Sportul Popular, aprilie 1945 (Anul 1, nr. 4-12)

1945-04-01 / nr. 4

ANUL I.­­ N. 4 4 PAGINI 25 LEI TOATE SPORTURILE PENTRU POPOR MUNCITORII PE STADION i-ara văzut pe muncitori trudind din greu la strung, la cuptoare, la prelucratul fierului şi pe aceeaşi vrednici muncitori i-am urmărit pe stadionul sportiv. Erau alţi oameni. Uitaseră să mai fie cu atenţia încordată şi cu ochoiul fixat la maşină, pentru a nu greşi; acum aveau întipărită pe faţă expresia de bucurie şi în­­trade­văr prin gesturile lor mani­festau numai voie bună. Jocul — oricât de multe pro­bleme şi lucruri neprevăzute le-ar pune — le producea totuşi­­o des­­­indere fizică şi o reconfortare spi­rituală. Muncitorii se simţeau bine şi ui­tau aproape complect de orele grele de muncă pe cari le execu­taseră mai înainte. Acum mingea de foot-ball îi făcea să râdă şi să ei entuziasmeze, cursa de viteză Ie dădea emoţii, iar antrenamentul de box îi interesa în cel mai înalt grad. * jsl-»am văzut pe toţi aceşti viitori mari sportivi la diverse şedinţe de antrenament şi mărturisesc că impresia ce mi-au lăsat-o v întrece orice aşteptare. De fiecare dată erau în progres, de la o şedinţă la alta se dovedeau mai buni şi mai sârguincioşi şi, de­­la un match la altul manifestau multă dexteritate şi atracţie pen­tru sport. S’a vorbit o vreme despre „elite în sport*’, dar s’a vorbit greşit, necunoscându-se marile talente cari stau ascunse în miile de muncitor*» uitaţi prin uzine, fabrici şi între­prinderi. Scoşi la lumină şi puşi la lucru, ei au arătat dintr’o dată că posedă însuşiri mari. Cursurile, întrecerile şi cam­pionatele organizate de OSP şi co­misia sportivă a Confederaţiei Ge­nerale a Muncii au pus pe munci­tori alături de funcţionari, şcolari şi studenţi. Stadionul i-a înfrăţit pe toţi, îmbrăcându-i în haina tinereţii şi a sportivităţii. Vom ajunge poate şi la ziua a­­ceea fericită când vom întâlni pe teren părinţi şi copii, antrenând­ d­­e laolaltă, pentru sănătatea lor şi ridicarea întregei naţiuni. Poporul e pe teren! ! Poporul face sport! Iată două lozinci cari au înce­put să devie realităţi impresio­nante. Muncitorii — reprezentând nu­mărul cel mai mare al poporului— au dat exemplu şi lucrează cu râv­nă, la forma nouă de viaţă spor­tivă. Ii salutăm cu bucurie şi Ie strân­gem mâna: ei sunt nădejdea de mâine a sportului popular româ­nesc! Mihail Lupescu DUMINICĂ IN GROAPA VERBULUI Prima cursă de moto-cross a anului organizată de D. S. P. Mihail Titu şi Walter Apillop au primele şanse In organizarea D.S.P.-ului va avea loc mâine inaugurarea sezo­nului de motociclism, prin con­cursul de moto-cross programat în groapa Vergului. Concursul ca­re va începe la ora 16, este dotat cu frumoase premii ce vor răsplă­ti pe învingători. „ Pentru ca participanţii să se prezinte în cele mai bune condi­­ţiuni, în cursul acestei săptămâni precum şi în cursul săptămânii­­ trecute au avut loc câteva antre­namente oficiale în care s-au cro­nometrat timpurile concurenţilor. După aceste antrenamente ori mai indicaţi pentru a cuceri vic­toria sunt următorii: Mihail Tîtu, care la antrena­mentul de eri a realizat timpul de *2’34, Walter Agaton care a făcut 2’47, Gh. Munteanu şi elevul Ale­xandru Andrei care a realizat ori 2’55. După cum se ştie se va alerga pe două categorii: consacraţi, ne­consacraţi. La fiecare din aceste categorii se vor face următoarele clasa­mente: 500 cm. cub; 350 cm. cub; 250 cm. cub; 125—98 cm. cub. înscrierile se închid astăzi după amiază, o şuetă »ramm mmm**­. Bugetul Statului şi sportul Se ştie că diverse ministere au înscris în bugetul lor fon­duri speciale pentru sprijin­­­­­rea mişcării sportive. Se aşteaptă cu înfrigurare a se vedea în ce măsură au trecut aceste bugete exame­­­­nul dificil de la Ministerul de Finanţe, cu ocazia discuţiilor generale bugetare. Fără să fim prea îndrăz­­­­neţi în anticipări, putem să afirmăm că luând în conside­rare devalorizarea monetară faţă de anii dinainte de răz­­boiu, vom avea înscris în bu­getul statului, sume destul de importante în scopul popu­larizării cât mai largi în mas­se a mişcării sportive. Concluzia noastră este ur­mătoarea: Guvernul actual este primul guvern care a în­ţeles valoarea naţională a sportului dând dovadă că I­. N. D. nu este numai un guvern al masselor populare,­­ dar şî UN GUVERN AL 001 CAMPIONI SOVIETICI VLADIMIR PRQSlNI de PLATON IPPOLITOV Maestru emerit al sportului URSS. In istoria patinajului rusesc sunt multe nume celebre şi eve­nimente sportive de proporţii in­ternaţionale, încă în anul 1889. Alexandru Paksit­ din Peters­burg, la o întâlnire din Amster­dam pentru titlul de prim pati­nator din lume, l-a întrecut pe in­vincibilul alergător american, Djo Donogu, câștigând două curse din trei.­­ Un alt sportiv din Petersburg, prigorit Kiselev, a ocupat primul loc pe distanța de 5000 mtr. în campionatul mondial din 1903. Studentul Nicolai Sedov de la Uni­versitatea din M­ocova a uimit pe patinatorii lumii prin două victorii, la distanțele de 5000 m. și 10.000 m. la Campionatul mon­dial din 1906. Mecanicul de loco­motivă Eugeniu Burov, din Mos­cova a repetat întocmai succesul lui Sedov la campionatul mondial din 1909. Nicolai Strunicov, de­­asemenea din Moscova, s’a dis­tins chiar printre campionii lu­mii. El a câştigat la rând în de­curs de două sezoane (1910 şi 1911) două ,,dubluri”, adică cam­pionatul Europei şi campionatul lumi (ceea ce n’a reuşit nimeni în decurs de 47 ani) şi a învins pe recordmanul olandezului Edel (la 5.000 m­ — 8 min. 37­6 sec. I record stabilit la 1894 şi menţi­nut timp de­ 17 ani). Pentru măe­­stria s­a minunată Strannîcov a fost denumit în Norvegia ,­mi­­nunea slavă”. încă treî patinatori din Mos­cova — fratîi Ippolîtov şî Naîde­­nov au dat lovituri simţitoare „regelui patinatorilor” de cinci orî Campion al lumîî —• Oscar Mad­ssen. Moscoviteanul Iac­ob Me Int­coy a câştigat 12 tureuri internaţionale. Alergătorii Ivan Ank­anov şi Constantin Kudreav­­tev au­­demonstrat de repetate ori calităţile lor sportive minu­nate Pe pistele de ghiaţă în de­cursul ultimilor 10 ani. Era nevoie de o clasă interna­­țiională înaltă pentru ca pe fon­dul uimitoarelor victorii a doi alergători din Leningrad şi 9 din Moscova să poţi să te aco­­peri de glorie în sportul patina­apărut în Uniunea Sovietică în timpul Războiului pentru Apăra­rea Patriei — cu toate greută­ţile de antrenament şî con­cursuri. Acest alergător este Vladimir Proşîn. Proşîn nu este un novice în patinaj- Numele lui l-am întâlnit pentru prima oară printre tinerii patinatori de pe stadionul „Junii pioneri” în 1939- Proşîn a satis­făcut atunci condiţiunile cerute pentru categoria 5- In iarna ut- MARIA ISACU VA­ mătoare Proşîn a fost văzut de locuitorii din Riga, unde el a parcurs distanţa de 5 km- în 8 min. 50,3 sec- Tânărul Campion se desvolta încet­, deşi avea mari însuşiri fizice. Proşîn are o viteză şi iu­ţeală în mişcări înăscută. El că­pătă dela start o excelentă vite­ză de sprinter, dar nu putea re­zista la această viteză la vira­­juri şî deseori i se întâmpla să cadă. ^Şî dintr’odată talentul lui Pro­sîn a început să strălucească din plin- Ascensiunea tânărului Cam­pion s’a produs în iarna trecută- El a învins în Campionatul Mos­covei pe Anicunov şi pe Igor Ippolîtov, dar n’a primit titlul pentrucă n’a ocupat primul loc la nici o distanţă- Mulţi socoteau că succesul lui Prosîn este în­tâmplător, cu atât mai mult cu cât la campionatul Uniunii So­vietice a căzut pe distanţa de 500 m- Tot fără a câştiga ceva. S’a prezentat şî la competiţia finală a sezonului — pentru pre­miul „Kîrov”. Fulgerarea sclipi­(Continuare în pag. 3-a) Copii din U. R. S. S. la o lecţie de gimnastică VIZAREA CARNETELOR ARBITRILOR SE FACE IN TERMEN DE 30 ZILE Un comunicat a! C.C.A.-ului Comisiunea Centrală a Arbi­trilor adu£e pe această cale la cu­noştinţa tuturor arbitrilor cari până în prezent nu şi-au vizat carnetul de legitimare pe anul 1945 că li se acordă un termen de 30 zile — de la apariţia în ziare a acestui comunicat — pen­tru vizarea carnetelor. In cazul când în termenul de mai sus, nu se va face viza, ar­bitrul în cauză va fi considerat demisionat din Corpul Arbitrilor de Football. In urma dispoziţiunilor foruri­lor superioare se atrage atenţiu­nea tuturor delegaţilor de gru­pări care dispută jocuri în actua­lul campionat (atât Sindical cât şi Particular), că sunt obligaţi a prezenta — la fiecare joc — toate carnetele de legitimare ale jucă­torilor ce se prezintă pe teren pentru joc. Deci nici un jucător nu poate lua parte la joc, dacă nu are carnetul de legitimare. In consecinţă, se recomandă delegaţilor de grupări a veni la teren cu toate legitimaţiile jucă­torilor săi pentru a nu avea vre­un carnet lipsă în cazul repre­zentării unui jucător care nu era titular. Preşedinte, Sf. Alexandria ■ îs.Notar general, E. Freund 1 APRILIE 1946 REDACTIA Str. Gogu Canta­­cuzino 38 el. 1 Tel. 1.08.13 ADMINISTRATIA Str. Sărindar 5-7-9 Tel. 3­84 30 TIPOGRAFIA Telefon: 5­81.36 ABONAMENTE: 3 luni ... lei 600 Institutii, Altciajii si Sprijinitori : 6 luni. . . lei 10.000 Mâine pe stadionul U.F.S.R.-Şosea UN MARE CONCURS POPULAR Participă tineretul sindical şi şcolar din Capitală DE ATLETISM După cum s-a anunţat din vre­me, mâine dimineaţa se va des­făşura pe stadionul UFSR. de la şosea un mare concurs popular de atletism, organizat de O.S­ P­­Concursul se ţine în vederea marilor competiţiuni şi campio­nate atletice, cari va avea loc în cursul lunilor Aprilie şi Mai şi la cari va trebui să participe în primul rând muncitorii, şcolarii şi studenţii-O­ S.P.-ul a mai organizat ase­menea manifestaţiuni, cari s'au bucurat de un succes deplin­ Din experienţa trecutului s’au putut trage unele învăţături pen­tru viitor şi anume că atletismul se bucură de multă simpatie în rândurile muncitorilor şi elevilor şi că dacă este difuzat prin reu­niuni interesante atrage un lot destul de mare de concurenţi. Nu mai departe, la serbarea de­la P­T-T- probele atletice au pri­lejuit faze spectaculoase, ceea ce a plăcut enorm de mult şi nu­merosul public spectator. Programul şi concurenţii de mâine La reuniunea de mâine parti­cipă tineretul sindical şi şcolar din capitală. In tot cursul săptămânii s’au făcut numeroase înscrieri la Se­diul OSP-ului şi este de presu­pus că eie vor continua în tot cursul zilei de astăzi, şi mâine, până înainte de în­ceperea pro­belor, astfel că se anticipează un număr impunător de concu­renţi. Programul cuprinde probe de alergări, ştafeta olimpică, sări­turi şi aruncarea suliţei şi greu­tăţii. Învingătorii vor primi plachete şi diplome oferite de O­S­P­ Mâine dimineaţă începând de­la ora 10-30 se va disputa pe şo­seaua Jianu, campionatul naţio­nal de ciclo-cross pe anul 1945- Regia o semnează F-R.C-­ul şi O.S.P-­ul. . Competiţia se dispută pe por­­ţiiunea cuprinsă între statuia A­­viatorilor şi Piaţa Jianu, distan­ţă de 1­600 m­, ce va fi acoperită de 15 ori, de 5 ori pe jos şi de 10 ori pe bicicletă­ Concurenţi şî favoriţi De la început favorit pleacă braşoveanul N- Chicomban. To­­tuşi nu înseamnă că lupta pentru, victorie va fi uşoară. Afară N5© N. Chicomban, concurenţi auto­rizaţi la răsturnarea prognosticu­lui nostru rămân ploeşteanul Dumîtrescu-Brutaru, D-tru Tal­­macîu (Leonîda) M- Mihăîlescu (L), E- Norhodian (V. D.) şi Dînescu. Lotul participanţilor este com­pletat cu: Martie Ştefănescu­, D-tru Borş, I. Gociman, Gh. Negoescu, şi Stoicescu. Campionatul este deschis­­tu­turor alergătorilor licenţiaţi de toate categoriile şi va fi dotat cu numeroase premii şi medalii• Câştigătorul va primi tricoul de de campion de ciclo-cross pe anul 1945 şi o frumoasă medalie. Ceilalţi concurenţi vor căpăta câte o plachetă.________________ MÂINE PE JIANU CAMPIONATUL NATIONAL DE CROSS CICLO-PEDESTRU N. Chicomban favoritul cursei Blejan (Lares) suspendat pa timp de un an Comisia footballuîuî sindical a hotărât suspendară pe timp de un an a jucătorului Blejan (LA­RES) $î suspendarea până^la' prezentarea iti făta comisiei a jucătorului Lazăr Nie­ (Socec) pentru că nu s’au prezentat la jo­­cul de foot­ball Metalurgist#—­ Tipografii. Mâine reîncepe campionatul sindicat­ de football. De data a­­ceasta sunt programate toate for­maţiile înscrise şi sperăm că nu vom mai înregistra formanturi. Acest campionat, care dă prile­jul muncitorilor să se înfrunte între ei, cunoaşte pe zi ce trece un succes crescând. Noi formaţii sunt înscrise în campionat şi mai mult ca sigur, că Duminica viitoare va începe activitatea şi seria 4-a sindicală. Faţă de a­­fluenţa înscrierilor este foarte probabil ce va mai fi nevoie şi de s--figi­­stra. w -1. Interesul ce-l prezintă acest campionat pentru muncitori, este vădit. Fiecare fabrică, fiecare în­treprindere caută să alinieze for­maţii cât mai bune, cât mai te­meinic pregătite. Toate grupările caută să se prezinte cât mai în­grijit, şi majoritatea şi-au procu­rat echipamente noui şi şi-au re­luat foştii jucători.­­ Matchul zilei va fi furnizat, de­­ Socec Lafayette, care va întâlni Vulturul de Mare. Va fi în acelaş timp şi derbyul seriei II-a. Echipe cu state de serviciu ex­celente, aceste formaţii vor căuta să obţină victoria, ce le va per­mite să se poată considera cam­pioni prezumtiv al seriei. E foarte greu de făcut vreun pronostic, mai ales că Socec şi-a refăcut echipa, care merge bine acum. Aşteptăm apariţia formaţiei. Assam—Cotroceni, care anunţă o formaţie senzaţională. Desigur, că pe­­baza informaţiunilor, în­clinăm spre, victoria Assam-ului-Destul de tare, pare a fi mat­­chul dintre Monetăria Naţională şi P. T. T. învingătoare în prima (Continuare în 3-a) mâine dimineaţa reîncepe campionatul sindical DE FOOTBALL Programul complect, cu favoriţii şi arbitrii matchurilor

Next