Slovenský Ľud, júl-december 1934 (XIV/27-52)

1934-07-04 / No. 27-28

Týždenník venovaný vzdelaniu a ľudovýchove. ROČNÍK XIV., CISLO 27—28. Dvojčíslo Za 80 hal. KOSICE, 4. júla. Jeden list z dejín. K dvadsiatemu výročiu vypuknutia svetovej vojny- Boleslav Bratislavský. Sarajevo ... 28. júna 191 k Ruka■ Principová zasiahla do osudov sveta. František Ferdinand a jeho manželka, Žofia, zahynuli. Tak bolo napísané v knihe osu du, Viedeň a Budapešť hučia po­víchricou vášní. Ulica reve vojnové heslá. Žiada., slovanskú krv. Nad■ Europou závislý ťažké, párku veštiace mraky. Strašný Damoklov meč visí vo 'vzduchu. Ustrašená fantázia národov vidí príšerné znamenia na nebi. Všeobecné rozochvenie. Generáli a vladári ponáhľajú sa k veslám. Rakúsko-U.horsko je ríšou ne­spravodlivosti a nespokojnosti. Slováci sú úplne zotročení. Hriechom je a vlastizradou hlá­siť sa- k reči Svojej matky. Pomery sú-kritické a vojne ne­priaznivé. Pustí sa Rakúsko-Uhorsko do fiazardnej hry? Pustilo sa. Piesok na šikmej ploche sa po­pol. A lavina letí, letí! 23. júla poslala rakúsko-uhor­­ská vláda Srbsku notu, v ktorej žiadala tak mnoho a ťažkých obetí od malého slovanského národa, že nemohla mať úspechu. ■ Srbsko nechcelo spáchať samo­vraždu. Rusko mobilizuje. Nemôže byť v tejto veci indiferentným. Aj Srbsko horečne mobilizuje. Na burzách je panika-Vyslanci opúšťajú svoje miesta. Šnúra vedúca k dynamitu je zapálená. Strašné chvíle neistoty a očaká­vania. Slovanské národy stoja pred ťažkou cestou na Golgotu. Budú musieť bojovať na mno­hých miestach brat proti bratovi. V nedeľu 2tí. júla na sv. Annu otriasol svetom obrovský výbuch-Všeobecná mobilizácia-. Spev, plač, lúčenie. Pravidelný chod život é zasekol. Práca stojí. Bude vojna! Vojna! Účinky predzvesti vojny valia sa šialenou rýchlosťou. Ľud sa začína zásobovať potra­vinami-Prvé príznaky úžery a keťastva. Vlaky chrlia mladých mužov, povolaných do zbrane.: Mestá menia sa na vojenské tá­bory. ZáložvAci spia na uliciach Čaka­jú na „sobášne štíty”. Bude sňatok so smrťou. \ 28. júla 191 ú vypovedalo Rakú­­; sko-Uhorsko, Sbrsku vojnu. Vojna! Vojna! Národmi zvírila besná krútňava-František Jozef obrátil sa pla­­kátmi na „svoje” národy. (Keď holo zle, boli sme zavše pá­nom dobrí- V pokojných rokoch zabúdali ntí „svoje” národy. Slo­váci boli cisárom a kráľom Fran­tiškom Jozefom v iacra-z oklamaní. Vyrovnanie ... Matica .-. Gym­názia .. . Memorandum ... Či mož­no na toľké rany, nesplnenia sľu­bov zabudnúťí) Udalosti sa valia hrozným prí­valom. V prvých dňoch augusta stojí proti sebe sedem štátov. A krv začala tiecť a tiekla štyri i roky. Miliony a miliony mŕtvych. Mi­lióny a miliony ranených. < More krvi a sĺz . •. More utrpenia a biedy. Zatváram knihu dejín. Chmur­né, bolestné myšlienky a — spo­mienky víria) mi hlavou. Nie, nechcite odo mňa viacej li­stov týchto krvavých dejín. KALENDÁR SLOVENSKÉHO ĽUDU NA ROK 1935 JE UZ V TLAČI. DEVIATY ROČNÍK TO­HOTO VÁŠHO STARÉHO PRIA­TEĽA BUDE PRE VÁS OPÄŤ MILÝM PREKVAPENÍM. Na pamiatku zachránenia anglického parlamentu pred zničením, ktoré sa malo stať 5. novembra 1605 za vedenia Guya Pawkesa, poriadajú každý rok v mno­hých anglických mestách slávnosti. Vycpanáfigúra, predstavujúca Guya Faw­­kesa, býva nosená ulicami, aby ju napokon na pripravenej hranici spálili.

Next