România Liberă, august 1977 (Anul 35, nr. 10192-10217)

1977-08-13 / nr. 10203

Pagina a 4-a-13 august 1977 CERERI Şl OFERTE DE SERVICIU .­ ­AAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ^ c COOPERATIVA Drum Nou Invalizi, g < cu sediul­ în Bucureşti, str. Barbu Lău- › › taru nr. 48, sector 8, primeşte absol- g › venţi a S clase pentru treapta I liceu ‹ › şi absolvenţi a 10­ clase pentru ucenicie g › la locul de muncă în meseriile croito- ‚ › fie confecţii femei şi bărbaţi. (6456)- ‚ ‚ AA.V.i \,l.\.\.ş,s.v.ws/wV/va.www\AAAAAA g 5 ÎNTREPRINDEREA pe ciorapi Apollo, g › cu sediu! în Bucureşti, Intrarea ovidiu › › nr. 6, sector 5, .(Parcul Liber­taţii) in­ g › cadrează urgent,­ tineri bărbaţi in virstă › › pe pină la 25 ani, pentru calificarea › › în meseria de ajutori maiştri tricoteuri › › cu stagiul militar satisfăcut, condiţii g › de încadrare : şcoala profesională, sau › › curs pe calificare de lăcătuş, ajustor, g › reg,or, sa aiba calitatea de încadrat. › › încadrarea conform legii 12/1971, în- › ‚ treprinderea aplică forme de retribuire › › un acord individual şi global, ajutorii › › de maiştri sunt remuneraţi la categoria g $ lucrării executate. Informaţii suplimen- › › tare la tel. 23 25 50/127, biroul per- › › sonal-înv. retribuirea muncii. (1532) ‹ › aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa > < CENTRALA de transporturi auto în­ › ‚ cadrează revizor contabil priv.Ci­pal şi g $ revizor contabil, cu studii superioare şi › › medii. Informaţii la te.. 49 37 33.­­ › (6361) › › AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA > < CĂUTĂM persoană de încredere, cu › ‚ referinţe, internă, pentru două fetiţe , › virstă şcolara, şi. menaj. Uter im trata- › › ment familial, cameră separată, con­ g › fort, vilă, centru. Căsuţa agenţiei 268. › ‚ ‚ ‚ iViUMUl.... -..i.»A/VAA/\',-..VAiV.w\.vAAA;\A > < FABRICA de Chibrituri Bucureşti, str. › › Fca. de Chibrituri nr. 24—26, sector · › încadrează ae urgenţă lăcătuşi meca- g . n'ci­­de întreţinere categ. 2—6 şi num- ‡ ‚ c.ţog necalificaţi (bărbaţi). (5622) g › a^a,->aa^\aaaaaaaaaaaaaaaaaa g < LICEUL, industrial nr. 16 Poligrafie g › — Hote. Parc incadreaz urgent › › secretar -*şef şcoală, cu activitate in g › muqca, , de secretar şcoală. Tel. › ‚ 67 55 65, 67 41 60. (940) g › UVAiiăiVii«WViVil­trtAAA/\AAAAAAAAAA £ › ÎNTREPRINDEREA de Nasturi şi Mase ‚ ‚ Plastice, cu sediul în str. Sergent Pos- ‚ ‚ Io­ache Alexandru nr. 1, sector 6, Bucu- ‚ ‚ reş-L. (Drumul Taberei), încadrează or­­g › gene­ cu respectarea condiţiilor cerute de › › legea nr. 12/1971 : economist principa, g ›i ret. .junie 2­001—3 146 lei; strungar › › categorii e 2—6, frezori cat. 2—6, văr­­g › tari prelucrare mase plastice ca­t. 3—5., › › zidari roşari — zugrav­ cat. 3—5, as- › › cuţitor scule cat. 3—5, compresorişti › › cat. 3—5, motostivui­tor­işti, electrosti- › › vuitorişti — autorizaţi de ISCIR, tran- › › sporton — bărbaţi, electronist industri- › › al cat. 4—6, primitor-distribuitor piese › › Şi scule, tinichigiu industrial categoriile ‡ ‚ 3—5. Recrutează de asemenea candidaţi q › pentru şcoala profesională cursul de zi › › în meseriile : operator prelucrare mase g › plastice, strungari, lăcătuş­i­ mecanici şi › › electricieni. Se pot prezenta la încă­ g ^­drare locuitori ai municipiului Bucu­ › › reşti sau d­in comunele limitrofe cu acte g › doveditoare privind calificarea în mese- ‚ ‚ rîa solicitată. Doritorii se pot pre- g ^ zenta pentru încadrare la sediu! 'între- ‚ ‚ prinderii sau pentru relaţii suplimentare g 5 la tel. 31 32 60, int. 140 biroul per- ‚ ‚ , -------- ‚ ‚ sonal. (1503) ‚AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAa < INSTITUTUL de Cercetări în Cons­ <­tru­cţii şi Economia Construcţiilor —­­ ..‡1 JIN'ERI' j ÎNCERC — încadrează, de urgenţă, cu ~ respectarea condiţiilor prevăzute de ie­­­gea 12/1971, pentru proiectare : ingi­proiectanţi şi desenatori . Calitatea mecanică şi e- ‹ › tehnici — specia . ›­lectrotehn­ică, iar perntru cercetare . In­ei­gineri constructori specialitatea con- ‚ › strucţii civile şi industriale. Informaţii g ‚1 la sediul institutului — şos. Fanten­- ‚ › mon nr. 266, sector 3, tel. 27 40 85/ g ‰ 157. (1515) ‹ ‚ . \ \AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA g < ÎNTREPRINDEREA de utilaje şi ölese > < de schimb, cu rodiu|. *w București, Bd. › › Armata Poporului nr.''6,­­Sector 7, recru- ^ › tează tineri (băieţi) pentru calificare în › › meseria de strungar. Condiţii de- mscri«-'^ › re : vîrsta minimă 17 ani, studii 8 (10) › › c­ase şi dom­iciliul în Bucureşti, precum · ■ › şi în judeţele Ilfov, Teleorman, Dîmbo- › › viţa, Ialomiţa Buzău, Olt, Prahova şi ‹ › Brăila. De asemenea întreprinderea în- › › cadrează urgent strungari, lăcătuşi, a­­ri ‚ justori, scuteri şi vopsitori. Relaţii su- ‹ › plimentare la tel. 312110 interior › ‰ 162, or, la sediul întreprinderii unde se › › poate ajunge cu tramvaiele 13, 25, ma- ‹ ‚ s.niie 36, 74, 80 şi troleibuzele 90 şi › £ 93.­­1509!­t. › A A AAA AAA AAAA AAA AAA AAAA A AAAJ1 ^ < ÎNTREPRINDEREA ds producţie »II- E < mentară COMPRODCOOP Bucureşti cu › › sediul în str. Emil Bodnaraş nr. 52, ‹ › sector 7 (troleibuz 90, staţia ‚ › COMPR0D000P) tel. 60 77 30, încă- ‚ › drează urgent : maistru preparator ie- ‚ › gume-fructe specializat în semiindustria- £ ‚ lizări din Bucureşti sau provincie, efec- ‚ ‚ trnciar» autorizat. (1514) › › ^ AAAA AAA AAAA AAAAAAAAAA AAA AA >1 < C.I.M.U.I.U. întreprinderea Tehno- › › metal, Bd. Bucureştii Noi nr. 170, •› ^ sector VIII (căpătui tramvaielor 6, 20 ‹ › şi ai autobuzelor 77, 60) încadrează de ‹ i urgenţă , muncitori necalificaţî în ve- ‚ › derea calificării în meseriile de : strun- ‹ › gar, frezor, rabotor, lăcătuş, turnător- £ › formator, prin cursuri de scurtă durată £ › de gr. I şii încadrează muncitori caii- › › ficaţi în meseriile : vopsitori industriali, ‹ › sudori, turnători-formatori, strungari, › › frezori, lăcătuş. Pentru cei din provin- › › d­e întreprinderea asigură cazare în­că- › › minut de nefamilişti. Informaţii supli- ‚ › mentare la tel. 67 43 40 interior 146, › ‚ 262. (1526) › ‚ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA > < LICEUL industrial nr. 22, cu sediul > < în Bucureşti, str. Occidentului nr. 12, › › sector 8 (tel. 50 26 30), primeşte în- › ‚ scrieri pentru anul I, în profilul con- ‚ ‚ stricţii. îr» treapta a doua liceul pre­› găteşte elevii în specialitatea arhitec- › $ tură şi sistematizare şi construcţii. › › (1502) t › AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA > S ÎNTREPRINDEREA de Industrie le­­ţ › cală — Precizia, cu sediul în Bucu­-­­‚ › reşti, str. Teodosie Rudeanu nr. 12—14, £ › sector 8, încadrează de urgenţă , strun- j‚ › gări, frezori, turnători formatori şi pre- ^ › siune, forjori, polizatori la rece, maca- ‚ ‚ răgii pod rulant. Relaţii suplimentare £ ‚ la tel. 18 08 71, biroul personal: › ‚ (1504) £ › AAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA > < CLUBUL sportiv Olimpia Bucureşti ^ › încadrează muncitori necalificaţi, ame- ‹ ^ najător­ terenuri sportive, fochişti şi în- ^ › grijitori cai în conformitate cu prevede- ‰ ‚ rile legii 10/1972. Relaţii suplimentare ‡ ‚ la tel. 22 57 97, sau la sediul clubului › ^ din str. Labirint nr. 75, sector 4. › › »AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA. > < COOPERATIVA Arta Populară — > ^ Bucureşti încadrează tehnician principal £ ‚ boiangerie, consilier juridic, fochişti în- › % treţinere, muncitoare necalificate pentru £ ‚ calificare • la locul de muncă, în mese- ρ ^ r'a de ţesătoare covoare, în vederea coop­le tării cu munca în secţie sau la dom­ici-­­ . Mu. Informaţii la tel. 13 40 40,­ int. Si 3 95. (1512)­­ ^ 1 .2 \ '• 1­4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ş­i ÎNTREPRINDEREA Prestări servicii.­­ cu sediul în Bucureşti, str. Berzei nr. ^ % 25, sector 7, tel. 14­87 01, încadrează ‚ ■› în condiţiile legii nr. 12/1971, şef ‚ , birou contabilitate, şef garaj, casieri în­ ‚ i castori la activitatea de parcare auto £ ‚ şi coşerit-sobărit, mecanici de întreţi- ‚ rere şi reparaţii utilaje cat. 5—6, trac- F › torist greiferist, tîmp­ari, sobarî, coşari, ; 5 şoferi automacaragiu 5 to., sudor, mi- ; ‰ canic utilaj (buldoexcavator), revizor ‚ 5 tehnic auto. (5478) ^ › WWW ■ AAAAAAAA AAAAAAAAAAA > < CENTRALA- Industriei confecţiilor › Bucureşti Bd. Armata Poporului 7, ‰ tor 7, încadrează revizor contabil prin­ ‰ 5 dipal, cu îndeplinirea condiţiilor de stu­ rb › dii şi vechime, prevăzute de legea nr. 1­12/1971 şi 57/1974. Relaţii la tel. › ‚ 31 00 70 sau 31 40 50, Int. 290. › › (5570) g ›AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA g < MAGAZINUL Muzica, Calea Victoriei › ‚ int. 41, tel. 15 60 88, încadrează pen- g › tru un singur magazin vitrinier-decorator › , cu ndeplinirea condiţiilor prevăzute în g ›l­egea 12/1971, precum şi îngrijitoare. › › (5579) g › AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA > < INSTITUŢIE centrală ’încadrează prin g › concurs sau transfer, conform legii 12/ ‚ 1­­971, revizori contabili principali. In­­g › formaţii la tel. 50 50 20, int. 523, ‹ ‚530. (5235) ‡ › v V vVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV5! ›AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA < CENTRALA Industriei de Maşini şi > < Utilaje pentru industria uşoară, Bd.­­ › Bucureştii Noi nr. 170, sector 8 (capă- ‹ › tul tramvaielor 6, 20 şi a­ autobuzelor g › 60, 77) încadrează pe bază de concurs ‹ › sau prin transfer în interesul serviciului, g ^ cu respectarea condiţiilor privind stu- › › diile şi vechimea pentru Centrul­ de Cer- g ‰ cetări şi Proiectări pentru maşini şi ‹ › utilaje pentru industria uşoară, urmă­ g­i­torul personal, care să lucreze în ac- › › tivitatea de cercetare şi inginerie teh- › ^ nologică , ingineri principali, ingineri în ‹ › specialităţile tehnologia construcţiilor › ^ de maşini utilaj tehnologic pentru in- › › dustria uşoară, instalaţii hidropneuma- ‡ tice, filatură, încălţăminte. Se preferă › › personal cu experienţă în producţie şi ‡ ^ cercetare-proiectare. Informaţii la tel. › › 67 05 70 sau 67 40 30/188. (1492) > << AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA £ < INTREPRINDEREA d» t«in Resubtita › ^ — Secţia Grîviţa, str. Rotaşului nr. 14, · › sector 8, tel. 65 40 40/110, încadrează ‚ % urgent fochişti autorizaţi medie presiune. › ‚ (5263) ‚ ‚ .AAAA­A­AA­AAA­AAAAAAAAAAAAAAAA/*­­ › CONTABIL normă întreagă, conform ‚ ^ condiţiilor legii 12/1971, caută Cate- £ › drala Sf. Iosif, str. Nuferilor 19, sector · › 7. (3378) › Fr vvvvvvvvvvvvv vvvv vvvv vvvvv^* CĂUTAM femeie supraveghere 2 copii. Tel. 27 74 97, cartier Pantelimon, (între orele 16 al 17). (6427) FAMILIE caută persoană pentru menaj, oferim locuință. 89 67 42. (6444) CĂUTĂM mecanic-fochist b­loc str. Filati 6, prezentarea Administrație zilnic ora 9—10 dimineaţa (5237) CĂUTĂM femeie în vîrstă, internă, pentru îngrijirea unei femei bătrîne, Calea Raho­­vei (Chirigiu). Tel. 80 06 03. (5294) ASOCIAŢIE de locatari caută femeie de serviciu cu jumătate normă. Tel. 13 73 98. (5190) CĂUTAM femeie internă, menaj, trei zile pe săptămină. Tel. 17 98 13. (5164) SUPRAVEGHEZ copii preşcolari la domi­ciliul meu, zona Cişmigiu, vorbesc limba ger­mană. Căsuţa agenţie! 5209. FAMILIE caută femele pentru ajutor me­naj şi îngrijire atelier pictură, internă. Con­diţii bune. Tel. 31 13 95. 15306) CĂUTĂM femele în vîrstă pentru doi copii — 7 ani şi 3 ani, internă sau externă. Tel. 88 32 58. Cartier Colentina. (5484) FAMILIE caută femeie pentru ajutor me­naj două jumătăţi de zi săptămînal. 43 56 82 (6604) CAUT femeie internă îngrijire fetiţă V/2 ani. Aştept provincia.. Tel. 50 81 58. (5806) COOPERATIVA Sporul Bucureşti, cu se­diul în str. Gabroveni nr. 5,­sector 4, în­cadrează de urgenţă : muncitori necalificaţi manipulanţi, statistician principal cu sarcini de normare în confecţii, merceolog principal, şef depozit produse finite confecţii, condu­cător auto. (5348) EDITURA Muzicală, tel. 16 40 99, înca­drează prin transfer, culegător manual (ze­ţar) în condiţiile legii 12/1971. (5138) ÎNTREPRINDEREA Materiale Construcţii — 7 Noiembrie, Bd. 1843 nr. 34, sector 4, încadrează şoferi cat. B şi C, mecanic între­ţinere bloc, frezori categ. 3—6, strungari cat. 3—6, modelier lemn categoria 3—6 Relaţii la sediu! întreprinderii. (3339) VÎNZÂRI .AAAAAAAAAAAAA AAAA A AAA AAAAAAAA^* < CEDEZ două contracte, apartamente › › două camere, confort I îmbunătăţit, › › etajul I şi II, aceeaşi scară, bloc › › patru etaje, Drumul Taberei. Preiau › › contract apartament trei-patru camere ‡ › I. Tel. 73 92 31. ‡ ›j \AAA AAAA AA AAAAAAAA AAA AAA AAA/ > < CIMPINA, vînd a-partament trei ca- > < mere confort I, teiefon 1 16 65 Cîm- > < pina. g <3 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa > < VÎND casă de cărămidă, lumină elec- g < trică, puţ, singur curte, in satul Sin- › › tişti, com. Vidra, jud. Ilfov. Vîr­ d strung g ^ lemn cu scule şi motor. Trenul de la ‡ › Gara Progresul, linia Giurgiu a doua g ^staţie, Uliţa Gării nr. 330. (6211) › ‚ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA. g 5 DACIA 1300, 30 000 km. Te!, g < 65 90 16. (2396) > <• AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA g › VÎND două camere, confort 1, etaj g ^ II, amplasare excepțională, Taberei — › › Parc. Cumpăr 3—4 camere, parter, etaj g › 1, 2. Tel. 46 76 23. (1982) › ›AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA > < > ^ VÎND banzic, strung în lemn. Str. Th. > < Speranția 139­ Tel. 48 31 82. (5149) g A AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA g < RADIOCASETOFON Grundig C 6200 g Jnou vînd. Tel. 41 39 95. Cumpăr Sanyo , , ultimul tip şi Rubin. (5706)­­ ^ \!­VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVîF LIBER, convenabil, autorizaţie, 3 camere, dependinţe, lemne, Parcul Libertăţii. Tel. 23 20 64. (5843) FIAT 125 bleumarin. Bd. Dimitrie Can­­temir 24.. Tel. 65 04 08. (5833) MOSKVICI 407, stare foarte bună. Tel. 11 92 83, după ora 17. (5855) DACIA 1100, stare foarte bună. Tel. 20 58 04, după ora 17. (5856) VÎND Dacia 1300 Break nou. Tel. 80 93 17. Aştept provincia. (5863) BUTELIE cu reşou aragaz. Tel. 63 93 66. (3915) MOSKVICI 408, perfectă stare de func­ționare, cu piese rezervă. 48 33 58, după ora 17. (5930) VÎND urgent casă veche, 6 camere, 4 libere, cartier Ferentari-Sebastian. Tel­. 33 14 36. (6019) RADIO Dârele pe cup nou, casetofon So­­nyo, reporter, antenă televizor. 41 10 36. (2056) VÎND aragaz cu butelie, Valliant Litoral, cazan baie, arzător petrol, teracotă Tel. 51 20 54. (6041) CASCĂ integrală moto­rolan nouă şi re­­camier. Tel. 61 39 34. (6116) VÎND lănţişor aur 18 k, lung şi inel de­fect 23 k. Tel. 33 3­8 83, după ora 17. (6123) VÎND ataş motocicletă, magnetofon ZK 147 nou. Tel. 85 92 59. (6244) VIND Moskvici 407, în stare de funcţio­nare. Tel. 85 90 17. (6258) MAŞINI petrol, pentru cameră şi baie, butoaie petrol 100 şi 200 str., Fram, pom­pă V/7 ton­ petrol, cazan presiune şi arză­tor (butelie) casetofon Philips 320, colec­ţie Lumea 1963 — 1966, obiecte argint. 22 08 65. (6390) VÎND Opel Rekord 1700 stare excepţio­nală. Aştept provincia. Tel. 85 36 01. (6407) CASĂ liberă excepţională, 5 camere, par­chetate, dependinţe, frigider Fram. (Do­menii). 79 51 73 după amiază. Aştept pro­­vincia. (6453) VÎND aspirator Uraleţ (Buran) 600 W, nou, nefolosit. 47 66 85 (18—22). (1000) DORMITOR Louis XVI, stare excepţională, şifonier triplu-panel, vitrină Chippendale. 18 31 67. Aştept provincia. (1001) VÎND autoturism Dacia 1100, în bună stare. Adresaţi-vă zilnic la tel. 21 18 31, între orele 17—19. (5314) VÎND autoturism Ford 20 MTS, tip 1968. Tel. 49 53 37. Aştept provincia. (5313) VÎND Mercedes 220 FE. Tel. 57 55 96 sau 7 23 05 Braşov. (5251) PLYMOUTH Baracuda, automobil de clasă, vînd. Tel. 42 43 17. (5240) VÎND Trabant 601, în perfectă stare de funcţionare. Tel. 44 42 66. (5196) VÎN­D Dacia 1300 Break, an fabricaţie 1976, km parcurşi 8 000, băi pentru eloxat cu acizi completă. Tel. 22 28 40. (5185) VÎND Moskvici 408. Tel. 42 27.32. (9617) ALFA Romeo sport-coupe 1300, cu multe piese de schimb. Tel. 86 77 63. (4032) VÎND Dacia 1300, perfectă stare. Tel. 23 30 63 sau 14 50 74. (3856) VÎND în perfectă stare Renault Gordini. Tel. 83 57 77, după ora 14. (3811) VÎND Trabant 601. Bd. Aerogării nr. 34. Relații tel. 33 36 70. (3803) VÎND Moskvici 408. Str. N. Constanti­­nescu nr. 24. Tel. 33 81 90 după ora 17. (3382) VÂND Renault 16, stare perfectă, 75 000 km, motor nou, zero km. Tel. 65 72 74. Aş­tept provincia. (2215) VÎND convenabil spirale amortizoare, re­gulatoare direcţie, portbagaj, antenă Mosk­vici 403, electromotor pompă benzină, fa­ruri Dacia 1300, piese BMW 2000, aparat sudură autogenă, trusă scule tubulare. Tel. 12 60 35, orele 16—22. (1284) DACIA 1100, ultimul tip, sufragerie flo­rentină nuc masiv sculptată. 33 28 48. (9060) APARTAMENT liber, vilă, Cotroceni, 3 camere, dependințe, regie balcon, posibili­tăţi garaj. Tel. 55 49 49. (5424) VÂND convenabil casă 4 camere și depen­dințe. Cumpăr presă de presat tablă, capa­citate 12—15 tone lovire, urgent. Tel. 49 43 78. (5423) VÎND urgent garsonieră. Tel. 30 85 50. (5424) PREDAU contract apartament 3 camere, confort 1, etaj 1, Berceni — Brîncoveanu, achitat 70%, lilnerabil prin schimb cu una—două camere. Tel. 89 47 87. (6415) RADIOCASETOFON, 4 lungimi, magneto­fon Uler stereo noi, perucă. Tel. 15 05 49. VÂND studiu, căruț copil, masă. Tel. 42 55 50. (5010) CASĂ liberă, două camere, hol, dependin­ţe, instalaţie apă. Str. Plugarilor nr. 25. Tel. 23 04 97. (5396) SINAIA, Bd Republicii 46, vindem par­țial sau total, casă spațioasă, gaze, garaj. (5382) VÎND casă liberă, singur curte, garaj, cartier Uzina Electronica — Baicului. Adre­sați tel. 21 37 82 . 22 13 98. (5366) VÎND casă liberă, 5 camere, sobă petrol, grilaj de fier pentru cimitir. Tel. 49 16 56, orele 8—20. (5346) VÎND 3 apartamente a două camere, curte singur, Pța. Ferentari. Relaţii tel. 24 66 28, orele 15—22. (5340) PLOIEŞTI — vînd apartament 3 camere, dependinţe, gaze, singur curte, în vin­ du­plex, parter şi etaj 1, central. Cumpăr simi­lar Bucureşti (sau 4 camere), central, li­ber la vînzare. Căsuţa agenţiei 5337. PREDAU contract două camere, decoman­date, confort 1, Macaralei. Preiau contract garsonieră confort 1, numai la bloc de 4 etaje, între Macaralei şi Ozana. Tel. 30 88 36 (5331) GARSONIERĂ ultracentrală, completă, stare perfectă, etaj 7. 31 27 08. (5257) VÎND casă, singur curte, 3 camere, baie, bucătărie, garaj, central, liber prin schimb. Tel. 49 99 22. (5215) VÎND apartament două camere, etaj 3, achitat, liber la vînzare. Tel. 31 28 56, 89 25 03. (5192) VÎND căsuță pentru odihnă, comuna Iz­voarele (Prahova), Căsuţa agenției 5178. VÎND apartament 4 camere, dependințe, parter, bloc V 31, sc. C, ap. 88, str. Lotri­­oarei nr. 5, cartier Şulea, stația autobuz, tramvai Matei Ambrozie. Vizibil între orele 10—18. (5170) ViND casă și presă struguri mică, Mogo­­şoaia, str. Valea Parcului 60. (5169) VÎND apartament 4 camere, lemne, etaj 2, Piața Iile Pintilie, str. Baldovin Pîrcă­­labu nr. 12, sector 7 (ora 10—18). (5156) PREDAU contract apartament 3 camere, I, decomandat, liberabil prin schimb cu a­­partament două camere, Bloc 34, sc. A, ap. II, Constantin Brincoveanu nr. 130, stația Dumitru Petrescu. (5118) LIBER, foarte central, imobil 4 camere, dependințe, lemne, autorizație, diverse. Tel. 42­28 93. (5082) ViND apartament 3 camere, vilă, Cotroceni, str. Ana Davila 10, București. Cumpăr apar­tament 4 camere, Piteşti. Tel. 16 32 48. (mp 658) VIND casă liberă, numai două camere şi dependinţe. Tel. 79 91 43. (4531) VÎND casă în corn. Breţcu, jud. Covasna. Tel. 33 63 53. (4010) VIND casă două camere, dependinţe, în­călzire lemne. Tel. 20 79 46. (1756) VÎND casă modestă. Palisandrului 19, sec­tor 8, București. (2984) ÎN mic bloc, cu 3 nivele, central, vînd a­­partament liber, etaj I, 3 camere, dependinţe bogate, elegant, încălzire lemne. Căsuţa a­­genţiei 2054. VÎND apartament două camere, decoman­date, confort 2 sporit, mobilat sau parţial mobilat, etaj 7, Drumul Taberei. Tel. 18 32 40. (2025) APARTAMENT 3 decomandate, confort îm­bunătăţit, achitat 30%, et. 4 (ultimul), Oza­na Ci­vadă). Căsuţa agenţiei 1951. BRAŞOV , vând in vilă, apartament mare , două camere, bucătărie, baie, cămară, pivniţă, magazie cu lumină, apă, canalizare, fără gaze, zona Răcădău, str. Pictor Gri­­gorescu 4. Relaţii tel. 3 81 96, orele 18—20 (1909) BRAŞOV — vînd vilă, garaj, anexe gos­podăreşti, singur în curte, lumină, apă, cana­lizare, fără gaze, zonă Răcădău, str. Calca­rului 13. Relații orele 16—18. Tel. 3 81 96. (1908) VÎND apartament 3 camere» liber. Tel. 23 06 70. (1886) VÎND casă, gaze sobă, singur curte , țeavă fier IV2 toii 30 ml. Str. Popa Nan. Tel. 61 65 36, Dumitrescu. (1811) PREDAU contract apartament două came­re, II, avans minim, et. 1 Pantelimon. Tel. 49 37 36. (1563) CASĂ zid, 3 camere, două bucătării, de­pendenţe, liber Str. Luduş nr. 22, Piaţa Giuleşti.­­1460 IMOBIL central, libnerabil, două camere, baie, dependinţe, singur curte. Aştept pro­vincia. 11 43 50. (1389) VÎND liber imobil central, 5­ camere, par­­ter-etaj, lemne. 20 63 09. (1119) VÎND convenabil casă liberă. Str. Gheor­­ghe Șerban 95 (Cartierul - Tei). ^ (273) BOXERI germani cu mască, pui, vînd. Tel.­ 42 93 02. (3447) VÎND mixer robot. Tel. 63 15 04, după ora 19. (5430) VÎND aragaz voiaj șî Rubin 102­ Tel. 85 78 54, ora 18. (3408) VÎND garnitură mobilă combinată tip Dej, furnir inc. Tel. 47 97 04. _ (6404) VÎND căţei de vînătoare Brac sírmos. Tel. 80 61 68. (5337) VIND combină casetofon, radio, picup, stereo Sanyo şi radiocasetofon Sanyo. Tel. 30 74 40. (5385) VÎND combină stereo Naţional Panasonic. Tel. 80 85 00. Aştept provincia. (5338) VÎND oglindă cristal 2,30/0,80, bar ma­­hon cristale mobil. Tel. 55 59 38, orele 18—21. (5333) VÎND urgent scrin Biedermayer, frigider Fram 70 ;­ Fram 22 voiaj. Tel. 79 98 41. (5330) ROCHIE mireasă 42, cu garnitură puf, co­joc bărbătesc 46. Tel. 33 60 06. (5315) SOBĂ petrol Satu Mare, butoaie metalice, lămpi bronz. 23 54 14. (5304) VÎND rochie mireasă, nouă, măsură 38. Tel. 30 71 71, toată ziua. (5302) VÎND pompă acvailer, aparat sudură au­togen, antenă televizor, , dormitoare, covor iută, persan, uși fier, lampă fier forjat, hai­ne piele, nouă (uzată), butoi zinc, mașină încălzit, cîntar copil, lampă lipit. Cumpăr butelie. 20 77 16. (4290) MOBILĂ stil brîncovenesc, veche, sculpta­tă, neagră, 16 piese, vînd şi parţial. Tel. 50 43 03. (5228) COVOR chinezesc, excepţional, 2/3, model deosebit, nefolosit, 4 volume omagiale Fraţii Goleşti, bibelouri. Tel. 49 13 45. (1­ 711) CEAS damă Dox* cu brăţară aur, canapea stil, blitz foto, măsuţe. Tel. 15 43 79. (5199) VÎND gherghef carpete persane, radiocase­tofon Grundig C 6000, sigilat, haină imitaţie vizon, covor persan mecanic 3/4 noi. Tel. 42 91 57. (5197) VÎND maşină de cusut electrică Podolsk şi aprindere electronică. 16 04 34. (5116) CONVENABIL instalaţie gaze, completă, nouă, albie, cazan aramă. Tel. 47 04 91. (5114) VÎND covor persan manual 2x3. Tel. 77 31 58. (5682) BUCĂTĂRIE Nadina, bibliotecă-bar, masă ovala extensibilă, pat­rolea, serviciu masă Rosenthal,6 scaune tapiţate, lustre splendide, piedestal fier forjat, altul stejar sculptat. Tel. 12 84 03. (4724) VÂND convenabil mobilă diferită, cărţi, îmbrăcăminte, încălţăminte. 33 26 24. (4621) BREAZA — Prahova, str. Ocinei 5, ga­raj demontabil plăci beton, transformabil în cabană. Tel. 20 05 85. (4447) COMBINĂ muzicală, stereo, nouă, marca Crown, portabilă. Tel. 62 49 46. (4024) VÎND covor artă oriental, verighete, ceas (damă) aur. Tel. 38 14 40. (3861) FRIGIDER A'ka, bufet de bucătărie. 30 50 26 (16—22). (3790) NUTRII culori și cuști, vînd. Aștept pro­vincia. Tel. 17 24 24. (3685) VÎND sufragerie st!!, mobilă bucătărie, dulap Solea, covoare persane manuale (2— 1,5), b­ană vulpe argintie, peruci, metraje, îmbrăcăminte, riglă calcul, ciocan lipit, di­verse. Tel. 23 36 12. (3444) FRIGIDER Saratov, Bd. Bălcescu 32—34, et. 2, ap. 7. (2078) VERIGHETE 18 k, model deosebit. Tel. 47 31 62, după ora 17. (2070) VÎND circular, motor TN 6—8, autodepla­­sare. Paraschivescu Marius, Dor Mărunt, Ialo­miţa. Relaţii tt­. 18 82 40. (2024) VÎND studio perfectă stare, mînîcalculator multifuncţional, ilustrare, album filatelie, perucă, note de pian, diverse dicţionare. Tel. 77 39 19. (1894) VÎND divan studio de o persoană, com­pus din 5 piese comandă. Tel. 12 45 38. (1735) VIND voal de mireasă, metraj 2 m, 50 cm. Tel. 12 45 33. (1736) MAGNETOFON semiprofesional Lafayette RK 960, computermatic, stereo integral 2x6 W, reverse automat, 4 capete, stare nouă­, cu boxe Bass — reflex 2x15 W, comu­­tabile 4 și 8 orimi, 2 microfoane, cască stereo, capete rezervă. Tel. 18 93 12. (1682) DIVAN studio furnir, nuc, lampă 3 brațe, aspirator Vinta 110 Kw cu transformator. Tel. 14 09 83. (1296) VÎND convenabil Albalux 4, aspirator Tei­ger 110, televizor Lux, Fram 70, chitară electrică copii, aragaz două ochiuri, butoaie petrol. Tel. 12 60 35, orele 16—22. (1283) VÎND cort 4 persoane, aragaz voiaj, covor persan 2/3. 65 62 97. (1053) HAINĂ damă, imitație vizon, taior lînă modern, pantofi, pulovere, rochie Jersey. 14 90 93. (988) FRIGIDER Zii, radiocasetofon, antenă, auto, fibră, brichetă gaz, acvarium, televi­zor portabil auto, manicalculator Casio, ra­dio portativ, radio auto detaşabil. Tel. 77 00 35. (950) VÎND darace lînă de 1000 şi 1200, stare excepţională de funcţionare. Demeter Ştefan, Mediaş, str. Spitalului nr. 12- Tel. 1 14 85. (541) ASPIRATOR Vihr, verighetă aur 14 k. Tell 51 28 75. (198) VÎND bicicletă 3/4 Eska, bicicletă întrea­gă Brekabord, cazan încălzire centrală Con­fort 20. Tel. 13 17 81. (7739) PREDAU contract 3 camere, confort 1, etaj 2. Tel. 85 87 26. (5477) CEDEZ contract — sau vînd — garso­nieră confort 1, bloc 4 etaje, parter, Nuţu Vasile. Informații tel. 79 83 04. (5479) VÎND Grundig casetofon C 410 și radio­casetofon C 4200, nou ceas aur Tissotr­ou, radio Rossini Stereo. 23 79 78. (5485) APARTAMENT excepțional, central, 3 camere, dependințe, posibilități garaj. Tel. 20 77 77. (5488) ViND parbriz față, spate Ford Taunus 17 m. Tel. 77 47 37. (5494) VîND ataș şi distribuție BMW 500, Tel. 46 11 25. (5499) PREDAU contract 3 camere etaj 2, bloc 4 nivele + garaj. Preiau contract 3 camere (sau două spaţioase)­­în vilă sau etaj inferior, cartier liniştit. Tel. 77 83 18. (5500) BRĂȚARĂ 38 gr., ceas, verighete, cercel aur, butoaie stejar 150—600, sufragerie stil Baroc. 20 16 87 — 63 56 12. (5509) VÎND barcă pneumatică 4 persoane. Tel. 21 43 99. (5516) VÎND Fiat 125, stare impecabilă. Aştept provincia. Tel. 77 72 69. (5526) MAŞINĂ spălat Albalux 8, maşină cusut electrică, mobilă diversă, covoare, cărţii, vînd urgent. Tel. 43 67 51. (5532) VÎND Dacia 1100, stare excepţională. Tel. 46 31 74, după ora 17. (5545) SUFRAGERIE Baroc palisandru stil vienez, dormitor stil vienez, furnir, pian Schme­gho­­fer. Tel. 77 80 35. (5548) FIAT 125 S vînd, culoare albă,, stare per­fectă. Aştept provincia. Tel. 65 18­ 00, 50 24 06. (5562) VÎND linguriţe argint uzate, acuarele, gra­vuri. Tel. 23 77 46. (5682) VÎND pui Caniche. Tel. 61 65 28, după ora 12. (5587) SOBĂ faianţă colţar Hardmuth, albă, per­fectă stare funcţionare. Tel. 16 11 25. (5565) CENTRAL cameră 18 mp, vestibul (chici­­n­etă), duş, încălzire sobă petrol, parter­, li­beră. Te. 16 11 25. (5566) VÎND pui Pechinez roşcat, două ani. 55 35 17, ora 19. (5601) VÎND urgent voltampermetru, televizor portativ auto, tacîmuri argintate. Tel. 21 07 29, orele 16—20. (5619) VÎND circular tăiat lemne, perfectă stare de funcţionare, motor Diesel TN 6—S­CP, Radu G. Tel. 692 Feteşti. (5629) VÎND urgent Fiat 1500. Tel. 83 11 64. (5635) VÎND apartament două camere, Piața Pantelimon. Tel.­­27 07 38. (5647) VÎND casă modestă, liberă, Parcul Liber­tății. Tel. 41 80 0­2. (5473) VÎND Fiat 1300, avariat. Tel. 79 79 13, orele 16—20. (5475) SONY Quardrofonic, stație Sansuî 5900, picup Technîs, boxe Grundig și Dual CL 185, casetofon Deak cu Dolby, Philips 4408, noi, verighetă şi lănţişor aur. 43 65 86. (5736) ACVARIUM instalaţie neon, aparate, peşti, exotici, puiet, plante. Tel. 51 41 04. (5786) CUMPĂRĂRI ^.AAAAA A A A AAAA A AAAA AAAAAAAA A ^ CUMPĂR urgent electromotor pornire g ■z pentru auto Charger Dodge, Indiferent g­u­starea. Buzău, tel. 3 42 13 seara. › › (3600) › › › ^ VVVVVVV WVW vvvvvwvv VVVV v› PREDEAL-Bușteni garsonieră, gaze, Vînd bujii Bosch Mo­skvici. Tel. 16 10 14, după 17. (6067) CADĂ baie 1,60 lungime, bibliotecă 2,30 lungime, lustre, aplice, birou. Tel. 13 15 23. (373) CUMPĂR magnetofon, casetofon tranzistor­ defect, orice stare, bog­zer electric 5,10 1. Tel. 12 60 35. (1285) CUMPĂR apartament 3, 4 camere, hol, ultracentral, Kiseleff, Dorobanți, elegant, calorifer gaze. Vân­d apartament elegant două camere, dependințe, Ştirbei Vodă. 37 00 74. (3798) MONEZI şi decoraţii pentru colecţie, li­teratură numismatică. Tel.13 29 35. (3460) CUMPĂR brăţară mică şi lănţişor aur. Tel. 14 35 91. (4801) CUMPĂR Renault 16, nou, sau puţin rulat. Tel. 77 46 55. (5207) CUMPĂR caroserie Opel Rekord 1700. Tel. 20 09 47. (5310) RADIOCASETOFON nou, sau puţin folosit prefer Philips. Tel. 89 78 84, după ora 16. (3327) CUMPĂR ataș uşor pentru Viatka, Vesta sau Manet. Tel. 18 02 52. (5377) SCHIMB apartament 3 camere, confort I sporit, etaj IV (ultimul), cartier Balta Albă, pentru apartament 4 camere pînă la etajul V, același cartier sau împrejurim­­. Tel. 48 06 11. , (6301) DOUĂ camere decomandate, confort 1, et. 4, fără lift. Taberei (Favorit), cu două (de) comandate, confort 1, pînă la et. 2. Prefer zonele apropiate Gării de Nord sau Taberei. Tel. 46 20 51. (8456) SCHIMB apartament cu apartament 3 camere, numai Taberei, Titulescu, 1 Mai, 45 24 09. (1047) SCHIMB garsonieră, confort 2, Șulea (Ma­caralei), et. 5, cu similar, Brincoveanu — Nițu Vasile. Tel. 84 99 82 (19—22) (1589) VILĂ Domen!, mansardă, pod deasupra 4 camere (25, 12, 18, 18), bucătărie, baie comun, curte mare, calorifer, pentru 3 ca­mere, încălzire, dependințe, pînă la etaj 2. Tel. 57­30 38. (1614) RM. Vîlcea — apartament două camere, cu similar sau garsonieră, București. Infor­maţii Rm. Vîlcea 1 20 48. (2044) APARTAMENT două ca­mere, parter, curte, Piața 1 Mai , pentru spaţiu mai mare, aceeaşi zonă. Tel. 17 01 99, d.a. (5455) SCHIMB apartament două camere, confort 2 sporii, cartier Luică­u Giurgiului, etaj 4 , pentru similar. Tel. 85 35 91. (5456) SCHIMB apartament confortabil, Giuleşti, pentru similar, Calea Rahovei, Şoseaua Ale­xandriei, 89 36 91. (4000) SCHIMB apartament 3 camere, confort 1, etaj 3, nivel 4, sect. 7, Giuleşti , cu si­milar sau apartament două camere și garso­nieră, același confort, sector 4. Tel. 17 30 46 (5173) SCHIMB apartament două camere, baie, bucătărie, pentru două garsoniere. Tel. 12 09 73. (5195) SCHIMB garsonieră confort 1, Belu, parter, cu similar Gara de Nord, Drumul Taberei. Tel. 31 35 70. (5212) SCHIMB garsonieră, confort sporit, cu a­­partament 4 camere. Tel. 88 48 08. (5216) OFER garsonieră, confort 1, str. Gării de Nord , doresc apartament două—trei camere, același confort. Tel. 49 35 07. _ (5249) DOUĂ apartamente confort 1 (Piața Su­dului, semicomandat, Colentina — Obor, de­comandat), pentru apartament 4 cam­ere, con­fort similar. Tel. 83 32 07, după ora­ 16. APARTAMENT frumos două camere, par­chet, dependințe, exclusivitate hochparter, casă fără curte, pentru două camere, incăl­­confort 1 sau 2 sporii, balcon, zi­le, 22 06 38 ______ (5361) "APARTAMENT 3 camere mari, dependin­țe gaze, cameră serviciu, et. 1 , doresc două decomandate, mari + garsonieră. Cornelia Rădulescu 18 02 71. SCHIMB garsonieră confort 1, etaj 1, cu similar, prefer Dorobanţi, Ștefan cel Mare, Floreasca. Tel. 33 71 03. (5365) SCHIMB apartament două camere, confort 1, Olteniţei , pentru două garsoniere. Tel. 84 05 50 84 24 13. (5383) SCHIMB 3 camere, comandate, confort 1, Bafta Albă, pentru două­ 3 camere, deco­mandate, condiţii bloc, Floreasca, Doro­banţi, Circ, Tel. Tel. 33 60 58. (5419) SCHIMB apartament 3 camere, confort 1, Militari , pentru două camere + gar­sonieră. Tel. 60 11 34. (5426) ULTRACENTRAL-două camere, elegante, dependințe, lemne, pentru garsonieră. Tel. 11 65 66. (5440) SCHIMB garsonieră simplă, et. 3, încăl­zire centrală, str. Dr. Felix, colț cu Tîtu­­lescu , doresc garsonieră, confort 1, sau două camere confort 2, prefer și Colentina. Tel. 50 15 67, după ora 14. (6361) GARSONIERĂ I, Sălăjan , pentru aparta­ment, două camere, decomandate. Tel. 49 81 50, după ora 15. (6721) SCHIMB apartament 3 camere, confort 1, Drumul Taberei, cu două camere -­ o gar­sonieră, confort 1, perimetrul Drumul Ta­berei. Tel. 78 99 94, orele 10—20.. (6492) SCHIMB garsonieră III, Piața Primăverii- Luică, sector 5 , cu semalar, lemne, parter, Dorobanți, Floreasca. Tel. 47 86 07. (5493) OFER apartament două camere, haie, bu­cătărie, ultracentral, Hunedoara, pentru apartament sau garsonieră, București. Tel. 31 60 59. (5503) SCHIMB 3 camere, central, confort 1, decomandate, cu ho­­mare, termoficare, pentru două garsoniere, confort 1- Tel. 42 34 28. (5511) TREI camere pe hol + dependinţe, ul­tracentral, pentru două camere, comandate, dependinţe, perimetrul Pţa. Dorobanţi — Ilie Pintilie. Tel. 16 12 01, după ora 18. (5542) TIMIŞOARA, 3 camere decomandate, etaj 1, zonă liniştită, doresc similar în Bucu­rești Tel. 67 97 53. (5546) SCHIMB apartament două camere, coman­date, etaj VI, confort 1, Baba Novac — Zavideni , pentru apartament 3 camere, Tel. 45 09 85, orele 8—15. (5574) SCHIMB apartament 3 camere, Şoseaua Ștefan cel Mare, cu apartament 3 camere, Berceni. Tel. 51 14 29.­­(5575) 7 ÎNCHIRIERI ASISTENȚĂ medicală caut o cameră mo­bilată, cu încălzire centrală. Tel. 49 87 75. (6044) CAUT cameră cu bucătărie sau două ca­mere. Tel. 33 42 27. (5024) INGINERĂ caut garsonieră nemobilată, pentru maximum 2 ani. Chiria anticipat, numai zonă centrală. Tel. 18 91 37, numai între 18—22. (5491) STUDENT, seral, caut cameră Intrare se­parată. Tel. 42 96 98, între orele 8—11, sau 22,30—24. (5305) CAUT apartament nemobilat sau semimo­­bilat, pe termen lung. 43 53 27. (7470) ÎNCHIRIEZ la doi băieţi încadrați, ne­­fumători, cameră mobilată, gaze, central. 15 23 60. (815) CAUT garsonieră bloc nemobilată, chiria anticipat, termen lung. Tel. 43 62 75. (2050) SOȚI căutăm cameră şi bucătărie, acces dependințe, cartier­ central. Tel. 49 66 34, după ora 19,30. (2079) ÎNCHIRIEZ garaj, bloc Drumul Taberei, Plata anticipat. Tel. 77 23 65 (5024) CAUT garsonieră sau mic apartament, chiria anticipat, termen lung. Tel. 12 13 10, orele 15—19. _ (5145) CĂUTAM cameră la familie în vîrstă. Tel. 87 53 23. (5380) CAUT garsonieră mobilată pe termen lung, prefer cartierele Dorobanţi, Ștefan cel “*•», Floreasca. Tel. 67 77 25, după amia­ză. (5395) INGINER căsătorit, soţia studentă (fără copii), închirieri garsonieră, cameră, aparta­ment. Tel. 22 37 17. (5429) OFER cameră mobilată, cu acces, Titan. Tel. 30 07 77. (5442) TEODORA, soţie, Cristina, fiică şi întreaga familie anunţă cu profundă durere încetarea din viaţă a scumpului lor soţ şi tată DUMITRESCU LAZĂR (Zizi). Corpul neinsufieţit este depus la capela cimitirului Reînvierea, in­­mormintarea va avea loc azi, 13 august ora 15. PUIU Petrici anunţă cu regret de­cesul bunului său prieten MIRCEA SCURTU. IULIAN Vintilă şi fraţii Alexandru şi Marin, împreună cu soţiile şi nepoţii anunţă cu neţărmurită durere, încetarea din viaţă, în ziua de­­12 august 1977­ a mamei şi bunicii lor ILINCA VINTI­­LA. Nu vom uita niciodată bunătatea ei, exemplul său de conduită în viaţă şi modul în care ne-a crescut şi educat. Figura e­­blindă şi generoasă va ră­mîne de neuitat pentru noi toţi. înhumarea va avea loc la 14 august 1977, în corn. Creţeni, jud. Vîlcea. (6638) ANETA soţie, sora, fratele şi întrea­ga familie anunţă cu mare durere moar­tea fulgerătoare a dragului lor prof. GHEORGHE FRÂNCULESCU Galaţi. în­­mormîntarea simbătă 13 august 1977, ora 16, la cimitirul Belu, în­ capela că­ruia este dep­us. ,6478) DR. BACĂ Eleonora anunţă decesul dragei sale mătuşi, profesor MARIA H. LEIU. înr­­ormîntarea are loc azi 13 august, ora 14, la cimitirul din Ro­şiorii de Vede. (6484) ÎN ZIUA de 11 august s-a stins din­­ viaţă scumpa noastră soră MARIA H.,j1 LE­U. Înmormântarea azi 13 august,­­ ora 14, la cimitirul din Roşiorii da Vede.­­ (6485) * FAMILIA avocat Marincea Ion anun­ţă încetarea din viaţă a venerabilului .0.** istă IVAN MARINCEA de 86 ani. Corpul defunctului este depus la capela cimitirului local din oraşul Alexandria. Înmormintarea duminică 14 august, ora 16. (6489) LOCATARII blocului 24 din str. Dezrobirii nr. 14, depl­mg cu durere în­cetarea din viaţa, in fioarea vîrstei, a drăgălaşului DĂNUŢ LAZĂR şi sunt alături de îndurerata familie în aceste clipe grele. Înmormintarea va avea loc la cimitirul Crir­ Iaşi, duminică 14 au­gust, ora 15. (6495) PARASCHIVA mamă, Atena soră, Rusu Gheorghiţă cumnat şi familiile înrudite cu adinei durere în suflet a­­nunţă decesul, în urma unui tragic acci­dent, a scumpului şi iubitului lor fiu, frate, cumnat şi nepot LAZĂR DĂNUŢ în virstă de 19 ani, elev la Liceul in­dustrial Semănătoarea. Înmormintarea va avea loc la cimitirul Crîngaşi, du­minică 14 august ora 15. (6496) FAMILIA anunţă cu durere încetarea din viaţă a dragului lor soţ, tată şi bu­nic, preot iconom stavrofor MARIN DO­­BRE­SIMA, după o lungă şi grea sufe­rinţă, înmormintarea va avea loc în ziua de 14 august, ora 14, în satul Falaş­­toaca, corn. Comana, jud. Ilfov. (6510) CU INIMA sfîşiată de durere Maria V. Popescu soţie, profesoară pensionară, precum şi toţi nepoţii anunţăm înceta­rea din viaţă a scumpului nostru soţ şi unchi BAZIL POPESCU profesor pensio­nar, înhumarea va avea loc duminică 14.VIII, în satul natal comuna Gobia, cătunul Frasinul Deal, jud. Dîmboviţa. (6513) ÎNDURERATĂ şi nemîngiiată Violeta Panaitescu (Oprescu) soţie, dr. Viorel Panaitescu cu Dorina soţie şi ec. Sorin Panaitescu copii, col. (r) Jean Panai­tescu frate cu Anişoara soţie, familiile Dragomirescu, Brâtescu, Sima şi Maior, anunţă decesul col. (r) dr. GHEORGHE EM. PANAITESCU, medic primar. Corpul defunctului este depus pînă sîm­­bătă 13 august, ora 15, la biserica Schitul Darvari, str. Schitul Darvari. înmormintarea va avea loc în aceeaşi zi, la cimitirul Belu. (6559) ŞTEFAN şi Ion fii, Garofina şi Eleo­nora nurori, Simona nepoată, Victor şi Ana, profund îndureraţi anunţă încetarea din viaţă, după o lungă şi grea sufe­rinţă, a iubitei lor mame şi bunică, EUGENIA IONESCU. înmormintarea va avea loc la data de 13 august 1977, ora 16, la cimitirul Crîngaşi. (6434) CU aceeaşi nesfîrşită durere soţia şi fiica amintesc că se împlinesc 5 ani de la moartea bunului, nepreţuitului lor dr. ALEXANDRU VERGULESCU. Comemora­rea azi, 13 august, ora 11, la­ biserica Bălăneanu. (2829) TIMPUL care trece nu poate şterge dorul, durerea, chipul drag al scumpului nostru soţ şi părinte SERGIU MATEI NICA. Comemorarea de 4 ani, simbătă 13 august, cimitirul Belu, ora 12. (3143) COLEGII din Secţia Prospecţiuni Geologice Tehnice sunt alături de Magda în durerea suferită prin pierderea tată­lui ei, IONESCU CONSTANTIN. (6543) CATHERINA şi Stephen Knerll jr. fiică şi ginere, Radu şi Viorica Arion cu copiii, Helene şi Matei Brâncoveanu cu copiii, Wanda şi Ion Vladimirescu, fam­iliile înrudite şi prietenii anunţă cu adîncă durere încetarea din viaţă a iu­bitului lor VASILE SCARLAT ARION, înmormintarea va avea loc duminică 14 august 1977, ora 16, în capela cimiti­rului Belu, unde corpul se află depus. CU profundă durere Zenovia soţie, Ovidiu şi Magdalena, copii, precum şi rudele apropiate, anunţă stingerea din viaţă a celui ce a fost CONSTANTIN IONESCU-BOIERU, fost învăţător în corn. Speteni Ialomiţa, iar în ultima pe­rioadă la ICOTS—Ploieşti, în etate de 78 ani. Ne luăm adio de la cel care va rămîne un exemplu de onestitate şi corectitudine ca om, înmormintarea simbătă, 13 august, ora 15, la cimitirul Viişoara din Ploieşti. (6519) CU ACEEAŞI durere familia anunţă că se împlinesc trei ani de la decesul prof. universitar doctor docent MI­HAI GILORTEANU. Comemorarea va avea loc simbătă 13 august, ora 11, la cimiti­rul Belu. (3070) LILIANA, Cezar, Ion şi Vasîlica Co­­rîci şi familiile înrudite, anunţă cu pro­fundă durere încetarea din viaţă a scum­pei şi devotatei lor AURORA GEORGES­­CU. Corpul neînsufleţit este depus la capela cimitirului. Sf. Vineri. înhumarea simbătă, 13 august, ora 15. (6425) ADÎNC îndurerată familia aduce la cunoştinţă rudelor şi prietenilor că miercuri, 10 august 1977 a încetat din viaţă ALEXANDRU RĂDULESCU. înhu­marea are loc simbătă, 13 august, ora 14, la cimitirul Sf. Vineri. (6558) FAMILIA îndurerată anunţă încetarea din viaţă, după o lungă şi grea sufe­rinţă, a dragului ei OVIDIU ŞTEFLEA, licenţiat al Academiei Comerciale. Corpul defunctului se află depus în bi­serica Albă — Bucureşti, pînă azi, 13 august, 1977, ora 9, înmormintarea la cimitirul Central­a Constanţa. Relaţii 65 09 09, sau 13 57 71. (6549) ÎNTREAGA familie adi­nc îndurerată anunţă încetarea fulgerătoare din viaţ­ă a scumpului ei CONSTANTIN (Titi) NE­­GESCU. Corpul neînsufleţit este depus la biserica Grozăveşti. înhumarea va avea loc în ziua de 14 august, la cimi­tirul Gheneea civil. (6537) ADÎNC îndureraţi anunţăm că s-a stins din viaţă, în ziua de 12 august 1977, iubitul nostru coleg CONSTAN­TIN (TITI) NEGESCU, pe care nu i l vom uita niciodată. Colegii din Centrul de Calcul al M.E.F.M.C. transmit soţiei şi familiei sincere condoleanţe pentru greaua pierdere suferită. (6576) ANGELA Rusescu, mătuşe şi Grigore Rusescu, văr, cu tristeţe anunţă dece­sul lui GUILMAIN GRIGORE, maior geniu în r­ezervi, în noaptea de 10 au­gust 1977, după o lungă şi grea sufe­rinţă. Incinerarea are loc azi 13 au­gust 1977, ora 11, la Crematoriul Uman din Bucureşti. (6554) INGINER Gh. Băisan cu întreaga fa­milie cu aceeaşi nemărginită durere în suflet şi nesfîrşit dar anunţăm împlini­rea a 6 luni de cînd draga şi iubita noastră MARICICA GH. BĂISAN ne-a părăsit pentru totdeauna. Comemorarea va avea loc la 14 august 1977, la ora 12, la cimitirul Belu, fig. 98, loc 12. Amintiri duioase şi o pioasă aducere a­­minte a chipului ei blind şi plin de bunătate şi caracterului său ales. (978) ŞERBĂNESCU ECATERINA (TINICA) a încetat din viaţă. Anunţă cu durere familiile : Vernescu, Pleşoian­u, Teodo­­reanu, Gîrniţă, Gănescu, Viscol, Mă­­nescu, Bortoş şi nepoata Zugravu Nata­lia, înmormintarea duminică 14 august, ora 17, la cimitirul Belu, în a cărui capelă se află depusă. (6528) FOSTELE col­ege de serviciu de la CFR (Ploieşti) anunţă cu profundă du­rere moartea fulgerătoare a distinsei ELENA GEORGESCU (Lenuţa) din Plo­ieşti. Un gîr­d pios şi lacrimi de regrete. MIŞU Niculescu fiu, Maria Bondrescu fiică, nora, nepoţii şi strănepoţii anun­ţă îndureraţi comemorarea a 40 de zile în ziua de 13 august de la încetarea din viaţă a mamei, bunicii­­şi străbu­nicii lor STANCA NICULESCU, moaşă pensionară, în vîrstă de 95 ani, din corn. Osica d­e Jos-Olt. Pioasă amintire. (6303) DEMETRU şi Irina Luca, mulţumind celor care prin prezenţă, flori, telegra­me, telefoane ,au participat la marea durere încercată prin pierderea iubitel­­or mame ALICE COJAN (Lili), anunţă comemorarea de 40 zile pe data de 14 august, orele 12:50, la biserica Visa­­rion. (2485) CU ACEEAŞI profundă durere, soţia,, şi fetiţele cu întreaga familie aduc un pios omagiu scumpului lor MIRCEA BRANDABUR. Comemorarea de 40 zile d­e la deces are loc duminică 14 august, la biserica din str. Bisericii şi la ci-­­­mitirul Ghencea II Domneşti. Totodată mulţumesc tuturor acelora care într-un fel sau altul au fost alături de ei la marea şi chinuitoarea durere încercată. Relaţii tel. 71 78 13. (6143) ALEXANDRU Ion, soţ cu întreaga familie, anunţă împlinirea a 40 de zile de la pierderea scumpei lor MARIA (Maja). Comemorarea va avea loc du­minică 14 august, ora 11:30, la bise­rica Balta Albă Bd. Muncii, colţ cu Bd. Leontin Sălăjan. (6176) FAMILIILE Gheorghe Ionescu şi Emil Hatos anunţă cu adîncă durere înceta­rea din viaţă a celei care a fost scum­pa lor soţie şi mamă IONESCU ŞTEFA­­NIA (Fănica). Înhumarea a avut loc în ziua de 11 august la cimitirul Belu. (6259) PĂRINŢII anunţă că se împlinesc 40 zile de cînd s-a stins din viaţă DRA­­GOŞ CRĂCIUN la numai 43 ani. Chipul luî­ drag, zîmbet luminos şi su­flet ales,­va fi mereu în sufletul nos­tru. Tim­pul nu va şterge şirul lacrimilor şi al durerii nemărginite. Comemorarea 14 august, ora 11—12, la cimitirul Crînga?.. (6051) CORNELIA soţie, Mihaela fiică, a­­mintesc împlinirea unui an de la moartea prematur­ă a col. BURLACU REMUS. Pe această cale mulţumesc colegilor de serviciu care le-au ajutat în acele momente grele, precum şi tu­turor celor care le-au fost alături în această perioadă. (6419) FAMILIA anunţă cu durere că la 14 august se împlinesc 3 ani de la pierde­rea dragei ei ANA TEODORESCU. Tot­odată, aducem un pios omagiu neuitaţi­lor părinţi ECATERINA şi NICOLAE TEODORESCU. Scumpilor dispăruţi veş­nică amintire. (6634) CU aceeaşi durere familia aminteşte că azi se împlinesc 2 ani de la dure­roasa despărţi­re de ing. CAROL NE­­JEZ. Un gînd pios pentru sufletul său bun şi nobil. (6922) DUIOASĂ amintire iubitului nostru tată, frate, cumnat, dr. CODREA VASI­­LIADE. (8158) DOCTOR farm. VIOREL OCTAVIAN STREZA s-a stins din viaţă, la 17 au­gust 1973. Dr. Fiorica Streza, împre­ună cu fiul său Bogdan Streza, anunţă comemorarea a 4 ani, duminică 14 au­gust 1977, ora 11, în biserica din comn. natală Dridif, Făgăraş, jud. Braşov. NORICA şî Nicuşor cu adîncă tristeţe anunţă că s-a împlinit 1 an de cînd dragul lor NICOLAE TEODORESCU tata­ i-a părăsit fulgerător. (6567) ANA anunţă împlinirea a 6 luni de la moartea neuitatului ei soţ GHEOR­GHE PANCU magistrat pensionar. Co­memorarea are loc la 15 august, în sa­tul natal Hangu-Neamţ. (49) ÎNDURERAŢI pentru tot restul vieţii, copiii, anunţă un an de la moartea fulgerătoare a tatălui lor MITICĂ DO­­BRESCU avocat pensionar şi 25 ani de la moartea mamei lor MARGARETA ELENA, farmacistă. Trista comemorare mîine, ora 12, la mormînt. (322) CU aceeaşi adîncă durere, familia anunţă că au trecut 9 luuni de la trista despărţire de draga şi scumpa ei EUGE­NIA JENY RAPOTESCU (Tătuiescu, din Focşani) Comemorarea va avea loc la 16 august, ora 14, cimitirul Belu. 1­9. 123.­­1831 PĂPUŞA soţie, cu tulburătoare du­rere, amintesc celor ce încă nu l-au uitat, că s-au scurs 9 luni de cînd scumpul şi distinsul meu soţ, prof. IOAN DURDUN m-a părăsit pentru totdeauna de cînd paşii celei mai dragi fiinţe nu se mai aud, de cînd zîmbetul lui cald şi plin de voioşie nu mai lu­minează casa, ce a rămas veşnic tristă, lăsînd în urmă lacrimi, zbucium şi du­rere cumplită. Trista comemorare va avea loc în comuna Mioarele — Argeş, la 20 august. Drept omagiu, lacrimi şi o floare pe tristul mormînt, lacrimi fierbinţi vor curge pe obrajii mei. DR. VALENTINA Păruţa şi familia dr. spînu aduc ultim pios PTM;* tenului lor de copilărie doctor VALEN­­TIN CEAIKOVSCHI. Transmitem sin­­cere condoleanţe familiei îndurerate. (5234) FAMILIILE Dr. Haşiaş Silvius din Bucureşti şi avocat Haşiaş Silviu din Arad, aduc mulţumiri pline de recunoş­tinţă tuturor celor care prin prezenţă, fiori, telegrame, telefoane şi cuvinte de îmbărbătare, au participat la marea durere pricinuită de pierderea dragului lor dr. HAŞIAŞ AMOS MIHAI. Totodată anunţă comemorarea a 40 zile de la de­ces, pentru 14 august 1977, la Bucu­reşti. (1816) MARIA Cătănescu aduce alese mulţu­miri colectivului de lucrători din Sec­torul economic al I.A.S. Afumaţi, Trus­tului Judeţean I.A.S. Ilfov, contabili­lor şefi din I.A.S.-urile jud. Ilfov, Consiliului oamenilor muncii din Afu­maţi şi­­tuturor celor care au luat parte la marea durere, încercată prin pierderea scumpului meu soţ, VASILE CĂTĂNESCU fost contabil şef al I.A.S. Afumaţi, decedat în ziua de 27 iulie, în urma unui tragic accident. (5349) ALINA Chiri­­ei şi Noella îndurerate amintesc împlinirea unui an de la ire­­­­parabila despărţire de mult iubitul şi ilustrul soţ şi tată, prof. dr. doc. CHIRILEI HARALAMBIE — strălucit exemplu de om de ştiinţă, modest, harnic şi pasionat cercetător în biolo­gie şi aducînd ameliorări plantelor de mare folos. Comemorarea va avea joc , duminică, 14 august, ora 12, la bise­rica Amzei. Pios omagiu luminoasei sale amintiri. (5534) FAMILIA Raihold anunţă împlinirea a 3 luni de cînd ne-a părăsit scumpul nostru fiu RAIHOLD SORIN, caracter exemplar deosebit, bunătate şi nobleţe sufletească, lăsînd în urma sa lac­rimi, pustietate şi o durere imensă. Come­morarea are loc la cimitirul Ghencea militar, la­ 15 august 1977, ora 10. (5226) FAMILIA Dr. Emilia Dumitrescu cu­ aceeaşi durere anunţă că au trecut 2 ani de la pierderea scumpei lor dr. EUGE­NIA MATEESCU medic primar, fost di­rector al Maternităţilor Giuleşti şi Polizu. Comemorarea va avea loc la biserica Visarion, duminică 14 august,­ ora 12:30. (3698) LILI Dinuiescu reaminteşte celor ce i-au cunoscut că au trecut 26 ani de la dispariţia bunei prietene JEANA STOENESCU chimistă şi 25 şi 21 ani de la decesul părinţilor ei DUMITRU şi ARIADNE STOENESCU. Un gînd pios în amintirea lor. (5383) STELIANA soţie, George Aure­ fiu şi familii!» înrudite, anunţă cu aceeaşi nemărginită durere,­ împlinirea a 3 ani de la decesul preotului GEORGE CĂTI­­NEANU (din corn. Homorîciu-Prahova), omul de o rară cinste şi demnitate. (2588) ÎN MEMORIA bunei mele mame CONSTANŢA STOENESCU, pios omagiu şi lacrimi fierbinţi, la împlinirea unui an de la trista despărţire. Comemorarea va avea loc luni 15 august, la biserica Puişor şi,­ la cimitirul Ghencea. (3429) STELA soţie, Lucica şi­­Nicolae Pe­trescu fiică şi ginere şi familiile în­rudite anunţă cu durere împlinirea a 5 ani de la moartea scumpului lor OPRIŞ­CĂ I. POPESCU. Comemorarea simbătă 13 august, la Piteşti. (3819) LUCREŢIA şi Mihai Staricu anun­ţăm tuturor care au cunoscut-o că la 15 august se împlineşte 1 an de la dispariţia scumpei noastre MICA ŞTE­FANA SOLOMONESCU. Să-i dăruim o clipă de pioasă amintire. (4182) INGINER Mircea I. Simionescu cum­nat cu Ioana, Ştefana şi Ion nepoţi, a­­r­unţă cu adîncă părere de rău decesul prof. dr. MIHAI ZAPAN,­ incinerat luni 8 august 1977. (3121) EMILIA soţie, împreună cu cei dragi, reaminteşte că se împlinesc 5 ani de cînd i-a părăsit cel ce a fost NICOLAE DORNESCU (magistrat). (5157) RICA soţie, împreună cu familia a­­nunţă cu aceeaşi durere şi dor că se împlinesc 3 ani de la dispariţia celui ce a fost ing. RADU NICULESCU. COLEGII de la Combinatul de Articole Tehnice din Cauciuc Jilava, exprimă sincere condoleanţe directoarei L. Cornei, în legătură cu greaua pierdere suferită prin decesul ma­mei sale. (6524) FAMILIILE Braşoveanu şi Dăncilă anunţa cu durere decesul scumpei lor mame MARFA DĂNCILA-NOVIŢCHI, după o lungă şi grea suferinţă, înhumarea a avut Ioc a 9 august, la cimitirul Mărcuţa—Bucureşti. (5552) FAMILIA Oblemenco Elena cu copiii Gheor­ghe, Gabriel, Mihail, cu mare durere anunţă încetarea din viaţă a sore, şi mătuşei ior MARTINOV ANA — pensionară P.T.T., la 30 iulie 1977 şi înmormîntată în ziua de 31 iulie 1977, la cimitirul Veşnicia — Gri­viţa. Un suflet nobil, plin de dăruire de sine, pentru familie şi nepoţii săi. O lacrimă şi pioasă amintire. (5283) PIERDERI PIERDUT bilet 585789 Sovata-Hote! pe numele Grigore Vasile. 1] declar nul. (6312) PIERUT bilet odihnă 585026, bilet că­lătorie 287939, tichet cazare 85. Le de­clar nule. (6200) PIERDUT legitimaţie serviciu pe numele Stoica Fierea. O declar nulă. (1764) PIERDUT carte de identitate CFR, nr. 116940, pe numele Fusea Cristian. O declar nulă. PIERDUT legitimaţie serviciu Firănescu Ilie. O declar nulă. PIERDUT legitimaţie serviciu Aanei Ana. O declar nulă. PIERDUT legitimaţie serviciu Istrate Severică. O declar nulă. PIERDUT legitimate serviciu Huidan Vasile. O declar nulă. PIERDUT legitimaţie serviciu Covaci Mi­hai. O declar nulă. PIERDUT legitimaţie serviciu Grabany Gavril. O declar nulă. PIERDUT, pe str. Cîmpia Turzii, motan gri cu alb, coadă scurtă, nu vede bine, pi­cioarele din spate mai lungi. Rog să anun­ţaţi tel. 17­74 01. Recompensă. (6461) PIERDUT autorizaţie macaragiu nr. 30443, eliberată de ISCIR Bucureşti pe numele Barbu Florea. O declar nulă. (5407) ANUNŢURI DE FAMILIE URĂM scumpului nostru Marius, ca pe firul de aur al vieţii sale să înşire zeci şi zeci de mărgăritare, la cei 8 anişori ce-i împlineşte astăzi. Sanda şi Vasile. (2651) CÎND la­ buchetul vieţii numeri a 55-a floare, te îmbrăţişăm cu toată căldura dra­gostei noastre urîndu-ţi toate cele bune din viaţă, şi sănătate. Pentru buna noastră mamă şi mămăiţă, Sica Profir, la mulţi ani. Mariana, Mihaela şi Bogdan. (4419) DIVERSE CAUT cameră nemobilată, acces (even­tual contra îngrijire copil, diverse). 51 08 10. (303) CEDEZ contract 3 camere, decomandate. Schimb una cameră, gaze, centrală, pentru 3 camere. Şoseaua Colentina 28, bl. 65, ap. 41 (orei© 17—20). (728) PROMOŢIA 1967 a Liceului Mihai Emi­­nescu Buzău se întîlneşte pe 3 septembrie. Relaţii tel. 974 — 14 796. (5499) CITAŢIA nr. 3251/1977, Numita Popes­cu Elena, cu domiciliul necunoscut, este chemată la Judecătoria sectorului 3, la 30 august 1977, în proces de divorț cu Popescu Ion. în caz de neprezentare se judecă în lipsă. (5144) CITAȚIA 965/1977, Numitul Lascu Fio­­rea, cu domiciliul necunoscut, este chemat în ziua de 1 septembrie 1977, la judecătoria sect. 8, în proces de divorț cu Lascu Euge­nia. în caz de neprezentare se va judeca în Hpsu. (5174) FAMILIE medici căutăm familie tînără medici pentru excursii duminicale. 83 17 85. (5159) FAMILIE oferă pensiune completă unui pensionar nefumător condiţii bloc. Scrieţi detaliat căsuţa agenţiei 5414. CALENDAR 13 august 1977 Soarele răsare la ora 5,16 şi apune la ora 19,25 .5 In 1595, oastea Ţării Româneşti condusă de Mihai Viteazul a învins la Călugăreni oastea otomană con­dusă de Sinan Paşa. A In 1865 a apărut la Bucureşti ,.Tipograful român" prima gazetă muncitorească din ţara noastră. A­­n 1867 ,,Societatea Literară Română" a adoptat hotărîrea de a schimba denumirea în „Societatea A­­cademică Română" şi a ales ca preşedinte pe Ion Heliade Rădulescu. D­in 1893 s-a născut compozitorul şi folcloristul Constantin Brăiloiu.­­ în 1906 a încetat din viaţă Sever Ioan Axente, participant la Revoluţia de la 1848 din Ţara Românească şi Transilvania. în 1906, au început lucrările pri­mei Conferinţe generale a sindicate­lor şi cercurilor socialiste „România muncitoare", la care s-a creat Co­misia Generală a Sindicatelor din România. A în 1937 a încetat din viaţă scrii­torul şi publicistul Alexandru Sahia. a în 1939 a avut loc o puternică manifestaţie antifascistă la Bucureşti. A în 1954 a încetat din viaţă Gaal Gabor, publicist, estetician ,şi sociolog marxist, militant al mişcării munci­toreşti şi comuniste din România. TEATRE CONTESA MARITZA : Teatrul de Operetă (13 98 48), ora 20 la Teatrul de vară din parcul „23 August"­­ PĂRINŢII TERIBILI : Teatrul Naţio­­nal „I. L. Caragiale" (14 7171), ora 19,30 sala mică ; DIN STEJAR, STE­JAR RASARE - SPECTACOL DE SU­NET ŞI LUMINA : Teatrul Mic (14 70 81), ora 20,30 la Rotonda scrii­torilor din Grădina Gişmigiu IMN PENTRU OAMENII ACESTUI PAMINT - SPECTACOL DE SUNET ŞI LU­MINA : Teatrul Giuleşti (18 04 85), ora 11 la Muzeul Militar Central, str. Izvor nr. 137 (spectacol realizat în colaborare cu Muzeul Militar Central) ; NOTA ZERO LA PUR­TARE : Teatrul ,,Ion Creangă" (50 26 55), ora 19,30 la Teatrul de vară din Parcul Herăstrău . ALMANAH MUZICAL ESTIVAL : Teatrul evreiesc de stat (20 39 70), ora 19,30; CAM­PING - BOEMA : Teatrul „C. Ta­­nase" — Grădina Boema (13 85 43), ora 19,30 ; BUCUROŞI DE OASPEŢI : Ansamblul Ecosodia Română (13 13 00), ora 18,30 ; MUZICA IN BUCUREŞTIUL DE IERI­S| DE AZ|­S| CONCERT SUS­­ŢINUT DE FORMAŢIA „MUSICA RE­­DIVIVA" — solistă Georgeta Stoleriu, la Rotonda Ateneului Român, ora 19,30. 12 : Telex : 12,05 : Cîntece patriotice şi revoluţionare ; 12,20 : Reportaj TV : Decizia optimă ; 12,40 : Cîntece şi jocuri populare ;* 13 : Odissea — ecra­nizare după Homer ; 13,55 : Mai aveţi o întrebare ? ; 14,30 : Orchestra simfonică a Radioteleviziuni­i ; 15,15 : Finala „Cupei Europei la atletism : 17,35 : Stan şi Bran ; 18,45 : Imagini din Pakistan ; 18,55 : Săptămină po­litică internă şi internaţională ; 19,05 : Cupre ; 19,30 : Telejurnal ; 19,50 : Productivitate — organizare ; 20,00 : România sub semnul Iui August birui­tor ; 20,15 : Teleenciclopedia ; 20,55 : Regan ; 21,45 : Intîlnire cu satira şi umorul ; 22,25 : Telejurnal ; Sport ; 22,45 : Festivalul de folclor al ţârilor balcanice. CINEMATOGRAFE OMUL LINIŞTIT (două serii) ; Patria (119625), orele 9 - 12,30 - 16 -19,30 ; Modern (32 71 01), orele 8,45 - 11,30 - 14,15 - 17 - 19,45 ; Gradina Modern, ora 20,15 ; Festival (15 63 84) , orele 8,45 - 11,30 - 14,15 - 17 - 19,45; Grădina Capitol (16 29 17), ora 20 ; OPERAȚIUNEA „PETROL“­­ Palatul Sporturilor şi Culturii (23 40 40), ora 18 , 51 RAIMA (două serii) ; Scala (11 03 72), orele 9,30 - 12,45 - 16 - 19,15; Luceafărul (15 8­ 67), orele 9 - 12 - 16 - 19 ; favorit (31 0615), orele 9,15 - 12,15 - 16,15 - 19,15 ; Grădina Luceafărul, ora 20 ; Grădina Dinamo (11 03 72), ora 20,15; IMTOARE.ORE TIRZIE ; Eforie (13 04 83), orele 9 - 11,15 - 13,30 - 16 - 18,16 - 20,30 ; CUIBUL SALAMANDRELOR ; Timpuri Noi (15 61 10), orele 9 (matineu spe­cial pentru elevi) — 11,15 — 13,30 —­­ 15,45 ; BALADA PENTRU MARIUCA : Tim­puri Noi, orele 18 — 20 ; DRAGOSTE, MARE E PUTEREA TA : Central (14 12 24), orele 9,15 - 11,30 - 13,30 - 16 - 18 - 20 ; PINTEA : Victoria (16 28 79), orele 9 - 11,15 - 13,30 - 15,45 - 18 -20.15 ; LUMEA ANIMALELOR : Doina (16 35 38), orele 9,30 (matineu special pentru elevi) — 11,15 — 13,15 ; ALICE NU MAI LOCUIEȘTE AICI : Doina, orele 15 - 17,30 — 20 ; ROBIN HOOD JUNIOR : Feroviar (50 51 40), orele 8,45 - 10,30 - 12,30 - 14,30 - 16,30 - 18,30 - 20,30 ; FRATII MEI, PĂSĂRI CALATOARE­­ Excelsior (65 49 45), orele 9 - 11,15 -13,30 - 16 - 18,15 - 20,15 ; Melodia (12 06 98), orele 9 - 11,15 - 13,30 - 16 - 18,15 - 20,30 ; Gloria (47 46 75), orele 9 - 11,15 - 13,30 - 15,45 - 18 - 20,15 ; (duminică , PINOCCHIO, ora 9 (matineu special pentru elevi) ; INSPECTORUL ŞI FANTOMA : Bu­zeşti (50 43 58), orele 9 - 11,15 -13,30 - 16 - 18,15 - 20,15 ; Grădina Buzetti, ora 20; Arta (213186), ore­le 9 - 11,15 - 13,30 - 15,45 - 16 - 20 ; (duminică , INVINCIBILUL LUKE, ora 9 matineu special pentru elevi) ; URMĂRIRE LA AMSTERDAM ; Gră­dina Arta, ora 20,30 ; ROCKY , Griviţa (17 08 58), orele 9 - 11,30 - 13,45 - 16 - 18,15 -20,30 ; Aurora (35 04 66) orele 9 — 11,30 - 14 - 17 - 19,30 ; Grădina Aurora, ora 20; Tomis (21 49 46), ore­le 9 - 11,30 - 14 - 17 - 19,15 ; Gră­dina Tomis, ora 20,15 ; PASAREA ALBASTRA : Flacăra (20 33 40), orele 9,30 (matineu special pentru elevi) - 11,30 - 13,30 - 16 - 18 - 20 ; ULTIMA NOAPTE A SINGURĂTĂȚII : Giulești (17 55 46), orele 9 — 11 — 13,15 ; ACEŞTI VECINI „MINUNAŢI" : Oi,,­­Ieşti orele 15,30 - 17,45 - 20 ; Mio­riţa (14 27 14), orele 9 - 11 - 13,15 -15,30 - 17,45 - 20 ; TIMIDUL : Grădina Parc Hotel­­ (17 08 58), ora 20,15 ; Flamura (85 77 12), orele 11,15 - 13,30 - 15,45 - 18 - 20,15 ; Volga (79 71 26), orele 9 - 11,15 - 13,30 - 15,45 - 18 -20,15 ; DESENE ANIMATE : Flamura (85 77 12), ora 9 (matineu special pentru elevi); COMEDIE MUTA *77 s Bucegi (17 05 47), orele 9 — 11 — 13 - 15,30 - 17,30 - 19,30 ; (duminică : CARTEA JUNGLEI, ora 9 — matineu special pentru elevi) ; Grădina Festival (15 63 84), ora 20; Grădina Buceai, ora 20,15 ; LOCOTENENTUL MC. έ­N ACŢIU­NE : Lira (31 71 71), orele 9 - 11,15 — 13.30 - 15,45 - 18 - 20,15 ; HAIDUCII LUI ŞAPTECAI ; Grădina Lira, ora 20,30 ; ANUL DE GRAŢIE 1573 : Drumul Sării (31 28 13) orele 16 - 18 - 20 ; BUNICUL ŞI DOI DELINCVENŢI MINORI : Ferentari (80 49 95), orele 9,30 (matineu special pentru elevi) -11,30 - 13,30 ; VERONICA : Cotroceni (49 48 48), orele 9,30 (matineu special pentru elevi) - 11,45 - 13,30 ; Cinemateca - sala Union (13 49 04) . Simbătă 13 august : TRAGETI IN PIA­­NIST, orele 9,45 - 11,45 ; FRATII MARX IN VEST, ora 14 ; DESTRV, ora 16,15 ; MY FAIR LADY (ambele serii), ora 18,30 ; Duminică 14 august : LUKE, MINA RECE, orele 9,45 - 11,45 ; DUELUL, ora 18 ; PENTRU CITIVA DOLARI IN PLUS, ora 20,30; pe pe pe pe pe pe (2059) numele (2032) numele (2035) numele (2037) numele (2048) numele (2062) numele (2065) n „România libera"

Next

/
Thumbnails
Contents