Soproni Szemle, 1978 (32. évfolyam, 1-4. szám)

1978 / 1. szám - Szita Szabolcs: Naum Alekszejevics Romanov soproni szovjet városparancsnok visszaemlékezései 1945-ről

XXXII. ÉVFOLYAM SOPRONI SZEMLE HELYTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 19­7­8 Szita Szabolcs: Naum Alekszejevics Romanov soproni szovjet városparancsnok visszaemlékezései 1945-ről­ ­. 1945 márciusa Sopron újkori történelmének mélypontját jelentette, amely mindenekelőtt a magyar uralkodó osztályok önzése és történelmi vaksága miatt következett be. Azonban a bécsi támadó hadművelet során március végén Nyu­­gat-Magyarországon is megtört a Vörös Hadsereg csapásai alatt a fasiszta csa­patok ereje, s szétesett a nyilas uralom is. Voltak, akik még ekkor is hittek a „végső győzelemben” abban, hogy „a németek Deutschkreutznál vetik be a tit­kos fegyvert”.1 De a történelem nem a pángermán törekvéseket, hanem a több­ség várakozását igazolta. Sopront 1945. április 1-én elérte és elfoglalta a feltar­tóztathatatlanul előrenyomuló diadalmas sereg.2­3 A légiriadóktól agyoncsigázott város fellélegzett: vége az idegtépő bizonytalanságnak, vége a nyilas és náci ter­ror borzalmainak! A szovjet hadsereg megérkezése után azonnal helyi katonai parancsnok­ságot (komendatura) létesített, melynek parancsnoka Naum Alekszejevics Ro­manov alezredes lett.:­ A parancsnokság küldetése kettős volt. Elsődleges fel­adatát a harcoló egységek ausztriai előrenyomulásának biztosítása, a hadsereg érdekeinek képviselete és védelme képezte. Másrészt a háború engedte keretek között igyekezett intézkedéseivel a város lakosságának életét és vagyonát meg­védeni, a termelés és a kereskedelem megindításáról, a magyar közigazgatás működéséről gondoskodni. A szovjet hadvezetés Sopronban sem vezetett be katonai közigazgatást, — ez az intézkedés felszabadító küldetésének része volt. Bízott abban — s ezt a felszabadítást követő gyors belső változások igazolták —, hogy a magyar dol­gozó osztályok, ha arra lehetőséget kapnak, akarnak és tudnak majd demokra­tikusan élni és cselekedni. 1 Uj Sopron (a továbbiakban: OS.), 1946. III. 31. 2 A felszabadulás eseményeiről, körülményeiről számos helyi adalékot tartalmaz: Sopron város Törvényhatósági Bizottságának 1946. III. 31-i jegyzőkönyve (GySmL. 2) és III. 1946. III. 31, IV. 2., valamint Lengyel—Sáry—Tirnitz: Az élet megindulása a felszabadulás után Győr- Sopron megyében. Győr, 1970, 262—264. 3 Ezt megelőzően Romanov alezredes Nagytétény katonai parancsnoka volt. 4 Fegyverszüneti egyezmény, amelyet egyrészről a Szövetséges Szocialista Szovjet Köztár­saságok, az Egyesült Brit Királyság és Észak-Írország, az Amerikai Egyesült Államok, más­részről Magyarország kötöttek meg (1945. január 20). Közli: Magyar—szovjet kapcsolatok 1945— 1948. Bp., é. n. 38. Említést érdemel, hogy a gazdasági és társadalmi életre jelentős befolyással bírt a Szövetséges Ellenőrző Bizottság (SZEB) is. A SZEB Sopron megyei megbízottja Georgij F. Tvrik őrnagy volt, aki 1945 áprilisától 1947. szeptember 15-ig Sopronban, a Templom u. 2. sz. alatt tevékenykedett. 1. SZÁM

Next