Sportul Popular, iulie 1945 (Anul 1, nr. 61-91)

1945-07-01 / nr. 61

TEREN „FANCK-CAFEA“ (Șos. Viilor, tramvaie 7, 8, 15) Sâmbătă 30 Iunie 1945 VOLLEY MASCULIN Ora 15.30: C. T. I. I-Universul II, arb. Voicu Victor. Ora 16.00: Standard-Universul I, arb. Stan Ilie. Ora 16.30: C.A.M. II-Frank I, arb. Stănescu Petroșanu. Ora 17.00: C.A.M.-Frank II, arb. Alexe­i Cristache. Ora 17.30- Ivanovici-Țesătoriile Reunite, arh. Opescu Emilian. Ora 18.00: Cartea Românească- Banca Italiană, arb. C. Denischitu. Ora 18.30: U.C.R.-Phoenix, arh. Popovici Mircea. txi la ora 15.30 Inaugurarea oficială a terenului de volley-ball „Franck - Cafea" 14 echipe îşi vor disputa „Cupa Fabricei" Am relatat inau­gurarea trenului de volley al fa­bricei Franck-Ca­­fea, în cadrul unei serbări muncito­rești dedicată ex­clusiv lucrătorilor din fabrică. Inaugurarea oficială, însă, are loc astăzi după amiază şi se va conti­nua în cursul zilei de mâine, prin programul sportiv care a fost fixat. El va cuprinde un preţios turneu de voley-ball, la reuşita căruia au fost invitate a contribui un număr de 14 echipe sindicale, cărora se pare că li se vor alătura echipele I şi II ale Societăţii Generale de Gaz şi Electricitate. Aceste echipe îşi vor ciocni for­ţele, în joc fiind o cupă dată de administraţia fabricei. Match-urile vor fi eliminatorii, astfel că după etapa de azi vor ră­mâne în joc numai 7 formaţii, care, prin tragere la sorţi, urmează să dea pe semi-fimaliştii joculurilor de mâine. In acest turneu vom avea ox­azia să vedem la lucru două nouă echipe sindicale şi anume acelea ale între­prinderilor Ivanovici şi ale lucră­torilor tipografi de la „Universul“. Dacă mai adăugăm faptul că fa­brica Frank rezervă unele sur­prize participanţilor la fastuoasa inaugurare a terenului şi cabanei sale, — suntem siguri că nici de astă dată sportivii dela susnurmta fabrică nu se vor desminţi, cu atât mai mult, m cât ei găsesc o per­­i în inima adminis­ le azi se vor desfă­­rmătorul program, ea căruia se vor hurile de mâine. u Concursul cu probe speciale care se desfăşoară mâine dimineaţă pe stadionul ANEF, în organizarea Federaţiei de Atletism, va cuprin­de în programul său o serie de pro­be rar întâlnite la concursurile noastre sau care nu sunt prea mult practicate de concurenţi. Este vorba de exemplu, de probele de ciocan şi garduri care posedă un număr foarte restrâns de specialişti. Scopul concursului este tocmai de a familiariza pe concurenţi cu a­­ceste probe, oarecum mai dificile. Desigur că performanţele nu vor fi strălucite, dar accentul comisiei organizatoare va fi pus pe propa­ganda acestor probe In rândul atle­ţilor. Fetele şi copiii sub 14 ani au puse la dispoziţie câteva probe­ La fete doar gardurile şi aruncarea suliţei sunt puţin întrebuinţate. Copii au probe normale. In ultima şedinţă a federaţiei, s’au hotărît să se dispute următoa­rele probe: Băeţi: 200 m. garduri, aruncarea suliţei, aruncarea ciocanului, 500 m. plat, săritura cu prăjina. Fete: 60 m. plat, 60 m. garduri, săritura în lungime, aruncarea dis­cului, aruncarea suliţei. Copii: 60 m. plat, săritura în lun­gime, aruncarea greutăţii. Concursul începe la ora 9 a. m. IMâine la AM­I­ROMIS atlîtil 10 pili!­spiliîl! Vor fi la start: baeţi, fete şi copii aţia Generală a Muncii şi C. S. P. avizat prima excursie colectiva muncitorească in munţi­ ­ şi 25 Iunie a. c. i­iii împreună cu O. it prima excursie munţii Buicegi ia parte lucrătorii şi elor „Malaxa“ şi că, în total 60 t d­in confortabilele autobuze ale Uzi­nelor Malaxa excursioniştii ajungând la Sinaia, s-au despărţit: un grup de 14 persoane a urcat Sâmbătă seara pe clar de lună spre Vârful cu Dor , un alt grup de 8 persoane, a urcat prin Buşteni la cabana Marele Voe­­vod Mihai, iar al treilea grup de ex­cursionişti în număr de 38 persoane, a plecat Duminică dimineaţa după ce a fost găzduit noaptea în frumo­sul cămin al fabricei Constantinescu din Sinaia, spre Babele, peste Piatra Arsă. Grupul de 14 pleacă spre Bolboci vizitând staţia funicularului Schiell trecând Valea Ialomicioarei spre peş­teră. De la Peşteră se pleacă spre Omul unde soseşte şi grupul ce venea de la Babele. Ambele grupări, se în­dreaptă spre Piatra Arsă şi poposesc la cabana Marele Voevod Mihai. De aici un grup de 20 excursionişti se îndreptă spre Crucifa Eroilor Ca­­raiman. Se vizitează creasta Carai­­manului, apoi Baba Mare, ajungân­­du-se la Casa Babele unde se face un popas. A doua zi se porneşte spre Omul. Trecând peste văi acoperite de zăpadă, peste dantelăria de stânci se ajunge la Omul unde sosesc şi ce­lelalte grupe. De aici, grupul venit dela Peşteră, coboară pe valea Mora­rului, iar grupul dela Babele pe valea cerbului. Im­ poiana Văii Cerbului grupele se întâlnesc şi mergând peste munţi cel ajunge la Buşteni. I p osdeelvestesăerveimmmm La ora 4 cu aceleaşi autobuze în­treaga caravană se întoarce la Bu­cureşti. Zioa Apelor (Continuare din pag. I) Albă a fost necesar să se construias­că 26 diguri imense, s’au săpat 6.700.000 mc. de pământ și 1.800.000 mc. de stâncă. La el au lucrat peste* 150.000 de oameni. In sfârșit acolo unde nu s’a putut folosi direct calea de transport flu­­vială, s’a folosit energia căderilor de apă, electrificându-se regiuni întregi. Spaţiul nu ne îngădue să insistăm mai mult asupra acestor concludente realizări în domeniul folosirii apelor de către marea noastră vecină, Uniu­nea Sovietică. Am vrut numai să evocăm această impresionantă lecţie, cu ocaziunea sărbătoririi apelor noastre, pentru ca, într’un moment de reculegere, să constatăm ce am făcut noi în acest domeniu şi mai ales ce avem de făcut. Natura ne-a dăruit cu o poziţie geografică avantajoasă, cu un litoral maritim frumos, la gurile unuia din fluviile cele mai mari şi cele mai bine plasate din lume. Trebue să ne folosim şi să ştim să ne înscriem în mersul ascendent al civilizaţiei, care sigur va trece pe aici. Avem un sistem lacustru import orientat şi suficient de puternic, care ar putea oferi energia necesară elec­trificării majorităţii acestei ţări. Na­tura ne-a blagoslovit şi cu impor­tante cantităţi de cărbune şi petrol, dar acestea sunt epuizabile, pe când energia apelor este nelimitată. Ave­m un sistem lacustru impor­tant, a cărui exploatare şi asanare ar aduce roade însemnate ţării şi mai multă bună stare în viaţa de toate zilele a poporului. Toate aceste ape trebuesc folosite şi pentru sporturi, educându-ne prin desvoltarea fizică şi sufletească pe care o aduce practicarea acestor să­nătoase deprinderi. Ziua Apelor ne prilejueşte aceste reflecţii. Ea ne aduce în minte, ca un punct de program important, folosirea ape­lor româneşti. Lecţia titanicelor eforturi ale U­­niunii Sovietice trebue să ne ser­­vească de pildă. România nu trebue să rămână în afara căilor civilizaţiei şi progresului. Cpt. Comandor EUG. SĂVULESCU Amănunte de organizare pentru participanţi la „Zua apelor“­ Cu ocazia festivităţii Zilei Apelor ce va avea loc Sâmbătă 30 iunie ora 17 pe lacul Herstrău la A.S.A.M. în în prezenţa guvernului şi a oficiali­­tăţlor, pe lângă concursurile de ca­notaj deja anunţate , toate clubu­rile de canotaj sunt cu insistenţă ru­gate a trimite şi cât mai multe echi­pe de caiace şi camroe— care vor lua parte la o cursă demonstrativă re­zervată special acestor ambarcaţiuni. Adunarea caiacelor şi cancelor la ora 16 fix, la pontonul A. S. A. M., unde vor primii dispoziţiuni de la d. Şte­f­­an eseu—Distribuţia — delegatul F. R. C. în acest scop. „ Componenţii şcoalei or de Înnoi canotaj şi turism nautic vor fi pre­zenţi în ţinută sportivă Sâmbătă 30 Iunie, ora 16 la A. S. A. M., Iaşu­ He­răstrău — unde vor fi prezentaţi ofi­cialităţilor cu ocazia festivităţii Zilei Apelor. Echipele de sărituri­­ pentru de­­monstraţiunea ce va avea loc cu o­­cazia Zilei Apelor vor fi prezenţi Sâmbătă ora 16 la A S. A. M., lacul Herăstrău. ★ Domnii oficiali ai U. F. S. R. — DSP şi preşedinţii de federaţii spor­tive sunt invitaţi a lua parte la des­făşurarea festivităţii „Zilei Apelor” ce va avea loc în prezenţa guvernu­lui şi sub organizarea Ministerului Marinei şi F. C., Sâmbătă 30 Iunie, ora 17 pe ţărmul lacului de la A. S. A. M. Sâmbătă la Herăstrău CUPA „Yacht Club Bucureşti” pentru Canotaj In cadrul „Ziua Apelor“ ce se va sărbători Sâmbătă 30 iunie, ora 17, la Cabana A. S. A. M. de pe lacul Herăstrău, în prezenţa dului ministru S. S. al Marinei, A­­miral Petre Bărbuneanu şi a mem­brilor din guvern, se va desfăşu­ra un concurs de canotaj interclu­­buri dotat cu trofeul „Yacht Club Bucureşti“ donat de d. W. Höhn din corpul diplomatic. Odată cu aceasta se va face şi defilarea noilor canoteuri, elevi ai şcoalei de canotaj F. R. Canotaj, de sub preşedinţia d-ilui cpt. c-dor Eugen Săvulescu din S. S. al Ma­rinei, precum şi o demonstraţie de ski pe apă executată de d-nui: Jan Bakker şi lt. de Marină rea Victor Hozan. ■ I...v.ii. ===a Echipele sindicale joacă Duminică în comunele rurale E foarte probabil că Duminică, să fie trimese spre propagandă, câteva echipe sindicale de football, în co­munele Ghimpaţi şi Sinteşti, îm­preună cu echipele ce se vor depla­sa la Sinteşti, va pleca şi d. Odisie Pârvulescu preşedintele comisiei sportive C. G. M. IO Transferări ş­i noi log­uri la Ha de natal­e După numai câteva zile de acti­vitate, comisia de legitimări şi transferări a membrilor cluburilor de înnoi a fost pusă în faţa a 29 cazuri pe care le-a rezolvat după cum urmează: 4 NOI LEGITIMĂRI fiind Ermehni­­pentru Viforul Dacia, Maria Nicolle Prager pentru Viforul Dacia, Henriette Nicolescu pentru Vi­forul Dacia, Wolf Andrei pentru Sta­diul Român. 6 RESPINGERI DE TRANSFERĂRI Picu Traian, bun legitimat pentru L.N.R., Take Pârvănescu, bun legi­­timat pentru Stadiul Român, Muntean­­nu E. Șerban bun legitimat pentru L.N.R., Stefan Goldman, bun legiti­mat pentru Viforul Dacia, Leon Le­vita, bun legitimat pentru Viforul Dacia, Folbert Ion, bun legitimat pen­tru Stadiul Român. 19 TRANSFERĂRI ADMISE Pentru Viforul Dacia : Fulvia Gri­­goriță (L.N.R.), Mărculescu Michaella (L. N. R.), Alexandru Munteanu (L. IV.R), Virgil Iconaru (L.N.R.), Sta­­vrache Alexandru (L.N.R.), Groneri Niculae (Tir), Artuschi Aurel (L.N.R ), Artuschi Rodica (L.N.R.). Pentru C.F.R. : Ganga Ion (St. Ro­man), Isvoranu Ion (Viforul Dacia), Caton Popescu (L.N.R.), Petre Stoica (L.N.R.), Elena Mărgineanu (L. N. R), Beby Dumitrescu (L.N.R­­, Samviu Catz (Macabi), Karakasian Elia (Sta­diul Român), Cojocaru Ovidiu (L.N. R.), Simionescu Petrinel (Stadiul Ro­mân) Zaharescu Ștefan (L.N.R.). In paranteză sunt trecute grupă­rile la care au fost membri înain­te de transferare, înnotătorii de mai sus După cum se vede, două sunt clu­burile care vor avea activitatea cea mai laborioasă în actualul sezon şi între care se va da totodată lupta pentru supremaţie. La celelalte lo­curi, cu efective reduse se situează grupările : Stadiul Român, Macabi, A S F C., etc. Noi legitimări şi transferări sunt în curs de rezolvare de către comi­sia din care fac parte d-nii Toro­­ceanu şi Emeric Freud. Printre cei transferaţi până acum întâlnim nume de foşti carenioni şi buni înnotători astfel că lupta dintre cluburi se anunţă dinainte deschisă. Ultimul concurs oficial antrenament Activitatea nautică e in plină des­făşurare. Scurtul timp care ne des­parte de data marilor competiţiuni e folosit cu multă grijă. Pentru mâine Duminică, se anunţă ultimul concurs oficial de antrenament. Programul cuprinde probe rezerva­te tuturor categoriilor. De data a­ceasta, număul concurenţilor va fi cu mult mai mare, întrucât mulţi indisponibili şi-au anunţat partici­parea. Reuniunea de înnot care are loc mâine dimineaţă la ora 9 la ştran­dul Ku­sseleff, se va încheia cu obiş­nuitul match amical de polo între­­ veşnicii rivali V, Dacia—CFR. Tabăra de pe Bucegi a sportivilor de la Adesgo Astăzi dimineaţă la ora 6 va părăsi Capitala, plecând cu direcţia Buşteni, o caravană formată din douăzeci de sindicalişti, băeţi şi fete, făcând par­te din instituţia Adesgo. Sub conducerea responsabilului sportiv al instituţiei, d. Tony Kastner, cei douăzeci de sportivi, au organizat o tabără pe munţii Bucegi care va dura 14 zile şi va fi instalată în Pla­iul Mircii, lângă Bolboci, la cabana Grigorescu. Organizaţia Sportului Popular a acordat acestui grup de sportivi en­tuziaşti, o reducere de 50 la sută din cheltuelile de întreţinere de la cabană, cheltueli pe care cei douăzeci le su­portă pe cont propriu. La cabană, sportivii îşi vor ame­naja în primele zile terenuri de vol­ley­ball, basket­ball, popice şi atle­tism, (aruncări şi sărituri) şi vor or­ganiza diferite competiţii între ei şi împreună cu sportivii din Buşteni cari şi-au constituit de curând un nou stadion sportiv. Iniţiativa sportivilor de la Adesgo vorbeşte de la sine şi ar fi de dorit ca şi alte instituţii să urmeze exemplul şi să organizeze pentru funcţionarii şi muncitorii lor, tabere de recreaţie şi fortificare pe timpul verii. Primul antrenament de maraton Mâine dimineaţă la ora 9 va avea loc la şosea primul antrena­ment de maraton redus pe o dis­tanţă de 20 km. Organizarea o girează clubul Viforul Dacia. Pornirea şi sosirea vor avea loc pe stadionul U.F S.R de la şosea­Desigur până la Maraton mai sunt încă peste două luni de zile, atleţii cluburilor bucureştene au început antrenamentele din vre­me, pentru a fi pregătiţi pentru lunga cursă de 42 km. !§etp lied irt a învlp§ reprezentativa oraşului Bocşa Montana cu 4*1 îl. nl Duminică a avut loc pe arena Bocşa Isvor un match internaţio­nal de foot hali între repre» •«* tiva oraşului Bocşa Montană si f ■ — -1 ----l.,i I-.!.».— ■»egbedinul a reuşit să înscrie dr I «ri în minutele 28 din prima re­­p riză și 8, 17 și 26 din pr doua re­­priză. S’au remarcat dela Bocșa­­viei. Ac­­u­alea spor­tă la Timişoara ■n pl­ină desfăş­urat Săptămâna Sportului Şcolar a luat sfârşit — Luna „Femeii Sportive" se încheie la 8 iulie — Pol­itechnical se afirmă U­nul din cele mai active centre sportive din ţară este Ti­mişoara. In ultima săptămână s-au desfăşurat o serie de întâlniri sportive care au fost dominate de matchurile de foot-ball. Evenimentul cel mai important a fost vizita echipei bucureştene „Ve­nus”, fostă campioană naţională. In afară de aceasta s-a desfăşurat „Săptămâna Sportului Şcolar” la ca­re au participat echipele de sport ale tuturor liceelor de fete şi băeţi. Deasemeni a început şi „Luna Fe­meii Sportive“ care se va încheia la 8 iulie după desfăşurarea unei mari manifestaţiuni sportive. D­uminică şi Luni s-a desfaşurat un turneu de foot-ball, sistem cupă, terminat prin victoria e­­chipei Progresul. Iată rezultatele: Electrice — C. F. R. 3—2 (2—2). Au marcat: Borzon (2) și Székely (Electrica) Munteanu și Banciu (C. F. R). Politeehnica—Electrica 3—0 (1—0). Au marcat: Andreescu (2) și An­drei Rădulescu. Britania — Romitex 3—0 (1—0). C. S. M. Fratelia — Vulturii 1—0 (0-0). Vulturii II — C. S. Fratelia­n 2—1 (0—1). Hammer şi Ney — Comb. ILSA 6—1 (1—0). C. S. M. Fratelia— Uzinele Bozsak 5—3 (2—2). C. S. M. Fratelia jun.—Vulturii jun. 2—0 (1—0). Westend — SSMR 1—1 (1—0). Reşiţanii nau putut scoate decât un match nul în compania formaţiei sindicale din Timişoara. Au marcat: Ban (Westend) și Col­nic (SSMR) din 11 m. Progresul câştigătorul unui turneu-fulger... Progresul—ILSA 5-2 (2-0). Prima Banat-Dura 6-0 (3-0). KSA II—Prima Banat 2-1 (1-0). Progresul—Dura 5-0 (1-0). «a şi învingător la A­ltra­iul la Progresul a jucat săptămâna tre­cută la Cugir, unde a terminat la e­­galitate cu echipa locală. La Alba Iulia, Progresul a dispus de Unirea—Mihai Viteazul cu scorul de 1-0, prin punctul marcat de Catti. Footballul simţi cal In cadrul campionatului sindical de football s’au înregistrat următoarele rezultate: Prima Banat—Fratela 4—0 (3—0). Bolitechnica — ILSA 4—0 (2—0). ILSA II — Fitt 11—0 (5—0). Hammer şi Ney — C. S. M. Frei­dorf 2—0 (1—0). CFR — CSML 8—3 (4—1). Intensă activitate de ping-pong I­n regie secţiei de specialitate din organizaţia Sportului Popul­ar, s’au disputat campionatele teiţer­­şcolare de ping-pong, la cari au par­ticipat elevi şi eleve ale şcolilor din localitate. Timişoara—Reşiţa 3—2 Duminica aceasta s’a disputat mat­ched de ping-pong inter-oraşe Timi­­şoara-Reşiţa. Timişoara, aliniind o formaţie mai eficace, a dispus de echipa Reşiţei cu scorul 3-2. Matchurile s’au disputat In sala de sport a fabricii .Fraţii Moches”, unde s’au aliniat următoarele for­maţii : Reşiţa, Florenţa I şi Florenţ II, Timişoara, Chambre, Hemlet şi Micu. Campionatul feminin de tennis la Timişoara Intre 29 Iunie şi 1 Iulie au loc con­cursurile femenine de tennis de masă pentru campionatul Timişoarei. Se vor disputa probele de simplu doamne şi dubite doamne, la care vor participa cele mai bune jucătoare ti­mişorene. Băeţi: 1. Lie. D Loga 36 puncte. 2. Lie. Piariştilor 27 puncte şi 3. Şcoala Normală 17 puncte. Fete : Carmen Silva 24 puncte, 2. Lic. Industrial 12 puncte şi 3. Li­ceul Izraelit 6 puncte. I­nchiderea campiona­tului i­­nchiderea Campionatului sa fă­cut Duminică într’un cod s­­ăr­­bătoresc. Fiecare Şcoală cu elevii ei, a făc­ut o manifestare prin oraş, oprindu-se în faţa Prefecturii unde d. Prefect Dr. Gh. Giorman, preşedintele Regio­nalei O. S. P. a luat cuvântul A răs­puns d. Puiu Vladimir secretarul O. S. P. După amiază, în faţa unui public foarte numeros, au avut loc pe Are­na Electrica finalele probelor atle­tice şi a campionatului de foot-ball La sfârşit, au fost oferite câştigă­torilor, diferite diplome şi medalii din partea O .S -Pului Luna Femeii Sportive ln cadrul lunii „femeii sport­ive“ se vor desfăşura următoarele­ în­treceri : Ping-Pong : Intre 29 Iunie şi 8 Iu­lie, campionatul Timişoarei. Nataţie: La 1 Iulie, ILSA şi secţia de înnot O. S. P„ organizează probe pentru campionatul femenin local Canotaj : La 1 Iulie, mari întreceri femenine de regate şi sanăoline pe canalul Bega. Ciclism: La 8 Iulie, întreceri ci­cliste, rezervate şcolăriţelor şi sindi­calistelor. Atletism: Concurs pe arena Poli­­technica. Incheerea lunii ,,femeii sportive" se va face la 8 iulie printr’o defilare. I Sâptâmâne Sportului Şcolar , organizaţia O. S. P-ului, prin Comisia Şcolară, s’a desfăşurat. Săptămâna Sportului Şcolar. Au luat parte, cu acest prilej, câ­teva sute de elevi şi eleve dela 15 şcoli secundare cari au concurat la diverse sporturi. Nu s’a neglijat nici un sport, iar succesul technic, spectacular şi cel de massă a fost desăvârşit. Ping-Pong a participat la aceste jocuri trei licee de fete şi 6 de băeţi. In finale au intrat, la fete Li­ceul Carmen Sylva şi Liceul Izraelit. Primul liceu a învins cu 5-0, însu­­şindu-şi titlul de campion pe echipe. La băeţi Liceu) Praxist a învins în finală Liceul de Construcţii cu 5—0, devenind campion. Clasamentul campionilor de simplu este următorul: Băeţi: Balint Adalbert (L. P.) şi fete: Candale Lucia (L. Carmen- Silva­). La dublu campionatul a revenit lui Balint Ad. — Balint L. (L. P.). La băeţi şi Candale Lucia — Candale Georgeta (Lic. C. Sylva). Dintre cele 8 echipe participante in campionat, s-au calificat, după lupte dramatice, în finală Levada C.F.R. şi Liceul industrial. Levada C.F.R. a învins Liceul In­dustrial cu 2—1 (0—0). Jocul a f°sţ aprig disputat şi după o repriză egală C.F.R-iştii mai decişi reuşesc să în­vingă prin punctele marcate de Co­per­eanu şi Radianţa. Pentru Liceul Industrial a marcat Bogdănescu. Al treilea loc în clasament a reve­nit Lie. Comercial care a învins Li­ceul Piariştilor cu 2—0 (1—0. Wolley-Bad­ Primul campionat Interscolar de 1volley­ball s’a disputat pe arena R. G. T. După câteva matchuri eliminatorii, Liceul Logo a învins în finală Liceul Izraelit cu 15 :6, 15 :10. La locul trei s’a clasat Liceul In­dustrial. Atletism 150 de elevi şi 60 de eleve Şi-au disputat şansele in diferite probe­­ atletice. Rezultatele sunt următoarele: RAEŢI: 1 100 m. plat: 1. Poenariu 12.4 (Loga). 400 m. plat: 1. Poenariu 56.3 (Loga). 1.500 m.: 1. Both 4.02 (Lie. piariş­tilor). Săritura în lungime: 1. Poenariu 5.70 (Loga). Săritura In Înălţime: 1. Schetter 1,59 (Lie. Piariştilor). Aruncarea greutăţii: 1. Tiroc 11,11 (Lie. Piariştilor). Aruncarea discului: I. Poenariu 30,36 (Loga). Aruncarea suliţei: 1. Tiroc 87,5( Lie. Piariştilor). Ştafeta 4x100: 1. Lie. D. Loga (50,2). FETE : 60 m. plat: 1. Baers M. 9,9 (Lie. Industrial). Săritura In lungime: 1. Radu Lia 3,82 (Carmen Sylva). Săritura în înălţime: 1. Radu Lia 1,19 (Carmen-Sylva). Ştafeta 4 x 60. 1. Carmen-Sylva. Pe Şcoli, clasamentul are următoa­rea înfăţişare: Foot-Ball Coiful grupărilor Responsabilii următoarelor gru­pări sunt invitaţi să ne comunice, mâine 1 Iulie, telefonic sau prin curier, între orele 20,20,30 rezul­tatele matchurilor pe care echipele respective le susţin în cursul zilei: Gralex, Zimmer, Dacia Traiană, Mon. Oficial, Distribuţia, C. F. R. B. T., Fichet, Apretura, Standard, 23 August, Safim-Redacția noastră se află in str. Belvedere 6, et. 5, telef. 3.26.20, in­terior 30. Matchul amical dintre echipa în­treprinderilor Schmidt și Gloria, se va disputa mâine după amiază la ora 6, pe terenul Turda. ★ Matchul oficial STB—Monetăria Națională se dispută mâine după a­­miază pe terenul STB la ora 16. In deschidere STB­­, va juca cu formația Dux. /\«tăci la strandul Kiseleff 180 permise gratuite pentru primii clasaţi la concursul sindicalist de innot Al doilea concurs sindicalist de în­lot se va desfăşura astăzi la strandul la orş 5 şi va coţn*-«îe^»y să» oatPMea „zalei Apelor Concursul este al muncitorilor manual aparţinând Sindicate.-,- ActU­­iltt­c prinderilor din Bucureşti, Confederat­a Generală a Muncii. Comisia Sport vă fioeală, oferă ca remii, permise gratuite la ştrandul Obor şi Kise­pf tuturor sindicaliştilor care vor reuşi să parcurgă distanţele de mai jos cu timpurile respective , avute Până în prezent s-au împărţit 20 permise din cele 200 oferite în acest scop. Intrarea concurenţilor sindicalişti la concurs­ de astăzi este liberă în­cepând de la ora 4. înscrierile se fac la start: 100 m. liber domni, 30 m liber juniori : f* -n 1- r - dr-arop-f ■ecunde 1 minut şi 45 48 secunde, 65 secunde Joi începe campio­natul regional de polo pe apa Joi după masă va începe la ştran­dul Biselef, campionatul regional de polo pe apă. La acest campionat participă şi echipe sindicaliste. Lupta finală probabil că se va da între reprezentativele C­­F. R. şi VIFORUL DACIA care s-au în­scris în competiție cu câte două echipe. S-au mai înscris următoarele cluburi: Macabi, AS.F.C., Tirul și o combinată L.N R.-Studiul Ro­mân. Gruparea A. S. S. A. M. Cotroceni şi jucătorii Biban şi Paraschiva suspendaţi pe 3 luni Comisia foot-ball-ului sindical a judecat aseară incidentele petre­cute la matchul Laromet-Assam Cotroceni dând următoarea deci­zie : Suspendă pe trei luni gruparea ASSAM Cotroceni şi pe jucătorii Biban și Paraschiva. In acelaș timp dă match câștigat grupării Laro­­met cu 3-0. La Leningrad abundentă activitatea polisportivă (Continuare din pag. 1­ a) premiul comitetului central al U­­niunii.­oncursurile s’au disputat la pro­bele: ridicarea cu avânt și ridi­carea cu două mâini. Ridicătorii sovietici se socotesc într’adevăr cei mai tari din lume, căci din 35 recorduri mondiale, 27 le apar­ţin lor. In lupta pentru primul loc au concurat maeştrii ridicători: G. Novac, I. Mehanic, Kuzenco, L. Boşko, M. Kozarev şi alţii. Primul loc şi premiul Comitetu­lui central al Uniuni Sovietice a fost cucerit de echipa „Aripi So­vietice“. Locul doi a fost ocupat de Locomotiv Central, iar locul trei de Constructori. Individual, locul întâi a fost o­­cupat de Varvarin („Aripi Sovieti­ce“, Kazan). Pe categorii titlul de campion a revenit următorilor: semi-uşoară: Kozarev (con­structor, Moscova), uşoară: maestrul de sport Me­hanic (Locomotiva Moscova), mijlocie: Poliacov (Locomotiv Moscova). ’.migrea: cunoscutul record­­tan G. Novac (Aripi Sovie­tice Moscov­­), care a t­ nnit un frumos rezultat: ridi'5­’d 410 kgr. La ridicarea cu 2 mâini cu a­­vânt, rezultatul a f­ost cu V'n '’0 kgr, mai bun decât recordul mon­dial.

Next