Sportul Popular, februarie 1960 (Anul 15, nr. 3556-3572)

1960-02-01 / nr. 3556

INTILM88IE A TIM­BR­ET­IILE DIN TARILE REGIUNII BALCANIL (urm­are din pag. 1) zidată de Todi Lubonja, (R. P. Al­bania). Au fost adoptate ordinea de zi și programul desfășurării întîlnirii. Primit cu vii aplauze, Virgil Tro­­fin, prim-secretar al C.C. al U.T.M., a prezentat raportul general: „Con­­t­rib­trfia tineretului şi studenţilor din regiunea Balcanilor şi Mării Adriatice pentru transformarea acestei regiuni intr-o zonă a păcii, denuclearizată, pentru lărgirea cooperării şi dezvoltă­rii rel­­ţiilor de prietenie între tinere­tul şi studenţii din această parte a Juliii“. După prezentarea raportului, în sală au intrat pe rînd ştafetele sportive din R. P. Albania, R. P. Bul­­­jaria şi R. P. Romînă, care au adus participanţilor la intilnirea de la Itvuneşti salutul fierbinte al tinerei generaţii din aceste ţări. In şedinţa de după-amiază, prezi­dată de Ivan Abadjiev (R. P. Bulga­ria), au început discuţiile la raportul general. Au luat cuvîntul Nicolaos Indzes, deputat al Partidului Liberal din Grecia, acad. Petco Stainov, vice­preşedinte al Comitetului pentru în­ţelegere şi colaborare în Balcani din R. P. Bulgaria,’­­i Luigi Passoni, de­putat al Partidului Socialist Italian. In cursul şedinţei s-a dat citire unor telegrame şi mesaje de salut sosite pe adresa întîlnirii de la Bucureşti din partea unor personali­tăţi şi organizaţii de tineret: Stepha­nos Stephanopoulos, deputat al par­lamentului grec, şeful Partidului So­cial Populist din Grecia, Stamatis Mercuris, deputat în parlamentul grec, preşedintele Mişcării pentru înţele­gere balcanică din Grecia, Alberto Iacometi, preşedintele Alianţei recrea­tive culturale italiene (A.R.C.I.), precum şi din partea Uniunii naţio­nale a studenţilor ciprioţi care stu­diază în Grecia, Uniunii studenţilor din Guineea cu sediul la Paris, or­ganizaţiei Uniunii Tineretului Comu­nist Dimitrovist de la şcoala medie din oraşul Tolbuhin (R. P. Bulgaria),­­din partea unor organizaţii U.T.M. din Valea Jiului, organizaţiilor U.T.M. şi U-A.S-R. a Universităţii „C. I. Par­­hon“ din Bucureşti, organizaţiei U.T.M. de la Atelierele C.F.R. „Gri­­viţa Roşie“ şi altele. Lucrările întîlnirii continuă: ★ Sîmbătă seara, la Teatrul de Ope­ră şi Balet al R. P. Române, Ansam­blul Uniunii Tineretului Muncitor a prezentat un spectacol în cinstea participanţilor la întilnirea tineretu­lui şi studenţilor din ţările regiunii Balcanilor şi Mării Adriatice. Însemnări din „Cupa (Urmare din pag. 1) cartonul remizei sau al victoriei. In­­tilnesc un prieten, îmi comunică ve­sel : , ,Skipetarii" sunt revelaţia serii. Intr-adevăr, jucătorii albanezi sunt ţinta admiraţiei publicului din sală. Şahistul grec Vergopoulos stă evi­dent mai slab în partida cu Stefanov. La mutarea 40, pe tablă apare „pli­cul“. Dar numai pentru cîteva clipe. Zîmbind sălii, Vergopoulos cedează. Contrar obiceiului, partida nu se mai analizează. Cei doi „rivali” îşi vor­besc în şoaptă, ca două vechi cu­noştinţe. Poate că au mai jucat prin corespondenţă. In şah, un simplu ca pe o carte poştală poate să-ţi amin­tească de un prieten... ★ II cunosc pe Nikitas Zimninskis, căpitanul echipei greceşti. E necăjit. Tare necăjit. Are în mină un fanion, iar pe piept mai multe insigne. Priv­­oeşte cînd fanionul, cînd insignele­­­ frfii pare atit de rău că am ple­cat în pripă. „Me­tin psihi sta don­ ...Nu trecuse nici jumătate de oră de la începerea întrecerilor de tenis de masă, și Evghenia Kolarova deveni lenicika" pentru Dana Pop, Au­relia Radu și Erna Max... Agenda manifestaţiilor artistice­ culturale din cadrul întîlnirii Programul manifestaţiilor artistice, culturale şi sportive este deosebit de bogat. El a fost descins sîmbătă seara, în sala Teatrului de Operă şi Balet, unde, Ansamblul Uniunii Tineretului Muncitor a prezentat un spectacol festiv în cinstea participanţilor la trtfîicuirea tineretului şi studenţilor din­­ţările regiunii Balcanilor şi Mării Adriatice. Folclorul nostru, interpretat cu multă măiestrie de tinerii contr­­ncuţi ai ansamblului, ca şi punctele din programul dedicat artei popoarelor care iau parte la această întîlnire, a fost apreciat din plin, culegînd ropote de aplauze. „ Un viu interes a ştirbit şi Expo­ziţia internaţională de artă fotogra­fică, inaugurată ieri după amiază în holul Casei de Cultură a Studenţi­lor Grigore Preoteasa“. Au expus ar­tişti amatori din Albania, Bulgaria, Cipru, Grecia, Italia, Iugoslavia şi Ro­mîrmi. De asemenea, recitalurile interna­­ţionale desfăşurate la Casele de cul­tură ale tineretului din diferite ra­ioane ale Capitalei au atras un nu­meros public. Manifestaţiile artistice şi culturale se anunţă la fel de interesante şi în continuare. Aşa de pilda, la Facul­tatea de­ Ştiinţe Juridice va avea loc un simpozion pe tema „Folosirea e­­nergiei atomice în scopuri paşnice", după care cei prezenţi vor face o vi­zita la Institutul de Fizică Atomică. Vom . asista de asemenea l-a noi tntîl­­ niri ale participanţilor cu tineretul la Casele de cultură din Capitală. Participanţii la Intilnirea de la Bucureşti vor mai viziona spectaco­lul „Lăsaţi-mă să cînt“ de la Tea­trul de Stat de Operetă şi un specta­col muzical la Teatrul „C. Tănase“. Intre timp, delegaţii ale tineretului şi studenţilor din ţările regiunii Bal­cănilor­­şi Mării Adriatice vor face vi­zite ln ţară, pe frumoasa Vale a Pratovei şi la­­breaz. Prieteniei“ dia" — cum spun grecii. (.Cu sufle­tul in dinţi"), — cu mina... goală și nu pot răspunde cum aş fi dorit acestor minunate daruri ale prieteniei. Intervine căpitanul echipei bulgare: — Ceea ce contează sínt sentimen­tele. Iar noi am simţit că sentimen­tele voastre sínt cu adevărat drujeskie — prieteneşti. ★ Ieri am revenit la tenis de masă. Dar n-am putut sta prea mult. Şi­ e greu să părăseşti sala în plin con­curs. Merg cu spatele spre uşă. Nu mă îndur să plec. Micul Rethi a­­scos" o minge grea şi s-a repezit în aceeaşi clipă pentru a prinde stopul lui Marcovic. Marcovic aplaudă. ★ Plec. E aproape 7. Ce-o fi la bas­chet ? Entuziaste întreceri în cadrul „Cu Partide interesante în prime Steagurile , cinci ţări străjuiesc intrarea Institutului de Petrol, Ga­ze şi Geologie din Capi­tală. De la uşă ne con­duce spre sala de joc un „ghid“ sigur : şirul lung de fanioane multicolore... Sîmbătă după-amiază au început aici întrecerile de şah­ din cadrul „Cupei Prieteniei“. Partide intere­sante, public numeros. In prima zi iugoslavii n-au avut program de joc. Cei trei şahişti din ţara veci­nă au luat parte la fes­tivitatea de descindere, şi-au notat începutul par­tidelor (pregătire pentru întîlnirile viitoare) şi... au plecat la tenis de masă In­ aceste zile programul sportiv al Bacttreştiu­lui este foarte interesant. Iv­kov, Djurasevici şi Panna n-au putut rezista tenta­ţiei. Mai ales că piuă joi tot sah­ o să joace... In prima rundă am a­­sista la meciurile Rom­î­­nia — Albania şi Grecia — Bulgaria. Şahiştii noş­tri au cîştigat cu 2—1, iar bulgarii cu 3—0. Învingătorii, însă, au trebuit să se întrebuinţeze serios. Tinerii şa­hişti albanezi au constituit o surpriză foarte plăcută. Duraku l-a pus în mare dificultate pe Drimer. Konci a rezistat cu succes lui Pavlov, iar Pustina s-a apărat straşnic în faţa lui Ghiţescu. Campionul Greciei, dr. A. Angos, deşi a pierdut la Bogdanov, şi-a demons­trat talentul. Cei doi tineri şahişti au jucat o partidă viu disputată. Avantajul a trecut cînd de o parte cînd de cealaltă. A cîştigat Bogda­nov... Interesante au fost şi partidele tur­neului feminin. Campioana Iugosla­viei, Iocici, a cîştigat la Nicolau. Re­prezentanta noastră a comis o greşeală spre sfîrşitul întîlnirii, deţinea un avantaj poziţional­­­olerabil. Polihroniade — Kusmai o partidă de manevre lungi şi de tilităţi tactice. Romînia a cîştig pion şi şi-a păstrat avantajul r­al pînă­­la întrerupere, scontîne realizeze în urma analizei de . Ceea ce de altfel i-a şi reuşit. Aseară au intrat în joc şahi şi goslavi. Echipa noastră a susţin meci decisiv cu formaţia Buh Polihroniade a întîlnit-o pe vpel rivală Nicolau, iar Ioch­i s-a îi cu Kuzmanova. Asistăm din­­ partide interesante și complicate. In intilnirea Bulgaria—Romîni, Campionul Greciei, dr. A. Angos, In­d. Problemele ridicate de partida ca bulgarul danov sint (evident) dificile... Basch­etbaliştii au realizat spectacole frumoase — întrecerile continuă astă-seară prin două meciuri de mare interes . După cuvîntul de deschidere rostit de tov. Eugen Bantea, preşedintele F. R. Baschet, pe terenul de baschet al sălii Floreasca au rămas doar două din formaţiile participante la „Gupa Prieteniei”, reprezentativele de tine­ret ale R.P. Romíno şi R.P. Albania, care au susţinut meciul inaugural al acestui interesant turneu. Pe basch­etbaliştii albanezi i-am vă­zut deseori jucindi în ţara noastră — cu prilejul balcaniadelor sau al altor competiţii internaţionale,­­ şi eram curioşi să urmărim evoluţia selecţio­natei de tineret care, la antrenamente arătase că urmează evoluţia ascen­dentă a „seniorilor”. In cursul parti­dei ne-am convins că tinerii basch­et­­balişti albanezi sînt în mare progres, practicînd un joc rapid, spectaculos si eficace. Intilnirea a început de alt­fel în nota de dominare a echipei R.P. Albania care a înscris primul coş prin Vaso Saka. Apoi jocul se echilibrează şi urmează o perioadă de dominare a selecţionatei de tineret a ţării noas­tre care realizează faze spectaculoase, mult aplaudate de numeroşii specta­tori aflaţi în sală. In repriza a doua este rîndul sportivilor albanezi să do­mine. Ei joacă din ce în ce mai bine şi acţiunile lor sînt răsplătite prin a­­plauzele publicului, încîntat de fru­museţea meciului. Deşi a cîştigat re­priza cu 28-20, echipa de tineret a R.P. Albania a fost învinsă de o for­maţie care a ştiut să folosească avan­tajul înălţimii şi care s-a arătat su­perioară în pregătirea tehnică. între­cerea, care s-a desfăşurat într-un per­fect spirit de sportivitate, a revenit astfel selecţionatei de tineret a R.P. Române cu scorul de 61—40 (41-12), punctele fiind înscrise de: Cr. Po­­pescu 11, Caragheorghe 11, Paraschi­­vescu 2, Kiss, 13, Tunsugiăn 2, ÎPredu­-­ lea 2, Oftrigîu 4, Toții 4, Balint 4, Duţescu 3, Dudescu­ 2, B. Popescu 3, pentru baschetbaliştii români şi de Niko 9, Vaso ,5, Renato 3, Bih­ar 3, Kosta 6, Filip 4,­ Fellm­i A, Ho C. pen­tru oaspeţi. Arbitru­­N. Ştefanov (R.P. Bulgaria) şi Şt. Roşu (R.P. Romînă) au condus foarte bine. In a doua întîlnire a serii s-au în­trecut selecţionata studenţească a ţării noastre şi selecţionata de tineret a R.P. Bulgaria. încă din primele mi­nute s-a văzut că partida va furniza o întrecere echilibrată şi­ spectaculoa­să, lucru care a fost pe deplin confir­mat de-a lungul meciului. In prima repriză scorul a fost foarte strîns, nici una din formaţii nereuşind să se dis­tanţeze. Gheorghiev, Dencev şi mai ales pivotul Kamienarov realizează spectaculoase pătrunderi şi aruncări de la semi-distanţă, în timp ce Albu, Nosievici şi Barau efectuează contra­atacuri rapide şi eficace. In partea a doua a meciului basch­etbaliştii romîni reuşesc să ia conducerea scorului la o diferenţă mai mare, care se dovedeşte însă insuficientă pentru dîrzenia spor­tivilor bulgari. Ei izbutesc să refacă şi în minutul 36 îi mai despart doar nouă puncte de echipa studenţilor ro­mâni. Aceştia au însă un finiş impre­sionant şi în aplauzele publicului cu­ceresc o victorie frumoasă. In afara notei de mare interes produsă de spec­taculozitatea acţiunilor şi evoluţia sco­rului, am remarcat atmosfera de prie­tenie şi sportivitate care a caracterizat desfăşurarea întregii partide. Scorul de '84-70 ( 48-36) a fost realizat de: Nosievici 14, Barau 13, Popovici 18, Cîrlan 6, Albu 4, Ionescu 16, Dan 7, Sterescu 4, Bîlc 2, pentr­­ecţionata studenţească a R.P. R şi de Milanov 6, Toşev 5, Ve­­lencev 11, Vandalov 4, Gheorghi Popivanov 2, Belogradov 2 şi K­narov 25, pentru selecţionata de ret a R.P. Bulgaria. Întrecerea , condusă cu competenţă de albii Ferencz şi L. Vasilescu, ambi R.P. Romînă. Turneul dotat cu ..Gupa Priet continuă ,prin meciurile ce se va făşura azi în sala Floreasca. P­mul cuprinde partidele dintre se­natele de tineret ale R.P. Balga R.P. Albania* (ora 18.30) şi din­ lecţionata de tineret a R.P. Rom selecţionata studenţească a R.P mine (ora 20). In perspectivă jocuri interesante tare vor oferi îndoială, spectacole­­frumoase. D. STANGUII.­ ează din meciul selecţionata de tineret a R. P. Romînc — selecţio­nata de tineret a R. P. Albania cam « inaugurat !Cupa Prieteniei" la bas-Foto Dumitru Valorosul jucător Vojislav tor sale­­deosebite, ■evoluţiile soli bucure­ștean.

Next