Sporthirlap, 1941. május (32. évfolyam, 35-43. szám)

1941-05-03 / 35. szám

1.20 k • • • (szlovák) 6 le! . .... (román) %xh dinár (jugoszl.) 15 pfennig (német) Franciaország­ban .. 1.50 fr. Olaszországban .... 1.— 1. Amerikában ............. 4­­. Előfizetési ára negyedévre: Belföldre .................2.70 P Északamerikába .... 4.— P Egyéb külföldé .... 3.50 P Ára 12 fill. Az MLSz a legsürgősebben jelen­tést tesz az OTT-nek a kölni vereség körülményeiről Ki lesz az új szövetségi kapitány? — Esetleg marad Fábián ? — Az Országos Elnökség feladatai — Vitéz Ginzely berlini útja — A Délvidék bekapcsolása és az MLSz Az MLSz élete a kölni vereség je­gyében és „autonómia-várás“ köz­ben telik. Közben természetesen fo­lyik a napi munka, mégpedig lázas ütemben. A magyar labdarúgás újabb gyarapodás előtt áll a Dél­­vidék visszatérésével, ami újabb kellemes gondot és munkát jelent a labdarúgó szövetségben. KI LESZ A SZÖVETSÉGI KAPITÁNY? A jogi helyzet pillanatnyilag az MLSz-ben az, hogy Fábián József lemondott a kapitányi tisztségéről, de azt az MLSz, illetve a miniszteri biztos még nem fogadta el, illetve a döntést fenntartotta a napokban összeülő első autonóm Országos El­nökségnek. *Az utánpótlás kapitányi tisztségé­ről viszont nem mondott le Fábián, mivel erről a lemondó levelében szó sincs. Hír szerint azonban ő erről a tisztségéről is lemondottn­ak tekinti magát. Arra vonatkozólag, hogy mi lesz a szövetségi kapitányi állásssal, tel­jes a bizonytalanság. Van olyan fel­fogás is, amely lehetségesnek tartja Fábián József további megmaradá­sát ebben a tisztségben. Tudni vélik azt is, hogy vitéz Ginzely Dénes személye került ismét előtérbe. A volt kapitány azonban aligha lesz kapható a tisztség újból való ellátá­sára. Felmerült — hír szerint — az a terv is, hogy német mintára orszá­gos szövetségi edzővel kellene ezt a tisztet betölteni, lévén a kapitányi feladat tisztán szakmunka, amelyre valamelyik viagyi edzőt kellene megnyerni. VITÉZ GINZERY BERLINI ÚTJA A szövetség nyilván okult a múlt tapasztalatain és most már jól elő­re be akarja biztosítani nemzetközi programját. Nem akar úgy járni, mint az idén tavasszal, amikor egyetlen válogatott mérkőzés sem lesz Budapesten. Igaz, rajta kívül álló okokból, mert hiszen az előre tervezett spanyol és olasz válogatott budapesti mérkőzései részben a há­borús helyzet, részben pedig az olasz szövetség lemondása következ­tében maradnak el. Így esett el Bu­dapest közönsége két olyan váloga­tott csemegétől, amely még békében is ínyenc falat lehetne. Sajnos, a spanyolokra egyelőre aligha számít­hatunk. Az olaszok őszi budapesti vendégszereplése azonban benne van az MLSz programjában. Vitéz Ginzely Dénes berlini útja is ezekkel a kérdésekkel lett volna összefüggésben. Ott egy csapásra el tudta volna intézni mind a német, mind az olasz szövetségekkel a nemzetközi műsor aktuális problé­máit. Az olasz-német mérkőzés el­halasztása, illetve az olaszok lemon­dása miatt vitéz Ginzery berlini útja is kérdésessé vállt. AZ ORSZÁGOS ELNÖK­SÉG FELADATAI A miniszteri biztosság élete már csak napok kérdése, — állapították meg a szövetségben. Minden perc­ben várják a miniszteri biztosságot likvidáló miniszteri felmentvényt. Utána pedig életbe lép az autonó­mia. Az első élet megnyilvánulása az Országos Elnökség összeülése lesz. Ennek a feladata lesz dönteni az MTK-ügyben, amelynek elintézését a miniszteri biztos reá hárított. Az OE dolga lesz elintézni a szövet­ségi kapitányság függő kérdését is. Ezenkívül a különböző tisztségekre való kinevezés is az Országos El­nökség feladata lesz. Ez nagyon fontos, talán a legfontosabb feladata az elnökségnek, hiszen a következő, főbb tisztségek betöltéséről van szó: ügyvezető elnök, országos fő­titkár és titkárok, a kerületek elnökei, a JT és az Edzők Al­osztálya elnökei és mindazok a tisztségek, amelyeket választás útján nem töltöttek be. A DÉLVIDÉK BEKAP­CSOLÁSA A Délvidék bekapcsolásának — mint az MLSz hivatalosan is han­goztatja — egységesen kell megtör­ténnie, az OTT kiküldöttjének köz­reműködésével. Az egyes szövetsé­gek nem indulhatnak külön akciók­kal a visszatért Délvidéknek. Ez csak annyiban enyhülhet, illetve gyorsulhat meg, amennyiben az OTT külön engedélyt ad arra az egyes szövetségeknek, hogy előzetes tár­gyalásokat megindíthatnak tájékozó­dás céljaira. Úgy értesülünk, hogy a Délvidék, különösen a Bácska sportjának kép­viselői nem nyugszanak bele ebbe a megoldásba, hanem maguk fognak feljönni Budapestre a bácskai lab­darúgás megindításásáról tanács­kozni. AZ MLSz SüÖRGŐSEN VÁLASZOL AZ OTT-NEK Az MLSZ-ben nem titkolható meg­lepetést keltett az OTT váratlan fel­szólítása a „feltűnően súlyos“ kölni vereséggel kapcsolatos jelentéstétel­ről. A labdarúgó szövetségben a hi­vatalos vezetők jelentése alapján sürgősen elkészül a jelentés és azon­nal el is küldik az OTT-nek. Az MLSz álláspontja is az, hogy a fe­gyelem a válogatott csapat tagjai között feltétlenül és minden eszköz­zel fenntartandó. Ebben joggal szá­míthatnak az OTT támogatására is. Az OTT mindenesetre várakozó álláspontot foglalt el. Az MLSz je­lentésétől függ, vájjon fog-e még további lépéseket tenni, vagy most már ő is lezárja a kölni katasztrófa iratait. Abból a lendületből követ­keztetve azonban, amellyel az OTT a kölni ügyhöz nyúlt, aligha hihető, hogy megelégedne legfőbb sportha­tóságunk az egyszerű és formai közbelépéssel. MÁV-pálya piamsiMH Szolnok mmma Május 4-én, vasárnap délután 5 órakor SZOLN­OK­TOKOD Magyar Kupa-mérkőzés Érterceztetet tart vasárnap az OTT a délvidéki sport meg­szemezésének ügyében A Délvidék felszabadult fővárosából, Szabadkáról Budapestre futó váltócsapa­tot ünnepélyes keret között fogadja a MASz a Szabadság­ téren, a Dél szobránál lévő célnál. A MASz tisztikarán kívül, az OTT és a székesfőváros is képviselteti magát. A kegyeleti váltó szombaton délután 6 órakor indul Szabadkáról és előrelátha­tólag vasárnap délben 12 órakor érkezik a Szabadság­ térre. Az OTT a váltóval kapcsolatban fel­hívta a délvidéki sport vezető embereit, hogy vasárnap minél nagyobb számban jelenjenek meg Budapesten, mert a dél­vidéki sport megszervezése ügyében elő­zetes megbeszélés lesz.­­ ........­ Tokod erősen tartalékos csapattal utazik Szol­nokra A Tokod házatáján nem nagy bizako­dással néznek a vasárnapi Szolnok elleni Magyar Kupa-mérkőzés elé. Csak erősen tartalékos csapattal tudnak kiállni. Barak bordatöréssel az ágyat nyomja. Helyette a 17 éves Magyar védi majd a kaput. Magyar nagyon tehetséges játékos, a ve­zetőség reméli, hogy nem ,ég le a’ Szolno­kon. Harsányi gyenge formában van, ezért nem játszik, Hevesi pedig szolgá­lati beosztása miatt nem utazhat Szol­nokra. Szóba jöhet még Aradi játéka is. Ha őt sikerül leigazolni, akkor ő játszik bal­hátvédet Szabó helyett. A csapat szombaton utazik el Szolnokra. A BSK ma, szombaton délután 2 órakor utazik gyorsvonattal a Keleti pályaudvar­ról Ungvárra az alábbi 12 játékossal: Rúzsa, Kojsza, Krivárc­, Fekete, Bursi, Siroki, Bavlinka, Pénzes, Brizsinszky, Berecz, Zurián és Rácz. A Pénzügy vasárnap délután 5 órakor a MAFC-cal játszik barátságos mérkőzést a Pasaréti­ úton. Ezen a mérkőzésen hosszú szünet után már Hortobágyi is résztvesz. " Már csak 32 csapat küzd a Szent László­ Kupáért A Szent László Kupáért folytatott küz­delmek a rendkívüli viszonyok miatt kissé elkésve, de rendben folynak. A gyengébbre már elhullott és a további küzdelmekben már a vidék és a főváros feljobb iskolái vesznek részt. A fővárosi iskolák közül már csak három iskola áll: a Wesselényi fk., a Felsőépítőipariskola és a Fáy I. csapata. A „legkomolyabb" fővárosi együttes, a Rákóczi fk. csapata jogosulatlanul szere­peltetett két játékost és ezért a KISOK­­-központ az intézet csapatát kizárta a kupa további küzdelmeiből. Pestkörnyék csapatai közül már csak két együttes szerepel: a Pestújhelyi kér. középiskola és az Újpesti áll. fémipar­­iskola csapata. A Pestújhelyi kér. csapata egyike, a legkomolyabb játékerőt kép­viselő csapatoknak. A május 5-én sorra­­kerülő Pestújhelyi kér.—Wesselényi sk. mérkőzésen fog eldőlni minden bizonnyal, hogy a két csapat közül melyik fogja képviselni a főváros és Pestkörnyék labdarúgó sportját a vidéki csapatok ellen a kupa további küzdelmeiben. A vidéki iskolák csapatai közül a leg­esélyesebb a Kaposvári közs. keres­kedelmi együttese. Igen jól szerepelt még a Pápai bencés e., a Kiskunhalasi ref. g. a Szegedi áll. felsőipariskola és a Mun­kácsi magyar-orosz g. csapata is. Az erdélyi iskolák mérkőzéseiről is igen biztató hírek érkeznek és a döntő mérkő­zésekben minden bizonnyal ők is meg fogják állni a helyüket. A Postás vasárnap a KTE-vel játszik Rákoskeresztúron. Ezen a mérkőzésen már Gyarmati is játszik, hiányozni fog ellenben Di Sandri. A jeles középcsatár­nak húzódása van. A Vasas vasárnap reggel 7 órakor utazik a keletiről Tatabányára. A csapat a következő: Terényi — Fárbas, Furulyás — Gulács, Dóczi, Ádám — Kovács, Saroveczky, Hermann, Szivák, Salamon. Tartalék: Szalkay. ERDÉLYI TORNÁSZBAJNOKSÁGOT rendez a tornaszövetség erdélyi kerülete. A viadalra május 25-én kerül sor a kolozsvári városi sporttelepen. Az erdélyi kerület egyébként azt is elhatározta, hogy ugyanakkor Mátyás Király Kupa vándor­díjas hármas csapatversenyt rendez és erre az anyaországbeli tornászokat is meghívja. Ezt a versenyt gyűrűn, nyúj­­tón és korláton bonyolítják le. ___ SZOMBAT 1941 május 3 XXXII. évf. 35. szám. Megjelenik szerdán és szombaton Szerkesztőség és kiadóhiva­tal: Budapest. Vill. Rökk Szilárd­ utca 4. sz. III. em. Telefon: Szerkesztőség .. 1—413—99 Kiadóhivatal (csak délután 6 óráig) ............. 1—339—77 Lievélcím: Budapest: 72. Festafiók: 57 Ki megy tovább ? /Az egyre izgalmasabbá váló Magyar Kupa még „életben lévő“ nyolc résztvevőjének küzdelme a kö­­zépdöntőbe jutásért A Magyar Kupa hajrájában va­gyunk! Már csak nyolc csapat „él“ a remek díjért folyó versenyben. A tét nagy! A legjobbnak bizonyult amatőrcsapat, mint a Corinthian-díj győztese egy osztállyal feljebb jut a bajnokságban. Érthető, hogy minden csapat komolyan veszi a mérkőzése­ket , hogy a kupaküzdelmek talán még izgalmasabbak erősebb ira­múak, mint a bajnoki összecsapá­sok. A nagy mezőnyből már csak nyolc csapat áll a versnyben: SalBTO, Elektromos, Kispest, Gamma, Szol­nok, Tokod, Törekvés, Gázgyár. A küzdelmek komolyságát mutatja az a közlemény is, hogy már csak egyetlen csapat — a Gázgyár — van a mezőnyben, amely nem NB I-beli. Minden még versenyben lévő csa­pat nagy ellenfeleket gyűrt már maga alá s ezért biztosra vehető, hogy mindegyik gyü­mölcsöztetni is — Kincses, Nemes, Hidasi, Berényi* Titkos. Gamma: Havas — Nádas, Sze­beni — Magda, Tóth, Kemény Váradi, Sütő (Takács), Toldi, Tu­­ray II, Hárai. A Kispest már megmutatta kupa­erényeit a B­EK-ban. Most a Gam­mának van több bizonyítani valója — már csak az NB I-ből való ki­eséstől­ félelem miatt is. Jóslatunk: 3:1 a Gamma javára. SZOLNOK—TOKOD Szolnok, 5 óra, vezeti: Vass Antal. Szolnok: Horváth H — Csabai, Kispéter — Selmeczi, Szűcs, Faze­kas — Sánthó, Kolláth, Laborcz, Nagy I, Korom. Tokod: Magyar — Kecskés, Sza­bó — Sárdi II, Mészáros, Varga — Pozsonyi, Kincses III, Garamvölgyi, Gárdonyi, Tóth. 7:0 után mi következhetik ? Ha Látogassa meg kiállításunkat a Nemzetközi Vásáron !! • Bemutatjuk úgy bel-, mint külföldön már közismert tenisz- és téli sportcikkeinket I­parcsarnoki előtér, 12. számú fülke.­ V., gr. Tisza István-w. 16­­*4# 1 pp BT Bl [Bálvány-v. sarok.| T.: 1­802-62 akarja a továbbiakban az elért szép eredményeket. Éppen ezért a küz­­delmi jelleg kidomborodása várható a vasárnapi mérkőzéseken. Igazi, vérbeli, „mindent bele“-mérkőzéseket várunk vasárnap... A csapatok párosítása ezúttal a következő: SalBTC—ELEKTROMOS Salgótarján, 5 óra, vezeti: Székell. SalBTC: Géczi — Budai, Tímár — Kiss, Takács IV, Mátrai — Bor­­sányi (Balázs), Jákfalvi, Csuberda, Laczkó, Trenka. Elektromos: Bakon — Pákozdi, Onody — Pázmándy, Gajdos, Pá­linkás — Rozsák­, Törös, Szendrődi, Marosi, Buzásy. Ha bajnoki mérkőzésről lenne szó, az Elektromos győzelme Volna való­színű. A kupamérkőzéseken azonban nagyon gyakori a fordított ered­mény. Mi ezúttal csak „felfordulás­­ra“ számítunk s így az Elektromos továbbjutását várjuk 2:2-s döntetlen árán. KISPEST—GAMMA Kispest, 5 óra, vezeti: Lantos. Kispest: Vécsei — Monostori, Olajkár II — Fürst, Szabó II, míg igaz az, hogy a történelem ismétlő­dik (lásd Köln és Bern), a Tokodnak 2:1-re győznie kell. TÖREKVÉS—GÁZGYÁR Bihari­ út, 5 óra, vezeti: Óhegyi. Törekvés: Kiss — Lörinczi, Bán­­kuti — Szűcs, Kónya, Garamszegi — Pusztai, Keszei, Kiss II, Zörge, Déri. Gázgyár: Major — Brumbauer I, Brumbauer II — Solymosi, Majsa, Ritter — Horváth, Zentai, Füzi, Bauer, Pető. A pázgyár olyan skalpokat hord már az övén, hogy feltétlenül ő az esélyes. A Törlnek viszont ez na­gyon „fekszik" s ezért jóslatunk 4:3 a Törekvés javára. * Lesben álló Adorján barátunk köz­lése szerint titokban minden csapat arra számít, hogy továbbjut. Ez pe­dig — ugyebár — nem lehetséges. Csak négyen mehetnek tovább s hogy melyik lesz ez a négy, azt is megtudjuk nemsokára. Vasárnap délután... A Ganz pénteken erősebb edzést tar­tott, mivel Simon és Hollósi válogatott­sága miatt még barátságos mérkőzést sem játszik vasárnap.

Next

/
Thumbnails
Contents