XVIII. században. E. a neve a pétervári cári palotának, melyben a cári műgyűjteményt őrzik. Építette Klenze 1840—52. E. v. Hermitage a neve a francia vörösbor egy nemének is, mely főleg Dauphinében, a Rhone balpartján terem. Éremkonvenció, oly egyezmény, amelyben két vagy több állam szerződésileg u. a.-on pénzrendszer bevezetését határozza el (egyezményes pénzrend­szer). Így állapodott meg Ausztria és Bajorország az 1753-iki konvencióban a 20 forintos pénzrend­szerben, amelyet később a legtöbb német állam is elfogadott. Még nevezetesebb az 1857-iki konven­ció, amelyet Ausztria a szövetséges német államok­kal kötött és amely szerint 1 vámfont (500 g.) szin­ezüstből 45 o. é. forintot, illetőleg 30 német tal­lért (53 M.) avagy 52 V. délnémet forintot vertek ki. A szerződés 1866. felbomlott ugyan, de Ausz­tria és a kiegyezés után Magyarország is ezen pénzrendszer szerint verték pénzeiket,míg végre az 1892-iki valutatörvény új alapot adott pénzrend­szerünknek, de az 1857-iki konvenció szerint be­vezetett ezüst egy forintos még ma is mint folyó­pénz forgalomban van. Éremlelet. E név alatt nem egyes talált érem­darabot, de tömegesebben előforduló egykorú éremtömeget értünk, melyet vagy elrejtettek, vagy valamely más úton került a földbe. Az Év­ekre, mint más régészeti leletekre, van törvé­nyünk, mely szerint a lelet árának egy harmada a lelet, egy harmada a föld tulajdonosát s egy­harmada az államot ületi. A leletek hivatalos úton küldetnek a M. Nemzeti Muzeumhoz, hol az fel­dolgoztatik s az ott kiválasztott darabok bevál­tatnak. Magyarországban a barbár ezüst drach­mák s római leleteken kívül számosabbak a közép­kori frizachi É.-ek a XII—XIII. sz.-ból, bécsi fillé­rek a XIII—XV. sz.-ból s lengyel, porosz, sziléziai, németalföldi leletek a XV—XVII. sz.-ból. Viszont magyar érmek s aranyak a vegyesházi királyok korából. Árpádkori érmeket találtak Prerau-ban. Éremlelet

Next