Slovenský Ľud, júl-december 1929 (IX/28-52)

1929-07-10 / No. 28

Ľudovýchovný, vzdelávací a obrázkový časopis. BOČNÍK IX, ČÍSLO 28. ČÍSlO Za 40 lial. KOŠICE, 10. júla 1929. Disciplina a jej ponímanie v domácej výchove. Prof. J. šomvársky. človek je spoločenský tvor. Ako taký nemôže a ani nešír i i uplat­ňovať všade a vždy vlastné my­šlienky, city a svoju vôľu. Ba na­opak: spoločenský život v každom svojom útvare je umožnený iba tým, že svoju vôľu podrobujeme vôli cudzej a to v rodine vôli ro­dičovskej, pri hre vôli spoluhrá­čov, v škole vôli učiteľovej, v ob­ci, okrase, 'krajine, a štáte vôli zá­konodarcov. Keď täkto konáme, hovorí sa, že sme disciplinovaní (= ukáznění). Z toho vyplýva aj podstata dis­ciplíny. Disciplina je duševná schopnosť, ktorou svoju vôľu, svo­je city v daných prípadoch podro­bíme vlastnému alebo cudziemu ro-Hlavnou úlohou výchovy'j éT te­lesne a duševne dokonalý chova­nec. Chcenie mať z jednotlivcov mravné charaktery. A disciplina má práve k týmto mravným cha­rakterom položiť základ. Slova disciplina sa v bežnej reči často zneužíva: menovite pod tým­to slovom obyčajne myslíme za­chovanie vonkajšieho poriadku (školská, vojenská disciplina). Ale táto disciplina nie je úplne totož­ná s disciplínou, letom má položiť základ k mravnému charakteru. Z tejto vonkajšej discipliny môže schádzať, a často aj schádza, prá­ve najlilavnejší znak: mravný pr­vok. Stačí poukázať na to, že koľ­kokrát’ zachováva zlomyseľný žiak, alebo aj zlodej vonkajší poriadok a’ naopak: žiak najlepšieho mrav­ného založenia sa previní proti vonkajšiemu poriadku. Pri domácej výchove, h|eď ide o disciplinu, rodičia sa dopúšťajú kardinálnej chyby: miesto pravej discipliny, dbajú na zachovanie vonkajšieho poriadku. Aby sme moldi dieťa správne disciplinovat’, máme poznať naj­prv jeho dušu, potom cieľ, pro­striedky disciplíny a napokon spô­soby disciplinovania. Cieľ discipliny Cieľ disciplíny bol už naznače ný v úvodných slovách: discipliní kladie základný kameň k chovan­covmu mravnému charakteru, ale to je cieľ konečný. Ustálme si bližší cieľ a ten lepšie pochopíme, lebo je to: poslušnosť. Veď keď podrobíme svoju vôľu vôli cudzej, v podstate je to: poslušnosť. V bežnej úeči tieto dva pojmy často sa kryjú. Keď hovoríme na pr. o discipline sipolkovej, znamená to toľko, že poslúchame vedúcich spolku. Prostriedky discipliny. Keď už poznáme bezprostredný a konečný cieľ discipliny, právom môžeme byť zvedaví, akými pro­striedkami môžeme tohoto cieľa dosiahnuť. Zo zkušenosti vieme, 3e jedno dieťa urobí nám niečo po vôli z lá­sky, druhé podrobí svoju vôľu aj bez lásky, na pr. učiteľovi, ktoré­ho ešte nepozná, poddaný poslú­chal zemepána, často nenávidené­ho. Sú deti, ktoré rozkazy rodičov splnia iba z túžby po odmene a do inej kategórie patria šarvanci, kto­rí sa nám poddajú len z obavy pred trestom. Z týchto príkladov vynoria sa nám štyri prostriedky discipliny: 1. láska, 2. autorita. B. odmena a 4. trest. Láska a auto­rita sú cennejšími, vyššími, otlme­na a trest sú nižšími prostriedka­mi. Laik pri disciplinovaní oby­čajne myslí iba na odmenu a trest a tým sa dopúšťa druhej kardi­nálnej chyby. (Prvou kardinál­nou chybou bolo, že pod disciplínou rozumie sa len zachovanie vonkaj­šieho poriadku). Láska ako prostriedok discipli­novania hlavnú úlohu má v domá­cej výchove. Je najideálnejším prostriedkom kázne, lebo pochá­dza z najčistejšieho prameňa. Kým dieťa vykonáva naše rozkazy, za­chováva naše zákazy z lásky k nám, aby nás nezarmútilo, lež na­opak: aby nám radosť spravilo, dolial’ je na najlepšej cesty vý­chovy. Láska je najprirodzenejším prostriedkom — a jestli niektorý rodič ‘tento prostriedok postrádá, v 99% • prípadov sám si je na vi­ne. Mohli by sme sa pýtať, ako prí­de rodič o lásku svojho dieťaťa. Talc, že sám neprejavuje pravú a čistú lásku oproti dieťaťu, alebo ju zneužíva. Koľko hrubianskych ro­dičov je medzi nami (dľa moder­ného slovníka títo rodičia sú ner­vózni. No, na veci to vôbec neme­ní, či sme oproti dieťaťu hrubí, drzí a tým aj nespravodliví z nervozity alebo z dedenej zlomyseľnosti, ale­bo z nevedomosti). Óo dieťa robí z pudu samočimnosti, na pr. zavý­­ská si, preskočí odrazu dva scho­dy, alebo pri hre zašpiní si trošku Budov« egyptského parlamentu v Karre

Next