Sportul Popular, februarie 1960 (Anul 15, nr. 3556-3572)

1960-02-01 / nr. 3556

Intîlnirea tineretului şi studenţilor din ţările regiunii Balcanilor şi Mării Adriatice Sîmbătă dimineaţa, la Casa de cultură a studenţilor „Grigore Preo­teasa“ din Ga­li­­a­la, s-a deschis în­­tîlnirea tineretului şi studenţilor din ţările regiunii Balcanilor şi Mării Adriatice, iniţiată în urma propunerii făcute de Uniunea Tineretului Munci­tor şi Uniunea Asociaţiilor Studenţilor din R. P. Romina. La lucrările intîlnirii iau parte peste 250 de tineri din R. P. Albania, R. P. Bulgaria, Grecia, Italia, R. P. F. Iugoslavia, R. P. Romînă, precum şi observatori din partea ti­neretului din Cipru. Sunt de asemenea prezenţi oaspeţi­i de onoare, deputaţi, academicieni, oameni de ştiinţă, artişti din ţările regiunii Balcanilor şi Mării Adria­tice, precum şi numeroşi ziarişti ro­­mîni şi străini. Răspunzînd invitaţiei Comitetului de pregătire, la întilnire asistă Christian Echard, secretar general al F.M.T.D., Rolf Weissbach, secre­tar al F.M.T.D., Hans Dali, secretar al C.O.S.E.G., Sudhandhu Chaud­­huri, secretar al U.I.S. In numele Uniunii Tineretului Muncitor şi al Uniunii Asociaţiilor Studenţilor, al­ întregului tineret din R. P. Romînă, Nicolae Roman, secretar al G.0. al U.T.M., a salutat pe participanţii la întilnire. Prin îndelungi aplauze delegaţii la întîlnire au ales în prezidiu pe: Todi Lubonja, prim­-secretar al G.Q. al Uniunii Tineretului Muncii, şi Seva Tarifa, membru al Biroului 0.0. al Uniunii Tineretului Muncii (R. P. Alpania), Ivan Abadjiev, prim secretar al 6.0. al Uniunii Ti­neretului Gomârnist Dimitrovist și Alexandr Iancov, (R. P. Bulgaria), Athanasiu Kakoianis, deputat din partea partidului E.D.A., Alexandris Kalidopoutos, delegat din partea Partidului Uniunea Democratică, Nicolaos Indres, deputat din partea Partidului Liberal, Andreas Koke­­vis, deputat din partea Partidului Liberal Democrat (Grecia), Luca Valdesa, reprezentant al Federaţiei Tineretului Comunist, Gianni Guis­­cardi, din partea Mișcării Tineretu­lui Socialist, Domenico Gerard­o, din partea grupului parlamentar al Partidului Socialist (Italia), Vlado Obradovici, membru al Prezidiului Ti­neretului Popular, și Fabrija Jovano­­vici (R.P.F. Iugoslavia), Virgil Tro­­fin, prim-secretar al C.C. al U.T.M., şi Ion Iliescu, preşedintele Comitetului Executiv al U.A.S.R. (R. P. Romînă). In continuare, şedinţa a fost pre­(Continuare în pag. 2—3) Salutul ştafetei sportivilor din R. P. R. In numele sportivilor şi al parti­cipanţilor la marea ştafetă care, în cinstea Intîlnirii, a străbătut sute de oraşe şi sate din toate regiunile ţării noastre, salutăm cu căldură pe participanţii la Intilnirea tineretului şi studenţilor din ţările regiunii Bal­canilor şi Mării Adriatice. Tineretul român salută cu bucurie în capitala patriei sale dragi pe ti­nerii şi studenţii din Balcani şi re­giunea Mării Adriatice, tineri de di­ferite convingeri politice, filozofice şi religioase, reprezentanţi ai numeroa­selor organizaţii de tineret şi stu­denţi, unite prin năzuinţa comună a popoarelor lor de a apăra pacea. Intilnirea aceasta corespunde pe de­plin dezideratelor celor mai arzătoa­re ale tinerei generaţii ce trăieşte in această parte a lumii şi care do­reşte să-şi aducă contribuţia la tran­sformarea regiunii Balcanilor şi Mă­rii Adriatice într-o zonă a păcii, din care să fie eliminate armele nucle­are, o zonă a înţelegerii şi bunei vecinătăţi. Tineretul iubeşte pacea, pentru că în condiţiile unei vieţi paşnice el poate să-şi pună în valoare apti­tudinile sale, poate să-şi realizeze cele mai îndrăzneţe visuri. Cu mîi­­nile lor puternice şi cu minţile lor agere, tinerii doresc să înalţe uzine, şcoli, locuinţe, stadioane, lăcaşuri de cultură. Dorim să ne intilnim cu ti­nerii din celelalte ţări balcanice şi adriatice în întreceri paşnice, pe sce­nele teatrelor sau pe stadioane. De aceea, dragi prieteni, să găsim îm­preună căile spre o colaborare rod­nică, să ne unim eforturile pentru a contribui la alungarea norilor negri ai războiului de pe cerul omenirii. Tineretul român, ca şi întregul nostru popor, sprijină cu hotărîre şi îşi exprimă intreaga sa adeziune la politica de dezvoltare a colaborării prieteneşti între ţările din Balcani și de transformare a Balcanilor într-o zonă a păcii, politică consecvent pro­movată de statul nostru democrat­popular. Iată de ce tineretul și sportivii patriei noastre salută cu căldură a­­ceastă întilnire la care se vor discuta probleme deosebit de importante pen­tru tineret, printre care şi problema dezvoltării pe viitor a colaborării multilaterale între tinerii din această parte a Europei. Avem în faţă nenumărate exemple cînd tinerii sportivi din ţările noa­stre au colaborat în mod rodnic şi creator, au legat frumoase şi trai­nice prietenii, întrecerile Balcanice la atletism, lupte, baschet, au con­stituit minunate prilejuri de cunoa­ştere şi de strîngere a relaţiilor, de a ne manifesta cu hotărîre drago­stea de pace, dorinţa fermă de a o apăra. In zilele acestei întilniri tinerii sportivi se întrec în cadrul „Cupei Prieteniei“. Nu ne îndoim că această competiţie îşi va justifica întrutotul numele ce i-a fost dat, aducînd o preţioasă contribuţie la dezvoltarea prieteniei noastre. Urăm succes deplin Intîlnirii tine­retului şi studenţilor din ţările re­giunii Balcanilor şi Mării Adriatice.­ Trăiască şi să se întărească pacea şi prietenia între popoare! Trăiască colaborarea şi înţelegerea dintre tineretul şi studenţii din ţării« regiunii noastre » . Maestra emerită a sportului Iolanda Balaş dă citire salutului sportivilor ro­mini adresat Intîlnirii de la Bucureşti. Telegrama adresată de N. S. Hruşciov participanţilor la Intilnirea tineretului şi studenţilor din tarile regiunii Balcanilor şi Mării Adriatice N. S. Ilruşciov, preşedintele Consiliului de Miniştri al U.R S.S. a trimis participanţilor la Intilnirea de la Bucureşti a tineretului şi studen- tilor din ţările regiunii Balcanilor şi Mării Adriatice următoarea tele­gramă de salut : Dragi prieteni ! Salut din toată inima pe participanţii la Intilnirea tineretului şi stu­denţilor din ţările regiunii Balcanilor şi Mării Adriatice. Este bine că tinerii din aceasta regiune a Europei s-au întrunit în scopul întăririi păcii şi prieteniei­ între popoare. Astfel de întîlniri oferă posibilitatea minu­nată de a vă cunoaşte şi a vă înţelege mai bine unii pe alţii. Acum, cînd deasupra lumii norii pericolului de război au început să se împrăştie, capătă o însemnătate tot mai mare orice acţiune care urmăreşte dezvoltarea înţelegerii şi a prieteniei între popoare. In această lume nu poţi decît să te bucuri că voi, reprezentanţii tinerei generaţii din ţările unei regiuni considerată mult timp butoiul de pulbere al Europei, v-a fi întrunit în numele ţelurilor înalte ale consolidării păcii. Popoarele din lumea întreagă cer să se ajungă la o înţelegere între guverne cu privire la dezarmarea generală şi totală. Sovietul Suprem al U.R.S.S. a adoptat recent „Legea cu privire la o nouă şi importantă reducere a forţelor armate ale U.I­.S.S.“. Suntem­ convinşi că această ho­­tărîre va găsi un larg ecou în rîndurile popoarelor, inclusiv în rîndurile tineretului de pe întregul glob. Tineretul şi studenţii din ţările regiunii Balcanilor şi A ţării Adria­tice pot să facă mult pentru transformarea acestei regiuni într-o zonă a păcii, în care să nu existe arma nucleară şi arma rachetă, pentru dezvoltarea colaborării şi a relaţiilor de prietenie între popoarele aces­tor ţări. Urez din toată inima participanţilor la întilnire succese în învăţă­tura şi muncă spre binele popoarelor, în realizarea ţelurilor nobile pe care vi le-aţi propus. N. HRUŞCIOV Moscova, 30 ianuarie IROI PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNITI-VAI Organ al Uniunii de Cultură Fizica și Sport din R. P. Romînă ANUL XV — nr. 3556 ★ Luni 1 februarie 1960 ir 4 pagini 25 bani însemnări din „Cupa Prieteniei“ Ori de cite ori e vorba de pace şi prietenie, sportul, mesager credincios al acestei cauze nobile a întregii ome­niri, e nelipsit In vreme ce in sala „Gr. Preotea­sa“ se rosteau cuvinte sincere in spri­jinul păcii şi colaborării popoarelor care trăiesc in zona — cii­dva a­­butoiului cu pulbere* — steaguri!-' .Cupei Prieteniei" începeau să flu­ture in faţa sălii Floreasca, pe aleea care duce spre sala Du­mino si la Institutul de Petrol si Gaze. ★ De sîmbătă după-m­asă, la lumina reflectoarelor, în sala Dinamo se des­fășoară întrecerile de tenis de masă, întreceri ale tinerilor, ale adolescen­ţilor. Al patrulea jucător european, valorosul Marcovici, demonstrează din plin înalta sa clasă dar asta nu-l împiedică pe Marin Antonescu să-l conducă cu 22—21. Fosta campioană europeană de juniori Mariana Ba­­rasch cîştigă ,fără emoţii" la Evghe­nia Kolarova, dar se îmbujorează de emoţii cînd micuţa jucătoare bulgară îi strînge mina, zîmbind cuceritor, ca un copil... Şi nici nu e prea departe de această vîrstă. ★ Nu trecuse nici o jumătate de oră de la începerea întrecerilor cind Ev­ghenia deveni .Jenicica“ (Aşa-i spu­ne bunica). — Jenicica, e minunat filmul bul­gar „Legenda dragostei" — ii spune Aurelia Radu, noii sale prietene. — E o coproducţie bulgaro-ce­­hoslovacă — precizează modest Jenia. — Dar băiatul acela care sfrede­leşte munţii de stîncă pentru a da apă poporului însetat e bulgar. Ii ţin min­te şi numele: Apostol Karamitev. Surprinsă de „erudiţia“ cinefilă a Aureliei şi de cunoştinţele celorlalte prietene, care au văzut „Haiducii“ şi „Favoritul 13“, Ienicica regretă că nu a putut vedea decit „Nepoţii gor­nistului" şi­­primeşte incintată invita­ţia fetelor la... .Secretul cifrului". ir Ne întrerupe gazetarul şi antreno­rul bulgar Ţvetan Gheorghiev. E Jenia, puţină încălzire... Nu scap prilejul, intru în vorbă. Ţvetan admiră puzderia de talente. A fost vineri într-o altă sală, cu mulţi copii. Un nou prilej de reflecţii: — Ceea ce admir in mod special la sportivii romini e stilul. Vezi dum­neata, intre nodul ăsta de fată, Ma­riana Alandrescu — completez eu) intre excelenta gimnastă Elena Leuş­­tean şi — să zicem — Apolzan, e o punte de legătură. E stilul. Este ex­presia indeminării sportivilor voştri, pe care eu, personal, am admirat-o tn­­totdeaurul. ★ îmi pare rău că trebuie să plec. Am promis să fiu la şah. Şi e greu să părăseşti o sală in clipa cind crai­nicul anunţă : .Se pregătesc Slava Ghercikoff şi Adalbert Rethi..." O sa­lă în care entuziasmul spectatorilor încălzeşte inimile sportivilor VUliul flutură exuberant steagurile de pe alee. Mă gîndesc la minunata lumină spectrală albă, lumina prie­teniei, pe care culorile înfrăţite ar piltea-o emite sub puterea elanului păcii. •k In sala de şah mă strecor tiptil. Lupta e dîrză. Cu o oră înainte de terminarea rundei nici o tablă nu are IOAN GHIRILA (Continuare in pag. 2—3) Tinerele sportive bulgare Evghenia Kolarova și Virginia Popova au prci pit­­lori și chipurile lor exprimă bucuria pentru acest gest de prietenie. ;:citiți in paginile 2-3 amănunte ;; ia legatară cu desfășurarea i :: intreceritor din cadrul ; j :: „CUPEI PRIETENIEI” :l­ ­» . j

Next